25. ledna 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.ledna 2011

Usnesení č. 1/11 k investičnímu úvěřu 32 mil.Kč - změna úvěr.smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru, kterým je zajištěno financování určeného souboru investičních akcí v celkové limitní výši 32 mil. Kč. Dodatkem je prodloužena doba čerpání předmětného úvěru do 31.8.2011 a současně se rozšiřuje účel čerpání u P rojektu č. 5 z financování projektové dokumentace na financování projektu a realizace akce /Lierův dům/.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 2/11 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 15.12. 2010 - 12.1.2011
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 3/11 k návrhu na rozpočtové opatření EO č.1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení Povídej na překlenutí financování projektu "Telefonická krizová pomoc" dotovaného z Humanitárního Fondu a to z rezervy vedení města dle důvodové zprávy č. 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 4/11 k návrhu na rozpočtové opatření EO č.3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozp.opatření EO č. 3 - zapojení zůstatku z roku 2010 na pokrytí vratky finančního vypořádání sociálních dávek se státním rozpočtem ve výši 1.130.590 Kč dle důvodové zprávy č. 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 5/11 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú.KH od ČR-ÚZSVM
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 111/09 ze dne 12.5. 2009

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 911/16 o výměře 67 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 6/11 k prodeji části pozemku na Kaňku (p.Veber)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 7/11 k vyhodnocení VŘ č.M 4/10 (objekt v Mazákově ul.,KH)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem objektu bez č.p. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Geierovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.901.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 8/11 k plnění usnesení ZM - žádost o prodlouž.termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a)s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy
b)se zrušením usnesení ZM č. 191/07, č. 327/07, č. 267/08, č. 235/09, č. 153/10

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 9/11 k odprodeji bytových jednotek v rámci 2.vlny privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 917 a 918 ul. Růžová včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, p.č. 3988/11 a p.č. 3988/9 a v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 níže uve deným současným nájemcům
1) byt. jednotka č.917/2, pí Martina Němcová, kupní cena ve výši 376.269.- Kč
2) byt. jednotka č.917/3, manželé Pavel a Martina Šafránkovi, kupní cena ve výši 361.391,- Kč
3) byt. jednotka č.917/4, manželé Jiří a Jiřina Pavlasovi, kupní cena ve výši 377.851,- Kč
4) byt. jednotka č.917/5, manželé Miloslav a Markéta Chlumští, kup.cena ve výši 360.797,- Kč
5) byt. jednotka č.917/6, pí Eva Rogoňová, kupní cena ve výši 365.497,- Kč
6) byt. jednotka č.918/2, manželé Roman a Iveta Němcovi, kupní cena ve výši 375.269,- Kč
7) byt. jednotka č.918/3, pí Růžena Svobodová, kupní cena ve výši 362.339,- Kč
8) byt. jednotka č.918/4, pí Zuzana Trnková, kupní cena ve výši 369.621,- Kč
9) byt. jednotka č.918/5, manželé Tomáš a Ilona Sadovští, kupní cena ve výši 365.834,- Kč
10) byt. jednotka č.918/7, pí Ivana Straková, kupní cena ve výši 351.687,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 10/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 54/10 - prodej volné městs.byt.jednotky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 54/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "P rohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 s panem Tomášem Tesařem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 760.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 11/11 k vyhodnocení VŘ č.SN53/10 - prodej byt.jednotky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 53/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 335, ul. Kouřimská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 687 a 686 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 3 0.4.1997 s panem Petrem Lebedou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 908.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 12/11 ke změně jednacího řádu Zastupitelstva města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 26.01.11


Usnesení č. 13/11 k tvorbě, čerpání a pravidlům sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2011
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 14/11 k určení zastupitele města ke spolupráci
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. p. Bc. Martina Starého, zastupitele města ke spolupráci na pořizování územně plánovacích dokumentací pro město K.Hora ve vol.obd.2010-2014.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.01.11


Usnesení č. 15/11 k pověření člena ZM zastupováním města - MVE PLUS
Zastupitelstvo města I. r u š í
Bod I. usnesení č. 23/07 ze dne 23.1.2007.

II. p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího France, místostarostu města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 26.01.11


Usnesení č. 16/11 k informativní zprávě - "fond pro podporu a rozvoj soc.služeb"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2010
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 17/11 k poskytnutí půjčky Oblastní charitě KH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s vyjádřením Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb o poskytnutí půjčky Oblastní charitě Kutná Hora ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora"
b) souhlasit s udělením výjimky z Pravidel pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 1 - přesun finančních prostředků ve výši 500.000 Kč v rámci rozpočtu Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora - neinvestiční půjčky na položku investiční půjčka Oblastní charitě dle d ůvodové zprávy
b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zapojení části zůstatku Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora z roku 2010 výši 500.000,- Kč na poskytnutí investiční půjčky Oblastní charitě dle důvodové zprávy

Zodpovídá : D. Novotná,Ing.Zahradníček      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 18/11 k realizaci Krajského programu prevence kriminality
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
účast Města Kutná Hora na ,,Krajském programu prevence kriminality pro rok 2011"

II. s o u h l a s í
a) se spoluúčastí obce na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie (rozpočtová položka MP 5311 6122 - prevence kriminality) na reali zaci navržených projektů
b) s navrženými projekty,,Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora", ,,Možnosti", ,,Zabezpečení jízdních kol"


Zodpovídá : Mgr.Smetáček,Ing.Mareček      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 25. ledna 2011

Nahoru