25. ledna 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.ledna 2005

Usnesení č. 1/05 k návrhu na přísedící Okresního soudu v K.Hoře
Zastupitelstvo města v o l í
přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2005-2009 paní Vlastu Volfovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.01.05


Usnesení č. 2/05 ke zřízení Osadního výboru v Poličanech
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
ve smyslu § 120 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Osadní výbor městské části Kutná Hora - Poličany v tomto složení:
Václav Slavík, Tomáš Kubera, Helena Jelínková, Aleš Brzobohatý, Stanislava Sovová, Hana Pechová, Josef Tomčík, František Rot, Vladimír Nevole, Radek Cypra

II. v o l í
předsedou Osadního výboru v městské části Kutná Hora - Poličany pana Václava Slavíka, Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 3/05 k návrhu na poskytnutí pomoci z prostředků města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uvolněním finančních prostředků ve výši 30.000,-- Kč z finanční rezervy města sdružení Hand for Help ČR (mobilní nemocnice Liberec) jako pomoc obětem zemětřesení v jihovýchodní Asii na účet č. 988 414 309/0800.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 4/05 k vyhlášení roku 2005 - "Rok 10.výročí zápisu K.Hory na listinu UNESCO"
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e
rok 2005 v Kutné Hoře jako "Rok 10. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO"
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 5/05 prodloužení termínů a zrušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení ZM a zrušení usnesení č. 292/03 dle předložené zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.01.05


Usnesení č. 6/05 k nařízení vlády č. 697/2004 Sb. ze dne 22.12.2004
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.2.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 7/05 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti na území města Kutná Hora v případě kolaudace přípojky do 3 let od zkolaudování hlavního řadu (termín počíná od možnosti realizace přípojek, tj. po kolaudaci ka nalizačních řadů).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 8/05 k návrhu OZV č. 1/2005, kterou se zrušuje OZ č. 8/2004
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o stanovení povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin s účinností od 10.2.2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 9/05 k žádosti o příspěvek (dotaci) pana B. Soukupa na výstavbu ŘD
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku (dotace) na výstavbu řadových domů dle žádosti pana Bohumíra Soukupa.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 10/05 k zániku věcného práva předkupního na pozemek p.č. 858/2
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zánikem věcného práva předkupního dle čl. V kupní smlouvy ze dne 20.1.2003 na prodej nemovitosti (garáže) na pozemku p.č. 858/2 a pozemku p.č. 858/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 11/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kaňk - p.Veselý
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 618 v k.ú Kaňk ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 v k.ú. Kaňk ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 12/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. K. Hora - m. Hurtovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku dle PK číslo 1759 o výměře 2.694 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Radka a Petry Hurtových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 13/05 k vyhodnocení VŘ č. M 32/04 na prodej nemovitosti čp. 6
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 6 s pozemkem p.č. 957 o výměře 444 m2 a pozemku p.č. 958/4 o výměře 592 m2 v k.ú. Kutná Hora s firmou Organa s.r.o., Sportovců 9, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou k upní cenu 1.560.000,-- Kč za nemovitost čp. 6 s pozemkem p.č. 957 a 600,-- Kč/m2 za pozemek pč. 958/4.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 14/05 k záměru na prodej pozemků v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na prodej pozemku dle PK číslo 2108 o výměře 13.304
m2 v k.ú. Kutá Hora dle žádosti firmy Silnice Čáslav - Holding a.s.,
Zbraslavice 331.

