25. března 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.března 2014

Usnesení č. 23/14 k pověření člena ZM zastupováním Města na VH spol. VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Vaňka (v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Danu Vepřkovou, místostarostku), člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná dne 23. června 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 24/14 k pověření člena ZM zastupováním Města na VH spol. MVE Plus
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc. (v případě jeho nepřítomnosti paní Mgr.Danu Vepřkovou, místostarostku), starostu města Kutná Hora v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti MVE Plus, s.r.o., která se bude konat v červnu 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 25/14 ke zřízení Osadníh výboru Perštejnec
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Osadní výbor Perštejnec.

II. u r č u j e
5 členů Osadního výboru Perštejnec - Václav Ladýř, Oldřich Kocián, Věra Kociánová, Jaroslav Vlček a PhDr. Klára Vraná.

III. v o l í
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy Osadního výboru Perštejnec paní PhDr. Kláru Vranou, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 26/14 k návrhu přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní JUDr. Miroslavu Matouškovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 4 let, tj. do roku 2018.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 27/14 k podání žádosti o dotaci - konsolidace IT a nové služby TC obcí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 22 IOP - konsolidace IT a nové služby TC obcí.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.14


Usnesení č. 28/14 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2013


Usnesení č. 29/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 5 -7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 - kterým dochází k zapojení zůstatku zvláštního výdajového účtu na finančně již pokrytou akci využití odpadního tepla ve výši 3.134,14 tis. Kč a zvýšení podílů k dotacím odboru investic dle důvodové zprávy č. 1.

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - kterým dochází k navýšení příjmů z přijatých úroků z dočasně uložených volných finančních prostředků v předpokládané výši 200 tis. Kč a zapojením pokut vybraných do konce měsíce ledna ve výši 180 tis. Kč. Tato částka navýší rozpočtovou rezervu v celkové výši 380 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 2.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - kterým dochází k navýšení splátek úvěru přijatého v roce 2010 na investiční potřeby Města dle splátkového kalendáře ve výši 232 tis. Kč. Tato částka bude kryta rozpočtovou rezervou dle důvodové zprávy č. 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 30/14 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22. 1. 2014 - 5. 3. 2014.Usnesení č. 31/14 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem evidovaných nedobytných pohledávek, uvedených v důvodové zprávě, v celkové výši 1.375.378,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 32/14 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 17. 3. 2014
Usnesení č. 33/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 8
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,-- Kč na výstavní expozici při příležitosti vydání publikace (edice Památky UNESCO) o Kutné Hoře nakladatelství FOIBOS BOOKS v Praze.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z finanční rezervy na položku finančního daru pro nakladatelství FOIBOS BOOKS v Praze ve výši 50.000,-- Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 34/14 k prodeji budovy č.p. 145 v k.ú. Sedlec (Cesta životem bez bariér)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem budovy č.p. 145 stojící na pozemku ve vlastnictví ČR - Státního statku Čáslav p.č. 795/33 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory občanskému sdružení Cesta životem bez bariér, o.s., se sídlem Paběnice 75, 286 01 Čáslav.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 35/14 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2548/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.04.14


Usnesení č. 36/14 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2543 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2543 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 37/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 110.000,-Kč (+ 2.400,- Kč znalečné) za podmínek, že nový vlastník na své náklady vybuduje na hranici pozemků p.č. 2544 a p.č. 2535/2 v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m, přístup k budoucí trafostanici nebude realizován přes pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora a ochranné pásmo trafostanice nebude zasahovat na pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 38/14 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (komunikace Nad Lesem)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 4424/5 o výměře 202 m2 (dle geometrického plánu č. 3461-11/2014 ze dne 18.2. 2014 pozemek p.č. 4424/9) v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od paní Mgr. Marie Zothové, 252 09 Hradištko, a pana Jaroslava Slavíka, 252 09 Hradištko, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 39/14 k odkupu pozemků od ČR - Státní statek Čáslav
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 3657/8, 3657/9, 3658/8, 4140/17, 4523/9, 4523/18, 4523/22 v k.ú. Kutná Hora, p.č. 631/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a p.č. 91/11 v k.ú. Poličany o celkové výměře 4.367 m2, včetně všech součástí a příslušenství, od ČR - Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, Čáslav za celkovou kupní cenu 512.489,40,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 40/14 k odkupu části pozemku v k.ú. Poličany (p. Brzobohatý)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 72 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 179-59/2013 ze dne 9.7.2013 pozemek p.č. 72/2) v k.ú. Poličany, včetně všech součástí a příslušenství, od pana Aleše Brzobohatého, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 41/14 ke smlouvě o zajištění dostavby komunikace Nad Lesem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zajištění dostavby zpevněné komunikace v ulici Nad Lesem, Kutná Hora, jejímiž účastníky jsou Město Kutná Hora, Spolek "Komunikace Nad Lesem", se sídlem Nad Lesem 951, Kutná Hora, pan Ing. Jaromír Votruba, Kutná Hora a pan Bohumír Soukup, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. Ing. Pavel Bezouška      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 42/14 k prodeji pivovaru Lorec v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodeje části areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře.


