26. února 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 16.února 2016

Usnesení č. 37/16 k odkupu KD Lorec s pozemky v KH - Sparta KH, a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) odkoupení pozemků p.č. 1933 o výměře 1.052 m2, jehož součástí je stavba č.p. 57, p.č. 1937/3 o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 1939/3 o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a p.č. 1939/4 o výměře 361 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora a veškerého movitého vybavení výše uvedených nemovitých věcí do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 12.000.000,- Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4; navýšení rozpočtových příjmů z důvodu očekávaného proplacení vynaložených dotovaných výdajů na "Vzdělávací centrum UNESCO - Dačického dům" ve výši 9 000 000,- Kč a navýšení mimořádných kapitálových příjmů ve výši 3 000 000 Kč na pokrytí schváleného odkupu KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře za celkovou cenu 12 000 000 Kč.

Zodpovídá : Šorčíková, Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 38/16 k rozpočtovému opatření OI č.3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Zahájení přípravy projektové dokumentace "Dopravní terminál Kutná Hora město" dle důvodové zprávy.
b) Rozpočtové opatření OI č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Dopravní terminál městské nádraží Kutná Hora" ve výši 223.850,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.16


Usnesení č. 39/16 k doplnění zásobníku invest.akcí - Dačického dům v KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) vytvoření nové položky s názvem "Dačického dům v Kutné Hoře" v rozpočtu města
b) rozpočtové opatření OI č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Dačického dům v Kutné Hoře" ve výši 100.000,- Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.02.16


Usnesení č. 40/16 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2016.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 41/16 ke smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - linka č.240015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice na rok 2016.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 42/16 ke smlouvě na úhradá části prokazatelné ztráty - linka PID č.381
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2016 - dodatek ke smlouvě č.10.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 26. února 2016

Nahoru