28. dubna 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.dubna 2020

Usnesení č. 16/20 ke schválení programu 28. 4. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
navržený program svého jednání dne 28. 4. 2020.
 
Usnesení č. 17/20 k Osadním výborům
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 08. 01. 2020 a 5. 2. 2020,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 13. 01. 2020 a 17. 02. 2020
c) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 23. 01. 2020,
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 28. 01. 2020,
e) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 31. 01. 2020 a 7. 2. 2020,
f) zápis Osadního výboru Malín ze dne 6. 2. 2020,
g) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 11. 2. 2020,
h) rezignaci pana Martina Starého na funkci člena Osadního výboru Hlouška,
i) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 3. 12. 2019,
j) zápis Osadního výboru Malín ze dne 5. 03. 2020,
k) zápis Osadního výboru Malín ze dne 2. 04. 2020,
l) rezignaci Jaroslava Vrabčáka na funkci člena Osadního výboru Kaňk,

II. o d v o l á v á v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Tomáše Pilce z funkce člena Osadního výboru Šipší z důvodu časté neomluvené absence na jednáních osadního výboru,

III. j m e n u j e v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) členkou Osadního výboru Šipší paní Šárku Zmekovou, , Kutná Hora,
b) předsedou Osadního výboru Žižkov - Vrchlice pana Michala Vaváka,

IV. m ě n í své usnesení č. 191/19 ze dne 10. 12. 2019 tak, že bod II. písm. c) zní jméno člena "Tomáš" místo "Michal".

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 18/20 k prodloužení termínu plnění usnesení
Zastupitelstvo města p r o d l u ž u j e
termín splnění usnesení ZM č. 193/19 ze dne 10. 12. 2019 do 31. 10. 2022.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 19/20 k poskytování odměny náhradníkům při uvolněném mandátu zastupitele
Zastupitelstvo města s t a n o v u j e
poskytování odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát ode dne vzniku mandátu a v případě budoucích změn v obsazení ostatních jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 20/20 k ustanovení Osadního výboru Vnitřní město
Zastupitelstvo města
v souladu s ust. § 120 zák. č. 128/200 Sb. v platném znění, s okamžitou účinností

I. u s t a v u j e Osadní výbor Vnitřní město v rámci působnosti městské části Vnitřní město,

II. u r č u j e počet členů Osadního výboru Vnitřní město 25,

III. j m e n u j e
a) členy Osadního výboru Vnitřní město
Jana Buřičová,
Jakub Obraz,
Kristýna Svobodová,
Martin Černý,
Ivo Šalátek,
Jan Vopěnka,
Šárka Dáňová,
Vladimír Střihavka,
Eva Altová,
Kamila Dostálová,
Monika Březinová Seifertová,
Roman Sádlo,
Jindřich Kozák,
Petr Volf,
Lubomíra Šťastná,
Jan Šťastný,
Jana Králová,
Bohuslav Procházka
Josef Dlouhý,
Pavla Beukers Turková,
Tomáš Horák,
Roman Segiň,
Šárka Švédíková,
Lenka Sádlová.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 21/20 k rozšíření seznamu čestných hrobů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozšíření Seznamu tzv. čestných hrobů, ve kterých jsou pohřbeny významné osobnosti města Kutné Hory, o 9 hrobů na celkový počet 32.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 22/20 k záměru převést plavecký bazén do majetku města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr převodu plaveckého bazénu do 100% vlastnictví města Kutná Hora.


Usnesení č. 23/20 ke změně jednacího řádu
Zastupitelstvo města m ě n í
jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou účinností tak, že čl. 6 odst. 3 se doplňuje o větu: "V případě písemného uplatnění dotazu, bude zodpovědnou osobou odpovězeno do 15 dnů od písemného uplatnění dotazu na jednání zastupitelstva."
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 24/20 ke změně jednacího řádu
Zastupitelstvo města m ě n í
jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou účinností tak, že čl. 4 odst. 3 zní: "Materiály, určené pro jednání zastupitelstva města, předkládá navrhovatel elektronicky prostřednictvím městského úřadu ve lhůtě 12 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města. Městský úřad v termínu 10 dnů před konáním zastupitelstva vyvěsí návrhy usnesení včetně případného upřesnění na webové stránky MÚ Kutná Hora. V případě potřeby nebo časové tísně může předkladatel, po dohodě se starostou nebo místostarostou, předložit písemný materiál ve lhůtě kratší než 12 dnů. O zařazení do programu rozhodne zastupitelstvo v souladu s čl. 6, bod 1."
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20
 
