24. dubna 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.dubna 2007

Usnesení č. 73/07 k 1. Komunitnímu plánu města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. Komunitní plán Kutná Hora.


Usnesení č. 74/07 k rozdělení finančních prostředků z FRM K.Hory pro rok 2007
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví, tak jak je uvedeno v předložené příloze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 75/07 k přidělení finanč. příspěvku z Programu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přidělením finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč z Programu regenerace města Kutné Hory pro rok 2007 Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 76/07 k rozdělení fin. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2007, tak jak je uvedeno v předložené příloze.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.07


Usnesení č. 77/07 k výboru pro zdravotnictví - VŘ na prodej obchodního podílu nemocnice
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
a) zápisy z výboru pro zdravotnictví číslo 9 až 12 ze dne 20. a 27.3., 3.
a 10.4. 2007
b) předloženou "Analýzu efektivnosti hospodaření nemocnice Kutná Hora"
zpracovanou firmou VALUE ADDED a.s., se sídlem Opletalova 27, 110 00
Praha 1.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh podmínek pro výběrové řízení na prodej obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., prodej movitého majetku s tím, že budou doplněny sankce

III. p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
dne 3.5.2007 vyhlásit výběrové řízení na prodej 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora, IČ: 262 06 889 společně s vyhlášením výběrového řízení na prodej movitého majetku včetně převodu smluv o nájmu s následnou koupí (leasing) umístěného v areálu nemocnice a nájmu nemovitostí nacházejících se v areálu nemocnice ve spolupráci s firmou VALUE ADDED a.s., se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1 s tím, že ukončení výběrového řízení bude dne 14.6.2 007.

Zodpovídá: Ing. Zahradníček
Zodpovídá : RM, Ing.Suchánek,starosta      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 78/07 k rozpočtovým opatřením EO č. 1-11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - úprava rozpočtové
skladby na nákup regálu ve výši 100 000,-Kč, dle bodu 1. důvodové
zprávy
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - úprava rozpočtové
skladby úhrady penále zdravotní pojišťovny za příspěvkovou organizaci
Nemocnice s Ač. v likvidaci ve výši 1 692 690,-Kč, dle bodu 2.důvodové
zprávy
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 - transfer dotace
Úřadu práce příspěvkovým organizacím, navýšení rozpočtových příjmů a
výdajů ve výši 107 100,-Kč, dle bodu 3. důvodové zprávy
d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 - prodej akcie -
navýšení rozpočtových příjmů o 2 750,- Kč, dle bodu 4. důvodové zprávy
e) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - čerpání úvěru,
poskytnutého v roce 2006, na stanovený účel (revitalizace sídliště
Šipší) 5 617 300,-Kč, dle bodu 5. důvodové zprávy
f) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 - odkoupení movitého
majetku od Úřadu práce, navýšení rozpočtových výdajů o 331 590,-Kč,
dle bodu 6. důvodové zprávy
g) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7 - revitalizace
sídliště Šipší navýšení výdajů o 1 617 300,-Kč, dle bodu 7. důvodové
zprávy
h) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8 - II. Etapa sídliště
Šipší navýšení výdajů o 500 000,-Kč, dle bodu 8. důvodové zprávy
ch) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 9 - dokumentace na
využití slunečních kolektorů na kotelně Šipší, navýšení rozpočtových
výdajů o 250 000,-Kč, dle bodu 9.důvodové zprávy
i) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 10 - - odkoupení podílu
domu Václavské náměstí 182, navýšení rozpočtových výdajů o
2.200.000,-Kč, dle bodu 10. důvodové zprávy
j) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 11 - navýšení rozpočtové
rezervy o 721 160,-Kč, dle bodu 11. důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 79/07 k rozpočtovým opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města v období 14.3.2007 - 13.4.2007.


Usnesení č. 80/07 k návrhu smlouvy s firmou Connex Východní Čechy a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu s dopravní firmou Connex Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti Města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2007.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 15.05.07


Usnesení č. 81/07 ke změně zástupce v dobrovol.svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Bohumila Dvořáka z funkce člena rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO

II. j m e n u j e
pana Ing. Tomáše Benadu, místostarostu členem rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 82/07 k přísp. na výstavbu kanal. přípojky (Kocourková,Jedlička,Fišr)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle doplněného předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 83/07 k určení zástupce ZM pro pořízení změny č.4 ÚPM
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, ke spolupráci na pořízení změny č. 4 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 84/07 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení p.Vladimírovi Dupalovi,bytem Malín a p.Ing.Josefovi Bártovi, bytem Malín dle žádosti.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 85/07 k prodeji části pozemku v Záboří n.L. - p. Chlad
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem panu Martinu Chladovi, Záboří nad Labem .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.07


Usnesení č. 86/07 k prodeji části pozemku v Záboři n.L. - m. Kotrbovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem manželům Kotrbovým, Záboří nad Labem .


