29. června 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 29.června 2010

Usnesení č. 138/10 k návrhu mimořádného termínu ZM
Zastupitelstvo města u s n á š í
na konání mimořádného jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v úterý dne 13. července 2010 od 16:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 02.07.10


Usnesení č. 139/10 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2009.


Usnesení č. 140/10 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2009.


Usnesení č. 141/10 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2009.


Usnesení č. 142/10 k závěrečnému účtu Města Kutná Hora za rok 2009
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2009 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2009 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu

III. s o u h l a s í
s navrženým použitím a způsobem vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 143/10 k přehledu opatření ke zmírnění ekonom. krize
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města a tajemníkovi MÚ
předložit na příštím jednání ZM přehled opatření přijatých ke zmírnění dopadu ekonomické krize.


Zodpovídá : I.Šalátek, p.Hobl,      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 144/10 k zápisu finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis finančního výboru ZM ze dne 24.6.2010.


Usnesení č. 145/10 k rozpočtovému opatření KT č. 8
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "programové vybavení" ve výši 211.010 Kč na položku "opravy a udržování" ve výši 200.000 Kč a položku "nájemné notebooku pro ŽÚ " ve výši 11.010 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 146/10 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávek Odboru správy majetku v celkové hodnotě 511.497,82- Kč za pana Miroslava Staňka a Karla Koselleka.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 147/10 k rozpočtovému opatření EO č. 12-13
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 12 - navýšení transfery pro Město Kolín na úhradu výdajů Záchytné stanice Kolín ve výši 42.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13 - navýšení příjmů z pojistného plnění za škodu na majetku Města Kutná Hora ve výši 113.160 Kč. Současně dojde k navýšení výdajů na zakoupení 8 ks hasičských přileb pro Dobrovolný hasičský sbor ve výši 7 0.000 Kč a navýšení výdajové položky oprav a udržování o 43.160 Kč dle důvodové zprávy 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 148/10 k investičnímu úvěru 32 mil. Kč
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím investičního úvěru na financování určeného souboru investičních akcí v celkové limitní výši 32 mil. Kč a dobou splatnosti 6 let. Úvěrová smlouva bude podepsána s předkladatelem vítězné nabídky za podmínek nabídnutých vítězem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 149/10 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 11.5. - 8.6.2010.


Usnesení č. 150/10 k připomínce zastupitele M.Hlavatého k zápisu ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
připomínku zastupitele M.Hlavatého k zápisu z jednání ZM.


Usnesení č. 151/10 k prodeji pozemku v Malíně (pí Timoracká)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 74/5 o výměře 167 m2 v k.ú. Malín paní Jarmile Timoracké, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 152/10 k prodeji spoluvlastnického podílu pozemku v Malíně (PILC REALITY)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 537/2 o celkové výměře 659 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., se sídlem Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou za kupní cenu celkem 100.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 153/10 k prodeji pozemků v Malíně (JOHAHA ENERGY)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora za kupní cenu 400,- Kč/m2.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 634/2 o výměře 258 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením č. 8/11 ze dne 25.1.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 154/10 k bezúplatnému převodu části pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 3765 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi ČR - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav,156 00.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 155/10 k přijetí daru - pozemku v K.Hoře (Bouwfonds)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3/656, Praha 8.

Zrušeno usnesením ZM č. 291/10 ze dne 21.12.210.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 156/10 k odkoupení nemovitostí v K.Hoře (LITIS a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením budovy čp. 208 ležící na parcele p.č. 2930/2 v k.ú. Kutná Hora, budovy bez čp/če ležící na parcele p.č. 2930/1 v k.ú. Kutná Hora a pozemků p.č. 2930/1 o výměře 9712 m2 a p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 od společnosti LITIS a.s., se sídlem Podbab ská 1112/13, Praha 6 - Bubeneč za kupní cenu celkem 11.550.000,- Kč za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 157/10 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 158/10 k prodeji b.j. v ul. Pod Valy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 16/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 s panem Ing. Jaromírem Votrubou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 76.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 159/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (TJ Stadion)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 857.403,00 Kč pro T.J.Stadion, Tyršovy sady 194, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 18.000,00 Kč od ledna 2011.

