28. března 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.března 2017

Usnesení č. 34/17 k nařízení vlády O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
ponechání stávajících odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 35/17 k činnosti osadních výborů
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e

V souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů osadní výbory:
Osadní výbor Malín
Osadní výbor Kaňk
Osadní výbor Sedlec
Osadní výbor pro městské části Žižkov a Vrchlice
Osadní výbor Perštejnec
Osadní výbor Poličany

II. s t a n o v í
Počet členů osadních výborů takto:
Osadní výbor Malín 10 členů- Eva Davidová, Zuzana Dupalová, Mgr. Anna Vojáčková, Petr Kudrna, Jaroslav Kutil, Tomáš Plechata, Iveta Vlasáková, Lukáš Zíma a Simona Zvolánková.
Osadní výbor Kaňk 6 členů - Milan Kužela, Malvína Krepsová, Jaroslava Veselá, Ing. Jaroslav Vrabčák a Mgr. Jana Červená.
Osadní výbor Sedlec 11 členů - Ing. Petr Svoboda, Štěpánka Dastychová, Radek Buchta, Jan Trávníček, Klára Mundilová, Miroslav Piskora, Milan Rohan, Milada Vondrysová, Miroslav Novák a Vladimír Kotrba
Osadní výbor pro městské části Žižkov a Vrchlice 6 členů - Ing. Martin Maco, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Dana Vepřková, Mgr.Jiří Klečák a Miroslava Heroldová.
Osadní výbor Perštejnec 5 členů - Zdena Jansová, Nikol Nováková, Jiří Franc a Jaroslav Vlček.
Osadní výbor Poličany 10 členů - Tomáš Kubera, Helena Jelínková, Aleš Brzobohatý, Stanislava Sovová, Hana Pechová, Josef Tomčík, František Rot, Vladimír Nevole, Radek Cypra.

III. v o l í
Předsedy osadních výborů:
Osadní výbor Malín - Bc. Milan Jarkuliš.
Osadní výbor Kaňk - Jana Lengerová.
Osadní výbor Sedlec - Tomáš Mottl.
Osadní výbor pro městské části Žižkov a Vrchlice - Ing. Karel Žáček.
Osadní výbor Perštejnec - Oldřich Kocián.
Osadní výbor Poličany - Václav Slavík.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 36/17 k péči o hroby významných osobností města KH
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
předložit zastupitelstvu města návrh statutu hrobu významných kutnohorských osobností navržených do péče Města Kutná Hora.
Zodpovídá : rada města      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 37/17 k žádosti o možnou spolupráci
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s navázáním spolupráce s městem Dujiangyan v čínské provincii Sichuan.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 38/17 k proplacení biomonitoringu na území Malína
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
proplacení biomonitoringu na území Malína - občanům této městské části dle předloženého seznamu osob uvedeného v dopisu pí Krulišové ze dne 23. 2. 2017 ve dvou vlnách po 300,- Kč na jeden vzorek.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 39/17 ke změně systému městské autobusové dopravy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přípravou realizace nového systému městské autobusové dopravy v souladu s doporučeným postupem Ing. Martina Jareše, Ph.D., včetně příprav na společnou integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, na základě jeho posudku návrhu změn systému MAD v Kutné Hoře vypracovaného Radimem Fedorovičem.
Zodpovídá : R. Fedorovič      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 40/17 k zadávání veřejných zakázek
Zastupitelstvo města v y z ý v á
členy Rady města Kutná Hora, aby při zadávání veřejných zakázek postupovali transparentně v souladu se svým programovým prohlášením.
Zodpovídá : rada města      Termín : . .


Usnesení č. 41/17 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2016
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.12.2016.


Usnesení č. 42/17 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 15. 3. 2017 a podmínky, které finanční výbor stanovuje pro přijetí možného úvěru dle přiloženého zápisu.

II. s o u h l a s í
a) s užitím úvěrového rámce vždy pouze na investice
b) že skutečné užití sjednaného úvěrového rámce bude vždy podléhat souhlasu 2/3 zastupitelů, tedy 18 členů ZM a bude v souladu s vyjádřením finančního výboru, případně investiční komise.

III. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zadat Ing. Luďku Tesařovi vypracování analýzy mandatorních výdajů Města Kutná Hora s cílem zajistit optimalizaci provozu města s termínem předložení do 30.6.2017.
Zodpovídá : rada města      Termín : . .
Bod II. písmeno b) zrušeno usnesením ZM č. 9/18 ze dne 30. 1. 2018.

