28. ledna 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 28.ledna 2014

Usnesení č. 1/14 k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 2. 2014 předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 2/14 k ukončení členství v osadním výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Petra Poklopa, Kutná Hora - Malín na funkci člena Osadního výboru Malín z důvodu změny trvalého bydliště.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 3/14 k tvorbě, čerpání a pravidlům sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2014 a s pravidly čerpání a užití sociálního fondu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,T.Hobl      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 4/14 k rozpočtovému opatření EO č. 1 - 2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 1 - zapojení finančního zůstatku z roku 2013 ve výši 6.250.375 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 2 - navýšení rozpočtu o převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu města ve výši 1.756.205 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 5/14 k zásobníku nepokrytých akcí
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
doplněný zásobník nepokrytých akcí, který je obsažen ve schváleném rozpočtu na rok 2014 s výhradou informačních map do dlažby a rozdělením bytové jednotky Jana Palacha a rozšířený o záměr nákupu vozidla - dodávka pro
cca 8 osob, resp. náklad.Usnesení č. 6/14 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 18. 12. 2013 - 8.1.2014 a závěrečné úpravy rozpočtu na základě usnesení zastupitelstva 228/13.Usnesení č. 7/14 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 20. 1. 2014Usnesení č. 8/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí na financování pěstounské péče a rozvoj sociálních služeb, které se dle účelu určeným v rozhodnutí převádějí do nového kalendářního roku a budou nadále čerpány v souladu s rozhodnutím dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 9/14 k prodeji pozemků společnosti OJGAR, s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků v k.ú. Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, Církvice u Kutné Hory, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a Kobylnice nad Doubravou uvedených v příloze o celkové výměře 301.445 m2 společnosti OJGAR s.r.o., se sídlem Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 10/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 820 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, Kutná Hora.

b) s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 11/14 k bezúplatnému převodu nemovitostí v Kutné Hoře (Středočeský kraj)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem
a) pozemků p.č. 2542/2 o výměře 17 m2, p.č. 2543 o výměře 1.673 m2, p.č. 2544 o výměře 1.228 m2 a pozemku p.č. 2542/1 o výměře 1.086 m2, jehož součástí je stavba č.p. 453, vše v k.ú. Kutná Hora, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

b) pozemků p.č. 1008/1 o výměře 733 m2, p.č. 1008/2 o výměře 22 m2, p.č. 1008/3 o výměře 21 m2, p.č. 1008/4 o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 1007 o výměře 649 m2, jehož součástí je stavba č.p. 206, vše v k.ú. Kutná Hora, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 12/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČEZ Distribuce, a.s.)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 205/12 ze dne 23.10. 2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.14


Usnesení č. 13/14 k plnění usnesení ZM - EKO a OSM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů na splnění dle důvodové zprávy (EKO)
b) se zrušením usnesení ZM č. 3/08, 254/08, 270/08.
c) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy (OSM)

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.14


Usnesení č. 14/14 ke změně názvu statku zapsaného na Seznamu UNESCO
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se změnou názvu statku zapsaného na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO z původního názvu Kutná Hora: historické jádro s chrámem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci, anglicky Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St Barbara and the Cathedral of Our Lady at Sedlec, na název Historické centrum Kutné Hory a kostel v Sedlci, anglicky Historic Centre of Kutná Hora and the Church in Sedlec dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 15/14 k vydání změny č. 45 Územního plánu města
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 45 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 16/14 k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek za rok 2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2013.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.01.14


Usnesení č. 17/14 k rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Zastupitelstvo města
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 3.978.912,80 Kč

b) vyčlenění peněžní částky ve výši 994.728,20 Kč, odpovídající spolufinancování projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka", reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/73.01672


Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 28.01.14


Usnesení č. 18/14 k zápisům o kontrolách kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis o kontrole rozpočtových opatření schvalovaných RM,

b) zápis o kontrole přijatých usnesení ve věci prodeje části pozemku p.č. 4596/1 v k.ú. Kutná Hora (Družební 602).
Usnesení č. 19/14 k zápisu č. 1/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 15.1.2014,

II. s c h v a l u j e
plán kontrolních akcí Kontrolního výboru ZM Kutná Hora na rok 2014.Usnesení č. 20/14 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2014
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci ,,Programu prevence kriminality pro
rok 2014"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu


Zodpovídá : Mgr.Smetáček, Ing. Mareček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 21/14 ke sml. na úhradu prokazatelné ztráty z autobus.linky PID č. 381
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2014.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 22/14 ke Calendarium Cuthna - Střední a velké granty
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2014 projektům zařazeným do režimu Calendarium Cuthna dle důvodové zprávy.

b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu v oblasti středních a velkých grantů pro rok 2014 dle důvodové zprávy

c) s obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 17.02.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 28. ledna 2014

Nahoru