Usnesení č. 25/20 ke změně jednacího řádu
Zastupitelstvo města m ě n í
jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou účinností tak, že
a) Čl. 6 odst. 3 zní:
"Na připomínky občanů bude odpovězeno ihned na jednání. Pokud nebude tazatel spokojen nebo není možné na místě odpovědět, bude zodpovědnou osobou odpovězeno do 15 dnů od vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města a do této doby i tazateli předložena písemná zpráva o řešení připomínky. Odpovědnou osobu stanovuje na místě řídící jednání. V případě písemného uplatnění dotazu, bude zodpovědnou osobou odpovězeno do 15 dnů od písemného uplatnění dotazu na jednání zastupitelstva.",
b) Čl. 10 Dotazy členů zastupitelstva zní:
"1. Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je město a na vedoucí organizačních složek města. Písemnou odpověď musí obdržet do 15 dnů od jednání zastupitelstva města, pokud byly dotazy, připomínky a podněty předány v písemné formě, a do 15 dnů od vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města, pokud dotazy, připomínky a podněty byly předány ústně.
2. Členové zastupitelstva mají právo požadovat od zaměstnanců městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 15 dnů od jednání zastupitelstva města, pokud byla žádost předložena v písemné formě, a do 15 dnů od vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města, pokud byla žádost předložena ústně.
3. Připomínky a dotazy zastupitelů na jednáních jsou předkládány v písemné formě, pokud to naléhavost dotazu dovolí, a dotazovaný na ně odpovídá bezodkladně. Do 15 dnů zajistí dotazovaný předání odpovědi autoru připomínky či dotazu i v písemné formě. Připomínky a dotazy, které z časových důvodů nebyly uplatněny na jednání zastupitelstva, mohou být předány v písemné podobě na jednání zastupitelstva. Nadále je s nimi nakládáno jako s uplatněnými připomínkami.
4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a zakládají se ve složce materiálů u originálu zápisu. Je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u MěÚ v kanceláři tajemníka.
5. Všechny připomínky a dotazy zastupitelů uplatněné v jednání i předané v písemné podobě jsou vyvěšeny na webové stránky Města Kutná Hora a do 15 dnů od písemného uplatnění připomínky či dotazu a do 15 dnů od vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva města při ústním uplatnění připomínky je k nim přiřazena i zpracovaná odpověď."

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 26/20 ke svěření pravomocí radě města
Zastupitelstvo města s v ě ř u j e
rozhodování ve všech záležitostech, které nespadají do vyhrazené působnosti zastupitelstva města dle § 84 z. o. obcích, Radě města Kutná Hora v případě, že bude Zastupitelstvo města Kutná Hora neusnášeníschopné déle než 1 měsíc nebo dojde k jiné situaci, na základě které Zastupitelstvo města Kutná Hora nebude moci jednat déle než 1 měsíc, a to pokud nebude možné jednání zastupitelstva svolat ani formou videokonference z důvodu na straně zastupitelů, s platností po dobu takového omezení. 
 
Usnesení č. 27/20 ke konečné úpravě rozpočtu 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu 2019. 
 
Usnesení č. 28/20 k plnění rozpočtu k 31. 12. 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019. Z důvodu posunutí termínu konání ZM je přiloženo současně plnění rozpočtu k 31. 3. 2020.


Usnesení č. 29/20 rozpočtová opatření EKO č. 2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků roku 2020 převodem z depozitního účtu ve výši 2.116.479 Kč. Současně dojde k posílení mzdových nákladů Městské policie ve výši 894.641 Kč a navýšení rozpočtové položky "Rozpočtová rezerva" a "Krizová opatření" ve výši 1.221.838 Kč sloužící k pokrytí výdajů související s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 30/20 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 1.089.316,47 Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky po skončení konkurzu, insolvenčního řízení, skončení neúspěšné exekuce a uzavřené dědické řízení.
Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Maternová      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 31/20 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10. 3. 2020.


