25. října 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.října 2011

Usnesení č. 157/11 k hospodaření města Kutná Hora k 30.9.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města Kutná Hora k 30. 9. 2011.


Usnesení č. 158/11 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 7.9. - 12.10.2011.
Usnesení č. 159/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 30
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 30 - přesun prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 na nezbytné neinvestiční náklady související s rekonstrukcí školy ve výši 203.500,- Kč dle důvodov é zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.11


Usnesení č. 160/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 31
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 31 - přesun prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199 na částečné zajištění obnovy teplovodního podlahového vytápění ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.11


Usnesení č. 161/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 32
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 32 - přesun prostředků z položky "Propojení Zimní stadion - Plavecký bazén" na neinvestiční dotaci Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199. Zvýšení neinvestiční dotace ve výši 1.409.540,- Kč je určeno na úhradu ztráty vzniklé z provozu Kutnohorské plovárny v roce 2011 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.11.11


Usnesení č. 162/11 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (man. Růžičkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny manželům Bedřichu a Haně Růžičkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 163/11 k prodeji části pozemku na Kaňku (pí Nasadošová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 628 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kaňk paní Lucii Nasadošové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 164/11 k bezúplatnému převodu budovy v K. Hoře od Středočeského kraje
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem budovy č.p. 206 na pozemku p.č. 2708/2 v k.ú. Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 165/11 k zakoupení domu čp. 435 v K.Hoře (České dráhy, a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením domu č.p. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 166/11 k zakoupení pozemku v k.ú. K.Hora od Pozemkového fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením id. 6/8 pozemku p.č. dle PK 478 o výměře 1.882 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024, Praha za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 167/11 k prodeji části pozemků v K. Hoře (pí Fuchsová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4111/3 o výměře cca 10 m2 a části pozemku p.č. dle PK 312/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.11


Usnesení č. 168/11 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Kutná Hora od ČR - ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3974/30 o výměře 76 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 169/11 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Sedlec u KH od ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 747/48, 747/49, 747/81, 747/82 a 747/83 o celkové výměře 1.956 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 170/11 k prodeji pozemku v K. Hoře (man. Jungwirthovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4009/28 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Haně Jungwirthovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 171/11 k přijetí daru - pozemek v Sedlci (Římskokatolická farnost)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - pozemku p.č. 805/49 o výměře 78 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 172/11 k přijetí daru - kaple v Sedlci (Římskokatolická farnost)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - budovy kaple Ecce Homo se sochou Krista na pozemku p.č. 53 a pozemku p.č. 53 o výměře 29 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora s tím, že darovací smlouva bude uzav řena po splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec dne 18.5. 2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 173/11 k dopisu spol. STAVIS, stavby,investice, služby, spol.s r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s požadavky pana Miroslava Chmela, jednatele společnosti STAVIS, stavby, investice, služby, spol. s.r.o., Kutná Hora uvedenými v dopise ze dne 25.8. 2011, zejména pak se zaplacením nákladů na vybudování inženýrských sítí ve výši 1.109.407,- Kč a se zruše ním návrhu na nařízení exekuce podaného Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 174/11 k výběrovému řízení na koupi pozemků v k.ú. Paběnice (ÚZSVM)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s podáním přihlášky do výběrového řízení č. SKH/028/2011 na prodej pozemků p.č. 1258, 1262, 1266 a 1698 v k.ú. Paběnice, které vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1, včetně zaplacení kauce ve výši 3.100,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
starostu města stanovením výše nabídky, kterou za Město Kutná Hora učiní.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 175/11 ke zrušení usnesení ZM - prodej pozemků v k.ú. Kaňk (man. Štětinovi)
Zastupitelstvo města r u š í
bod I. svého usnesení č. 26/10 ze dne 16.3. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 176/11 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 177/11 k zakoupení pozemků v k.ú. Sedlec u KH od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. 812/2 o výměře 7.603 m2 a p.č. 812/10 o výměře 7.131 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024, Praha 3 za kupní cenu dle znaleckého posudku.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 178/11 k demolici stavby
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s demolicí stavby (stodoly) nacházející se na pozemku p.č. 663 v k.ú. Sedlec, která bude provedena společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., se sídlem Opatovice I., čp. 43.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 179/11 k prominutí poplatku z prodlení (pí Vidláková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Marii Vidlákovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 167.417,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 180/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu K.Hora (pí Čurejová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 78.201,00 Kč pro paní Ivetu Čurejovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 181/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu K.Hora (pí Linhartová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 91.198,00 Kč pro paní Renatu Linhartovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 182/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu K.Hora (pí Dernerová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 150 809,00 Kč pro paní Blanku Dernerovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 183/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu K.Hora (pí Vlasáková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 37.022,00 Kč pro paní Stanislavu Vlasákovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 184/11 k informativní zprávě o privatizaci a doprivatizaci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s pokračováním v privatizaci objektu čp.31, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle schváleného usnesení zastupitelstva města č. 61/09 v rámci 2.vlny privatizace

