28. června 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.června 2007

Usnesení č. 112/07 k návrhu přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2007-2011: paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 06.07.07


Usnesení č. 113/07 k návrhu Mgr. Klečáka
Zastupitelstvo města p o ž a d u j e
uspíšit vlak č. 5900 tak, aby měl návaznost na spěšný vlak č. 1900 v Kolíně.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 114/07 k VŘ na prodej/pronájem nemocnice
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
a) zápisy výboru pro zdravotnictví č. 13 - 21

b) zprávu předsedy výboru pro zdravotnictví o proběhlém výběrovém řízení
na prodej/pronájem nemocnice v Kutné Hoře

II. u k l á d á
1) radě města a výboru pro zdravotnictví ZM
sestavení 5-ti členného týmu ve složení: 2 členové rady města, 2 členové výboru pro zdravotnictví a pověřený úředník MÚ Kutná Hora k přímému jednání s 11 zájemci, kteří si koupili zadávací dokumentaci (výběrové řízení prodej/pronájem nemocnice v Kutné Ho ře). Úkolem týmu bude příprava návrhu smlouvy o převzetí Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to formou pronájmu podniku nebo koupí obchodního podílu

Zodpovídá: MUDr. J.Havlovic Termín: 31.07.2007

2) předsedovi zdravotního výboru podat do 10.8.2007 informativní zprávu zastupitelům města o výsledku jednání uvedeném v bodě 1)

Zodpovídá: MUDr. J.Havlovic Termín: 10.08.2007

III. u v o l ň u j e
z rezervy města částku ve výši 10 mil. Kč jako příspěvek na zajištění provozu Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 115/07 ke stanovení úkolu kontrolnímu výboru
Zastupitelstvo města u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora
prověřit postup při získávání strategického partnera pro společnost KH Tebis, s.r.o. Kutná Hora.
Zodpovídá : kontrolní výbor ZM      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 116/07 k závěrečnému účtu za rok 2006
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s celoročním hospodařením města Kutná Hora za rok 2006 bez výhrad
b) s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových
organizací

II. b e r e na v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2006 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 117/07 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu KUTNOHORSKO za rok 2006.


Usnesení č. 118/07 k závěrečnému účtu SO České dědictví UNESCO za rok 2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2006.


Usnesení č. 119/07 k závěrečnému účtu SO Česká inspirace za rok 2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2006.


Usnesení č. 120/07 k rozpočtovým opatřením přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora v období 14.4.2007 - 5.6.2007.


Usnesení č. 121/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 8
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.8 - přesun rozpočtových
prostředků na úhradu elektrické energie TJ Stadion Kutná Hora, Tyršovy
sady 194 ve výši 100.000,- Kč z rezervy rozpočtu , dle bodu 1.
důvodové zprávy

b) prominutí půjčky poskytnuté TJ Stadion Kutná Hora, Tyršovy sady 194
ve výši 400.000,- Kč, dle bodu 2 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.07.07


Usnesení č. 122/07 k pověření člena ZM na valných hromadách obch.spol.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/200 Sv. o obcích ve znění pozdějších předpisů zstupování Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s.


Zrušeno usnesením ZM č. 86/08 ze dne 18.3.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.07


Usnesení č. 123/07 ke změně ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 1731 a 1732 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 124/07 ke změně ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "Na rovině" v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 125/07 ke změně ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. PK 483/1 v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 126/07 ke změně ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) a § 188 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro změnu č. 4 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parcelní číslo 581 v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 127/07 ke změně ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 4274/1 a 4274/2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 128/07 ke změně zřizovací listiny PO Školní jídelny
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora:
z čl. V bod 1 zřizovací listiny se vyjímá budova skladu

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.08.07


Usnesení č. 129/07 k prodeji části pozemku p.č. 873/4 - p. Klečák
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 873/4 o výměře 1500 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 130/07 k prodeji pozemku p.č. 3994/7 - p. Páral
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3994/7 o výměře 947 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 131/07 k prodeji části pozemku na Kaňku - pí Ledrová a Nadadošová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 630/1 o výměře 137 m2 v k.ú. Kaňk (původně PK 908/1, díl "a") paní Marii Ledrové, Kaňk a paní Jaroslavě Nasadošové, Svatý Mikuláš za kupní cenu 5,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 132/07 k bezúplatnému převodu pozemku - ŘSD ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 108/12 o výměře 211 m2 v k.ú. Poličany od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 133/07 k prodeji pozemku p.č 3468 - p. Sikora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3468 o výměře 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Vladislavu Sikorovi, Týn nad Vltavou za kupní cenu 330,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 134/07 ke koupi 1/16 pozemků 4206/3 a 4206/4 - p.M.Jäger
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením id. 1/16 pozemků p.č. 4206/3 o celkové výměře 3314 m2 a 4206/4 o celkové výměře 614 m2v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Jägera, Praha - Smíchov za kupní cenu ve výši 36.825,-- Kč.

