24. června 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.června 2008

Usnesení č. 146/08 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Josefa Tomáška, Kutná Hora a pana Petra Vocla, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2008-2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 147/08 ke znění dokumentu zajišťující prodej části obch.podílu KH Tebis
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
zpracovat a na zářijové jednání zastupitelstva předložit konečné znění smluvních dokumentu, zajišťující prodej části obchodního podílu a následného společného provozování společnosti KH Tebis , s.r.o.

II. r u š í
Usnesení č. 136/08 ke vstupu strategického partnera do spol. KH Tebis.
Zodpovídá : Ing.T. Benada,místostarosta      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 148/08 k návrhu Memoranda o výměně informací v obl. rozvojové spolupráce
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podpisem "Memoranda of Understanding o výměně informací a vzájemném postupu v záležitostech regulace činností v oblasti rozvoje spolupráce" zástupci města K. Hora, Foxconn Technology CZ s.r.o. a European commercial bureau a.s.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 149/08 k zápisu výboru pro investiční aktivity a rozvoj města K.Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora č. 4-8.


Usnesení č. 150/08 k záměru vstoupit do spol. Rozvojová agentura K.Hory
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem přistoupení města Kutná Hora do společnosti Rozvojová agentura Kutné Hory, a.s., která bude založena společností European commercial bureau a.s.

II. u k l á d á
Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města K.Hora
předložit dokumenty, kterými se bude Rozvojová agentura řídit na zářijovém zasedání.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.08.08


Usnesení č. 151/08 k rozboru situace prodeje Pivovaru K.Hora po prodeji spol. Heineken
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zadat společnosti European commercial bureau a.s. provedení rozboru situace Pivovaru Kutná Hora, která vznikla po prodeji tohoto pivovaru a komunikaci se společností Heineken, včetně vyhledání možností zachování pivovarnictví v Kutné Hoře. K jednání bude vydána společnosti European commercial bureau a.s. plná moc Města Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 152/08 k darování pozemků v k.ú. Kaňk - Středočeský kraj
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru dílu "s" o výměře 6 m2, dílu "d1" o výměře 39 m2, dílu "g1" o výměře 391 m2 z pozemku p.č. 739 a dílů "x" o výměře 124 m2, dílu "z" o výměře 1 m2, dílu "c" o výměře 46 m2, dílu "f" o výměře 19 m2, dílu "a" o výměře 41 m2, dílu "b" o výměř e 3 m2, dílu "l1" o výměře 148 m2 z pozemku p.č. 757, pozemek p.č. 739/12 o výměře 198 m2 a pozemek p.č. 739/13 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Kaňk, dále staveb na pozemcích p.č. 739/13 a 637/13 v k.ú. Kaňk od Středočeského kraje.

Zrušeno usnesením ZM č. 8/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 153/08 k darování pozemků v k.ú. Kaňk - Středočeský kraj
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním dílu "t" z pozemku p.č. 646 o výměře 14 m2, dílu "q" z pozemku p.č. 565/2 o výměře 74 m2, dílu "r" z pozemku p.č. 637 o výměře 493 m2, dílu "h" z pozemku p.č. 564/8 o výměře 24 m2, dílu "m" z pozemku p.č. 565/1 o výměře 140 m2, dílu "l" z poz emku p.č. 566 o výměře 111 m2 a dílu "h1" z pozemku p.č. 637 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kaňk Středočeskému kraji.

