23. října 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.října 2007

Usnesení č. 220/07 k rozpočtovým opatřením přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora v období 11.9.2007 - 9.10.2007.


Usnesení č. 221/07 k Zásadám pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s doplněním bodu IX. Závazné termíny, odstavec 4. v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města ve znění : "Pokud příjemce příspěvku v tomto termínu nepředloží potřebné doklady (smlouva o dílo) a neuzavře smlouvu o přiznání příspěvku nebo příspěvek odmítne, může být jeho výše použita ve prospěch obnovy jiného objektu, kdy žadatel o příspěvek pro daný rok řádně předložil všechny potřebné doklady."
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.01.08


Usnesení č. 222/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 31
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.31 - přesun rozpočtových prostředků na úhradu opravy havarijního stavu střechy Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I ve výši 580.000,- Kč z rezervy rozpočtu , dle bodu 1. důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr. Seifert      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 223/07 k hospodaření města K.Hora k 30.9.2007
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.9.2007.


Usnesení č. 224/07 k prodloužení kontokorentního úvěru organizace MLaR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovou kontokorentního úvěru pro zřízenou obchodní společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.. Poskytovatelem úvěru ve výši 3.000.000,- Kč je Volksbank CZ, a.s.. Toto rozhodnutí platí do odvolání, které bude případně provedeno písemnou formou a oznámeno věřiteli (tj. Volksbank CZ, a.s., Lazarská 8/13, 120 00 Praha 2) doporučeným dopisem, nejdále však do konce volebního období, t.j. roku 2010.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 225/07 k prodeji části pozemku v k.ú. Hetlín - pí Heligová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. PK 119/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Hetlín paní Janě Heligové,, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 226/07 k prodeji části pozemků v Sedlci - Pelíškovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. PK 388 a 390/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Josefu a Marcele Pelíškovým, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 227/07 k prodeji části pozemku v Sedlci - pí Šabatová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. PK 388 a 390/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Kateřině Šabatové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 228/07 k zakoupení pozemku v k.ú.Červené Janovice - pí Černá
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. PK 378 o výměře 4165 m2 v k.ú. Červené Janovice od paní Pavlíny Černé, Praha 2 za kupní cenu 20.825,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 229/07 k prodeji pozemků u ČKD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem p.č.118/6 o výměře 4391 m2 v k.ú. Perštejnec a p.č. 4221/76, 4221/79 a 4219/3 o celkové výměře 4480 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Foxconn Technology CZ s.r.o. za kupní cenu 180,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 230/07 k bezplatnému převodu pozemku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 4128/503 o výměře 94 m2 v k.ú. Kutná Hora od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 231/07 k prodeji čp. 42 Komenského nám. - Ciklerovi, Ing. Slunečko
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp.42 Komenského nám., Kutná Hora Jitce Ciklerové,,Praha 2, Radku Ciklerovi, Kutná Hora a Ing.Janu Slunečkovi, Praha 1.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 232/07 k prodeji části pozemku - Strnadovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 632/2 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory včetně studny manželům Marii a Rudolfu Strnadovým, Kutná Hora - Sedlec za 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 233/07 ke zrušení usn. na zakoupení pozemků pro průmyslovou zónu
Zastupitelstvo města r u š í
svá usnesení číslo 137/07 ze dne 28.6.2007 a číslo 182/07 ze dne 4.9.2007


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.11.07


Usnesení č. 234/07 k prodeji pozemku v k.ú.- Sedlec - pí Kostelecká
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 404/16 o výměře 17 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Radce Kostelecké, Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 235/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře - man. Hrdličkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3703/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Lucii Hrdličkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 236/07 k prodeji pozemku v Kutné Hoře formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 237/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře - Fučíkova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 270/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 330, 331 Fučíkova ul., Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 238/07 k prodeji garáže s pozemuem v k.ú. Sedlec - p. Jelínek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem garáže na pozemku p.č. 414/6 a pozemku p.č. 414/6 o výměře 21 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Miloši Jelínkovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 30.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 239/07 k prodeji garáže s pozemkem v Sedlci - p. Kafka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem garáže na pozemku p.č. 414/5 a pozemku p.č. 414/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Karlu Kafkovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 240/07 k prodeji pozeku K.Hoře - man. Edrovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Tomáši Edrovi a Iloně Edrové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 241/07 k pravidlům prodeje nemivostí formou VŘ
Zastupitelstvo města I. r u š í
"Pravidla při prodeji nemovitostí z majetku Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového řízení" s účinností ode dne 28.1.2004 včetně dodatku, který byl schválen zastupitelstvem města dne 15.6.2004.

