26. ledna 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 26.ledna 2016

Usnesení č. 1/16 k zápisům z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č.01/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory ze dne 12.1.2016

b) Zápis o kontrole č.4/15/KV - "Prověření podmínek, průběhu, splnění podmínek a výsledku výběrového řízení na pozici jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o."


Usnesení č. 2/16 k projektu "Výstavba sportovní haly Klimeška"
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o záměru projektu "Výstavba sportovní haly Klimeška - Kutná Hora" v letech 2016-2018.

II. s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) č.133510 "Podpora materiálně technické základny sportu" v roce 2016 a dále vždy v letech výstavby sportovní haly.
b) s kofinancováním projektu "Výstavba sportovní haly Klimeška - Kutná Hora"
c) se zahájením výběrového řízení na výstavbu sportovní haly Klimeška - Kutná Hora" v souladu s platným zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek.

III. d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora pravidelně monitorovat situaci ve zmíněném projektu
a informovat Radu města Kutná Hora a to prostřednictvím radního p. Ing. Jiřího Kukly.

IV. u k l á d á
Radě města Kutná Hora pravidelně informovat Zastupitelstvo města Kutná Hora o průběhu projektu "Výstavba sportovní haly Klimeška - Kutná Hora" na každém řádném Zastupitelstvu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Starý, Kukla, Janál    &nbsp Termín : 31.12.16


Usnesení č. 3/16 ke změně jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 4/16 ke statutu, tvorbě, čerpání a zásadám sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se statutem, tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2016 a se zásadami čerpání a užití sociálního fondu.
Zodpovídá : Zahradníček,Hobl    &nbsp Termín : 15.02.16


Usnesení č. 5/16 k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
s účinností od 1.2.2016 upravený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora (odměny se nezvyšují) v souladu s nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 6/16 ke vstupu města do spolku samospráv Otevřená města, z. s.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s tím, aby se Město Kutná Hora stalo členem spolku Otevřená města, z. s.,

II. s c h v a l u j e
stanovy spolku Otevřená města, z. s., dle předložené důvodové zprávy,

III. u k l á d á
panu Ing. Ladislavu Čermákovi, vedoucímu oddělení informatiky, zajistit realizaci bodů I. a II. tohoto usnesení,

IV. p o v ě ř u j e
na dobu neurčitou pana Radima Fedoroviče, člena Rady města (v jeho nepřítomnosti pana Ing. Ladislava Čermáka, vedoucího oddělení informatiky), zastupováním Města Kutná Hora na členských schůzích spolku Otevřená města, z. s.

Zodpovídá : Ing. Čermák    &nbsp Termín : 29.02.16


Usnesení č. 7/16 k pověření člena ZM zastupováním Města KH na VH VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti PhDr. Ivu Pospíšilovou, členku rady města), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce 2016.

Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 8/16 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2016.

Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta    &nbsp Termín : 10.03.16


Usnesení č. 9/16 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 16. 12. 2015 - 6. 1. 2016


Usnesení č. 10/16 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 1-3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1; navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 968.000,-Kč na kalendářní rok 2016

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2; navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu očekávaného proplacení vynaložených dotovaných výdajů na "Vzdělávací centrum UNESCO - Dačického dům" a rozpočtových výdajových potřeb ve výši 8.000.000,-Kč

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3; zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2016 ve výši 674.218,-Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 11/16 k zápisu finančního výboru Zastupitelstva města KH
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 18. 1. 2016

II. j m e n u j e
pana Karla Koubského, ml. do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města KH.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 12/16 ke konečné úpravě rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu Města Kutná Hora za rok 2015.


Usnesení č. 13/16 k prodeji domu čp.435 v KH - Oblastní charita KH
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 435, Oblastní charitě Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 15.02.16


Usnesení č. 14/16 k prodeji pozemku v k.ú. Malín - man. Kuchtovi
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 80/6 o výměře 224 m2 v k.ú. Malín manželům Petru a Daně Kuchtovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 15.02.16


Usnesení č. 15/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - Philip Morris ČR
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 620 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Philip Morris ČR a.s., se sídlem Vítězná 1, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 15.02.16


Usnesení č. 16/16 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora - p. Pospíšil
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 4126/1, 4126/25, p.č. 4126/41 a 4126/53 o celkové výměře 5.383 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Pospíšilovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 15.02.16


Usnesení č. 17/16 k uzavření Smlouvy o spolupráci a Dohody o společném postupu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření předložené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a společností InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň.

b) znění Dohody o společném postupu při prodeji nemovité věci týkající se pozemku p.č. 785/100 o výměře 268 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, která bude uzavřena mezi Městem Kutná Hora, společností InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň a společností Záveská a spol., v.o.s., se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, správce konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.03.16