Zrušeno usnesením ZM č. 7/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 154/08 k prodeji nemovitosti, staveb v K. Hoře - ŘSD ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitostí čp. 292 na pozemku p.č. 1463, čp. 224 na pozemku p.č. 1461 a čp. 433 na pozemku p.č. 1459 v k.ú. Kutná Hora (jenom staveb) ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu ve výši 7.724.040,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 155/08 k prodeji pozemků v k.ú. K.Hora - ŘSD ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3821/16 o výměře 145 m2 a 3825/8 o výměře 192 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu ve výši 205.950,- Kč stanovenou znaleckým posudkem.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 156/08 k odkoupení lesních pozemků (p.Kout)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 204/3 o výměře 4.704 m2 v k.ú. Bernardov a pozemků p.č. 523/2 a dle PK 521/3 a 522/1 o výměře 2.391 m2 v k.ú. Záboří nad Labem od pana Zdeňka Kouta, Kolín II.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 157/08 k prodeji pozemku pod garáží v Kutné Hoře (p.Zedník)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku 2476/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Zedníkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 158/08 k prodeji pozemků v K.Hoře (v.b.j.Benešova ul.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 2476/1, 2476/8, 2476/9 a 2474/2 o celkové výměře 1.326 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 468 a 469 Benešova ul. v Kutné Hoře za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 159/08 k prodeji pozemků v K.Hoře (pí.Jelínková, pí. Kopčíková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku 4622 o výměře 368 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Miluši Jelínkové, Kutná Hora a paní Miroslavě Kopčíkové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 160/08 k prodeji pozemků v Perštejnci
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků dle PK 2131/3 o výměře 29.535 m2 a p.č. 2131/4 o výměře 25.742 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti oaza-energo, a.s. se sídlem Dr. M. Horákové 81/11, Liberec VI.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 161/08 k prodeji pozemků v K.Hoře (U.T.C. PROPERTIES s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku dle PK p.č. 2616/2 o výměře 1.494 m2 a pozemku p.č. 4106 o výměře 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Obchodní 110, Komerční zóna Průhonice - Čestlice.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 162/08 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů a zrušení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení ZM č. 155/07 ze dne 28.6. 2007

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 163/08 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy (p.Bartoníček)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 21.3.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Mgr. Romanem Bartoníčkem, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřen é dne 21.3.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Mgr. Romanu Bartoníčkovi částku ve výši 345.204,- Kč, uhrazenou ke dni 31.5.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 164/08 k odprodeji 1/2 nebyt.prostoru č.307/101 ul.Nádražní (p.Němec)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s panem Jiřím Němcem, Kutná Hora, na odprodej jedné poloviny nebytové jednotky č. 307/101 v objektu čp. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení v lastníka" ze dne 30.11.2005 za kupní cenu ve výši 77.265,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 165/08 k odprodeji 1/2 nebyt.prostoru č.307/101 ul.Nádražní (man.Šalátkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s manželi Monikou a Ivo Šalátkovými, Kutná Hora, na odprodej jedné poloviny nebytové jednotky č. 307/101 v objektu čp. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 za kupní cenu ve výši 77.265,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 166/08 k prodeji dalších objektů z majetku města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora zahrnout do 2.vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora objekty: Benešova 322, Vojtěšská 31, Růžová 917 a 918. Privatizace bude probíhat dle pravidel schválených usnesením zastupitelstva města č.198/04 ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 167/08 k osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro stavbu lešení na Dačického nám. čp.11 v Kutné Hoře ve výši 5 280,- Kč pro Českou geologickou službu - Geofond se sídlem Kostelní 26, 170 06 Praha 7.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 168/08 ke spoluúčasti města při budování místních komunikací
Zastupitelstvo města p ř i j í m á
předloženou variantu I. pro spoluúčast města při budování místních komunikací v rozvojových zónách pro bydlení na území města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 169/08 k osvobození od poplatku za užívání veřej. prostr. (o.s.Kaňk)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro pořádání kulturní akce"Kaňkovský hornický jarmark" dne 16.8.2008 na Kaňku ve výši 26.200,- Kč Občanskému sdružení Kaňk se sídlem Kaňk 13,284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 170/08 k rozpočtovému opatení OSM č 42/08, 50-51/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.42/08, kterým se navyšuje příjmová rozpočtová položka provozování KIS (komerční informační systém) o částku 31.470,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje výdajová položka komunikace úklid - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.50/08, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Puškinské ulici (čp.660) v celkovém objemu 325.140,-- Kč, a to na úkor položky rezerva vedení města - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.51/08, kterým se navyšuje příjmová položka prodej bytů 2.vlna privatizace o částku 11.780.000,-- Kč a zároveň se navyšují následující výdajové položky:
- Tylova 388 (rekonstrukce rozvodů vody) 250.000,--
- Uhelná 599 (oprava střechy a žlabů) 800.000,--
- Školní 400 (byt č.4 rekonstrukce) 450.000,--
- Benešova 402 (rekonstrukce 3 bytů) 1.350.000,-
- Národního odboje 56 (oprava přístavku) 130.000,--
- Vladislavova 373 (oprava bytu paní Stehlíkové) 150.000,--
- Ubytovna Trebišovská - zateplení 300.000,--
- Komunikace Čs.letců + VO (investiční položka) 3.200.000,-
- Komunikace V Zátiší + VO (investiční položka) 2.100.000,-
- Byty opravy - navýšení 1.500.000,-
- Ubytovna Čáslavská služby - navýšení 2.000,--
- Ubytovna Vítězná opravy - navýšení 50.000,--
- Táborská 71 - nebyt (volební místnost) 300.000,--
- Skautská chata na Žižkově 100.000,--
- Hospodářský pavilon - oprava topení 200.000,--
- Nebyty opravy - navýšení 498.000,--
- Sedlecká 652 - výměna oken 400.000,--
Celkem 11.780.000,--

