24. ledna 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.ledna 2006

Usnesení č. 2/06 k návrhu přísedící soudu
Zastupitelstvo města v o l í
přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2006-2010: paní Evu Ludwigovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 3/06 ke schválené změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu č. 17., schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 4/06 k 18. změně rozpočtu r. 2005
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 18. změny rozpočtu:
navýšení o 235.000,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
235.000,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.01.06


Usnesení č. 5/06 k 1. změně rozpočtu r. 2006
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 1. změny rozpočtu 2006:
navýšení o 10.445.100,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
10.445.100,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 6/06 ke snížení hodnoty finančních investic
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
snížení evidované hodnoty finančních investic v majetku Města o 2.407.300,-- Kč v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti ČSAD Kutná Hora a.s. o snížení základního kapitálu.


Usnesení č. 7/06 k pořízení změny ÚP města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v lokalitě s pozemkem parc. č. 581 v katastrálním území Malín (§ 17, odstavec 2 zák.č. 50/1976 Sb., v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 8/06 k pořízení změny ÚP centrální zóny města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území s částí pozemku parc. č. 1419 v katastrálním území Kutná Hora (§ 17, odstavec 2 zák.č. 50/1976 Sb., v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 9/06 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 10/06 ke změně zástupce Města v kontrolní komisi svazku
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šalátka, starostu města Kutná Hora z funkce člena kontrolní komise svazku Mikroregion Kutnohorsko ke dni 31.1.2006

II. j m e n u j e
pana Aleše Matulu, pracovníka Ekonomického odboru MÚ Kutná Hora do funkce člena kontrolní komise svazku Mikroregion Kutnohorsko s účinností od 1.2.2006
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 11/06 k prodeji čp. 614, Pirknerovo nám.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej domu čp. 614, Pirknerovo nám. a pozemků p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 12/06 k prodeji pozemků na Kaňku (Na Pašince) - p. Janata
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej částí pozemků p.č. 646 a 612/1 v k.ú. Kaňk panu Vladimíru Janatovi, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 20.02.06


Usnesení č. 13/06 k prodeji pozemků 4283/34 a 4283/35 - Dolní Žižkov
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 4283/34 a 4283/35 o celkové výměře 780 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Jaromíru Votrubovi, Kutná Hora za kupní cenu 230,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 14/06 k prodjei pozemků 4283/36 a 4283/37 - Dolní Žižkov
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 4283/36 a 4283/37 o celkové výměře 791 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Jaromíru Votrubovi, Kutná Hora za kupní cenu 230,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 15/06 k prodeji pozemku v Sedlci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 97 o výměře 348 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových a nebytových jednotek domu čp. 72 Starosedlecká ul. za kupní cenu celkem 100.000,-- Kč. Výše podílu na pozemku p.č. 97 bude stanovena dle výše podlílů na nemovitosti čp. 72 a pozemku p.č. 98 v k.ú. Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 16/06 k prodeji části pozemku na Kaňku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk manželům Petrovi a Evě Kobylarzovým, Kutná Hora za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 17/06 k prodeji části pozenku v Černínách
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku části p.č. 419/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Černíny manželům Borisi a Ivě Šandovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 18/06 k prodeji nemovitosti čp. 302 v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp. 302 s pozemkem p.č. 1415 o výměře 277 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 19/06 k řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod domy ve Fučíkově ul.
Zastupitelstvo města u k l á d á
Ekonomickému odboru - majetkovému oddělení řešit vlastnické vztahy k pozemkům p.č. 608 a 609 pod bytovými domy č.p. 326 a 327 ve Fučíkově ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 20/06 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů, rušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
předložené zprávy
b) se zrušením usnesení č. 186/03 a 232/02.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 21/06 k účasti zástupce města na veřejné dražbě
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s tím, že Město Kutná Hora zakoupí nemovitosti, areál firmy MODENA spol. s.r.o. a to stavbu čp. 394 s pozemkem p.č. 1402/1, stavbu bez čp. s pozemkem pč. 1402/3, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1405, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1387/2, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/2, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/4, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/5, dále pozemky p.č. 1386/2 a p.č. 1402/6 vše v k.ú. Kutná Hora, a to účastí starosty města na veřejné dražbě.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 22/06 k navýšení majetkového podílu na krytém bazénu na 1/6
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru id. 1/42 nemovitosti krytého plaveckého bazénu, na pozemku p.č. 3337/3 v k.ú. Kutná Hora, od TJ SPARTA Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 23/06 k vyúčtování smluvní pokuty
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyúčtováním smluvní pokuty společnosti Kutnohorská bobová dráha s.r.o, se sídlem Čechova 711/3, Lišov za nedodržení podmínky vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 6.5.2003, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a výše uvedenou společností, týkající se zkolaud ování bobové dráhy včetně stavebního objektu do dvou let ode dne podpisu nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 24/06 k souhlasu s prominutím úroku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části úroku z prodlení pro pana Josefa Bártu ve výši 50 % z částky 43.639,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 25/06 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
1) se způsobem úhrady kupní ceny formou splácení nájmu po dobu tří let
při prodeji bytové jednotky č. 122/4 v rámci 2. vlny privatizace
manželům Miroslavu a Jaroslavě Krejčíkovým, ,
Kutná Hora.
2) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že bude manželům
Miroslavu a Jaroslavě Krejčíkovým vrácena kauce ve výši 20.000,-- Kč
na odprodej bytové jednotky 122/4 ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.06


