27. června 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 27.června 2006

Usnesení č. 140/06 k závěrečnému účtu za rok 2005
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2005 bez výhrad
b) s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových
organizací.

II. b e r e na v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2005 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.06.06


Usnesení č. 141/06 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2005
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko za rok 2005.


Usnesení č. 142/06 k zastavení prací na pořízení změny ÚPM K.Hora v části Sedlec
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 240/05 ze dne 25.10.2005

II. n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 761/10 a 761/68 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory (§ 17, odstavec 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 143/06 k rozdělení fin.prostředků z FRB pro rok 2006
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro poskytnování půjček ze dne 5.6.2006

II. s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006 pro druhé výběrové řízení dle předloženého návrhu komise pro poskytování půjček

III. s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.2/2006 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 144/06 k pořízení změny č. V. ÚP centrální zóny města K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny č. V. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory na pozemcích parcelní č. 1273/1 a 1273/2 v katastrálním území Kutná Hora ( §17, ost. 2 zákona č. 50/1976 Sb.v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 145/06 k poskytování finanč. prostředků na kanalizač. přípojky v r. 2005
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2005.


Usnesení č. 146/06 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM K.Hora v části Malín
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemkem ve zjednodušené evidenci parcelní číslo 477 v katastrálním území Malín (§ 17, odstavec 2. zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 147/06 k využití domu čp. 146 Lierova ul.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem využití domu čp. 146 Lierova ulice ("Havířský dům") v Kutné Hoře dle předloženého návrhu, zpracovaný p. M. Chlumským, oddělení regenerace památek MÚ K.Hora v březnu 2006
Termín: 27.6.2006

II. u k l á d á
oddělení regenerace památek odboru památkové péče, kultury, školství a TV zajistit zpracování projektové dokumentace, včetně stavebně povolovacího řízení.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 148/06 k prodeji pozemků Třešňovka - Provaznice v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře 7.625 m2 a dle PK č. 1756 o výměře 6.697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora firmě U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Komerční zóna Průhonice-Čestlice, Obchodn í 110, 251 01 Čestlice za kupní cenu 33.616.800,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 149/06 k přijetí daru pozemků pod chodníkem na Kaňk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru pozemků p.č. 739/7, 739/8 díl "a", 642/3 díl "v", 495/5 díl "c", 739/9 v k.ú. Kaňk o celkové výměře 575 m2 a pozemků p.č. 4522/20, 4522/21 díl "h", "i", "g", 4522/22 díl "m", "o", 3842/12 díl "t" a 4522/2 díl "D" v k.ú. Kutná Hora o celko vé výměře 1.021 m2 pod stavbou chodníku na Kaňk od Středočeského kraje.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 150/06 k prodeji pozemku na garáž - p. Procházka
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Martina Procházky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 151/06 ke směně pozemků v K.Hoře (pí Kostihová a Machková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku dle PK č. 785/1 o výměře cca 311 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK č. 780/1 o výměře cca 311 m2 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Dagmar Kostihové, Praha a Ing. Jitky Machkové, Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 152/06 k vyhodnocení VŘ M 4/06 na prodej pozemku v Bylanech
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 102 o výměře 3.626 m2 v k.ú. Bylany panu Ing. Milanu Matějkovi, Kutná Hora .
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 153/06 k záměru na prodej pozemku ve Zdeslavicích (man. Havelkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 57 a části p.č. 169/4 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Zdeslavice u Chlístovic dle žádosti manželů Miroslava a Petry Havelkových, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 154/06 k záměru na prodej pozemků v K.Hoře (man. Piskačovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4281/3, p.č. 4285/5 a části p.č. 4280/3 o výměře cca 1523 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Mgr. Bc. Zdeňka a Zuzany Piskačových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 155/06 k prodeji pozemků v K.Hoře (Kutnohorská stavební)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem p.č. 2134/2 o výměře 25 m2 a části p.č. 2134/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební, s.r.o. se sídlem Benešova 316, Kutná Hora za kupní cenu 600,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 156/06 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře (p. Csiffáry)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 2481/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Štefana Csiffáryho, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 157/06 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů, zrušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
předložené zprávy
b) se zrušením usnesení č. 147/05 ze dne 21.6. 2005 a 181/05 ze dne
13.9.2005
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 158/06 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 14.3.2001, mezi Městem Kutná Hora a manželi Markétou a Josefem Zimovými, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle č. VI. smlouvy uza vřené dne 14.3.2001. Město Kutná Hora vrátí manželům Zimovým částku ve výši 287.217,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 159/06 k uzavření dohody o splácení dluhu pro manžele Kalfiřtovy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 248.334,-- Kč pro manžele Marcelu a Petra Kalfiřtovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 160/06 k plánu odpadového hospodářství města K. Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 161/06 k 9. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 9. změny rozpočtu:
navýšení o 24.159.420,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování
24.159.420,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 162/06 k zápisu výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 18.5.2006Usnesení č. 163/06 k hospodářské činnosti Pečovatelské služby za rok 2005
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zprávu o hospodářské činnosti za rok 2005 Pečovatelské služby Kutná Hora.


Usnesení č. 164/06 k přijetí dotací z Fondu obnovy památek KÚ Středočes.kraje
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace pro Město Kutná Hora poskytnuté v rámci Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2006 v celkové výši 460.000,- Kč.
Rozdělení :
a) branka v areálu Hrádku 130.000,- Kč
b) strop na chodbě Vlašského dvora 150.000,- Kč
c) socha sv.Jana Nepomuckého v Hutích 100.000,- Kč
d) kaplička sv. Jana Křtitele na Kaňku 80.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 165/06 k odpovědi na dopis občanům lokality Nad Lesem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem odpovědi na dopis skupiny obyvatel z ulice Nad Lesem ze dne 22.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.06


Usnesení č. 166/06 k bezplatnému poskytnutí vyhrazeného stání - turistický mikrobus
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezplatným poskytnutím vyhrazených stání v lokalitách Hl. nádraží ČD - KOstnice - Centrum - Chrám sv. Barbory pro Římskokatolickou farnost Kutná Hora Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora za účelem zajištění provozu turistického mikrobusu na dobu do konce ro ku 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.06


Usnesení č. 167/06 ke změně rozpočtu města na rok 2006
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou rozpočtu převodem částky 115.000,-- Kč z položky 3725-5169-2960-00000 "pronájem sběrných nádob MVE" na novou položku 3729-5166-2960-00000 "plán odpadového hospodářství".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 168/06 k prodeji částí pozemků v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a p.č. 1923 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru a Marcele Vlasákovým, Kutná Hora za kupní cenu 350,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 169/06 k poskytnutí příspěvku kanalizač. přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.07.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 27. června 2006

Nahoru