2. se zaplacením daně z převodu nemovitostí za prodávajícího


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 135/07 ke koupi 1/16 pozemků 4206/3 a 4206/4 - p. Jäger
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením id. 1/16 pozemků p.č. 4206/3 o celkové výměře 3314 m2 a 4206/4 o celkové výměře 614 m2v k.ú. Kutná Hora od pana Václava Jägera, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 36.825,-- Kč.

2. se zaplacením daně z převodu nemovitostí za prodávajícího.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 136/07 ke koupi 1/8 pozemků 4206/3 a 4206/4 - p. Chrtek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením id. 1/8 pozemků p.č. 4206/3 o celkové výměře 3314 m2 a 4206/4 o celkové výměře 614 m2v k.ú. Kutná Hora od pana Stanislava Chrtka, Mikulášovice za kupní cenu ve výši 73.650,-- Kč.

2. se zaplacením daně z převodu nemovitostí za prodávajícího.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 137/07 ke koupi 1/2 pozemku 4221/80 - pí Neužilová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením id. 1/2 pozemku p.č. 4221/80 o celkové výměře 1378 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Marie Neužilové, Praha 5 za kupní cenu ve výši 103.350,-- Kč.

2. se zaplacením daně z převodu nemovitosti za prodávající.

Zrušeno usnesením č. 233/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 138/07 ke koupi pozemku 4206/7 - p. David
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 4206/7 o celkové výměře 765 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ladislava Davida, Mariánské Lázně za kupní cenu ve výši 153.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 139/07 ke koupi pozemků u ČKD - PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením id. 5/8 pozemků p.č. 4206/3, 4206/4 o celkové výměře 3928 m2 a id. 1/2 pozemků p.č. 4206/1, 4221/75 o celkové výměře 28297 m2 vše v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zrušeno usnesením ZM č. 94/08 ze dne 13.5.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 140/07 k prodeji pozemků u ČKD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odprodáním pozemků p.č.118/2, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 a 118/15 o celkové výměře 61.551 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti FOXCONN TECHNOLOGY CZ s.r.o. se sídlem U Zámečku 27, 532 01 Pardubice za kupní cenu 180,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 141/07 ke směně pozemků v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou částí pozemků p.č. 4006 a 4007 ve vlastnictví paní Hany Davidové za části pozemků p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 ve vlastnictví Města Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 142/07 k vyhodnocení záměru na prodej nemovitostí v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy čp. 804 s pozemky p.č. 946/1, 946/9, 946/10, 958/1, 960, 961, 962, 965 o celkové výměře 2.891 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Aloijzi a Zuzaně Lučivňákovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 5.735.000, - Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 143/07 k prodeji částí pozemků v K.Hoře - pí M.Pospíšilová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem částí pozemků p.č. 958/1, 962, 946/10 a 946/1 o celkové výměře cca 216 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ing. Martině Pospíšilové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 144/07 ke směně částí pozemků na Kaňku - p. Veselý
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 618 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora, vše v k.ú. Kaňk s tím, že bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě a smlouva směnná bude uzavřena až po vybudování nové cesty na náklady pana Václava Veselého.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 145/07 k pozemkům Na Šafranici v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou, s odkoupením ani s rekultivací částí pozemků p.č. 4204 a p.č. 4205 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví tří spoluvlastníků zastoupených JUDr. Janem Frankem, AK Šultysova 154, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 146/07 k prodeji části pozemků v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3714 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Igoru Rosenkrancovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 147/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře - m. Běhounkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4511 o výměře cca 145 m2 včetně opěrné zdi (bez sochy) v k.ú. Kutná Hora manželům Marii a Jiřímu Běhounkovým, Kutná Hora za kupní cenu 500,- Kč/m2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 148/07 k odkoupení budovy kina v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením budovy čp. 403 s pozemkem p.č. 1316 o výměře 663 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Jany Wildtové, Kutná Hora a paní Evy Novákové, Praha 5 za kupní cenu 9.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 149/07 k prodeji částí pozemku na Kaňku - m.Kánských
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 619 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk paní Miloslavě Kánské a panu Karlu Kánskému, , Kutná Hora za kupní cenu 150,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 150/07 ke směně pozemků v K.Hoře - pí Ladrová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 600/43 ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek dle PK č. 735/4 ve vlastnictví paní Pavly Ladrové, Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 151/07 k prodeji částí pozemků v K.Hoře - m.Vlasákovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a 1923 o celkové výměře cca 840 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru Vlasákovi a Marcele Vlasákové, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 152/07 k návrhu na uzavření dohody o narovnání
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Kutná Hora a Ing. Antonínem Pospíšilem, podle níž Město uzná vlastnické právo Ing. Pospíšila k domu čp. 73, který stojí na pozemkové parcele č. 2692, k této pozemkové parcele č. 2692 a pozemkové parcele č. 2693/ 4 v kú. Kutná Hora, proti tomu, že Ing. Antonín Pospíšil se zaváže zaplatit Městu Kutná Hora částku 800.000,- Kč. Město trvá na vlastnictví.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.07.07