b) s vyvěšením záměru na prodej id. 1/8 pozemku dle PK číslo 2068/1 o
výměře 9.468 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti firmy Silnice Čáslav -
Holding a.s, Zbraslavice 331.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 15/05 k prodeji domu čp. 307 Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp. 307 Nádražní ul. a pozemků p.č. 2712/1 (zast. plocha) o výměře 629 m2 a p.č. 2712/2 (zahrada) o výměře 195 m2 v k.ú. Kutná Hora družstvu, které si založí nájemníci domu za cenu podle pravidel 2. vlny privatizace bytového fondu navýšenou o cenu volného bytu stanovenou znaleckým posudkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 16/05 k prodeji pozemku p.č. 4819/9 v k.ú. K.Hora - Jeřábkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/9 o výměře 636 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Dagmar a Josefu Jeřábkovým, Velim za 300,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 17/05 k prodeji pozemku na Kaňku - Hubičkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č PK 345/6 v k.ú. Sedlec o výměře cca 415 m2 manželům Iloně a Daliboru Hubičkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 18/05 k prodeji části pozemků v k.ú. Svatá Kateřina - Boučková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č 1309/1 a 1309/2 v k.ú. Svatá Kateřina paní Lucii Boučkové, Bílina.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 19/05 k prodeji části pozemků v k.ú. Malín - Černušková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č KN 637 a části pozemků p.č. 520/1 a 520/5 v k.ú. Malín a opěrné zdi paní Jaroslavě Černuškové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 20/05 k bezúplatnému převodu objektu bývalé územní vojenské správy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem budovy čp. 556 na pozemku p.č. 942 a pozemků p.č st. 942 o výměře 1.551 m2, p.č. 943 o výměře 2.733 m2 a p.č.944/4 o výměře 365 m2 vše v k.ú. Kutná Hora od Ministerstva obrany ČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 21/05 ke změně katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a Kutná Hora. Změna spočívá v převedení parcely p.č. 671/2 katastrální území Nové Dvory do katastrálního území Malín.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 22/05 k zakoupení rekreačního střediska v Hraběticích
Zastupitelstvo města r u š í
usnesení ZM č. 56/04 ze dne 2.3.2004.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 23/05 k vyhodnocení VŘ č. M 31/04 na prodej nemovitosti čp. 40
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitsti čp. 40 s pozemky p.č. 280/1, p.č. 282 a p.č. 281/1 v k.ú. Kutná Hora s firmou GEMA ART GROUP a.s., Radhošťská 1771/19, Praha 3. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 3.021.000 ,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 24/05 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů a zrušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM
b) se zrušením usnesení č. 122/98, 187/03 a 226/02.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 25/05 k odprodeji bytu č. 3 Masarykova 582
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odprodejem bytu č. 3 v ul. Masarykova čp. 582, Kutná Hora paní Janě Andělové, ve výši poslední nabídky, tj. za 74.834,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 26/05 k vyhodnocení VŘ č. B 47/04 na prodej b.j. č. 14 J.Zajíce čp. 128
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 14 v domě čp. 128, ul. Jana Zajíce, v Kutné Hoře s pí. Ilonou Pawlasovou Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve výběrovém řízení nabízenou cenu 610.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 27/05 k žádosti o výjimku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím výjimky z pravidel I. vlny privatizace bytů z majetku města manželům Jiřímu a Kateřině Šobrovým, , byt. č. 11, Kutná Hora v tom, že cena bude určena dle pravidel I.vlny privatizace bytů z majetku města.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 28/05 k žádosti o snížení kupní ceny
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky a trvá na uhrazení částky 46.290,-- Kč za výměnu oken pí. Jiřině Králové v bytě č. 12, Kutná Hora v rámci privatizace bytového fondu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 29/05 k souhlasu o prominutí penále
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Jitku Šamšovou, , Kutná Hora ve výši 50% z částky 62.822,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 30/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 29.541,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Ivaně Fuksové, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 31/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 102.047,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po panu Vojtěchovi Rajchrtovi, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 32/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od smlouvy ze dne 21.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Flégrem s tím, že vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21.5.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Jiřímu Flégrovi částku ve výši 82.650,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 33/05 k útlumu společnosti SMM s.r.o.
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
opatření vedoucí k utlumení činností Správy majetku města Kutná Hora s.r.o. se sídlem Dolní 186, 284 01 Kutná Hora.


Usnesení č. 34/05 k souhlasu s prominutím místního poplatku za vyhrazené parkování
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku za vyhrazené parkování za měsíc říjen 2004 ve výši 417,-- Kč paní Aleně Puchýřové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 35/05 ke schválené změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 13, schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 36/05 ke 14. rozpočtové změně roku 2004
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
14. změnu rozpočtu:
navýšení o 275.560,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování
275.760,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.01.05


Usnesení č. 37/05 k 1. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 1. změny rozpočtu roku 2005:
snížení o 2.912.360,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
navýšení o 1.596.140,-- Kč ve financování a
snížení o 1.316.220,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.01.05


Usnesení č. 38/05 k 2. rozpočtové změně r. 2005
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
2. rozpočtovou změnu:
navýšení o 300.000,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
300.000,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.01.05


Usnesení č. 39/05 k žádosti pí. Černé
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s pí. Irenou Černou na byt č. 2 v ul. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 25. ledna 2005

Nahoru