Zrušeno usnesením ZM č. 37/11 ze dne 15.3.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 160/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (N.Červeňáková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 15.096,00 Kč pro paní Natašu Červeňákovou, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 500,00 Kč od srpna 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 161/10 k prominutí úroku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou vztahující se k prominutí úroku z prodlení pro společnost Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora ve výši 28.863,00 Kč vyčísleného za období roku 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 162/10 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Věru Mašínovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8.693,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 670,00 Kč počínaje měsícem listopad 201 1.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 163/10 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 84/10.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.07.10


Usnesení č. 164/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 25,27,31 a 32/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 25/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 376.640,-- Kč na novou výdajovou položku TEBIS měřiče tepla, a to na úkor položky TEBIS opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č. 27/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 4.000,-- Kč na novou výdajovou položku PD doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ulici Na Valech (Hloušecká), a to na úkor položky veřejné osvětlení služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.31/10, kterým dochází k navýšení výdajové položky opravy - vandalismus (pojistné události) o částku 150.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navýší příjmová položka přijaté náhrady - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem OSM č.32/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 135.000,-- Kč na novou výdajovou položku oprava střechy MŠ 17.listopadu, a to na úkor položky Vlašský dvůr nátěry oken - viz bod č.4 důvodové zpráv.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 165/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 16 - vytvoření nové investiční položky na akci "Osazení podstavce pro umístění sochy sv. Barbory na Komenského náměstí" pozemek parc. č. 3763 k.ú. Kutná Hora v celkové výši 68.000,- Kč na úkor neinvestiční položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.07.10


Usnesení č. 166/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 17 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 191.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.07.10


Usnesení č. 167/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 19 - vytvoření nové položky "Fond regenerace - příspěvky církvím" v celkové výši 820.000,- Kč na úkor položky "Fond regenerace - příspěvky FO" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.07.10


Usnesení č. 168/10 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "MP - mzdy" na položku "MP - peněžité dary dle kolektivní smlouvy" ve výši 10.000 Kč a z neinvestiční položky "MP - DHDM" na in vestiční položku "MP - stroje přístroje a zařízení" ve výši 15.410 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 169/10 k rozpočtovému opatření INV č. 40
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č.40 - přesun rozpočtových prostředků z akce Zateplení školy J. Palacha na akci Rekonstrukce čp.87 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře ve výši 750.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.07.10


Usnesení č. 170/10 k upravenému rozdělení prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upraveným návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2010 tak, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 171/10 k pořízení změny č. 32 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 95/5 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec

b) s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 172/10 ke zrušení usnesení č. 133/10
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 133/10 ze dne 18.5.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 173/10 ke zrušení usnesení č. 148/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení ZM č. 148/08 ze dne 24.6.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.07.10


Usnesení č. 174/10 k založení Osadního výboru v měst. části Žižkov
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zřízení Osadního výboru Horní Žižkov v městské části Žižkov.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 175/10 ke jmenování předsedy Osadního výboru Malín
Zastupitelstvo města j m e n u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/200 Sb. v platném znění, do funkce předsedy Osadního výboru Malín pana Bc. Milana Jarkuliše, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 176/10 k průběžnému sledování památek zapsaných na seznam UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběžném sledování památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2009.


Usnesení č. 177/10 k zápisu výboru regenerace ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 1.6.2010.


Usnesení č. 178/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 39/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 39/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 123.600,-- Kč na výdajovou položku Václavské náměstí 182 opravy, a to na úkor položky byty opravy havárií - viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.01


Usnesení č. 179/10 ke schválení vyhlášky č. 1/2010 - FRB
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2006 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s využitím zůstatku Fondu dle článku IV.odst.4 Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č.2/2006 pro rozpočet Města na předfinancování investičních akcí dle důvodové zprávy ekonomického odboru.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Kapička      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 180/10 ke schválení vyhlášky č. 2/2010 - poplatky
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o změně vyhlášky č.7/2003, o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 13/2004 a č. 2/2009.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 181/10 k vybudování rampy v ul. Zámecká před čp. 279
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v Zámecké ulici před čp.279, pozemek parc.č. 642 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - objekt informačního centra.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 182/10 k umístění shodišťového stupně před čp. 52 v Zámcké ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním jednoho schodišťového stupně u vstupu do domu čp.52 v Zámecké ulici, pozemek parc.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - hotel U Růže.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 183/10 k podpoře kutnohorského hokeje v r. 2011
Zastupitelstvo města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
zapracovat částku 1.000.000 Kč do rozpočtu města na rok 2011 na podporu II. ligy hokeje v Kutné Hoře.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 253/10 ze dne 8.12.2010.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 184/10 k rozpočtovému opaření INV č. 41
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č.41 - přesun rozpočtových prostředků z akce "Zateplení školy J. Palacha" na akci "Spolkový dům" ve výši 888.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.07.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 29. června 2010

Nahoru