Usnesení č. 153/07 k prodeji čp. 1-3 a čp. 28 s pozemky v K.Hoře formou VŘ
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem prodeje budovy čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

II. u k l á d á
Radě města K.Hora
vyhlásit VŘ tak, aby podmínky prodeje byly nastaveny v souladu s potřebami stávajících nájemců bytů a Oblastní charity Kutná Hora. Podmínky prodeje budou projednány na pracovním jednání ZM.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 154/07 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 155/07 ke směně pozemků - pí Macháčková a Tvrdíková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou pozemků části p.č. PK 2657 a části p.č.PK 2658 vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. KN 873/7 a 873/8 a části p.č. PK 928/2 (přístup ke kapličce) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Ladislavy Macháčkové, Hlízov a paní Hany Tvrdíkové, Kolín.

Zrušeno usnesením ZM č. 162/08 ze dne 24.6.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 156/07 k návrhu na rozpočtová opatření EO č. 12-15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.12 - převod dotace od
Úřadu práce příspěvkovým organizacím města, navýšení příjmové a
výdajové části rozpočtu o 146 370,- Kč, dle bodu 1. důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13 - prodej pozemků a
další nákup pozemků, navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 11
079 180,- Kč, dle bodu 2. důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 14 - dotace od obcí za
žáky dojíždějící do základních škol v Kutné Hoře, navýšení příjmové
části rozpočtu o 678 380,- Kč, dle bodu 3. důvodové zprávy

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 15 - zvýšení nájemného a
příspěvku Oblastní charitě Kutná Hora o inflaci za rok 2006, navýšení
příjmové a výdajové části rozpočtu o 8 170,-, dle bodu 4. důvodové
zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.07


Usnesení č. 157/07 k rozpočtovému opatření EO č. 16
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.16

přijetí dotace z evropských prostředků - úhrada nákladů roku 2006 na modernizaci místní komunikace Zámecká - navýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 055 580,- Kč; navýšení rozpočtových výdajů na revitalizaci sídliště Šipší, navýšení výdajové část i rozpočtu o 1 733 960,- Kč; snížení financování ve výši 678 380,- dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.07


Usnesení č. 158/07 k souhlasu o vyřešení soudního sporu smírem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyřešením soudního sporu s manžely Novákovými o úhradě částky 238 416,50 Kč smírem tak, aby dlužná částka byla splacena nejpozději do 5ti let, a to následovně: od 1.7.2007 do 31.12.2007 měsíční splátky ve výši 2 000,00 Kč a od 1.1.2008 měsíční splátk y ve výši 4 600,00 Kč až do úplného zaplacení. Poslední splátka bude ve výši 1.016,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 159/07 k navýšení kupní ceny za zhotovení kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením kupních cen u bytových jednotek v čp. 307 ul. Nádražní v Kutné Hoře v rámci 2.vlny privatizace o náklady spojené s vybudováním kanalizační přípojky k objektu
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 160/07 k žádosti p. Čonky k odprodeji bytu Ortenova 82/8
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí k žádosti pana Milana Čonky, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.07


Usnesení č. 161/07 ke změně postupu výpočtu kupních cen při dodatečném odprodeji b.j.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 131/05 ze dne 24.5.2005
ke dni 28.6.2007

b) s postupem výpočtu kupních cen u dodatečných žádostí současných
nájemců o odprodej bytů, které zůstaly v majetku Města Kutná Hora v
již zprivatizovaných domech od 29.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.07


