24. června 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 24.června 2014

Usnesení č. 105/14 k projednání žaloby města Kutná Hora
Zastupitelstvo města u k l á d á
starostovi města
projednat u Městského soudu v Praze možnost urychleného projednání žaloby města Kutná Hora, podaného dne 28.11.2012 k sp.zn. 98K66197, na základě které se domáhá vyloučení pozemků z konkurzní podstaty Státního statku Čáslav. Výsledek jednání předložit na zasedání zastupitelstva dne 16.září 2014.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 106/14 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s udělením čestného občanství Kutné Hory in memoriam pro:
a) PHDr. Zdeňka Jelínka za celoživotní vědecké, pedagogické i kulturní působení a za morální a občanské postoje v době nesvobody.
b) Prof. Richarda Junga,JUDr.Ph.D. za celoživotní prosazování principů demokracie, za aktivní činnost v kutnohorské společnosti 90. let 20. století, práci ve skautingu, dále za oživení kulturního a společenského života ve městě.
Zodpovídá : Mgr. D.Vepřková      Termín : 30.08.14


Usnesení č. 107/14 k zařazení bodu na jednání ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zařazením bodu 2/01 znovu na pořad jednání dnešního zastupitelstva.


Usnesení č. 108/14 ke schvalování účetní závěrky Města KH za rok 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 109/14 k Závěrečnému účtu za rok 2013
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2013 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2013 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 11.6.2014.

III. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 265.765,93 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.14


Usnesení č. 110/14 k rozpočtovému opatření EKO č.12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - kterým dochází k zapojení dodatečných příjmů do rozpočtu města ve výši 6.985.000,-Kč na pokrytí očekávaných nezbytných výdajů dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 111/14 k přijetí investičního úvěru - RO č.13
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o přijetí poptaného investičního úvěru v limitní výši 13.000.000,- Kč, který bude použit na krytí nákupu cca 3 ha pozemku s opuštěným průmyslovým areálem na předměstí Kutné Hory /cihelna Sedlec/.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí úvěru dle bodu I. ve výši 13.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Franc,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 112/14 k rozpočtovému opatření EKO 14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 14 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2013 Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 16.654.710,-Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 113/14 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 14. 5. 2014 - 11. 6. 2014.


Usnesení č. 114/14 ke změně smlouvy o půjčce pro Průvodcovskou službu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením 2. Dodatku ke Smlouvě o půjčce ze dne 26.10.2011, kterým bude upraven splátkový kalendář zůstatku půjčky.
Zodpovídá : Zahradníček,Vopálková      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 115/14 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 16. 6. 2014.


Usnesení č. 116/14 k základnímu kapitálu Průvodcovské služby KH s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s peněžitým vkladem 750.000,- Kč do základního kapitálu Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. v souladu s usnesením Rady města č. 394/14 a usnesením Zastupitelstva města č. 71/14.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 117/14 k bezúplatnému převodu části pozemků v k.ú.KH od ČR-ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemků p.č. 4127/4 o výměře 37 m2 a p.č. 4128/492 o výměře 83 m2 (dle geometrického plánu č. 3455-2/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. 4128/560 o výměře 120 m2) v kat. území Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 118/14 k prodeji pozemku v k.ú.Neškaredice - ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 30 o výměře 9 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 6.500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 119/14 k prodeji pozemků v k.ú.KH - HPH, spol. s r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3688/9 o výměře 421 m2, části pozemku p.č. 3688/2 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 3691 o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 4164/9 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HPH spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 pozemku (+ 3.630,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 120/14 k odkupu pozemku v k.ú.KH - ul.Bělocerkevská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 671/1 o výměře 252 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od paní Zuzany Machové, Kardašova Řečice a pana Jana Olivy, Mladá Boleslav za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 121/14 k odkupu části pozemků v k.ú.KH - ul.Vajdova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 3463/23 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 3463/24 o výměře 68 m2 a části pozemku p.č. 3463/25 o výměře 50 m2 v k.ú. Kutná Hora (dle GP č. 3374-23/2013 ze dne 11.10. 2013 pozemek p.č. 3463/73), včetně všech součástí a příslušenství, od paní Evy Marečkové, Černíny, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18 
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.

