28. června 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.června 2016

Usnesení č. 117/16 k odstoupení člena Stabilního fondu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Mgr. Renaty Kulhánkové z funkce členky komise "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora".

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 118/16 k uzavření partnerské dohody s městem Jajce v Bosně a Hercegovině
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o partnerství s městem Jajce v Bosně a Hercegovině
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 119/16 k rezignaci na funkci členky Finančního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Mgr. Markéty Králové na funkci členky Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 120/16 k zastupování Města Kutná Hora na valné hromadě
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Zuzanu Moravčíkovou, místostarostku), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE Plus, s.r.o. v roce 2016.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.06.16


Usnesení č. 121/16 k Závěrečnému účtu za rok 2015
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2015 s výhradou závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2015

II. p ř i j í m á o p a t ř e n í
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, tedy ukládá tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů investičního, správy majetku a ekonomického trvale zajistit předání a převzetí do správy majetku a následné zaúčtování všech investičních položek, u nichž od data kolaudace a uvedení do provozu uplynula doba delší než jeden měsíc, avšak vždy v příslušném kalendářním roce kolaudace a uvedení do provozu.

III. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2015 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 8. 6. 2016.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 122/16 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2015.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 123/16 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2015
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2015.Usnesení č. 124/16 k rozpočtovým opatřením EKO 16-17
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2015. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 18.296.030,-Kč dle důvodové zprávy 1.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17 - navýšení příjmů z důvodu skutečně přijatých sankčních plateb ve výši 645 668 a současné dojde navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy 2.

II. p o v ě ř u j e
RM provedením rozpočtových opatření plynoucích z přijetí investičního úvěru schváleného usnesením ZM č. 71/16 dne 22. 3. 2016.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 125/16 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 27. 4. 2016 - 8. 6. 2016


Usnesení č. 126/16 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 20. 6. 2016


Usnesení č. 127/16 k Obecně závazné vyhlášce - loterie
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her týkající provozní doby v kasinu

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 128/16 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora od ČR - SPÚ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3959/1 o výměře 1.169 m2, p.č. 4283/26 o výměře 2.782 m2, p.č. 4283/40 o výměře 282 m2, p.č. 4283/105 o výměře 481 m2 a p.č. 4283/106 o výměře 569 m2, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.  
  
Usnesení č. 129/16 ke vzájemnému darování pozemků v kruhových křižovatkách v KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 1239/6 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 2 m2,
- p.č. 1239/7 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 10 m2,
- p.č. 1239/15 (ostatní plocha, silnice) o výměře 27 m2,
- p.č. 1239/16 (ostatní plocha, silnice) o výměře 40 m2,
- p.č. 1239/19 (ostatní plocha, silnice) o výměře 9 m2,
- p.č. 1239/20 (ostatní plocha, silnice) o výměře 10 m2,
- p.č. 1451/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 21 m2,
- p.č. 1451/5 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 7 m2,
a pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3620-25/2015:
- p.č. 1239/11 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 2 m2, oddělený z parcely č. 1239/11,
- p.č. 1239/12 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 1239/12,
- p.č. 1239/14 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 249 m2, oddělený z parcely č. 1239/14,
- p.č. 1239/18 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 90 m2, vzniklý sloučením parcely č. 1239/18 a dílu "s" parcely č. 1239/17,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně staveb a dalších součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha do vlastnictví Města Kutná Hora.

b) bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3620-25/2015:
- p.č. 1461/5 (ostatní plocha, silnice) o výměře 89 m2, vzniklý sloučením parcel č. 1459/5, č. 1461/5, č. 1463/3, č. 3668/33,
- p.č. 3819/12 (ostatní plocha, silnice) o výměře 356 m2, vzniklý sloučením parcely č. 3819/12, dílu "d" parcely č. 3819/11 a dílu "e" parcely č. 3819/16,
- p.č. 3819/19 (ostatní plocha, silnice) o výměře 110 m2, vzniklý sloučením dílu "l" parcely č. 3819/4, dílu "k" parcely č. 3819/5 a dílu "j" parcely č. 3819/13,
- p.č. 3825/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/31 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/32 (ostatní plocha, silnice) o výměře 33 m2, oddělený z parcely č. 3825/16,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18
 
 
Usnesení č. 130/16 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Bernardov - Obec Bernardov
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 376/30 o výměře 844 m2 a p.č. 376/39 o výměře 427 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Bernardov z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Obce Bernardov, IČ: 00640301, se sídlem 28401 Bernardov č.p. 13.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 131/16 ke směně pozemků v Kutné Hoře - lokalita Karlov - pí Panochová
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 4147/29 o výměře 11.624 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/85), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 184 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/27), část pozemku p.č. 4147/26 o výměře 681 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "c" pozemku p.č. 4147/83), část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 95 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "a" pozemku p.č. 4147/83) a dále za pozemky p.č. 3045 o výměře 711 m2, p.č. 4126/43 o výměře 87 m2, p.č. 4131/6 o výměře 767 m2, 4131/7 o výměře 20 m2, p.č. 4131/9 o výměře 56 m2, p.č. 4131/17 o výměře 3.721 m2, p.č. 4140/3 o výměře 2.190 m2, p.č. 4140/4 o výměře 402 m2, p.č. 4140/16 o výměře 762 m2, p.č. 4140/45 o výměře 254 m2, p.č. 4140/46 o výměře 386 m2, p.č. 4140/47 o výměře 1.252 m2, p.č. 4515/15 o výměře 21 m2, 4515/24 o výměře 11 m2 a p.č. 4515/25 o výměře 24 m2, včetně všech součástí a
příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Marcely Panochové,284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 132/16 ke směně lesních pozemků - Obec Černíny
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 1120 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 280-187/2015 pozemek p.č. 1120/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Opatovice I ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 178/1 o výměře 220 m2 (dle geometrického plánu č. 86-189/2015 pozemek p.č. 178/11), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Obce Černíny, se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 4.958,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 133/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora - p. Pipek
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2478 nebo jeho části v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Pipkovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 134/16 k prodeji pozemků v k.ú.KH-vlastníci b.j. v domě č.p. 322,ul.Benešova
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2479/2 o výměře 166 m2 a části pozemku p.č. 2480 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 322 Benešova ul., Hlouška, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 135/16 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - p. Jursík
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 404/22 o výměře 17 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, panu Miloslavu Jursíkovi,Kutná Hora 3 za celkovou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 136/16 k prodeji pozemku v k.ú. Malín - spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 746 o výměře 84 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 77.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 137/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - p. Černý
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 597/7 o výměře cca 50 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Vladimíru Černému,284 03 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 pozemku (+2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením ZM č. 21/18 ze dne 30. 01. 2018.
  