II. s c h v a l u j e
"Pravidla prodeje městského majetku formou výběrového řízení".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 242/07 k prodeji nemovitosti čp.614 Pirknerovo nám.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
prodejem nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám. V Kutné Hoře s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora Aukční síň Naxos a.s. za podmínek uvedených v nabídce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 243/07 k odbydlení čp. 1-3, Čáslavská ul.
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
varianty navržené odborem správy majetku na odbydlení domu čp. 1-3 ul. Čáslavská, uvedené v důvodové zprávě.

II. u k l á d á
radě města rozpracovat v rámci odbydlení domu čp. 1-3, ul. Čáslavská variantu č. 2, uvedenou v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 244/07 k žádosti nájemníků z čp. 322 ul. Benešova - odprodej b.j.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora zahrnout do 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora bytový objekt čp. 322, ul.Benešova v Kutné Hoře.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 245/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Marii a Jaroslava Havlíčkovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 139 540,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 246/07 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 6. 2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Kateřinou Šustrovou, provdanou Preisnerovou, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 1. 6. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní Kateřině Preisnerové částku ve výši 344.243,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 8. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 247/07 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodé zprávy
b) se zrušením usnesení č. 118/06.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 248/07 k návrhu na zrušení vybraných dětských hřišť a pískovišť
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením vybraných dětských hřišť a pískovišť uvedených v příloze.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 249/07 k pravidlům pro poskytnování příspěvků na průzkum ekologické zátěže
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
s účinností od 1.1.2008 předložená pravidla pro poskytování příspěvků na provádění průzkumů zátěže půd rizikovými prvky na pozemcích schválených územním plánem k výstavbě nových rodinných domků a při přístavbách stávajících rodinných domků v obci Kutná H ora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.10.07


Usnesení č. 250/07 k převzetí dešťové kanalizace v Perštejnci do majetku města K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s převzetím dešťové kanalizace na pozemku p.č. 155 v k.ú. Perštejnec do majetku města Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 251/07 k rozpočtovému opatření OSM č. 44/07, 67/07, 68/07 a 71/07
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) schvaluje předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.44/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu nájemného budovy kina Svět Kutná Hora ve výši 76.670,-- Kč, a to na úkor provozního příspěvku MTD v Kutné H oře - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) schvaluje předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.67/07, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Benešově ulici (čp.647) v celkovém objemu 344.250,-- Kč a následně se navýší příjmová položka prodej b yty VŘ o tutéž částku - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) schvaluje předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.68/07, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty v Puškinské ulici (čp.658) v celkovém objemu 350.930,-- Kč a to s následným navýšením příjmové položky p rodej byty VŘ o tutéž částku - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) schvaluje předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.71/07, kterým se navyšuje výdajová položka vybavení domácnosti krajanů o částku 40.000,-- Kč (dle Dodatku č.1 k rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelových dotací na z ajištění krajanů, účelových neinvestičních dotací na rozvoj infrastruktury obce a dalších příspěvků na zajištění krajanů na území ČR Městu Kutná Hora č.j. OAM-26-2-15-7/2007) a s následným navýšením příjmové položky bydlení krajanů o tutéž částku - viz bod č.4 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 252/07 k udělení souhlasu prodeje obchodního podílu MVE Plus
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s odkoupením 50 % podílu obchodního podílu ve společnosti MVE Plus od Města Čáslav za cenu 1,5 mil. Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem 50 % podílu firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Rumunská 1,Praha 2.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 253/07 k zápisu výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 25.9.2007.


Usnesení č. 254/07 k zápisu výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis číslo 27 výboru pro zdravotnictví ze dne 4.10.2007.


Usnesení č. 255/07 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
a) zápis Finančního výboru ZM ze dne 13.9.2007.
b) návrh rozpočtového výhledu na rok 2008 - 2012

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
připravit návrh rozpočtu na rok 2008 dle doporučení Finančního výboru.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 256/07 k doplnění členů finančího výboru ZM
Zastupitelstvo města j m e n u j e
a) pana Jakuba Šandu, Kutná Hora
do funkce člena finančního výboru ZM.

b) paní Ivetu Maturovou, Kutná
Hora do funkce člena finančního výboru ZM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 257/07 k plnění usnesení ZM č. 203/06
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení ZM č. 203/06 ze dne 5.9.2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 258/07 k technicko-ekonomické studii posouzení tepelného hospodářství
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
technicko-ekonomickou studii posouzení tepelného hospodářství s návrhem možných variant modernizace - KH Tebis s.r.o.

II. r u š í
své usnesení č.218/07 ze dne 9.10.2007.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 259/07 k dopisu Ing. Gajdoše
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
dopis jednatele společnosti KH Tebis, Ing. Vladimíra Gajdoše k nutnosti zakoupení kogeneračních jednotek v co nejkratším možném termínu.