Usnesení č. 32/20 rozpočtové opatření OSM č. 2/20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/20, kterým se navyšuje výdajová investiční položka zimní stadion - investice o částku 4.100.000,-- Kč. Navýšení bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 4.100.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 04.05.20


Usnesení č. 33/20 rozpočtové opatření OSM č. 3/20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/20, kterým se zřizuje nová výdajová položka Zelenkova vila - oprava oken ve výši 800.000 Kč. Zřízení nové výdajové položky bude kryto dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 800.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 04.05.20


Usnesení č. 34/20 - zrušeno usnesením č. 11/21 ze dne 19. 1. 2021


Usnesení č. 35/20 k bezúplatnému nabytí části pozemku v k.ú. KH (ČR-ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 4221/99 o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 4077-260/2019 označené jako díl "a") v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 36/20 záměr zřídit smluvní právo stavby na pozemku (TJ Sparta)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr zřídit smluvní právo stavby na pozemku p. č. 3337/1 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 15.753 m2 v k. ú. Kutná Hora pro spolek TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., oddíl volejbalu, IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora cca v rozsahu architektonické studie Ing. arch. Petra Tichoty s tím, že zastupitelstvo města bude o finálním znění práva stavby rozhodovat samostatně.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 37/20 k prodloužení plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění bodu II. svého usnesení č. 205/19 ze dne 10. 12. 2019 a bodu II. svého usnesení č. 121/19 ze dne 18. 6. 2019 do 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.05.20


Usnesení č. 38/20 ke zrušení prodeje nemovitostí formou VŘ (veř. toalety Sedlec)
Zastupitelstvo města r u š í
bod II. usnesení ZM č. 120/19 ze dne 18. 6. 2019.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.05.20


Usnesení č. 39/20 k odkupu podílu pozemků v k. ú. Sedlec u KH (EUFRAT)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 pozemků p. č. 805/127 o výměře 190 m2, p. č. 805/146 o výměře 34 m2 a p. č. 805/158 o výměře 436 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka společnosti EUFRAT, s. r. o., se sídlem Svojsíkova 1436/9, Praha 6 za celkovou kupní cenu ve výši 55 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 40/20 k odkupu pozemků v k. ú. Štipoklasy (pí Zajícová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p. č. 699 o výměře 1 790 m2, p. č. 713 o výměře 566 m2 a p. č. 778 o výměře 257 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Štipoklasy u Černín do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka paní Dany Zajícové, Tupadly za celkovou kupní cenu ve výši 13.065 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 41/20 rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH (FO a PO osoby)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 1.917.900 Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2020 na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob dle tabulky 

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 42/20 rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH (církve)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 487.800 Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2020 na majetek ve vlastnictví církví dle tabulky.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 43/20 rozdělení finančních prostředků Programu regenerace MPR a MPZ, MK ČR 2020
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2020 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, altán v parku pod Vlašským dvorem, č.p. 56 náměstí Národního odboje.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.20


Usnesení č. 44/20 k rozdělení prostředků na registrované žáky pro rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 04 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 3.690.000 Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2020 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.

Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Seifert      Termín : 29.05.20


Usnesení č. 45/20 k poskytnutí dotací - kultura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předložených veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce konané v roce 2020 (Calendarium Cuthna) s pořadateli: Kolektiv A. M.180 z. s. ve výši 50.000 Kč, Lotos, s.r.o. ve výši 150.000 Kč, Pavel Bečán ve výši 60.000 Kč, Společnost Modrý svět, z. s. ve výši 85.000 Kč, Dedeman s.r.o. ve výši 82.000 Kč, Spolek pro obnovu únětické kultury ve výši 60.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 46/20 rozpočtové opatření OPPŠK č. 8
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení ZM č. 29/99 ze dne 10. 3. 1999,

II. s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 100.000 Kč z položky Stříbrná Kutná Hora - členský příspěvek do rezervy kultury, a to z důvodu likvidace zapsaného spolku Stříbrná Kutná Hora, z. s.

