28. ledna 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28. ledna 2020

Usnesení č. 1/20 k programu Zastupitelstva města 28. 1. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 28. 1. 2020 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Mgr. Karla Ptáčka.


Usnesení č. 2/20 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e  n a  v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 6. 12. 2019,
b) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 3. 12.2019,
c) zápisy Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 16. 10. 2019 a 13. 11. 2019,
d) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 12. 12. 2019 a 9. 1. 2020,
Usnesení č. 3/20 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2020.


Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.03.20


Usnesení č. 4/20 ke Kontrolnímu výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e  n a  v ě d o m í
rezignaci člena kontrolního výboru pana Richarda Tůmy, bytem Kutná Hora,

II. j m e n u j e členem kontrolního výboru pana Antonína Müllera, Kutná Hora, s okamžitou účinností.


Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 5/20 k zápisu z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 21. 1. 2020,

II. u k l á d á tajemníkovi úřadu
a) doložit finančnímu výboru vazbu konkrétního rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města, kde je explicitně uvedeno, že volené orgány požadují "zklidnění dopravy a snížení počtu parkovacích míst" a kde je konkrétně uvedeno, že tak má být učiněno úplným uzavřením centra města pro osobní dopravu (respektive zamezit průjezdu městem pro osobní dopravu, viz materiály na webové stránce města), nebo zda je takový návrh a postup již jen tvůrčím přístupem a postupem jemu podřízených úředníků a kterých,
Zodpovídá: T. Hobl Termín: 31. 3. 2020
b) vyčíslit případnou škodu, která takovým chybným postupem vznikla Městu Kutná Hora takto nepravdivě, případně nesprávně vedeným postupem úředníků, kteří se přípravou generelu zabývali v průběhu více než roku a půl,
Zodpovídá: T. Hobl Termín: 30. 6. 2020
c) zpracovat a členům finančního výboru případně, bude-li zájem ze strany radních nebo zastupitelů, předložit analýzu vývoje nákladů na přestupkovou agendu za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019. V rámci této analýzy zevrubně sdělit kolik úředníků a s jakou kvalifikací se touto problematikou zabývá, resp. kolik za uvedené období řešili přestupkových případů, kolik je pro tento účel uzavíráno externích smluv, ať už pracovně právních nebo obchodních, s jakými subjekty a jaké náklady si takový postup vyžaduje. Součástí takové analýzy by mělo být i srovnání s jinými městy, tedy počty přestupků podle charakteru za období, počet úředníků, kteří řeší tuto agendu atd.,
Zodpovídá: T. Hobl Termín: 31. 3. 2020
d) předložit FV ve stejném termínu alternativy úpravy úřadu (organizační, personální i rozpočtové včetně vyčíslení nároků vůči státu) pro hospodárné řešení přestupkové agendy v návaznosti na očekávatelnou změnu výše škody způsobenou přestupkovým jednáním (z 5 na 10 tisíc Kč.) tak, aby nepřipravenost nevedla pouze k nehospodárnému zvýšením nákladů Města.
Zodpovídá: T. Hobl Termín: 31. 3. 2020

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 6/20 k podmínkám prodeje nemovitého majetku Města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) vyjmutí bodu 2) v čl. 5 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007,
b) vyjmutí odrážky s textem "doklad o zaplacení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 1.000 Kč" v bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007,
c) vyjmutí textu "Při zpětvzetí přihlášky se zaplacený poplatek za účast nevrací." v posledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje městského majetku formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007,
d) vyjmutí bodu 2) v čl. 5 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
e) vyjmutí odrážky s textem "doklad o zaplacení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 1.000 Kč" v bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
f) vyjmutí textu "doklad o zaplacení poplatku 1000 Kč." v předposledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012,
g) vyjmutí textu "Při zpětvzetí přihlášky se zaplacený poplatek za účast nevrací." v posledním odstavci bodu 4) v čl. 6 Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení, schválených usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 7/20 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 231/08 ze dne 21. 10. 2008, č. 36/10 ze dne 16. 3. 2010, č. 18/19 ze dne 29. 1. 2019, č. 67/19 ze dne 14. 5. 2019, č. 72/19 ze dne 14. 5. 2019 dle důvodové zprávy,

II. r u š í své usnesení č. 71/19 ze dne 14.5. 2019.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.20


Usnesení č. 8/20 k VPS na činnost organizací - SPORT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2020 pro oblast - SPORT a jedné investiční dotace - TJ Sokol Malín - automatická závlaha pro oblast SPORT.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 9/20 k VPS Podpora vzdělávání dětí a mládeže v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Podpora vzdělávání dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2020.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.01.20


Usnesení č. 10/20 k VPS Velké projekty vzdělávání a volný čas
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o dotaci z programu Velké projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020,
b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu a).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 11/20 k VPS Velké kulturní projekty
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty Města Kutná Hora pro rok 2020 dle důvodové zprávy,
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 12/20 k rozpočtovému opatření INV č. 01 (vodní prvek, Breüerovy sady)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření OI - č. 1, které pokryje finanční potřebu na realizaci vodního prvku v Breüerových sadech v Kutné Hoře dodavatelem GREEN PROJECT s.r.o., IČO: 27195783, se sídlem 252 43 Průhonice, Dobřejovická 194, za nabídkovou cenu 2.371.332,88 Kč včetně DPH, dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019.Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 13/20 k pojmenování ulic v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
nové názvy ulic "Hrušňová" a "Broskvoňová" v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška v Kutné Hoře.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 14/20 ke Stabilnímu fondu v roce 2019
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o čerpání a hospodaření s finančními prostředky Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora v roce 2019,

II. u k l á d á odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit zastupitelstvu města návrh revize stávajících pravidel Stabilního fondu.


Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 15/20 k dotaci z prostředků Stabilního fondu
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím účelové dotaze organizaci Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii, z. s., IČ 61924261, se sídlem Miskovice 30, z prostředků ze Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora, a to na základě důvodové zprávy.


Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 28. ledna 2020

Nahoru