Usnesení č. 26/06 k odprodeji bytových jednotek v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 573 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2711/2 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 1.3.2005

1) byt. jednotka č.573/2, pí Věra Šťastná, kupní cena ve výši 85.866,- Kč
2) byt. jednotka č.573/3, manželé Milan a Vlasta Královi, kupní cena ve výši 146.108,- Kč
3) byt. jednotka č.573/4, manželé Karel a Jana Šťastní , kupní cena ve výši 152.894,- Kč
4) byt. jednotka č.573/5, manželé Pavel a Petra Smrčkovi, kupní cena ve výši 86.828,- Kč
5) byt. jednotka č.573/6, manželé Milan a Kristýna Pospíšilovi, kupní cena ve výši 149.350,- Kč
6) byt. jednotka č.573/7, manželé PhDr.Radko a Věra Šťastní, kupní cena ve výši 154.009,- Kč
7) byt .jednotka č.573/9, pí Jitka Kočí, kupní cena ve výši 150.722,- Kč
8) byt. jednotka č. 573/10, pí Lenka Starečková, kupní cena ve výši 152.894,- Kč
9) byt. jednotka č.573/11, pí Helena Brožová, kupní cena ve výši 86.963,- Kč
10) byt. jednotka č.573/12, pí Miloslava Gondeková, kupní cena ve výši 151.592,- Kč
11) byt. jednotka č.573/13, manželé František a Marie Hobzovi, kupní cena ve výši 154.499,- Kč
12) byt. jednotka č.573/14, pí Irena Malinová, kupní cena ve výši 86.828,- Kč
13) byt. jednotka č.573/15, manželé Jaroslav a Jindřiška Bílkovi, kupní cena ve výši 152.006,- Kč
14) byt. jednotka č.573/16, manželé Milan a Hana Peroutkovi, kupní cena ve výši 152.894,- Kč
15) byt. jednotka č.573/17, pí Marie Brožková, kupní cena ve výši 88.367,-Kč
16) byt. jednotka č.573/18, pí Dominika Kalfusová, kupní cena ve výši 150.612,-Kč
17) byt. jednotka č.573/19, pí Jana Šibravová, kupní cena ve výši 151.867,-Kč
18) byt. jednotka č.573/20, manželé Vladimír a Věra Čápovi, kupní cena ve výši 87.963,-Kč
19) byt. jednotka č.573/21, manželé Petr a Jana Svobodovi, kupní cena ve výši 149.346,-Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 27/06 k odprodeji bytových jednotek v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 576 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2710/2 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 1.3.2005