Zrušeno usnesením ZM č. 34/15 ze dne 17. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 43/14 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 19.3.2001, mezi Městém Kutná Hora a paní Světlanou Sovovou,Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 19.3.2001. Město Kutná Hora vrátí paní Světlaně Sovové částku ve výši 547.183,-Kč, uhrazenou ke dni 31.1.2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 44/14 k prominutí poplatku z prodlení - manž.Maršálkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Maršálkovy,Kutná Hora ve výši 80% z částky 41.769,00,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 45/14 k odpovědi nájemníkům z čp.322, ul.Benešova
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
odpověď na dopis nájemníků domu z čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře.


Usnesení č. 46/14 k prodeji části kanalizačního řadu v ul.Sportovců
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou ceny za prodej části kanalizačního řadu (od ulice Sportovců až po napojení na hlavní kanalizační řad u ulice Sběrná v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.), Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., z částky 232.217,00,-Kč na částku 65.328,00,-Kč (bez DPH), jak byl prodej schválen usnesením č.128/13 ze dne 25.6.2013

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 47/14 k darovací smlouvě - doplňkové osvětlení přechodů pro chodce
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy řešící přijetí vybudovaného doplňkového osvětlení přechodů pro chodce v ulici Vítězná od společnosti Philip Morris ČR, a.s., se sídlem Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora do majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.14


Usnesení č. 48/14 k dohodě o provedení prací - úprava technologie na kotelně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o provedení prací - úpravě technologie na kotelně Hlouška
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 49/14 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č.3/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 3/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Tebis - podíl ze zisku ve výši 2.600.000,--Kč a zároveň zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Tebis Hlouška VS - sekundární rozvody ve výši 3.146.000,--Kč a snížení výdajové rozpočtové položky Platba DPH ve výši 546.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 50/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 2 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2013 ve výši 319.486,-Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace města Kutné Hory za pronájem prostor k filmování o 395.854,-Kč, dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.03.14


Usnesení č. 51/14 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.350.000,-Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2014 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 52/14 k rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.770.000,-Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2014 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.04.14


Usnesení č. 53/14 k rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 54/14 k rozpočtovým opatřením INV č.05-09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.05 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Komunikace Česká" ve výši 1.500.000,-Kč dle důvodové zprávy c)
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Městské Tylovo divadlo - 1. patro" ve výši 650.000,-Kč dle důvodové zprávy d)
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Městské Tylovo divadlo - malá scéna- projekt" ve výši 350.000,-Kč dle důvodové zprávy e)
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Parkoviště a park ulice Uhelná" ve výši 1.200.000,-Kč dle důvodové zprávy f)
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na investiční položku, která není obsažena v zásobníku nepokrytých akcí "Most Neškaredice" ve výši 36.700,-Kč dle důvodové zprávy f)

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.14


Usnesení č. 55/14 k dotaci na Regeneraci panelového sídliště Šipší
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení RM 104/14 o podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci panelového sídliště Šipší

II. s o u h l a s í
s realizací etapy 2A - řešení prostoru za Obchodním Centrem Pasáž při spoluúčasti města ve výši 2.320.000,-Kč a celkové ceně projektu 6.320.000,-Kč

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 28.03.15


Usnesení č. 56/14 k inform.zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2013


Usnesení č. 57/14 k zápisu č.2/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 5.3.2014.


Usnesení č. 58/14 k zápisu o kontrole kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole nevyužívaného majetku (kontrolní akce 3/14/KV).


Usnesení č. 59/14 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2014.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 60/14 ke smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - ostat.doprav.obslužnost
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2014.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 61/14 ke změně zřizovací listiny - Galerie Felixe Jeneweina
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY v tomto znění: V čl. II Zřizovací listiny se mění sídlo organizace takto: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. Iva Zahradníčková      Termín : 15.04.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 25. března 2014

Nahoru