26. června 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 26.června 2012

Usnesení č. 108/12 k odměně neuvolněnému členu ZM KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
výplatu odměny neuvolněnému členu ZM p. Karlu Koubskému ve výši schválené usnesením ZM č. 301/10 ze dne 10.12.2010 s účinností od 16.8.2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 109/12 k závěrečnému účtu - DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011


Usnesení č. 110/12 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2011.


Usnesení č. 111/12 k závěrečnému účtu - DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2011.


Usnesení č. 112/12 k doplnění členů Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
a) pana Ing. Jakuba Šandu, Kutná Hora členem z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města na vlastní žádost
b) pana Ing. Pavla Míku z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města na vlastní žádost

II. j m e n u j e
a) pana Daniela Bilého, Kutná Hora do funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města
b) pana Ing. Jaroslava Benadu, Kutná Hora do funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 113/12 k závěrečnému účtu za rok 2011
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2011 s výhradou chybného účtování časového rozlišení v oblasti mezd

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2011 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu

III. s o u h l a s í
s navrženým vypořádáním hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací

IV. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření č. 15 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 595 005 Kč dle důvodové zprávy

V. u k l á d á
ekonomickému odboru zajištění nápravy chybného účtování a provedení takových opatření, která vyloučí opakování obdobné chyby.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 114/12 k rozpočtovým opatřením EO č.10;12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 10 - zřízení výdajové položky "50% odvod příjmu z přijatých pokut" odboru životního prostředí za rok 2011 obci, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti. Výše odvodu je 9.500 Kč. Současně dojde k navýšení příjmů z pokut odboru životního prostředí dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 12 - navýšení rozpočtu o převod prostředků z depozitního účtu města ve výši 771.462 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 115/12 k obnovení kontokorentního a přijetí překlenovacího úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 20.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2013. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
b) s přijetím poptaného překlenovacího úvěru ve výši 10.500.000,- Kč. Úvěr bude splatný do konce roku 2013. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 116/12 k rozpočtovému opatření EO č.8
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z oddělení kultury a cestovního ruchu na Odbor památkové péče a školství ve výši 300.000,-Kč, dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 117/12 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 16. 5. 2012 - 13. 6. 2012.


Usnesení č. 118/12 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 18.6.2012


Usnesení č. 119/12 k prodeji pozemků v k.ú.Kaňk - p.Veber
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 653/5 o výměře 300 m2 a části pozemku p.č. 656/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.07.12


Usnesení č. 120/12 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Svobodovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4467/5 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Světlaně Svobodovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 121/12 k prodeji pozemku v k.ú.Záboří nad Labem formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem panu Miroslavu Hladíkovi, Záboří nad Labem.

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem formou výběrového řízení.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 121/13 ze dne 25. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 122/12 k prodeji pozemku v KH formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Singertovi, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í

s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 123/12 k prodeji pozemků v k.ú.Štipoklasy u Černín
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. st. 45, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a části pozemku p.č. 369 v k.ú. Štipoklasy u Černín paní Lucii Vachudové, Kutná Hora.

I. r u š í
své usnesení č. 46/07 ze dne 13.3. 2007.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 124/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - p.Kubín
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Černíny panu Pavlu Kubínovi, Praha 3 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+ 2.400,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 125/12 k prodeji pozemků pod garáží v KH - p.Jelínek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/146 o výměře 14 m2 a p.č. 673/147 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ivanu Jelínkovi, Kutná Hora a paní Ireně Jelínkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 126/12 k prodeji pozemků v k.ú.Neškaredice
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 90/10 ze dne 18.5. 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 127/12 k vyhodnocení VŘ č.M 4/12 (nemovitosti na Katlově)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy čp. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2 a pozemku p.č. 418/2 - ostatní plocha o výměře 1.490 m2, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi, Průhonice, 252 43 za kupní cenu ve výši 2.770.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 128/12 k prodeji nemovitostí - Katlov (p.Vágner)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 28 za kupní cenu 220.000,- Kč, pozemku p.č. st. 28 o výměře 686 m2 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, pozemku p.č. 418/1 o výměře 1.361 m2 za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a pozemku p.č. 523 o výměře 7.985 m2 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2, pozemku p.č. 524 o výměře 1.147 m2 za kupní cenu ve výši 40,- Kč/m2, části pozemku p.č. 495 o výměře cca 4.000 m2 za kupní cenu ve výši 40,- Kč/m2, vše v k.ú. Červené Janovice (+ 6.000,- Kč znalečné) panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 416 o výměře 431 m2 v k.ú. Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 129/12 ke zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města r u š í
a) své usnesení č.96/11 ze dne 28.6.2011
b) své usnesení č.87/12 ze dne 15.5.2012
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 130/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 137/4 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Červené Janovice obci Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice č.p. 102, 285 42 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku (+ 1.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 131/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - pí Kadlecová
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora
souhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 813 o výměře cca 124 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 132/12 k odprodeji byt.jednotek v rámci 2.vlny privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 31, ul. Vojtěšská včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 683 a 684/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 17.12.2009 ve znění změny prohlášení vlastníka ze dne 3.11.2011 níže uvedeným současným nájemcům