Usnesení č. 43/17 ke střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2022
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravenou verzi předloženého návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2022.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 44/17 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 25. 1. 2017 - 8.3.2017


Usnesení č. 45/17 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Votruba)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
směnu pozemků p.č. 791/8 o výměře 25 m2 a p.č. 791/27 o výměře 269 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 793/67 o výměře 221 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Ing. Jaromíra Votruby, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 46/17 ke směně lesních pozemků
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p.č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p.č. 733/27 o výměře 1.016 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, Hlízov zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43 s finančním doplatkem 100.000,- Kč od p. Vágnera.

II. n e s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 918 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 495/3), pozemku p.č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p.č. 498 o výměře 3.341 m2 (dle geometrického plánu č. 457-11/2016 pozemek p.č. 498/2), vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 o výměře 3.868 m2 (dle geometrického plánu č. 87-10/2016 pozemek p.č. 447/2) v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 233/22 o výměře 1.052 m2, p.č. 233/23 o výměře 865 m2, p.č. 240/2 o výměře 1.602 m2, p.č. 241/7 o výměře 5.597 m2, p.č. 243/3 o výměře 8.538 m2, p.č. 294/2 o výměře 3.100 m2 a p.č. 297 o výměře 5.075 m2, vše v k.ú. Nová Lhota v podílovém spoluvlastnictví pana Ing. Pavla Kotvala, Březí (podíl ve výši 1/2) a manželů MVDr. Václava Vančury a Mgr. Vandy Vančurové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.19
Zrušeno usnesením ZM č. 121/19 ze dne 18. 06. 2019.
   
Usnesení č. 47/17 k převodu práv a povinností z uzavřených smluv (p. Vágner)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s převedením všech práv a povinností p. Jakuba Vágnera, Průhonice jako podnájemce, budoucího nájemce, budoucího pachtýře z následujících uzavřených smluv s Městem Kutná Hora:
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 9.7.2013,
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 9.7.2013,
Dohoda o obsahu závazků ze dne 9.7.2013,
Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 10.3.2014,
Dohoda o úpravách předmětu podnájmu ke smlouvě o podnájmu nemovitostí uzavřené dne 9.7. 2013 ze dne 5.5.2015,
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 1.11.2014,
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě ze dne 1.11.2014,
Smlouva o podnájmu nemovitostí ze dne 20.4.2016,
Smlouva o budoucí pachtovní smlouvě ze dne 20.4.2016,
na společnost DOTENHILL s.r.o., IČ 021 67 590, se sídlem Zdeslavice 24, Černíny.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 48/17 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (p. Skokan)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 71 o výměře 2.727 m2 v k.ú. Malín panu Zbyňku Skokanovi, 394 04 Nový Rychnov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 49/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č.Janovice)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za kupní cenu ve výši 85,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Bod II. zrušen usnesením ZM č. 174/17 ze dne 12. 09. 2017.

Usnesení č. 50/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jindráčková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 689/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Jaroslavě Jindráčkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 51/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pechancová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 689/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Jitce Pechancové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 52/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví pana MDDr. Martina Obešla, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2) a paní MDDr. Žanety Drábkové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 59.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17
Zrušeno usnesením ZM č. 177/17 ze dne 12. 09. 2017.

Usnesení č. 53/17 k prodeji podílu na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (pí Malkovská)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 pozemků p.č. 2474/2 o výměře 40 m2, p.č. 2476/1 o výměře 1.266 m2, p.č. 2476/8 o výměře 9 m2 a p.č. 2476/9 o výměře 9 m2, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 13639 pro obec a katastrální území Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora paní Monice Malkovské, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 14.710,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 54/17 k odkupu pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 14/17 ze dne 31.1. 2017.

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 782 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Josefa Doudy, 285 41 Malešov za celkovou kupní cenu ve výši 25.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 55/17 k prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro pana Pavla Červeňáka, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 102.620,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.04.17


Usnesení č. 56/17 k navýšení základního kapitálu spol. Městské lesy a rybníky KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
navýšení základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., IČ 62967291, se sídlem Opatovice I č.p. 43, 286 01 Čáslav o částku ve výši 57.000,- Kč nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to částí pozemku p.č. 488/3 o výměře 3.239 m2 (dle geometrického plánu č. 00140-2/2017 pozemek p.č. 488/8), včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 57/17 k závěrečné zprávě Programu regenerace městské památkové rezervace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora za rok 2016


Usnesení č. 58/17 rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 800 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2017 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 59/17 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2.325.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.04.17


Usnesení č. 60/17 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2016 ve výši 721 362,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace města Kutné Hory za pronájem prostor k filmování o 93 250,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 07.04.17


Usnesení č. 61/17 k OZV o stanovení školských obvodů spádových MŠ a ZŠ
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

b) změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Kutné Hoře na základě § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2. písm. h) a § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.

