25. dubna 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.dubna 2006

Usnesení č. 81/06 k volbě přísedících Okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období
2006 - 2010 :
paní Zdeňku Bartoníčkovou, K.Hora
paní Evu Bicanovou, K.Hora
pana Jana Bláhu, K.Hora
pana Vratislava Havlíka, K.Hora
paní Drahomíru Hurtovou,K.Hora
pana Ladislava Martínka, K.Hora
pana Josefa Slavíčka, K.Hora
paní Ladislavu Zimovou, K.Hora

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.04.06


Usnesení č. 82/06 k VŘ M 3/06 na prodej areálu Kouřimská brána
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 3/06 na prodej domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a 311 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 10.480.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 83/06 k prodeji pozemku na Kaňku (M.Dvořák)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku části p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Martinu Dvořákovi, Kaňk 286, Kutná Hora za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 84/06 k záměru na prodej nemovitosti čp. 146 v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej nemovitosti čp. 146 s pozemkem p.č. 1049 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Realitní kanceláře euro-bydlení s.r.o. se sídlem Lorecká 465, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 85/06 k vyhodnocení VŘ na prodej nemovitosti čp. 205 Hornická ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitostí čp. 205 Hornická ul. s pozemky p.č. 1009 a 1010 v k.ú. Kutná Hora s Ing. Horákem a MUDr. Horákovou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 3.320.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 86/06 k darování pozemků pod silnicí
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním pozemků p.č. 779/22 o výměře 51 m2 a p.č. 779/23 o výměře 106 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 87/06 k darování pozemku v k.ú. Sedlec - Alpha Immorent
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním pozemku p.č. 779/43 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Alpha Immorent s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní 973/41.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 88/06 ke kupní smlouvě se společností Investorsko inženýrská a.s. Liberec
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 198/05 ze dne 13.9.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 28.04.06


Usnesení č. 89/06 k odprodeji b.j. č. 12 v domě čp. 124 Jana Zajíce v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 12 v domě čp. 124, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 paní Martě C ivínové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 164.276,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 90/06 k odprodeji b.j. č. 5 v domě čp. 124 Jana Zajíce v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 124, ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 paní Jaroslav ě Mojžíšové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 144.808,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 91/06 k odstranění stavby kabin v areálu bývalého koupaliště
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním stavby - zděných kabin a sociálního zařízení umístěných v areálu bývalého koupaliště v Kutné Hoře, Tyršovy sady.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 92/06 k přijetí daru - vrtané studny na hřbitově u Sv. Trojice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - vrtané veřejné studny na hřbitově u Sv. Trojice - od p. Karla Vlčka,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 93/06 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 94/06 k vyhlášení VŘ - půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení č. II. pro rok 2006 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/2002, č. 3/2003 a č. 11/2004 v měsíci duben 2006.

II. s o u h l a s í
s kritériem pro výběrové řízení :
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 05 : zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 95/06 k zápisu výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace města Kutné Hory ze dne 6.4.2006.


Usnesení č. 96/06 ke sml.s firmou Connex - zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu s firmou Connex Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2006.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 97/06 k hospodaření Města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kuutná Hora ke dni 31.3.2006.


Usnesení č. 98/06 ke schválené změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 5, schválenou Radou města Kutná Hora dne 5.4.2006.


Usnesení č. 99/06 k rozdělení fin.prostř. v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2006 tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.05.06


Usnesení č. 100/06 k rozdělení fin.prostř. z Fondu regenerace města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančích prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.06


Usnesení č. 101/06 k poskytnutí půjčky z FRB -Společenství vlastníků b.j. Masarykova 580-1
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové
řízení Společenství vlastníků jednotek,Masarykova 580-581,Kutná Hora
ve výši 500 000,- Kč na řešení havarijní situace
b) s výjimkou z vyhlášky č.1/2002 "o vytvoření a použití prostředků
zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města
Kutná Hora" pro Společenství vlastníků jednotek Masarykova 580,581 v
odstavci 3. Možné tituly půjček bodu a) (…02 zřízení plynového nebo
elektrického vytápění…horní hranice půjčky …do 35 000,00 Kč) v
možnosti výše poskytnutí finančních prostředků do 500 000,00 Kč
c) s výjimkou vyhlášky č.1/2002 o zajištění půjčky pouze ručiteli z
důvodu rychlé pomoci občanům
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 102/06 k odprodeji b.j. č. 8 v domě Opletalova 180, K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 180/8 ul. Opletalova v Kutné Hoře panu Michalu Kurucovi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 25. dubna 2006

Nahoru