1)byt. jednotka č. 31/1, p. Josef Kučera, kupní cena ve výši 286 995,- Kč
2)byt. jednotka č. 31/2, manželé Antonín Hlavinka a Věra Hlavinková Novotná, kupní cena ve výši 286 321,- Kč
3)byt. jednotka č. 31/3, p. Miloslav Schiller, kupní cena ve výši 109 476,- Kč
4)byt. jednotka č. 31/4, manželé MUDr. Jaromír a MUDr. Alena Skopalíkovi, kupní cena ve výši 302 026,- Kč
5)byt. jednotka č. 31/5, manželé Vladimír a Anna Horčičkovi, kupní cena ve výši 300 574,- Kč
6)byt. jednotka č. 31/6, pí Jiřina Fendrychová, kupní cena ve výši 115 687,- Kč
7)byt. jednotka č. 31/7, manželé MUDr. Petr a MUDr. Alena Mayerovi, kupní cena ve výši 301 154,- Kč
8)byt. jednotka č. 31/8, pí Eva Váchová, kupní cena ve výši 300 444,- Kč
9)byt. jednotka č. 31/9, p. Luboš Vomela, kupní cena ve výši 115 205,- Kč
10)byt. jednotka č. 31/10, manželé František a Libuše Kroufkovi, kupní cena ve výši 302 644,- Kč
11)byt. jednotka č. 31/11, manželé Libor a Monika Brožovi, kupní cena ve výši 299 988,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 133/12 k prodeji byt.jednotky č.11 v domě čp.1478 ul.Opletalova,KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 11 v domě čp. 178,ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7.11.2005 paní Haně Pipkové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 418.417,-Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 134/12 k uzavřené dohody o splácení dluhu - pí Vlasáková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 58 239,00 Kč pro paní Stanislavu Vlasákovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 135/12 k pojmenování nové ulice v KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pojmenování nově vzniklé ulice v Kutné Hoře - místní části Vrchlice, která je přístupovou komunikací k novým rodinným domům na pozemku rovnoběžném s ulicí Na Terase, názvem "K Lánům" a její zařazení do místní části Vrchlice.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 136/12 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3 ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, 50 ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 1 ks průvodce mapy, 6 ks informačních tabulí, propagační video a audio spot za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016.

Zrušeno usnesením ZM č. 177/12 ze dne 11.9.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 137/12 k rozpočtovému opatření OSM-OSN č.11/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č.11/12, kterým dochází ke zřízení dvou nových příjmových proložek v celkové výši 220.000,-- Kč, a to hřiště J.Palacha - využití sportoviště (170.000,-- Kč) a příjmové rozpočtové položky ZS - prodej mantinelů (50.000,-- Kč). Dále dochází k vytvoření dvou nových výdajových položek, a to hřiště J.Palacha - služby, revize (120.000,-- Kč) a hřiště J.Palacha - opravy (80.000,--Kč) a k navýšení výdajové položky sportoviště opravy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.12


Usnesení č. 138/12 k roční monitor.zprávě - UNESCO
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO za rok 2011
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 139/12 ke změně zřizovací listiny (názvu) ZŠ KH, Kremnická 98
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98.Nový název příspěvkové organizace v čl. II zřizovací listiny zní: Základní škola Žižkov.

Zodpovídá : Seifert,Zahradníčková      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 140/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 141/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 142/12 k zápisu č.3/12 z jednání Kontrol.výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 3/2012 ze dne 2.5.2012.


Usnesení č. 143/12 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s udělením čestného občanství Kutné Hory paní INGE BRO JOERGENSEN z Dánska.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.08.12


Usnesení č. 144/12 k poskytnutí finančních prostředků na zimní stadion
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s realizací opravy části přízemí zimního stadionu ve výši 950.000,- Kč na základě projektové dokumentace zpracované Kutnohorskou stavební, s.r.o. zak.č. 12207 z dubna 2012.

II.u k l á d á
Radě města Kutná Hora
provést příslušné rozpočtové opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.07.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 26. června 2012

Nahoru