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 171/08 k rozpočtovému opatření EO č. 15-18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 15 - navýšení příjmů a výdajů o částku 112.100,- Kč, příjem splátek půjček sociálního fondu a půjčky doposud poskytnuté

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 16 - navýšení výdajů a příjmů o částku 2.358.000,- Kč, příjem splátek půjček z Fondu rozvoje bydlení a úroků proti nově poskytnutým půjčkám a poplatkům s tím souvisejícím

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 17 - navýšení příjmů a výdajů o částku 62.110,- Kč, poskytnutá dotace z Úřadu práce

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 18 - navýšení příjmů a výdajů o částku 587.720,- Kč, v příjmové části příspěvek od obcí za dojíždějící žáky a za přestupkovou agendu, ve výdajové části na položku rezerva oddělení kultury, školství a tělo výchovy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 172/08 k rozpočtovým opatření přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města 6.5.2008 - 3.6.2008.


Usnesení č. 173/08 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2009
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 174/08 k rozpočtovému výhledu 2009-2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového výhledu do roku 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 175/08 k vytvoření rezervy rozpočt.prostředků
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vytvoření rezervy rozpočtových prostředků oddělení školství a sport - SRP 2867 ve výši 390.100,- Kč z prostředků získaných z výtěžku výherních hracích přístrojů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 176/08 k závěrečnému účtu za rok 2007
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s celoročním hospodařením města Kutná Hora za rok 2007 bez výhrad
b) s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací

II. b e r e na v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2007 městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 177/08 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion Kutnohorsko
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2007.


Usnesení č. 178/08 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2007.


Usnesení č. 179/08 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2007.
Usnesení č. 180/08 k zastavení prací na pořízení změny č. 7 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zastavením pořizování změny č. 7 územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 1731 a1732 v katastrálním území Kutná Hora (§ 6 zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : Ing. V.Kapička      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 181/08 k návrhu změny č. 10 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemcích parc. č. 4274/1 a 4274/2 v kat. území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V.Kapička      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 182/08 k návrhu změny č. 13 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 13 územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemku parc. č. 4300 v kat. území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 183/08 k návrhu změny č. 15 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 15 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě "K Poličanům" na pozemcích parc. č. 3651/1, 3651/2 a 3651/6 v kat. území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 184/08 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Balkovi a paní Pajerové mimořádně mimo výběrové řízení
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 185/08 k plnění úkolu kontrolního výboru ZM - žádost pí Sacharové
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora k posouzení žádosti Ing. X. Sacharové.


Usnesení č. 186/08 k rozpočtovému opatření EO č. 21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.21 - navýšení příjmů a výdajů o částku 1.976.170,-- Kč v příjmové části přijaté pojistné za škody spáchané vichřicí EMA a ve výdajové části rezerv rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 24. června 2008

Nahoru