Zodpovídá : Mgr.Kloudová, Ing.Bulánková      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 47/20 rozpočtové opatření OPPŠK č. 7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření č. 7 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na investiční dotaci pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl volejbalu 250.000 Kč. Kryto bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 v celkové výši 250.000 Kč,
b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora - oddíl volejbalu.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Seifert      Termín : 29.05.20


Usnesení č. 48/20 k územní plánu Kutná Hora - plochy pro bydlení
Zastupitelstvo města u k l á d á
a) zpracovat přehled vlastníků pozemků, které jsou v návrhu územního plánu zařazeny do zastavitelných ploch jako plochy pro funkci bydlení, případně plochy pro funkci smíšenou obytnou,
Zodpovídá: Ing. V. Kapička, Termín: 31. 5. 2020,

b) s vlastníkem, který vlastní pozemek, plánovaný pro bydlení, v rozloze nejméně 1 hektar, osobně projednat jeho záměry s tímto pozemkem, pokud možno s písemným výstupem.
Zodpovídá: Ing. J. Viktora, starosta, Termín: 31. 12. 2020.
Zodpovídá : Ing. Kapička, Ing. Viktora      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 49/20 vydání územního plánu Kutná Hora
Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o námitkách, uplatněných proti návrhu Územního plánu Kutná Hora dle § 52 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona,

I. r o z h o d u j e  v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách dle kapitoly 5. přílohy č. 1 textové části odůvodnění návrhu Územního plánu Kutná Hora, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona,

II. v y d á v á Územní plán Kutná Hora,

III. u k l á d á pořizovateli Územního plánu Kutná Hora zajistit další činnosti po vydání územního plánu, uložené pořizovateli územně plánovací dokumentace podle platné legislativy, tzn. podle stavebního zákona a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 50/20 rozdělení finančních prostředků z FRB 2020
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z FRB žadatelům: Michal Sova , Jana Baláková , Zdeněk Hadrovský , Aleš Pozdník , Denisa Vraná , Barbora Korecká, , Tomáš Krejčí , kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 51/20 rozpočtové opatření INV č. 02
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 02 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na:
1) Klimeška III. etapa, DrHDM (§3412, položka 5137) 2.000.000 Kč
2) Klimeška III. etapa, vícepráce (§3412, položka 6121) 4.283.548,39 Kč 3) Demolice nebo rekonstrukce budovy ul. Studentů (§3613, položka 6121) 100.000 Kč
4) Chodník Gruntecká (§2219, položka 6121) 100.000 Kč
5) Parkoviště ulice Opletalova Šipší (§2219, položka 6121) 853.732 Kč
6) Veřejné osvětlení Masarykova ulice (§ 3631, položka 6121) 1.440.000 Kč
7) Rekonstrukce komunikací (§2212, položka 6121) 10.000.000 Kč
8) Park Vl. Dvůr (§ 3745, položka 6121) 6.000.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 05.05.20


Usnesení č. 52/20 rozpočtové opatření TO INV č. 1 - 4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1/20, kterým dochází navýšení investiční výdajové položky Dětské hřiště-DHM ve výši 500.000 Kč,
b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 3/20, kterým dochází k vytvoření investiční položky "Napojení prodejny MaxiHit" z roku 2019 ve výši 871.620 Kč,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 4/20, kterým dochází k vytvoření investiční položky "PD vodovodních a kanalizačních přípojek Perštejnec, Neškaredice" ve výši 320.410 Kč
Krytí RO INV - TO č. 1 - 4 bude dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2019 ve výši 1.692.030 Kč

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.05.20


Usnesení č. 53/20 rozdělení dotací na sociální účely 2020
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2020 ve výši 6.600.000 Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0614/SOC/2020, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem s platností do 31. 12. 2022 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka pro rok 2020 ve výši 2.200.000 Kč je určena pro registrovanou sociální službu centrum denních služeb a částka ve výši 4.400.000 Kč pro registrovanou sociální službu pečovatelská služba.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.20
Usnesení změněno usnesením č. 170/20 ze dne 10. 11. 2020

Usnesení č. 54/20 návrh úpravy rozpočtu 2020
Zastupitelstvo města u k l á d á
vzhledem k finančnímu propadu příjmů zpracovat návrh úprav rozpočtu pro rok 2020, který ve výdajové části zohlední současný stav. Návrh předložit na zastupitelstvu.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora,starosta      Termín : 18.06.20


Usnesení č. 55/20 změna termínu jenání ZM
Zastupitelstvo města m ě n í
termín jednání zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 19. 5. 2020 na 21. 5. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 21.05.20Ing. Josef Viktora, starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 28. dubna 2020

Nahoru