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.07


Usnesení č. 87/07 k prodjei části pozemku v Záboři n.L. - pí Kožená
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. PK 130/1 v k.ú. Záboří nad Labem paní Květoslavě Kožené, Záboří nad Labem .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.07


Usnesení č. 88/07 k prodeji pozemku Na Kavkách
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 620/1 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek, Na Kavkách 373-375, Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2 .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 89/07 k odkoupení id. 1/10 pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením id. 1/10 pozemku p.č. 3910 o celkové výměře 1.444 m2 v k.ú. Kutná Hora od spoluvlastníků zastoupených panem Jiřím Ginterem, Zruč nad Sázavou za kupní cenu (za 1/10) 36.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 90/07 k zániku věcného práva předkupního
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zánikem věcného práva předkupního dle čl. V. kupní smlouvy ze dne 8.1. 2001 na prodej nemovitosti čp. 483 s pozemkem p.č. 2131 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 91/07 k odkoupení budovy "autoškoly" v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením nemovitosti čp. 465 s pozemky p.č. 1524/1,2,3,4,5,6 (včetně staveb) v k.ú. Kutná Hora od Svazu modelářů České republiky, se sídlem U Pergamenky 3, Praha 7 za kupní cenu celkem 9.852.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 92/07 k odkoupení pozemku v K.Hoře pro sběrný dvůr
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 2529/5 o výměře 1.675 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti MAD PAPÍR a.s., Na Sezníku 4, Olomouc - Černovír za kupní cenu 163,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 93/07 k prodeji pozemku pod garáží
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 892/43 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Gabriele Vyčítalovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 94/07 k odkoupení pozemků v k.ú. Červené Janovice (p. Jiřík)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením zemědělských pozemků o celkové výměře 12.974 m2 v k.ú. Červené Janovice od pana Jiřího Jiříka, Červené Janovice .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.07


Usnesení č. 95/07 k prodeji budovy čp. 804 s pozemky v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej budovy čp. 804 s pozemky p.č. 946/1, 946/9, 946/10, 958/1, 960, 961, 962, 965 o celkové výměře 2.891 m2 v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu celkem 5.334.600,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.05.07


Usnesení č. 96/07 k vyhodnocení VŘ č.SN 4/07 na prodej b.j. Benešova 614
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 4/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 614, ul Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2430/4 v k.ú Kutná Hora s panem Pavlem Mašátem, Kutná Hora. Kupní smlouva bud e uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 910.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 97/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 5/07 na prodej b.j. Opletalova 180
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 5/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.11 v domě čp.180, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Tomášem Nešporem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 550.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 98/07 k vyhodnocení VŘ č.SN 6/07 na prodej b.j. Opletalova 181
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 6/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.8 v domě čp.181, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné H ory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Janem Šibravou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 560.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 99/07 k odprodeji b.j. č. 1 v čp. 90, ul. Ortenova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp. 90, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/5, 785/4, 785/3, 785/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 23.5.1998 panu Josefu Vavřinovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 249.351,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 100/07 k odprodeji nebyt.j. v 2. vlně privataizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s pí Pharm Dr.Jaroslavou Sobotkovou, Kutná Hora, na odprodej nebytové jednotky č. 146/101 v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 937.110,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 101/07 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z " Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Ivě a Stanislavu Kulhavým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v čp. Fučíkova 326 do 30.4.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 102/07 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z " Pravidel 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude pí Libuši Michalkové prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v čp. 179 ul. Opletalova v Kutné Hoře do 31.5. 2007< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 103/07 k pravidlům doprivatizace byt.fondu v již zprivatizovaných domech
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženými pravidly doprivatizace bytových jednotek, které se nachází v již zprivatizovaných bytových domech a dosud zůstaly v majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 104/07 k rozšíření sítě veřejného osvětlení v lokalitě Na Bylance
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s vypracováním projektové dokumentace řešící rozšíření sítě veřejného osvětlení v lokalitě "Na Bylance" v Kutné Hoře

II. b e r e n a v ě d o m í
odpověď na dopis paní Františky Novákové, Bylany, ze dne 27.2.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 105/07 k žádosti p. Adámka o pronájem pozemku
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předložený návrh odpovědi na dopis p.Josefa Adámka, Poděbrady, ze dne 8.3.2007, kterým žádá o pronájem části pozemkové parcely p.č. 641 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.


Usnesení č. 106/07 k výkonu ustanovení článku 6 odst.5 vyhlášky o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora výkonem ustanovení článku 6 odstavce 5 vyhlášky č. 1/2007 o veřejném pořádku.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 25.04.07


Usnesení č. 107/07 ke změně podmínek bank. úvěru na rozvoj tepelného hosp.města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í,
aby bankovní úvěr ve smluvní výši 14.000.000,- Kč, určený na financování rozvoje tepelného hospodářství Města Kutná Hora v souvislosti s připojením budoucí bytové výstavby v areálu "Lidka", byl použit na rozvoj tepelného hospodářství v určené lokalitě i nvesticí realizovanou Městem zřízenou společností KH TEBIS s.r.o.. Zdroje čerpané Městem z předmětného úvěru budou použity na uhrazení smluvní kupní ceny společnosti KH TEBIS s.r.o , kterou společnost Městu prodá realizované rozšíření tepelného hospodářs tví do nových objektů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 108/07 k závěrečné zprávě programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečnou zprávu programu MPR a MPZ za rok 2006.
Usnesení č. 109/07 k zápisu výboru regenerace památek ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 12.4.2007.


Usnesení č. 110/07 k hospodaření města Kutná Hora k 31.3.2007
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 31.3.2007.


Usnesení č. 111/07 ke změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh změny rozpočtu:
přesun částky 1.140.000,-- Kč z položky školství hygienické normy, na nově vytvořenou položku MŠ Pohádka rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.04.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 24. dubna 2007

Nahoru