28. června 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.června 2011

Usnesení č. 83/11 k závěrečnému účtu Města Kutné Hory
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2010 bez výhrad
b) souhlasí s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací a obchodní společnosti

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 15 - úhrada ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 698.040 Kč a dotace na vyrovnání ztráty společnosti Průvodcovská služba ve výši 232.490 Kč. Uvedené ztráty budou kryty navýšením transferů od obcí na dojíždějící žáky v roce 2011

III. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2010 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 84/11 k OZV o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky kterou v souladu s aktuálním zněním zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí mění stávající místní legislativní stav takto:
1) snižuje "velikostní" koeficient u časti obce Malín na hodnotu 1
2) na celém území obce ruší u staveb pro podnikatelskou činnost koeficient 1,5
3) stanovuje místní koeficient s hodnotou 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 85/11 k investičnímu úvěru 20 mil. Kč
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podpisem smlouvy a přijetím investičního úvěru na financování určeného souboru investičních akcí v celkové limitní výši 20 mil. Kč a dobou splatnosti 5 let. Úvěrová smlouva bude podepsána s vybraným poskytovatelem /ČS,a.s./ za podmínek uvedených v nabídce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 86/11 k OZV č.2/2011 o změně vyhlášky č.5/2010 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o změně vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 87/11 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2011-12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 25.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. červen roku 2012. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 88/11 k rozpočtovému opatření EO š. 12-14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 12 - navýšení příspěvku pro Mikroregion Kutnohorsko na základě Stanov a podle počtu obyvatel k 1. 1. 2011 o 240,-- Kč, současně dojde k navýšení položky transferů od obcí na dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 13 - zřízení položky "50% odvod příjmu z pokut" odboru životního prostředí obci na jejich katastrálním území k porušení povinnosti došlo za rok 2010. Výše odvodu je 48.500 Kč. Současně dojde k navýšení příjmů z pokut odboru životního prostředí dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 14 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2010 Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 15.586.600,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 89/11 k rozpočtovému opatření EO č. 16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 16 - navýšení příjmů a výdajů souvisejících s poskytováním asistence v sociálním začleňování v romských lokalitách v regionu Kutná Hora - Neškaredice ve výši 456.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 90/11 k rozpočtovým opatřením přijatých radou měta
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 11. 5. - 8.6.2011.


Usnesení č. 91/11 k prodeji nemovitostí v Sedlci (Sallerova výstavba, s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 785/179 a p.č. 785/34 o celkové výměře 1.598 m2 a budovy č.p. 184 na pozemcích p.č. 785/34 a p.č. 785/94, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Sallerova výstavba, spol. s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, Otvice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 92/11 k prodeji pozemků v k.ú. Sedlec (pí Krčíková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 805/193, p.č. 805/185 a p.č. 794/3 o celkové výměře 283 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Evě Krčíkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 93/11 k prodeji pozemku na Kaňku (man. Černí)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 778/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Kaňk manželům Danielu a Janě Červeným, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 20.700,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 94/11 k přijetí daru části pozemku a prodeji části pozemku v Sedlci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím daru - části pozemku p.č. 2/1 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně stavby chodníku od společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora.

b) s prodejem části pozemku p.č. 623 o výměře cca 121 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 + 1.500,- Kč znalečné.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 95/11 k prodeji části pozemku v K. Hoře (man. Lapáčkovi, p. Hladiš)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 40 m2 a pozemku p.č. 2168/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně stavby panelové cesty a betonové rampy manželům Dušanu a Lence Lapáčkovým, Kutná Hora a panu Martinu Hladišovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 530,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 96/11 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec (p. Šupík)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 825 o výměře 58 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Stanislavu Šupíkovi, Kutná Hora - Sedlec za celkovou kupní cenu ve výši 30.400,- Kč.


Zrušeno usnesením ZM č. 129/12 ze dne 26.06.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 97/11 k prodeji hájenek s pozemky formou výběrového řízení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk formou výběrového řízení.

b) s prodejem stavby č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 575 m2, p.č. 36 o výměře 126 m2, p.č. 37 o výměře 191 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách formou výběrového řízení.