Usnesení č. 18/16 k uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci akce
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Memoranda "O vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce "III/3377 - Kutná Hora, opěrná zeď" a majetkoprávní vyrovnání při sloučení příspěvkových organizací Středočeského kraje" mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 30.06.16


Usnesení č. 19/16 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu - pí Vrbická
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
uzavření Dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o jeho zaplacení na částku ve výši 39.044,- Kč dle žádosti paní Jany Vrbické, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.01.16


Usnesení č. 20/16 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková    &nbsp Termín : 29.02.16


Usnesení č. 21/16 k odkupu KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře - Sparta Kutná Hora, a.s.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) se záměrem odkoupení pozemků p.č. 1933 o výměře 1.052 m2, jehož součástí je stavba č.p. 57, p.č. 1937/3 o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 1939/3 o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a p.č. 1939/4 o výměře 361 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že na výše uvedených nemovitostech nebudou váznout žádná zástavní práva ani jiná omezení vlastnického práva a spol. Sparta Kutná Hora, a.s. uhradí veškeré závazky vůči Městu Kutná Hora.

b) se záměrem prodat svůj 25% podíl akcií společnosti Sparta KH, a.s.

II. p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Zuzanu Moravčíkovou, místostarostku), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Sparta Kutná Hora, a.s. v roce 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.03.16


Usnesení č. 22/16 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora - Družstvo Land
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 4132/1 o výměře 52.151 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Družstva Land, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 17.470.585,- Kč formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že budoucí smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.10. 2016 a to pouze za podmínky, že Město Kutná Hora získá dotaci na zainvestování průmyslové zóny Karlov - sever a Zastupitelstvo města Kutná Hora přijetí této dotace schválí.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková    &nbsp Termín : 31.10.16


Usnesení č. 23/16 k veřejnopráv.smlouvám o poskytnutí neinvest.dotací na činnost - SPORT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2016 pro oblast SPORT.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 29.02.16


Usnesení č. 24/16 k veřejnopráv.sml. o poskytnutí neinvest.dotací na činnost - KULTURA
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2016 v oblasti KULTURA.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 10.02.16


Usnesení č. 25/16 k veřejnopráv.sml.o poskytnutí neinvest.dotací na činnost-VZDĚLÁVÁNÍ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2016 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 10.02.16


Usnesení č. 26/16 k příspěvkovému programu (granty) - SPORT
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle důvodové zprávy

b) s upravenými návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 29.02.16


Usnesení č. 27/16 k příspěvkovému programu (granty) - Vzdělávání a volný čas
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 26.02.16


Usnesení č. 28/16 k příspěvkovému programu (granty) - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle důvodové zprávy

b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 29.02.16


Usnesení č. 29/16 ke koncepci Galerie Felixe Jeneweina
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s novou koncepcí Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory a strategií jejího fungování, a to zejména s přemístěním galerie do Sankturinovského domu v roce 2017 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. Aleš Rezler    &nbsp Termín : 31.12.17


Usnesení č. 30/16 k potvrzení souhlasného stanoviska současných členů ZM k usnesení ZM
Zastupitelstvo města p o t v r z u j e ,
že i nadále akceptuje usnesení ZM ze dne 12. 8. 2014 č. 157/14 k žádosti o dotaci na MŠMT na rekonstrukci ZŠ Kamenná stezka dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert    &nbsp Termín : 27.01.16


Usnesení č. 31/16 k inf.zprávě o poskytování příspěvků na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2015


Usnesení č. 32/16 k rozpočtovému opatření OI č.1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OI č. 1, zařazení nové investiční akce "Radnická - statika" ve výši 1.659.866,-Kč do rozpočtu Města a to na úkor navýšení rozpočtových příjmů z důvodu insolventního vyrovnání za Nemocnici Kutná Hora s.r.o. za přihlášené pohledávky ve výši 1.652.238,-Kč a snížení rozpočtové rezervy ve výši 7.628,-Kč dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček    &nbsp Termín : 30.01.16


Usnesení č. 33/16 k inf. zprávě o procesu Komunitního plánování města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o procesu Komunitního plánování města Kutná Hora.


Usnesení č. 34/16 k příspěvkovému programu (granty) - SOCIÁLNÍ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2016 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SOCIÁLNÍ dle důvodové zprávy

b) s návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová    &nbsp Termín : 10.02.16


Usnesení č. 35/16 k žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na r.2016
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2016 - na projekt Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území středočeského kraje - Komunitní plánování

b) se spolufinancováním uvedeného projektu ve výši minimálně 5% z celkových uznatelných nákladů projektu
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová    &nbsp Termín : 01.02.16


Usnesení č. 36/16 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2016
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality pro
rok 2016"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu

Zodpovídá : Ing. Mareček    &nbsp Termín : 31.12.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 26. ledna 2016

Nahoru