24. května 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.května 2005

Usnesení č. 109/05 k 6. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 6. změny rozpočtu:
navýšení o 1.065.900,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
30.000.000,-- Kč ve financování a
31.065.900,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 27.05.05


Usnesení č. 110/05 k závěrečnému účtu svazku obcí České dědictví UNESCO /2004
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2004.


Usnesení č. 111/05 k závěrečnému účtu svazku obcí Česká inspirace /2004
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Česká inspirace za rok 2004.


Usnesení č. 112/05 k financování obnov památek v majetku města v roce 2005
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tím, že plánované akce - statické zajištění čp. 1 arciděkanství, obnova pláště Sankturinovského domu a čp. 154 Šultysova ulice nebudou v letošním roce zahájeny a plánované finanční prostředky z rozpočtu města na tyto akce budou použity na dokončení obn ovy pláště Vlašského dvora a obnovy domu čp. Barboská lulice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.05


Usnesení č. 113/05 k uzavření mandátní smlouvy se spol. Mediterra a Městem Čáslav
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mandátní mezi společností Mediterra s.r.o., Městem Čáslav a Městem Kutná Hora za účelem přípravy a realizace projektu sloučení nemocnic v Kutné Hoře a v Čáslavi. Odměna mandatáře bude 1,00 Kč.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 114/05 ke koupi pozemku v k.ú. Morašice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. PK 469 a 476 dle KN 470/2 v k.ú. Morašice v Železných horách o celkové výměře 22.481 m2 od Obce Morašice za 80.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 115/05 k prodeji části pozemku na Žižkové - pí Candráková-Lázinková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 600/43 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 35 m2 paní Lence Candrákové Lázinkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 116/05 k prodeji lesních pozemků - p. Voldřich
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 649 a 665 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic panu Ing. Danielu Voldřichovi, Zhoř .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 117/05 k prodeji pozemku v Sedlci - Pešlovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Ladislavě Pešlovým, , Kutná Hora- Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 118/05 k převodu stavby parkoviště u Lidky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním smlouvy o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/6 v k.ú. Kutná Hora. Převodcem je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 119/05 ke změně katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou katastrální hranice mezi obcemi Nové Dvory a Kutná Hora. Změna spočívá v převedení parcel p.č. 625/4 - 625/10 katastrální území Malín do katastrálního území Nové Dvory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 120/05 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk - L.Dvořák
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 629 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk panu Ludvíku Dvořákovi, Kutná Hora za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 121/05 ke zrušení usnesení a k prodeji p.č. 66/6 k.ú. Poličany
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení číslo 50/04 ze dne 2. března 2004

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č 66/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Poličany manželům Stanislavu a Kateřině Vošických, Kutná Hora za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 122/05 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk - J.Veber
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 123/05 k odkoupení pozemu v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odkoupením pozemku p.č 785/133 o výěře 118 m2 v k.ú. Sedlec od
Státního statku Čáslav, v konkurzu, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav za
kupní cenu 80.540,-- Kč.

b) s tím, aby cena za pozemek a znalecký posudek byla přičtena k prodejní
ceně bytových jednotek čp. 178-181 v Opletalově ulici v Kutné Hoře v
rámci 2. vlny privatizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 124/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora - man.Púryovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 4098 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Milana a Anny Púryových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 125/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Sedlec - man. Furkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 656/16 v k.ú. Sedlec dle žádosti manželů Petra a Jitky Furkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 126/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora - Lapáčkovi,Hladiš
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2169/4 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Dušana a Lenky Lapáčkových, Kutná Hora a pana Martina Hladiše, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 127/05 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora - Murasovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č 4094/7 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Vladimíra a Jany Murasových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 128/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kaňk - Z.Škornička
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č 487/7 v k.ú. Kaňk dle žádosti Zbyňka Škorničky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.05


Usnesení č. 129/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy ze dne 24.9.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Janem Ryšavým, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 24.9.2001. Město vrátí panu Ryšavému částku ve výši 191.839,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 130/05 k uzavření dohody o splácení dluhu - L. Kment
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 88.421,00 Kč pro pana Ludvíka Kmenta, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 131/05 k dodatečným žádostem na odkoupení bytu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým postupem výpočtu kupní ceny u dodatečných žádostí na odkoupení bytu.

