27. října 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 27.října 2015

Usnesení č. 191/15 ke změně Osadního výboru Kaňk a Sedlec
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci
a) paní Evy Halákové a pana Josefa Česala z funkce člena Osadního výboru Sedlec
b) pana Ing. Petra Svobody z funkce předsedy Osadního výboru Sedlec

II. v o l í
a) paní Mgr. Janu Červenou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Kaňk.
b) pány Miroslava Nováka, Kutná Hora a Vladimíra Kotrbu, Kutná Hora do funkce člena Osadního výboru Sedlec
c) pana Tomáše Mottla, Kutná Hora do funkce předsedy Osadního výboru Sedlec
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 192/15 k uložení úkolu Kontrolnímu výboru
Zastupitelstvo města u k l á d á
Kontrolnímu výboru, aby prověřil podmínky, průběh, splnění podmínek a výsledek výběrového řízení na pozici jednatele společnosti KH TEBIS, s.r.o.
Zodpovídá : Předseda Kontrolního výboru      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 193/15 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2015
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015.


Usnesení č. 194/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 9. 9. 2015 - 7. 10. 2015.


Usnesení č. 195/15 k rozpočtovému opatření EKO č.17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17 - snížení zapojeného podílu na zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. o zaplacenou daň z příjmu ve výši 105.000,-- Kč a snížení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 196/15 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 19.10.2015


Usnesení č. 197/15 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Slepičková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 25.908,-Kč, dle žádosti paní Ludmily Slepičkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.11.15


Usnesení č. 198/15 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Šlechtová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 40.160,-Kč, dle žádosti paní Heleny Šlechtové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 15.11.15


Usnesení č. 199/15 k uzavření darovací smlouvy - movité věci v areálu nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy na movité věci mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, ze dne 21.12.2009.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 200/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1506/11 pod stavbou trafostanice v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.15


Usnesení č. 201/15 k prodeji pozemku v k.ú.Bernardov - man.Pavlovi
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 499 o výměře 949 m2 v k.ú. Bernardov, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Janu a Lence Pavlovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 26.750,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 202/15 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - man.Filipských
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 799/28 o výměře 282 m2 a části pozemku p.č. 795/81 o výměře 193 m2 (dle geometrického plánu č. 886-35/2015 pozemek p.č. 795/83), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od manželů Luďka a Marty Filipských,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 142.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 203/15 k odkupu pozemků v k.ú.KH - ÚZSVM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 3657/1 o výměře 681 m2 a p.č. 3657/7 o výměře 823 m2 v k.ú. Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 za celkovou kupní cenu ve výši 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 204/15 k odkupu pozemku v KH - pí Ladrová
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 837/5 o výměře 302 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Miluše Ladrové, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 18.120,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 205/15 k souhlasu s prodejem části pozemku v KH - Středočeský kraj - GJO
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4500/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, ve správě Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora pod stavbou trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín a nevyužívá tak předkupního práva založeného Kupní smlouvou ze dne 21.6. 1993 ve prospěch Města Kutná Hora k pozemku p.č. 4500/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.11.15


Usnesení č. 206/15 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu Ing. arch. Petru Kalfusovi dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 207/15 k navýšení příspěvku a uzavření dodatku - Fond regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 na obnovu fasády včetně opravy oken u domu č.p. 169 Šultysova ulice v Kutné Hoře o částku 20.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 100.000,- Kč.
b) s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s PhDr. Evou Filipovou, 284 01 Kutná Hora z důvodu navýšení příspěvku o částku 20.000,- Kč. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 100.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.10.15


Usnesení č. 208/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.30
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30:
přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 533.000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění změny postupu při odstraňování havárie podlahy včetně výměny podlahového vytápění v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 209/15 k rozpočtovému opatření INV - TO 4/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem INV - TO č. 4/15, kterým dochází k navýšení těchto příjmových rozpočtových položek: Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ve výši 15.000,--Kč, Příjmy z dokončených nucených odtahů vozidel ve výši 15.500,--Kč, Philip Morris - VO Královské procházky ve výši 21.500,--Kč, ASEKOL - příjem za tříděné odpady ve výši 15.000,--Kč, ELEKTROWIN - příjem za tříděné odpady ve výši 29.500,--Kč a Přijaté pojistné náhrady-mobiliář ve výši 69.200,--Kč, a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup mobiliáře-Královská procházka ve výši 54.000,--Kč navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad: úklid kontejnerového stání ve výši 68.600,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 43.100,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.11.15


Usnesení č. 210/15 k záměru zpracování 4. Komunitního plánu města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zpracování 4. Komunitního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 211/15 k zápisu z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy č. 03/2015 ze dne 8.6.2015, č. 04/2015 ze dne 2.9.2015 a č. 05/2015 ze dne 14.10.2015 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory

b) zápis o kontrole č. 2/15/KV - kontrola poskytování a vyúčtování vybraných malých, středních a velkých grantů poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2014 v oblasti sportu.


Usnesení č. 212/15 k rozpoč. opatření č. 5 - zapojení pojistných náhrad do rozpočtu MP
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření POL č. 5, kterým dojde k zapojení pojistné náhrady za dopravní nehodu ze dne 24.9 2015 ve výší 12.708,--Kč do rozpočtu Městské policie. Současně dojde k navýšení výdajové položky opravy a údržba dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Václav Mareček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 213/15 k výběru dopravce pro zajištění MAD v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
vyzvat přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2016.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 214/15 k uzavření veřejnoprávní smlouvy (přestupky) od 1.1.2016
Zastupitelstvo města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obce Bludov

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Bludov dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše jmenovanou obcí.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 27. října 2015

Nahoru