24. dubna 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.dubna 2018

Usnesení č. 62/18 k zápisům Osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 01. 03. a 29. 03. 2018
b) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 20. 03. 2018
c) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 21. 03. 2018


Usnesení č. 63/18 pozastavení usnesení RM č. 248/18 - Otevřená města
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) pozastavení usnesení RM č. 248/18 ze dne 4.4.2018
b) zprávy ohledně účasti Města Kutná Hora v z.s. Otevřená města.

II. n e s o u h l a s í
s vystoupením Města Kutná Hora ze zapsaného spolku Otevřená města.

III. z r u š u j e
pověření pana Radima Fedoroviče, člena zastupitelstva města, zastupováním Města Kutná Hora na členských schůzích spolku Otevřená města, z.s. s okamžitou platností.

IV. p o v ě ř u j e
pana Ing. Lukáše Jelínka, předsedu komise pro IT (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Ladislava Šorčíka, člena ZM), zastupováním Města Kutná Hora na členských schůzích spolku Otevřená města, z.s. s okamžitou platností.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 64/18 zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se zpracováním Generelu dopravy města Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. u k l a d á
Ing. Monice Bulánkové, vedoucí Odboru ekonomického
připravit rozpočtové opatření, které zajistí financování zpracování GD.

III. j m e n u j e
pracovní skupinu pro přípravu této investiční akce ve složení: Karel Koubský ml., MUDr. Jan Havlovic a Ing. Zdeněk Sedláček, předseda dopravní komise.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.18
Pracovní skupině byla usnesením č. Z/274/22 ze dne 13.12.2022 zrušena činnost.

Usnesení č. 65/18 k doplnění člena kontrolního výboru
Zastupitelstvo města j m e n u j e
pana Martina Běhounka, Kutná Hora do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.04.18


Usnesení č. 66/18 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.3.2018


Usnesení č. 67/18 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2019. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 68/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Svobodová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Evě Svobodové, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.05.18


Usnesení č. 69/18 k prodeji pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Říhovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 90 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec manželům Josefu a Marcele Říhovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 46.888,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 70/18 ke směně pozemků v k.ú. Červené Janovice (p. Nečas)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 457/5 o výměře 174 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 461/1 o výměře 176 m2 a p.č. st. 134/1 o výměře 42 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví pana Jiřího Nečase, 130 00 Praha 3 s finančním doplatkem ze strany p. Nečase ve výši 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 71/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora a k.ú. Sedlec (p. Votruba)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 793/67 o výměře 221 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a části pozemku p.č. 3998/12 o výměře 41 m2 (dle geometrického plánu č. 3889-26/2018 pozemek p.č. 3998/22) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Ing. Jaromíra Votruby, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 110.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 72/18 k závěrečné zprávě Programu regenerace městské památkové rezervace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora za rok 2017


Usnesení č. 73/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠK č. 9 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2017 ve výši 814 752,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace města Kutné Hory za pronájem prostor k filmování o 23 850,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 74/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 6 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků, dle důvodové zprávy.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2018 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 24.05.18


Usnesení č. 75/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Vopěnkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Ivou a Janem Vopěnkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 76/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - J. Urban
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Jaroslavem Urbanem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 77/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - R. Černý
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Radkem Černým, 284 01 Svatý Mikuláš na částku ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 78/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - B. Douša,J.Olianková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Břetislavem Doušou, 284 01 Kutná Hora a paní Jitkou Oliankovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 79/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - P. Kolář
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Petrem Kolářem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 80/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Turkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Pavlem a Jarmilou Turkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 81/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - N. Pelikán
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Nickem Pelikánem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 90 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 82/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - B. Daičová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s paní Boženou Daičovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 30 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 83/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - A. Kellerová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s paní Annou Kellerovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 84/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - T. Veselý
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s paní Jitkou Koděrovou, 284 01 Kutná Hora a panem Tomášem Veselým, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 85/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - JUDr.Havlíkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi JUDr. Vratislavem a JUDr. Pavlou Havlíkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 86/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Novotní
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Ing. Jaroslavem a JUDr. Evou Novotnými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 87/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - L. Ptáček
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Liborem Ptáčkem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 88/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Vaňkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Vlastou a Petrem Vaňkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 89/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Hegerovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Karlem a Ing. Hanou Hegerovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 110 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 90/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Ing. Tihelkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Ing. Romanem a Ing. Veronikou Tihelkovými, 158 00 Praha 5 na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 91/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Říms.farnost Sedlec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, se sídlem Zámecká ulice 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 240.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 92/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Říms.farnost Sedlec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, se sídlem Zámecká ulice 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 93/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Římskokatol.farnost KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Římskokatolickou farností Arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská ulice 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 94/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Římskokatol.farnost KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Římskokatolickou farností Arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská ulice 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 350.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 95/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Balkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Lucií a Jiřím Balkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 96/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - M. Cón
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Marianem Cónem, 811 09 Bratislava - Staré Město, Slovensko na částku ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 97/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - P. Kašpar
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Petrem Kašparem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 98/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - EGUS INVEST a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s firmou EGUS INVEST, a.s. se sídlem Čiklova 636/11, 128 00 Praha 2 na částku ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 99/18 k přijetí dotace - Sankturinovský dům
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Specifický cíl 3.1, Kolová výzva č.52 na akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře ident.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563 ve výši 51.859.833,93 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny potřebné administrativní kroky pro úspěšnou realizaci akce a informovat o nich RM a ZM.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 100/18 k přijetí dotace - Vybudování infrastruktury na základních školách
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu id.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003923 specifický cíl 2.4 kolová výzva č. 47 ve výši 76 988 908,60 Kč dle důvodové zprávy.

II. o d s t u p u j e
od projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 101/18 k revitalizaci a protipovodňovému opatření Vrchlice
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s budoucí realizací akce "Vrchlice v Kutné Hoře" revitalizace a protipovodňová opatření dle zpracovávaného projektu firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic a odboru správy majetku provést všechny potřebné administrativní kroky pro úspěšnou realizaci akce a informovat o nich RM a ZM
Zodpovídá : Ing. Janál , Mgr. Šorčíková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 102/18 ke smlouvě o umožnění realizovat stavbu parkoviště autobusů Sedlec
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v rámci přípravy projektové dokumentace akce "Parkoviště autobusů Sedlec" s uzavřením smlouvy o umožnění realizovat stavbu se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o umožnění realizovat stavbu "Parkoviště autobusů Sedlec" se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 103/18 k Analýze stavu odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený dokument s názvem: "Analýza stavu odpadového hospodářství města Kutná Hora".


Usnesení č. 104/18 k uzavření Kupní smlouvy s InterCorou spol.s r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení stavby pozemní komunikace a veřejného osvětlení vybudované na částech pozemků parc.č. 785/1,785/70,785/71 a 785/173 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň za kupní cenu v celkové výši 1.210,- Kč po odstranění reklamované závady.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 105/18 ke změně (doplnění) OZV o nočním klidu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 03/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 106/18 k informativní zprávě o konání místního referenda
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možnosti konání místního referenda


Usnesení č. 107/18 k rozšíření MHD do centra města
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
Realizací svého usnesení č. 273/18 ze dne 4.4.2018, kterým souhlasila se zprovozněním nové autobusové linky 245006 MHD Kutná Hora linka 6:
hl.nádraží ČD - sídliště Šipší - Kamenná kašna - poliklinika.
Zodpovídá : rada města      Termín : 31.05.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 24. dubna 2018

Nahoru