27. ledna 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 27.ledna 2015

Usnesení č. 1/15 ke tvorbě, čerpání a zásadám sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2015 a se zásadami čerpání a užití sociálního fondu.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 2/15 ke stanovení statutárních zástupců starosty Města KH
Zastupitelstvo města s t a n o v í
a) prvního statutárního zástupce starosty Města Kutná Hora paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, uvolněnou místostarostku Města Kutná Hora
b) druhého statutárního zástupce starosty Města Kutná Hora pana Ing. Josefa Viktoru,uvolněného místostarostu Města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 3/15 ke zprávě k zakladatelské listině spol. KH Tebis, s.r.o.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zakladatelskou listinu společnosti KH Tebis, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora ve formě notářského zápisu vedeného pod značkou NZ 339/2014, N 358/2014.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 4/15 k zastupování Města KH na Valné hromadě Sparta KH, a.s.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Tomáše Pilce, člena rady města (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Josefa Viktoru, místostarostu) v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., která se koná dne 18. února 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 5/15 ke zvýšení místních poplatků
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
správci poplatků včas nezaplacené a neodvedené místní poplatky zvýšit o 100 %
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 6/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 17. 12. 2014 - 7. 1. 2015.


Usnesení č. 7/15 ke konečné úpravě rozpočtu 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu roku 2014 dle usnesení č. 227/14.


Usnesení č. 8/15 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 19. 1. 2015.


Usnesení č. 9/15 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.Sedlec u KH od ČR-SPÚ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 805/203 o výměře 164 m2, p.č. 805/204 o výměře 82 m2, p.č. 805/205 o výměře 84 m2, p.č. 805/206 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.
   
Usnesení č. 10/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - pí Pohlová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Černíny, včetně všech součástí a příslušenství, paní Janě Pohlové,Kolín za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 11/15 ke zrušení usnesení k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka
Zastupitelstvo města r u š í
bod II. usnesení č. 225/13 ze dne 17.12. 2013 a usnesení č. 79/14 ze dne 20.5. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 12/15 k plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 113/09 ze dne 12.5. 2009
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 13/15 k prominutí poplatku z prodlení - manželé Kopečtí
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Jitku a Jaroslava Kopeckých, Kutná Hora ve výši 80 % z částky 43 414,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 14/15 k harmonogramu na svoz odpadů na r.2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2015, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.15


Usnesení č. 15/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 1: přesun prostředků z položky Sportovní klub Sršni Kutná Hora - využití sportoviště ve výši 233.000,- Kč na položku rezerva tělovýchova dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 16/15 k inform.zprávě o poskytování příspěvků na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2014.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 27.01.15


Usnesení č. 17/15 k pořízení změny č.53 Územního plánu města KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 53 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 4217/3 a 4217/2 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 18/15 k pořízení změny č.56 Územního plánu města KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 56 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 26/2 a 26/3 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 19/15 k přijetí dotace - Dačický dům v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Dačického dům v Kutné Hoře". Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO."
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 20/15 k zápisu č.1/15 z jednání Kontrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 01/2015 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory ze dne 19. 1. 2015.


Usnesení č. 21/15 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 22/15 ke smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - linka č.240015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 23/15 ke smlouvě na úhradu části prokazatelné ztráty - linka PID č.381
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
podepsání smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 24/15 k návrhu na udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu Rudolfu Jelínkovi.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 25/15 ke zprávě o hospodaření s prostředky Fondu za rok 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Zprávu o hospodaření s prostředky Fondu cestovního ruchu za rok 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 26/15 k vyhodnocení VŘ č.M 8/14 - Uhelná ul. č.p.599
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2774 o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba č.p. 599, a pozemku p.č. 2775/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Petru Kolářovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2.651.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 27/15 k řešení financování sociálních projektů
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
statutární zástupce Města Kutná Hora
k jednání o zajisštění financování sociálních projektů prostřednictvím Odboru pro sociální začleňování Vlády ČR (Agentura) a zainteresovaných ministerstev.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.03.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 27. ledna 2015

Nahoru