Usnesení č. 162/07 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením části usnesení č. 54/07, bod II. ze dne 13. 3. 2007
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 163/07 k demolici vodojemu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s demolicí stavby vodojemu umístěného na pozemku p.č. 785/80 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 164/07 k rozpočtovým opatření OSM č. 11/07, 12/07 a 32/07
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatřením OSM č.11/07
na navýšení příjmů o částku 123.760,--Kč za provozování komerčně
informačního systému za rok 2006 a na navýšení výdajů o tutéž částku
123.760,-- Kč, kterou se posílí položka autobusové zastávky opravy dle
bodu č.1 důvodové zprávy.
b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.12/07
na zrušením příjmové položky - smlouva o sdružení v částce 4.000,-- Kč,
dále schvaluje vytvoření nové příjmové položky - splátka dluhů ve výši
14.620,--Kč a souhlasí s následným navýšením výdajové položky opravy
sportoviště o částku 10.620,-- Kč dle bodu č.2 důvodové zprávy.
c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.32/07
na navýšení výdajů v rozpočtu o novou rozpočtovou položku pojistné
události - vandalismus ve výši 100.000,--Kč, z které by se hradila škoda
na majetku způsobená vandalismem a dále souhlasí s navýšení rozpočtových
příjmů o novou rozpočtovou položku - pojistná plnění - vandalismus v téže
výši 100.000,-- Kč dle bodu č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 165/07 k uznání vlastnictví jezu na Vrchlici v km 6,7
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uznáním vlastnického práva města Kutná Hora k jezu na Vrchlici v říčním km 6,7 na pozemku p.č. 4524 v k.ú. Kutná Hora formou notářského zápisu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 166/07 k záměru vyjmutí movitého majetku ze zřizovací listiny MTD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo, Masarykova čp. 128, Kutná Hora s tím, že se ze souboru movitých věcí ke dni 8.8. 2007 vyjímají movité věci uvedené v příloze důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 167/07 k dodatku zřizovací listiny ZŠ Kremnická
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hory, Kremnická 98 v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost - organizování zájmového útvaru za úplatu.V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5 a 6 beze změny.

Zodpovídá : Mgr.Seifert,Mgr.Zahradníčkoá      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 168/07 ke změně zřizovací listiny Pečovatelská služba
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora čl. III zřizovací listiny ze dne 17.7.2001 se mění takto:organizace
1. poskytuje pečovatelskou službu ve smyslu § 32 a § 40 zák.č. 108/2006
Sb. o sociálních službách
2. provozuje Centrum denních služeb ve smyslu § 45 zák.č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
3. poskytuje sociální služby v Domech s pečovatelskou službou.

Zodpovídá : Mgr.Zahradníčková,Ing.Štorko      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 169/07 ke státní dotaci na hřiště "Průmyslovák"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádosti o státní dotaci na rekonstrukci školního hřiště "Průmyslovák" u haly BIOS na školní atletické hřiště.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, MVDr.Vančura      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 170/07 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 171/07 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimořádně mimo výběrové řízení dle předložené přílohy
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 172/07 ke spolupráci na pořízení změny ÚPM
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, k spolupráci na pořízení změny č. 6 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 28.06.07


Usnesení č. 173/07 ke Kontrolnímu výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.3.2007, zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 18.4.2007 a zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 23.5.2007.

b) informace z probíhajících kontrol a zprávy z ukončených vykonaných
kontrol, které pojednávají o naplňování smluvních vztahů mezi Městem
Kutná Hora a společností Investorsko inženýrská a.s., se sídlem
Gorkého 658/15, Liberec, týkající se Průmyslové zóny na rovinách viz.
Bod č. 1/18.4.2007 a kontrola Provádění inventarizace majetku za rok
2006 u Městské policie Kutná Hora - viz. příloha "Zpráva o provedené
kontrole".


Usnesení č. 174/07 k zápisu Výboru regenerace památek ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 7.6.2007.


Usnesení č. 175/07 k přemístění sochy sv. Šebestiána
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
přemístění sochy sv. Šebestiána z pole Pod Kuklíkem do parčíku na Pirknerově náměstí před Ústav sociální péče Barbora a Centrum u Bartoloměje - denní stacionář.


Usnesení č. 176/07 k informativnímu měřiči rychlosti na příjezdu od Malína
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uvolnění částky 106.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na zakoupení informativního měřiče rychlosti jízdy vozidel na příjezdu do městské části Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, O.Kubový      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 177/07 ke zřízení osadního výboru
Zastupitelstvo města I. u s t a v u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů společný Osadní výbor pro městské částí Žižkov a Vrchlice.

II. s t a n o v í
počet členů osadního výboru na 8 v následujícím složení:
Radek Herold, Kutná Hora
Šárka Charvátová, Kutná Hora
Ing. Miroslav Chmel, Kutná Hora
Ing. Martin Maco, Kutná Hora
PhDr. Drahomíra Nováková, Kutná Hora
Ivan Sova, Kutná Hora
Ing. Pavel Svoboda, Kutná Hora
Ing. Karel Žáček, Kutná Hora

III. v o l í
pana Ivana Sovu předsedou osadního výboru pro městské částí Žižkov a Vrchlice.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.07.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 28. června 2007

Nahoru