1) byt. jednotka č.576/1, pí Dagmar Krtilová, kupní cena ve výši 116.922,- Kč
2) byt. jednotka č.576/2, pí Marie Kroupová, kupní cena ve výši 113.856,- Kč
3) byt. jednotka č.576/3, pí Ivana Stoklasová , kupní cena ve výši 73.533,- Kč
4) byt. jednotka č.576/5, manželé Ladislav a Marie Chlumští, kupní cena ve výši 117.433,- Kč
5) byt. jednotka č.576/6, manželé Otakar a Oldřiška Matouškovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
6) byt. jednotka č.576/7, pí Kamila Kutílková, kupní cena ve výši 70.131,- Kč
7) byt .jednotka č.576/8, pan Aleš Čepek, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
8) byt. jednotka č. 576/9, pí Vlasta Kvašajová, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
9) byt. jednotka č.576/10, manželé Otakar a Dagmar Brůnovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
10) byt. jednotka č.576/12, pí Jaroslava Tomková, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
11) byt. jednotka č.576/13, manželé Bohumil a Marie Novákovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
12) byt. jednotka č.576/14, pí Božena Borková, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
13) byt. jednotka č.576/15, pí Marie Cenknerová , kupní cena ve výši 70.131,- Kč
14) byt. jednotka č.576/16, pan Radim Kafka, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
15) byt. jednotka č.576/17, manželé Vladimír a Marie Poláčkovi, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
16) byt. jednotka č.576/18, manželé Ladislav a Zdeňka Bláhovi, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
17) byt. jednotka č.576/19, manželé Jaroslav a Helga Vrbkovi , kupní cena ve výši 70.131,-Kč
18) byt. jednotka č.576/20, pí Milena Procházková, kupní cena ve výši 73.765,-Kč
19) byt. jednotka č.576/21, pí Eva Pekárková, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
20) byt. jednotka č.576/22, pan Antonín Baraňák, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
21) byt. jednotka č.576/23, manželé František a Jaroslava Blažejovští, kupní cena ve výši 70.131,-Kč
22) byt. jednotka č.576/24, pí Zdeňka Zachová, kupní cena ve výši 72.630,-Kč
23) byt. jednotka č.576/25, manželé Václav a Vladislava Chobotští, kupní cena ve výši 115.616,-Kč
24) byt. jednotka č.576/27, pí Zdeňka Šalátková, kupní cena ve výši 68.780,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 28/06 k předkupnímu právu na nemovitost čp. 670, Sedlecká ul.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uvedením předkupního práva na nemovitost čp. 670, Sedlecká ul., Kutná Hora do nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a panem Josefem Krčilem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 29/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 42/05 - prodej b.j. Masarykova 599
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 42/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 599 ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Pikuliakovou,. Kupní smlouva bude uzavřena za nebyvatelem ve výběrovém řízení nabízen ou kupní cenu ve výši 472.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 30/06 k plnění usnesení ZM - žádost o zrušení a prodloužení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 222/03 ze dne 16.9.2003
b) s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 31/06 k informativní zprávě o poskytnování fin. prostředků z FRB
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování finačních prostředků z Fondu rozvoje bydlení - výběrového řízení č. II.


Usnesení č. 32/06 k vyhlášení VŘ - půjčky z FRB pro rok 2006
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2006 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. l/2002, č. 3/2003, č. 11/2004 v měsíci leden 2006.

II. s o u h l a s í
s kritériem pro výběrové řízení:
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 05 : zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 33/06 k zápisu výboru regenerace památek města Kutné Hory
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 29.11.2005.

II. u k l á d á
Výboru regenerace památek města ZM
vypracovat vyhodnocení souladu studie obnovy parku pod Vlašským dvorem se zadáním a předložit toto vyhodnocení Zastupitelstvu města Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Fundová, předseda výboru      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 34/06 k plnění usnesení - prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů na splnění usnesení a se zrušením usnesení ZM dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 35/06 k zápisům Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
1. zápisy kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 4, 5 a 6 ze dne 19.10.,
9.11. a 21.11. 2005
2. Protokol č. 2/2005 o výsledku kontroly: smlouvy na dlouhodobý pronájem
pozemku "Bobová dráha s.r.o. Klimeška"
3. protokol č. 3/2005 o výsledku kontroly: výběrové řízení na
provozovatele venkovních bazénů
4. Protokol č. 4/2005 o výsledku kontroly: výběrové řízení na
Rekonstrukci a regeneraci historického jádra města Kutná Hora


Usnesení č. 36/06 k prodloužení kontokorentního úvěru - MLaR Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením kontokorentního úvěru pro zřízenou organizaci Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. do 31.12.2006. Poskytovatelem úvěru ve výši 3.000.000,-- Kč je Volksbank CZ, a.s.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.01.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 24. ledna 2006

Nahoru