23. října 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.října 2012

Usnesení č. 193/12 k dopisu sdružení vlastníků Tachovská 562, K. Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vybudováním komunikace - ul.Jasmínová, Kutná Hora -Žižkov z prostředků rozpočtu Města Kutná Hora
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 194/12 k OZV o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravenou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 195/12 k přijetí investičního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím investičního úvěru na soubor investičních akcí roku 2013. Investiční úvěr ve výši 30,6 mil. Kč by byl čerpán v průběhu roku 2013. Splácen by byl od ledna 2014 po dobu šesti let. Podmínky budou stanoveny vítěznou nabídkou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 196/12 k rozpočtovému opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá radou města dne 5. 9. 2012 - 3. 10. 2012.


Usnesení č. 197/12 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ZM ze dne 15.10.2012.


Usnesení č. 198/12 k dílčí změně účelu přijatého úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s dílčí změnou účelu přijatého úvěru č. 11464/11/LCD dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 199/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec (BD DOMOV)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 615/1 o výměře cca 126 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory Bytovému družstvu DOMOV, se sídlem K Nádraží 401, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 200/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 1400 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 201/12 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (spol. Palma ZC)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1522/1 o výměře 2.524 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Palma ZC s.r.o., se sídlem Plaská 622, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 202/12 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (p. Edr)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Edrovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 203/12 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (pí Burýšková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 688/9 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Burýškové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 204/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (pí Zvolánková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 528 (dle GP č. 444-1/2012 ze dne 3.4. 2012 pozemky p.č. 528/2 a 528/3) o výměře 15 m2 v k.ú. Malín paní Heleně Zvolánkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 4.500,- Kč (+1.800,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 205/12 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČEZ Distribuce, a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 za kupní cenu ve výši 110.000,-Kč (+ 2.400,- Kč znalečné) za podmínek, že nový vlastník na své náklady vybuduje na hranici pozemků p.č. 2544 a p.č. 2535/2 v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m, přístup k budoucí trafostanici nebude realizován přes pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora a ochranné pásmo trafostanice nebude zasahovat na pozemek p.č. 2544 v k.ú. Kutná Hora. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.

Zrušeno usnesením ZM č. 12/14 ze dne 28. 1. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 206/12 k vyhodnocení VŘ na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Singertovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 385.570,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 207/12 k prodeji nemovitostí v Kutné Hoře formou VŘ (Palackého nám.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem na prodej domu čp. 379 (včetně zadní stavby) na pozemku p.č. 1291/1, domu bez čp/če na pozemku p.č. 1291/2, pozemku p.č. 1291/1 o výměře 433 m2 a pozemku p.č. 1291/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.11.12


Usnesení č. 208/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí v K.Hoře od ČR-KŘP (Olympia)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem
budovy čp. 617 na pozemku p.č. 3957/42 a pozemku p.č. 3957/42 o výměře 615 m2,
budovy bez čp/če na pozemcích p.č. 3957/22, p.č. 3957/50, p.č. 3957/53, p.č. 3957/54 a pozemků p.č. 3957/22 o výměře 51 m2, p.č. 3957/50 o výměře 5 m2, p.č. 3957/53 o výměře 19 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/40 a pozemku p.č. 3957/40 o výměře 1.091 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/41 a pozemku p.č. 3957/41 o výměře 522 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/43 a pozemku p.č. 3957/43 o výměře 275 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/47 a pozemku p.č. 3957/47 o výměře 91 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/48 a pozemku p.č. 3957/48 o výměře 91 m2,
budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3957/62 a pozemku p.č. 3957/62 o výměře 165 m2,
stavby hřiště a běžecké dráhy na pozemku p.č. 3957/39 a pozemku p.č. 3957/39 o výměře 14.058 m2,
stavby cvičiště KATR na pozemku p.č. 3957/6 a pozemku p.č. 3957/6 o výměře 11.445 m2,
pozemků p.č. 3940/10 o výměře 102 m2, p.č. 3940/11 o výměře 10 m2, p.č. 3940/2 o výměře 294 m2, p.č. 3957/38 o výměře 1.292 m2, p.č. 3957/44 o výměře 1.687 m2, p.č. 3957/45 o výměře 32 m2, p.č. 3957/46 o výměře 768 m2, p.č. 3957/49 o výměře 948 m2, p.č. 3957/5 o výměře 16.840 m2, p.č. 3959/5 o výměře 13 m2, p.č. 3959/6 o výměře 459 m2, p.č. 4690/45 o výměře 188 m2, p.č. 4690/47 o výměře 483 m2, p.č. 4692/1 o výměře 4.645 m2, p.č. 4692/2 o výměře 411 m2, p.č. 4692/3 o výměře 1.165 m2, p.č. 4692/4 o výměře 124 m2, p.č. 4692/5 o výměře 315 m2 a p.č. 3958/4 o výměře 1.590 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně oplocení, komunikace a parkovací plochy, vodovodu, kanalizace, teplovodu, venkovního osvětlení a všech dalších součástí a příslušenství, Městu Kutná Hora ve veřejném zájmu od ČR - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 209/12 k přijetí daru ve výši 1/30 budovy čp. 198 od TJ Sparta K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru ve výši id. 1/30 stavby č.p. 198 na pozemku p.č. 3337/3 v k.ú. Kutná Hora od Tělovýchovné jednoty SPARTA Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 210/12 k Plánu společných zařízení KPÚ Církvice u K.Hora a Jakub
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s plánem společných zařízení, který byl zhotoven v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Církvice u Kutné Hory a Jakub Ing. Helenou Krausovou, 326 00 Plzeň.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 211/12 k plnění usnesení - k účasti v dražbě
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 231/11 ze dne 13.12.2011