Usnesení č. 138/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora - pí Jánská
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4111/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Ing. Miroslavě Jánské,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 12.355,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 139/16 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora - spol. České dráhy, a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 2718 o výměře 722 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2719/3 o výměře 247 m2 a části pozemku p.č. 2722/2 o výměře cca 8.890 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 4.290.000,-Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18
 Zrušeno usnesením ZM č. 162/18 ze dne 11. 09. 2018.
   
Usnesení č. 140/16 k odkupu části pozemku v k.ú. Malín - man. Lacmanovi
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 441/2 o výměře cca 1 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín do vlastnictví Města Kutná Hora od manželů Vladislava a Zdeňky Lacmanových,284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 141/16 k odkupu části pozemku v k.ú. KH - spol. HN Technology s.r.o.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 1125 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti HN Technology s.r.o., IČ 27604101, se sídlem Česká 2, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,-Kč/m2 pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že na předmětné části pozemku nebudou váznout žádná zástavní práva.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
 
 
Usnesení č. 142/16 k uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci - akce "III/3377- KH"
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 18/16 ze dne 26.1. 2016

II. s c h v a l u j e
uzavření předloženého Memoranda "O vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce "III/3377 - Kutná Hora, opěrná zeď" a majetkoprávní vyrovnání při sloučení příspěvkových organizací Středočeského kraje" mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
 
 
Usnesení č. 143/16 k prominutí sankce z prodlení - man. Hromádkovi
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro manžele Márii a Josefa Hromádkovy,Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 60.157,00,-Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 144/16 ke zřízení věcného břemene - kanalizační přípojka v k.ú. Sedlec u KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Výstavba kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec" na pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec, z.s., IČ 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, 284 03 Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch vlastníka stavby č.p. 463 na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je v současné době Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 145/16 ke zřízení věc.břemene-kanal.přípojka v k.ú. Sedlec - pí Střihavková
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Výstavba kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec" na pozemku p.č. 401 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví paní Jany Střihavkové,284 01 Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch vlastníka stavby č.p. 463 na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je v současné době Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 12.950,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 146/16 k prodloužení termínu plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění svého usnesení č. 170/15 ze dne 15.9. 2015 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 147/16 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/16, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky podpora na pojištění lesních porostů ve výši 118.080,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka DPS - rekonstrukce.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 148/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.5 - přesun finančních prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 574.834,- Kč a jejich rozdělení na registrované žáky jednotlivých sportovních oddílů (nad 50.000,- Kč) dle důvodové zprávy a Přílohy č.1
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - smlouvy na registrované žáky nad 50.000,- Kč - schvalované ZM.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 149/16 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 12 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2015 ve výši 383 640,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace města Kutné Hory za pronájem prostor k filmování o 353 750,- Kč dle důvodové zprávy
 
 Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.07.16


Usnesení č. 150/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13:
přesun prostředků z položky pojistná náhrada ve výši 287.897,00,-Kč za zničený umělý povrch školního dvora ZŠ Žižkov přívalovým deštěm v roce 2013 na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění obnovy zničeného povrchu prostoru u školní družiny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.07.16


Usnesení č. 151/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 165 tis.Kč z rozpočtové rezervy na finanční účelovou dotaci TJ Sokol Kutná Hora dle důvodové zprávy.
b) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu a)

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 152/16 k přijetí dotace - Sportovní hala areál Klimeška Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od MŠMT ve výši 15 mil Kč na akci Sportovní hala areál "Klimeška" Kutná Hora - etapa 2016
b) dofinancování akce z vlastních zdrojů města do úrovně celkových nákladů akce.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 153/16 ke komerčně informačnímu systému - postoupení pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou smlouvou o postoupení peněžité pohledávky ve výši 167.091,19 Kč, uzavřenou mezi Městem Kutná Hora a spol. "Dopravní značení K.H. s.r.o."

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.07.16


Usnesení č. 154/16 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Prostorem plus o.p.s jako příjemcem ve výši 34.000,-Kč

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.08.16


Usnesení č. 155/16 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města KH na soc.účely
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
"Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017"

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 156/16 k rozpočtovému opatření č. POL 3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 3 -, kterým dojde k zapojení pojistné náhrady za dopravní nehody ze dne 6. 2. 2016 ve výši 5 514,- Kč, dále dopravní nehody ze dne 6. 2. 2016 ve výši 16 196,- Kč a poškození služebního vozidla ze dne 19. 4. 2016 ve výši 905,- Kč do rozpočtu městské policie. Současně dojde k navýšení výdajové položky opravy a údržba dle důvodové zprávy č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 157/16 ke koncepční zprávě o řešení dopravní situace
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zpracovat a předložit zastupitelstvu města koncepční zprávu o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích Šipší a Hlouška.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.09.17
 
 
 
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 28. června 2016

Nahoru