II. p o v ě ř u j e
Ing. Zuzanu Moravčíkovou zpracováním návrhu, jakým způsobem bude vedení města řešit nedostačující kapacitu MŠ Kutná Hora od září 2020.

Zodpovídá: Ing. Z. Moravčíková Termín: 31. 12. 2017
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.03.17


Usnesení č. 62/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.5 - přesun finančních prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 1 811 800,- Kč a jejich rozdělení na registrované žáky jednotlivých sportovních oddílů (nad 50 000,- Kč) dle důvodové zprávy a Přílohy č.1

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - smlouvy na registrované žáky nad 50 000,- Kč - schvalované ZM, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 28.04.17


Usnesení č. 63/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - navýšení finančních prostředků na položku Školství rezerva SRP 2867 o částku 306 000,00 Kč, kterou vrací PO Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora v souladu s uzavřenou Smlouvou o zápůjčce dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 05.04.17


Usnesení č. 64/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 181 500,- Kč za provedenou propagaci na akci "PLÁTNA MĚSTA - STREET ART FESTIVAL KUTNÁ HORA 2017", která se bude konat ve dnech 6. - 12. srpna 2017 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 65/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11 - navýšení rozpočtových prostředků OrJ 2867 na položku - sport - rezerva o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace TJ Sokol Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 28.04.17


Usnesení č. 66/17 k poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky č.1/2016
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 67/17 k rozpočtovému opatření OI č. 02
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Městská knihovna - investiční příspěvek" ve výši 473.110,- Kč Odboru památkové péče, školství, tělovýchovy a kultury dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing.Zahradníček      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 68/17 ke změně zřizovací listiny PO Městská knihovna
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora:
Do bodu 1 článku V. zřizovací listiny - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek) - se vkládá následující nemovitý majetek:
- pozemek parc.č.1351/1 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je budova čp.416 včetně přípojek inž.sítí, parkoviště, zpevněných ploch a oplocení (zastavěná plocha a nádvoří)
- pozemek parc.č.1351/2 (ostatní plocha) v k.ú. Kutná Hora
- pozemek parc.č.1351/3 (ostatní plocha) v k.ú. Kutná Hora

II. u k l á d á
Odboru investic a odboru správy majetku provést administrativní kroky spojené se změnou zřizovací listiny
Zodpovídá : Mgr. I. Zahradníčková      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 69/17 ke sml. o budoucí sml.darovací - "Malá Třešňovka"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemku, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení vybudované na pozemcích uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 70/17 k darovací sml.- veřejné osvětlení v ulici U Kola (Ing. J. Votruba)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Darovací smlouvy řešící převod stavby veřejného osvětlení v ulici U Kola, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.17


Usnesení č. 71/17 k plnění termínu usnesení ZM č. 157/16
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č. 157/16 ke koncepční zprávě o řešení dopravní situace ze dne 28. 6. 2016.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 72/17 k VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s žádostí pana RNDr. R. Otruby o změnu rozdělení výše neinvestičních dotací pro Oblastní charitu Kutná Hora 

II. s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora jako příjemcem ve výši 1 070 000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.17 
 
Usnesení č. 73/17 k příspěvkovému programu (granty) - sociální oblast
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích VELKÝCH grantů v oblasti SOCIÁLNÍ na základě přijatých žádostí v termínu do 31.10.2017 pro Oblastní charitu Kutná Hora, projekt: Šance pro děti s PAS, částka ve výši 52.000,- Kč

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "velké granty" mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora (projekt: Šance pro děti s PAS) jako příjemcem ve výši 52.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.05.17 
 
Usnesení č. 74/17 k VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Prostorem plus, o.p.s. jako příjemcem ve výši 115.000,- Kč

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Dignem (důstojnost) z.s. jako příjemcem ve výši 100.000,- Kč

c) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. jako příjemcem ve výši 85.000,- Kč

d) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Životem 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. jako příjemcem ve výši 150.000,- Kč

e) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. jako příjemcem ve výši 25.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 75/17 k odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
odpověď na žádost pana Pavla Gintera o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím


Usnesení č. 76/17 k žádosti MUDr. Chocholáčkové
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s úhradou rekonstrukčních nákladů přestěhované ordinace MUDr. Marie Chocholáčkové do výše 50.000,- Kč na základě předložených faktur.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
najít v rozpočtu města prostředky na pokrytí výše uvedených nákladů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 28. března 2017

Nahoru