26. ledna 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 26.ledna 2010

Usnesení č. 1/10 k prodeji části pozemku v k.ú. Hetlín (Ing. Mikeška)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 224/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Hetlín panu Ing. Tomáši Mikeškovi, Kolín 2, 280 02.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 2/10 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (man. Kučerovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3765 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi manželům Františku a Jindřišce Kučerovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku a 9.000,- Kč (opěrná zeď a znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 3/10 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (p. Beck, Ing. Berková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s prodejem části pozemku p.č. 3712 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Beckovi, Praha - Holešovice, 170 00.
b) s prodejem části pozemku p.č. 3712 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ing. Renatě Berkové, Praha 3, 130 00.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 4/10 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 5/10 k odprodeji bytových a nebytových jednotek v čp. 652 Sedlecká
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odprodejem bytových a nebytových jednotek v čp. 652 v ul. Sedlecká v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 6/10 k prodloužení termínu plnění a zrušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením části usnesení 179/07 bod III.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.10


Usnesení č. 7/10 k tvorbě, čerpání a pravidlům sociálního fondu na rok 2010
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou,čerpáním a pravidly sociálního fondu pro rok 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 8/10 k pořízení změny Územního plánu města
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
na základě ustanovení § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v okolí místní části Kaňk na pozemcích parc. č. 664/16 a 664/44 (lokalita A v katastrálním území Kaňk), pozemku parc. č. 664/1 05 (lokalita B v katastrálním území Kaňk), pozemcích parc. č. PK 343/5 a 345/7 (lokalita C v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, a pozemcích parc. č. PK 530/1 a 530/2 (lokalita D v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 26.02.10


Usnesení č. 9/10 k pořízení změny č. 31 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 31 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Perštejnec na pozemcích parc. č. 135, 173/11 a 176/7 (parcely zjednodušené evidence) v katastrálním území Peršt ejnec

b) v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarosty města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 26.02.10


Usnesení č. 10/10 ke schválení zadání pro zpracování návhu změny č. 11 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 11 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" týkající se pozemku parc. č. 3427 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná H ora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 11/10 k dotaci pro projekt zateplení školy J. Palacha
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, výzva č.11, 3.2.1 Realizace úspor energie, na akci "Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře".

II. s c h v a l u j e
spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře" z rozpočtu města. Celkové náklady projektu jsou 69 013 722 Kč, z nichž dotace z OPŽP je 18.893.428 Kč a podíl města činí 50.120.294 Kč.
Akce bude realizována během tří let, v období 2010 - 2012


Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 30.12.12


Usnesení č. 12/10 k rozpočtovému opatření přijatým Radou města K.Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opaření přijatá Radou města dne 8.12.2009 - 22.12.2009.

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora a správcům jednotlivých kapitol rozpočtu
předložit zastupitelstvu města odůvodnění předložené změny rozpočtového opatření přijatých za období 8.-22.12.2009 u položek nad 1 mil. Kč.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 13/10 k jmenování předsedy osadního výboru Malín
Zastupitelstvo města v o l í
předsedou Osadního výboru v Malíně pana Jaroslava Zatočila, Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.01.10


Usnesení č. 14/10 k prodloužení termínu usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení ZM č. 183/09 do 30.6.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.01.10


Usnesení č. 15/10 k poskytnutí půjčky Oblastní charitě K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s vyjádřením Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb o poskytnutí půjčky Oblastní charitě Kutná Hora ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora"

b) s udělením výjimky z Pravidel pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora pro Oblastní charitu v Kutné Hoře.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 16/10 ke zrušení usnesení ZM č. 253/09
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 253/09 ze dne 15.12.2009

II. s o u h l a s í
se zahrnutím Dokumentu o stavu poskytované péče v nemocnici Kutná Hora ke dni 31.12.2009 do předávacího protokolu mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.02.10


Usnesení č. 17/10 k podání žádosti o dotaci (výzva č. 53)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci - výzva č. 53 operační program lidské zdroje "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy".
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 02.02.10


Usnesení č. 18/10 k rozpočtovému opatření (propojení kotelen)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření vedení města č. 1 – přesun rozpočtových prostředků z Investiční rezervy Zastupitelstva města na investiční akci centrální propojení kotelen ve výši 10,722 mil. Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 19/10 k zavázným ukazatelům pro rozpočet 2010
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
předložit na příštím zasedání ZM závazné ukazatele z rozpočtu města roku 2010.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 16.03.10



Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 26. ledna 2010

Nahoru