Usnesení č. 122/14 k odkupu areálu bývalé cihelny v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 595/1 o výměře 4.060 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 595/2 o výměře 34 m2, pozemku p.č. 596 o výměře 725 m2, pozemku p.č. 597/1 o výměře 7.770 m2, pozemku p.č. 597/2 o výměře 2.247 m2, pozemku p.č. 597/3 o výměře 485 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/9 o výměře 287 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10 o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27 o výměře 1.080 m2, pozemku p.č. 599/1 o výměře 32 m2, pozemku p.č. 599/2 o výměře 81 m2, pozemku p.č. 747/20 o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/21 o výměře 51 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/71 o výměře 11.953 m2, pozemku p.č. 747/85 o výměře 439 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 759 o výměře 128 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech dalších součástí a příslušenství, od spol. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., se sídlem
Ledčice č.p. 235, 277 08 za kupní cenu ve výši 12.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 123/14 k prominutí poplatku z prodlení - p.Pober
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Michala Pobera, Kutná Hora ve výši 70% z částky 33.463,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 124/14 k dotaci - "Setkávání u Tyla - Divadelní minigalerie"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova na akci "Setkávání u Tyla - Divadelní minigalerie", v maximální výši 510.045,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 125/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - Hromádkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 101.016,00,-Kč pro manžele Hromádkovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 126/14 k informativní zprávě k naplňování "Bytové koncepce Města KH"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o pronájmech bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora v návaznosti na schválenou "Bytovou koncepci Města Kutná Hora" se stavem ke dni 31.5.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 127/14 k uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů s Městem Čáslav, se sídlem Čáslav - Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, IČ 00236021, pro účely společného postupu při zadání veřejné zakázky na služby "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, z území Města Kutná Hora včetně úklidu kontejnerových stanovišť", veřejné zakázky na služby "Provozování sběrného dvora města Kutná Hora" a veřejné zakázky na služby "Zabezpečení správy, údržby a provozu Záchytné stanice pro psy v Kutné Hoře", dle návrhu předloženého Radě města,

II. p o v ě ř u j e
starostu Města Kutná Hora podpisem Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů dle bodu 1 tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.14


Usnesení č. 128/14 k rozpočtovým opatřením - OSM-TO č.11-12/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM - TO č. 11/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Finanční podpora ASEKOL ve výši 40.000,--Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Čerpání finanční podpory ASEKOL ve výši 40.000,--Kč.
b) s předloženým návrhem OSM - TO č. 12/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar na opravy chodníků ve výši 700.000,--Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Opravy chodníků ve výši 700.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 129/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.5 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5:
přesun prostředků z položky Školství - rezerva u SRP 2867 (určeno na nutné opravy havárií ve školství) ve výši 337.000,- Kč na:
neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace:
1) Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 ve výši 101.000,- Kč na montáž měřičů tepla na radiátory v pronajímaných částech MŠ (zákon č. 318/2012 Sb.)
2) Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 109.000 Kč na částečné zajištění opravy vstupních dveří, schodiště a zastřešení u školní jídelny
3) Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 7.000,- Kč na částečné dofinancování výměny kotle ve školnickém bytě
4) Základní škola Žižkov Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč na opravu zdi u školní družiny
5) neinvestiční příspěvek pro Občanské sdružení Pod Horami ve výši 20.000,- Kč na výukové semináře v II. pololetí - další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 130/14 k roční monitorovací zprávě o statku - UNESCO
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za roky 2012 - 2013.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 131/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 132/14 k pořízení nového územního plánu pro město KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zahájením přípravných prací pořizovatele a zpracováním konceptu zadání pro nový územní plán města Kutné Hory (§ 6, odst. (5) staveb. zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 133/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 134/14 k regeneraci zeleně Města KH - přijetí dotace, uzavření smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt "Regenerace zeleně Města Kutná Hora" (akceptační číslo: 14178046).
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.11.15


Usnesení č. 135/14 k dotaci na projet "Dačického dům-Vzdělávací o prezentační centrum"
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO".

II. b e r e n a v ě d o m í
obsah partnerských smluv s Nadací Kutná Hora - památka UNESCO a s Univerzitou Pardubice v rámci projektu "Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" včetně příloh, kterými jsou popisy programových činností partnerů.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 136/14 k žádosti o mimořádnou finanční podporu Povídej z.s. na r.2014
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) souhlasit s žádostí Povídej z.s. o mimořádnou finanční podporu pro službu Krizové pomoci - poradně pro lidi v tísni v Kutné Hoře ve výši 199.000,- Kč, dle důvodové zprávy

b) souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 2, kterým dochází k navýšení neinvestičního příspěvku o 199.000,-Kč u položky týkající se Povídej - krizová pomoc, který bude kryt navýšením příjmů vratky nevyčerpané dotace Povídej z.s. za rok 2013 ve výši 82.157,- Kč a snížením rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 116.843,- Kč.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 137/14 k rozpočtovému opatření POL č.4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů na položce "vybrané pokuty" ve výši 186.000. Toto navýšení bude krýt spoluúčasti na financování dotačních projektů v celkové výši 107.000,-Kč a zbývající částka 79.000,-Kč navýší rozpočtovou rezervu města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 138/14 k realizaci Programu prevence kriminality v r.2014
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality pro rok 2014 v rámci druhého kola"
b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů.
Zodpovídá : Mgr.Smetáček,Mgr.Mareček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 139/14 ke zřízení předkupiního práva - rybník Pohan s přilehlými pozemky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 525, 526/1 a 526/2 v kat. území Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera,252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu 25 let s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podnájemního nebo nájemního vztahu předkupníka k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí doby dvaceti pěti let, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 24. června 2014

Nahoru