c) s prodejem stavby č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a části pozemku p.č. 418 o výměře cca 1.420 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 98/11 k prodeji pozemku v K. Hoře (p. Vaváček)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2560/5 o výměře 11.872 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Romanu Vaváčkovi, Vodňany.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 99/11 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (p. Vocilka, pí Procházková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 623 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Jiřímu Vocilkovi a paní Evě Procházkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 100/11 k prodeji pozemku v K.Hoře (pí Edrová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Iloně Edrové, Praha 4 - Kamýk.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 101/11 k prodeji části pozemku na Kaňku (p. Veber)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 102/11 ke zrušení usnesení ZM - prodej části pozemku v Malíně (pí Bílková)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 100/10 ze dne 18. 5. 2010.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 103/11 ke zrušení usnesení - prodej části pozemku (p.Furka)
Zastupitelstvo města r u š í
svá usnesení č. 201/10 ze dne 14.9. 2010 a č. 64/11 ze dne 10.5. 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 104/11 k darování pozemků areálu nemocnice K. Hora Středočeskému kraji
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním části pozemku p.č. 677/5 o výměře cca 3550m2, části pozemku p.č. 675/3 o výměře cca 10m2, části pozemku p.č. 677/15 o výměře cca 28m2, části pozemku p.č 677/16 o výměře cca 76m2, části pozemku p.č. 677/17 o výměře cca 2797m2, části pozemku p.č. 677/36 o výměře cca 90m2, části pozemku p.č. 684/2 o výměře cca 11m2, části pozemku p.č. 684/3 o výměře cca 48m2 a části pozemku p.č. 3785 o výměře cca 4m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 105/11 k přijetí daru - pozemků od Středočeského kraje
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - části pozemku p.č. 677/1 o výměře cca 183 m2, části pozemku p.č. 677/6 o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č 677/24 o výměře cca 138 m2, části pozemku p.č. 677/26 o výměře cca 27 m2 a části pozemku p.č. 678/7 o výměře cca 239 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 106/11 k privatizaci b.j. v čp. 322 Benešova ul.
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. usnesení zastupitelstva města č. 224/10 ze dne 14.9.2010

II. s o u h l a s í
s prodejem bytových jednotek v domě čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře, včetně společných částí domu a podílů na části pozemku p.č.2479 (pozemek pod domem) v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 107/11 k prominutí poplatku z prodlení (p. Kment)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 72.690,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 108/11 k vyhodnocení VŘ č. SN 18/11 na prodej b.j.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 18/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 10 v domě čp. 456, ul. Nerudova včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2437 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 s panem Pavlem Otradovcem, Benešov. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu ve výši 810.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 109/11 k pravidlům pro udělování čestných občanství města K. Hory
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pravidla pro udělování čestného občanství města Kutné Hory.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 110/11 k udělení čestného občanství města panu A. Strejčkovi
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul "Čestný občan města Kutná Hora" herci a recitátorovi panu Alfrédu Strejčkovi, Praha 7-Holešovice.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 111/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 12 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora ve výši 250.000,- Kč s následným využitím pro navýšení příspěvku pro PO Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na odstranění havarijního stavu části oken budovy školní jídelny ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 112/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 10 - používání příjmů z pojistného plnění na úhradu výdajů spojených s opravou střešního pláště na domě čp. 376 Vladislavova ulice v Kutné Hoře, navýšení příjmů a výdajů ve výši 20.370,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 113/11 k navýšení příspěvku Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 na obnovu fasády domu čp. 43 Pod Hrádkem v Kutné Hře o částku 30.000,- Kč, celková částka příspěvku p navýšení bude činit 80.000,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 114/11 ke zprávě průběžného sledování památky UNESCA za rok 2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběžném sledování památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2010.


Usnesení č. 115/11 k pořízení změny č. 39 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 39 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 426 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Malín.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 116/11 k pořízení změny č. 35 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s tím, že nebude vypracována územní studie "V Klikách" v katastrálním území Kutná Hora,

b) aby do řešeného území změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory (s pozemky parc. č. 1119 a 1120 v katastrálním území Kutná Hora) byly zahrnuty i pozemky parc. č. 1123/1, 1123/2, 1121, 1127/5 a 3823/2 v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.09.11


Usnesení č. 117/11 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2011
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 118/11 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010.


Usnesení č. 119/11 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2010.


Usnesení č. 120/11 k rozpočtovému opatření KT č. 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru na zakoupení osobního motorového vozidla Dacia Duster 1,6 16V 4x4 Access formou Dacia finance na 36 měsíců od Renault Retail Group CZ, s.r.o. ve výši 231,3 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) Předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - zapojení úvěru na zakoupení osobního motorového vozidla a splátek na rok 2011 do rozpočtu města a přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů "Územní samospráva - provozní náklady" na investiční výdaje "nákup osobního automobilu" ve výši 257 tis. dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 121/11 k víceúčelovému zařízení v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s udělením nejvyšší priority v Integrovaném plánu rozvoje města Kutné Hory projektu "Víceúčelové kulturně - sportovní zařízení v Malíně".


Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 28. června 2011

Nahoru