II. s o u h l a s í
s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 na pozemcích dle KN p.č. 608 o výměře 159 m2, p.č. 609 o výměře 142 m2, p.č. 612/2 o výměře 25 m2, p.č. 612/3 o výměře 14 m2, p.č. 613/1 o výměře 18 m2, p.č. 613/2 o výměře 18 m2, p.č. 613/3 o výměře 18 m2, p.č. 613/4 o výměře 18 m2, p.č. 613/5 o výměře 18 m2, p.č. 613/6 o výměře 18 m2, p.č. 613/7 o výměře 18 m2, p.č. 613/8 o výměře 21 m2 a na pozemcích dle PK p.č. 721/7 o výměře 250 m2, p.č. 721/8 o výměře 263 m2 a p.č. 721/9 o výměře 316 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, formou účasti v dražbě s uplatněním předkupního práva města k těmto nemovitostem.

III.p o v ě ř u j e
místostarostu Ing. Jiřího France (v případě jeho nepřítomnosti starostu RNDr. Ivo Šance) zúčastnit se dražby na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 výše uvedených pozemků a starostu města stanovením výše nabídky, kterou za Město Kutná Hora učiní.


Bod II.a III. zrušen usnesením ZM č. 95/15 ze dne 19. 5. 2015
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 212/12 ke zrušení usnesení ZM (pí Stružinská)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 88/12 ze dne 15.5. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 213/12 k uzavření dohody o narovnání (U.T.C. Properties)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavařením předložené Dohoddy o narovnání mezi Městem Kutná Hora a společností U.T.C. PROPERTIES s.r.o. , se sídlem Na Dlouhém 883, Říčany-Jažlovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 214/12 k přjtetí Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek formou VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravená "Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení" .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 215/12 k vyhodnocení VŘ na prodej bytu č. 133/20, ul. Studentů
Zastupitelstvo města s o u h la s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 30/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 s manželi Ing. Terezou a Martinem Mokrošovými. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 660.500,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 216/12 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 92/12.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 217/12 k vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše čp.943, Bělocerkevská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu čp.943 v Bělocerkevské ulici v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 218/12 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č. 15/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č.15/12, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady - osvětlení ve výši 39.000,-- Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - opravy ve výši 39.000,--Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.12


Usnesení č. 219/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 19 - navýšení rozpočtu o přijatou pojistnou náhradu za odcizený hromosvod z věže bývalého kostela sv. Bartoloměje u domu čp. 206 Pirknerovo nám. v Kutné Hoře. Současně bude navýšena výdajová položka na opravu zmíněné památky ve výši 10.920,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.12


Usnesení č. 220/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 18 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výši 78.546,- Kč na úhradu opravy havarijního stavu okapů a svodů na budově školy dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 221/12 ke změně zřizovací listiny ZŠ TGM, Jiráskovy sady 387
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v tomto znění:
1. z článku V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá následující nemovitý majetek:
budova čp. 167 k.ú. Malín
pozemek p.č. 1 (zast.plocha) k.ú. Malín
pozemek p.č. 2,3,4 (zahrada) k.ú. Malín

2. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině se ruší v celém rozsahu.Zodpovídá : Mgr. Zahradníčková      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 222/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 22
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 22 - přesun prostředků z položky Sparta Kutná Hora a.s., Lorecká 57, Kutná Hora na novou položku Sparta Kutná Hora, o.s. v celkové výši 162.000,- Kč na zajištění činnosti mládežnických družstev dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 223/12 k Zadání pro zpacování návrhu změny č. 44 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 44 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemcích parc. č. 4803, 4804 a 4805 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.10.13


Usnesení č. 224/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 225/12 k Zadání pro zpacování návrhu změny č. 45 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 45 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemcích parc. č. 169/32 a 169/31 v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 226/12 k vydání změny č. 38 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 38 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 227/12 k vydání změny č. 40 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 40 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 228/12 k pořízení změny č. 46 ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 46 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 4229/1 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 229/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle doplněného předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 230/12 k dotaci - regenerace panelových sídlišť
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace na realizaci akce Regenerace sídliště - 1.etapa, ve výši 4 mil.Kč

b) se spolufinancováním realizace akce Regenerace sídliště - 1.etapa dle dotačních podmínek v max. výši 2.330.000,-Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 231/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 7-10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 7, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investiční položky "výkupy pozemků" na navýšení provozního rozpočtu Galerie F. Jeneweina o 250.000,- Kč dle důvodové zprávy

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 8, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů na základně Smlouvy o propagační činnosti č. SNO01137 uzavřené dne 17.9.2012 u příležitosti "Svatováclavských slavností 2012" mezi městem a firmou VCES a.s. ve výši 156.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

3. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 9, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů "prodej zboží" i výdajů "nákup zboží" u informačních center ve výši 430.000,- Kč Kč dle důvodové zprávy

4. předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 10, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na akci "Národní zahájení Dnů evropského dědictví - EHD 2012", a to na základě smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku na zabezpečení akce ve výši 100.000,- Kč od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 23.10.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 23. října 2012

Nahoru