b) s postupem doprivatizace bytových jednotek, které zůstaly v majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 185/11 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 186/11 k rozpočtovému opatření OSM č. 13,15/11
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM - OSN č.13/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky MLaR přemístění stodoly ve výši 180.000,-- Kč. Nová položka bude zřízena na úkor položky byty vyúčtování (30.000,-- Kč) a dále bude navýšena příjmov á položka nájem MLaR (150.000,-- Kč) a o tuto částku 150.000,-- Kč bude navýšena nová investiční položka MLaR přemístění stodoly.

b) s předloženým návrhem OSM - OSN č.15/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře jako investiční příspěvek na pořízení elektrického zabezpečovacího systému, a to na úkor rozpočtové položky společné prostory opravy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 187/11 ke schválení půjčky na financování projektu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. určené na zajištění finančního krytí projektu "Destinace Kutná Hora - jeden den nestačí!" registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.01123, ve výši 2.332 tisíc korun, odpo vídající 80 % celkových způsobilých výdajů na projekt

b) vyčlenění částky 2.332 tisíc korun na zvláštní podúčet společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. vedený u pobočky České spořitelny, a.s., v Kutné Hoře - číslo účtu 182-441953309/0800

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22 - přesun rozpočtových prostředků na poskytnutí první části půjčky ve výši 332 tisíc korun a to z investiční položky výkup pozemků dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.11.11


Usnesení č. 188/11 k mimořádnému příspěvku pro společnost Sparta K.Hora a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím mimořádného příspěvku společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 10.11.11


Usnesení č. 189/11 ke schválení vzoru sml. o poskytnutí dodatce na činnost organizace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený předložený vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.
Smlouva bude každoročně aktualizována dle platné legislativy. Aktualizace bude provedena, změní-li se podmínky legislativního rámce.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.10.11


Usnesení č. 190/11 k aktualizaci Programu regenerace MPR K.Hora pro období 2011-16
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou aktualizací Programu regenerace MPR Kutná Hora pro období 2011 - 2016 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 191/11 k integrovanému plánu rozvoje města K.Hora - 3. aktualizace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
3. aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 192/11 ke zprávě o plnění Strateg. plánu lokálního partnerství
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu plnění Strategického plánu lokálního partnerství.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : . .


Usnesení č. 193/11 k poskytnutí půjček z FRB mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 194/11 ke schválení vyhlášky č. 4/11 - FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.11.11


Usnesení č. 195/11 k vyhlášení výtvarné soutěže
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e
výtvarnou soutěž na téma "Památky očima mladých" pro členská města Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle předložených propozic soutěže.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 196/11 k úplnému znění zřizovacích listin příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, Městská knihovna Kutná Hora, Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 a Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. M.Liberská      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 197/11 ke změně zřizovací listiny PO MŠ Pohádka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s následující změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora se rozšiřuje o nemovitý majetek - dětské hřiště včetně příslušenství na pozemku parc.č. 448 v k.ú. Kutná Hora, které se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.

Zodpovídá : Mgr. I. Zahradníčková      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 198/11 ke kontrolní zprávě o kontrole vyúčtování účel.dotací a grantů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávy o kontrole vyúčtování účelových dotací a grantů poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2010 (3/11/KV, 3/11/KV/B,C, 3/11/KV/D)

II. u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu Kutná Hora realizaci nápravných opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolních zpráv a z usnesení RM č. 864/11 ze dne 12.10.2011.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 199/11 k zápisu č. 6/11 z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 6/2011 ze dne 12.10.2011.

II. s c h v a l u j e
kontrolní akce navržené Kontrolním výborem ZM Kutná Hora - bod č.2 zápisu č.6/2011 ze dne 12.10.2011.


Usnesení č. 200/11 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 17. 10. 2011


Usnesení č. 201/11 ke změně vyhlášky o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o veřejném pořádku
b) se zněním obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 o veřejném pořádku.
RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 25. října 2011

Nahoru