Zrušeno usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 132/05 k vyhodnocení VŘ SN 14/05 - prodej b.j. Masarykova 579
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení býběrového řízení č. SN 14/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 29 v domě čp. 579, ul. Masarykova v Kutné Hoře s p. Martinem Kocourkem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízen í nabízenou kupní cenu 550.200,-- Kč.


Usnesení č. 133/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/05 - prodej b.j. Ortenova 77
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení býběrového řízení č. SN 13/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 77, ul. Ortenova v Kutné Hoře s pí Hanou Růžičkovou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení nabí zenou kupní cenu 451.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 134/05 ke zřizovací listině ZŠ TGM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy T.G.M Kutná Hora v tomto znění:
Článek V., odst. 1 Nemovitý majetek, původní zřizovací listiny se rozšiřuje k 1.7.2005 takto:
°Sportovní hala BIOS, ul. Puškinská 617, včetně pozemků p.č. 2560/7, 2560/8, 2560/9 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 135/05 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. zasedání Finančního výboru ZM Kutná Hora ze dne 14.března 2005.


Usnesení č. 136/05 k doplnění jednacího řádu ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora v čl. 10, odst. 3.

Zrušeno usnesením ZM č. 269/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 137/05 ke zrušení usnesení ZM č. 91/04
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 91/04 ze dne 27.4.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 138/05 k zadání úkolu kontrolnímu výboru
Zastupitelstvo města u k l á d á
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
provést kontrolu postupu správce komunikací po provedených překopech komunikací.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 75/09 ze dne 17.3.2009.
Zodpovídá : kontrolní výbor ZM      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 139/05 k záměru optimalizace NsAČ Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr optimalizace NsAČ v Kutné Hoře s následným převodem z příspěvkové organizace NsAČ Kutná Hora na společnost Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Dolní 186, Kutná Hora a eventuelně s jejím dílčím odprodejem dalším subjektům (Město Čásla v a společnost Mediterra), které
budou strategickými partnery Města Kutná Hora ve věci provozu nemocnice. Město Kutná Hora bude hradit veškerou ztrátu, která vznikne z hospodaření této společnosti.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 140/05 ke změnám ve společnosti SMM Kutná Hora, s.r.o.
Zastupitelstvo města I. r u š í
stanovy společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o., Dolní 186,
Kutná Hora ke dni 31.5.2005.

II. s c h v a l u j e
rozhodnutí Rady města Kutná Hora o změně předmětu podnikání společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o., Dolní 186, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 141/05 ke změně zřizovací listiny NsAČ K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora :
Veškerý nemovitý a movitý majetek, svěřený příspěvkové organizaci do správy článkem V. zřizovací listiny a přílohou č. 1 a 2 k této zřizovací listině, se ze správy této příspěvkové organizace vyjímá a článek V. zřizovací listiny a její příloha č. 1 a 2 s e zrušují.
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 01.07.05


Usnesení č. 142/05 k pověření na zastupování města na VH VHS Vrchlice-Maleč a.s.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Ing. Jaroslava Benadu, člena rady města
v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., která se koná dne 7.6.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 05.06.05


Usnesení č. 143/05 k prodeji pozemků u ČKD
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
vyvěšením záměru na prodej pozemků p.č. 4221/76 a 4221/79 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 118/2, 118/6, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12 a 118/15 v k.ú. Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 144/05 k zániku mandátu člena zastupitelstva
Zastupitelstvo města p ř e r u š u j e
projednávání zániku mandátu zastupitelky Ing. Marie Štorkové do doby příslušného rozhodnutí ústavního soudu, případně jiného závazného stanoviska v této věci k neslučitelnosti funkcí zastupitele a ředitele příspěvkové organizace.


Zrušeno usnesením ZM č. 209/05 ze dne 13.9.2005.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 24. května 2005

Nahoru