Usnesení č. 260/07 k pořízení dílší změny ÚPM - Kaňk
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 257/2 v katastrálním území Kaňk ( § 44 zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.07


Usnesení č. 261/07 ke stanovisku poradního orgánu pro rozvojové aktivity města-změny ÚPM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání poradního orgánu pro rozvojové aktivity ze dne 17.9.
2007 a 1.10.2007

b) stanovisko k odloženým materiálům ZM,týkajících se žádostí o změny ÚPM:
- Materiál ZM -OR 20/07 -změna č.11 -žádost o změnu pí Božena Daičová - por.orgán doporučuje souhlasit se žádostí o změnu
- Materiál ZM- OR21/07-změna č.13 -žádost o změnu pí Voslařová-por.orgán doporučuje souhlasit se změnou
- Materiál ZM-OR 22/07 - změna č.12 - obchvat - převzetí koridoru obchvatu na trase silnice II/333 v kat.území K.Hora a Sedlec z ÚPVÚC Středního Polabí - por.orgán doporučuje vedení města vyvolat jednání s KÚ Středočeského kraje za účelem změny charakter u přeložky 333 na "městskou=místní",to znamená navrhnout změnu Územního plánu velkého celku Středního Polabí
- Stanovisko por.orgánu k žádosti Českého zahrádkářského svazu o změnu ÚPM -resp.změnu trasy -nelze vyhovět do vyřešení dopravy ve změně č.12
- Materiál ZM-OR 23/07 -změna č.14 -žádost pí Krčíková - stanovisko por.orgánu: v současné době neřešitelné, z důvodu nevyřešené situace u změny č.12 - por.orgán nesouhlasí se záměrem v současné době
- Materiál ZM-OR 24/07 - změna č.15 - žádost pí Kopecká, Sekerová,Pokorná -por.orgán souhlasí s pořízením změny
- Materiál ZM - OR 25/07 -změna č.16 -žádost Unikom -poradní orgán souhlasí s pořízením změny

Usnesení č. 262/07 k vyjádření ke kontrolní zprávě o prověření postupu
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
kontrolním výborem předloženou "Kontrolní zprávu o prověření postupu při získávání strategického partnera pro společnost KH Tebis, s.r.o. Kutná Hora.

II. u k l á d á
prověřit postup při získávání strategického partnera pro společnost KH Tebis, s.r.o. Kutná Hora Útvarem interního auditu.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 263/07 k rozpočtovému opatření EO č. 24
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření EO č. 24: Navýšení příjmů a výdajů o částku 760.000,-- Kč na osvětlení přechodů v ulici Benešova.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.10.07


Usnesení č. 264/07 k zahájení jednání s uchazeči soutěže - strateg. partner KH Tebis
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora
projednat na základě výsledků soutěže na získání strategického partnera pro společnost KH Tebis, s.r.o. Kutná Hora detailní návrhy konkrétních smluvních vztahů s jednotlivými účastníky. Nejvýhodnější nabídku předložit ZM.


Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 75/09 ze dne 17.3.2009.
Zodpovídá : Ing.T. Benada      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 265/07 k pořízení změny č. 11 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č.11 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3427 v katastrálním území Kutná Hora.


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 266/07 k pořízení změny č. 13 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 13 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 4300 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 267/07 k pořízení změny č. 15 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 15 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 3651/1, 3651/2 a 3651/6 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 268/07 k pořízení změny č. 16 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 16 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3972/2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 269/07 k jednacímu řádu ZM
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 27/04 ze dne 27. ledna 2004 a 136/05 ze dne 24.5.2005.

II. s c h v al u j e
předložený Jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl,tajemník, E.Hnátková      Termín : 24.10.07


Usnesení č. 270/07 k zápisům Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápisy kontrolního výboru ze dne 22.8.2007 a ze dne 12.9.2007.


Usnesení č. 271/07 ke změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření EO č. 23 :
Navýšení rozpočtové položky "Revitalizace sídliště Šipší" o částku 10.002.430,- Kč, která je kryta ze snížení (úspor) těchto položek ve výdajové části rozpočtu o: 300.000,- Kč z položky kanalizační přípojky, 500.000,- Kč z položky územní plány, 3.000.000 ,- Kč z položky výkup pozemků, 300.000,- Kč z položky sociální služby, 9 430,- Kč z položky klub důchodců - nájemné, 300 000,- Kč z položky dokumentace a posudky, 43.000,- Kč brána Jungmanovo náměstí, 57.000,- Kč socha sv. Judy Tadeáše, celkem jde o přes un 4.509.430,- Kč ve výdajové části rozpočtu; a dále navýšením položek v příjmové části rozpočtu o: 1.000.000,- Kč nájemné byty, 2.000.000,- Kč daň z příjmů FO 30%, 600.000,- Kč daň FO ze závislé činnosti, 500.000,- Kč poplatek za umístění VHP, 393.000,- Kč výtěžek z VHP, 1.000.000,- Kč registr silničních vozidel, celkem jde o navýšení příjmů částkou 5.493.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.09.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 23. října 2007

Nahoru