23. ledna 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.ledna 2007

Usnesení č. 1/07 k vyhodnocení VŘ SN 26/06 k prodeji b.j. č.8 (Nerudova 456)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.8 v domě čp.456 ul.Nerudova v Kutné Hoře s fa CONGER a.s., se sídlem Příkrá 46, Kolín. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. ř ízení, nabízenou kupní cenu 685.700,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 2/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/06 na prodej b.j.č.1 (Šandova 146)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 21/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.1 v domě čp.146 ul.Šandova v Kutné Hoře s panem Ondejem Pálem. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní ce nu 1.012.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 3/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/06 na prodej b.j. č.12 (17.listopadu 105)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 22/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.12 v domě čp.105 ul.17. listopadu v Kutné Hoře s manželi Irynou a Vasylem Tereshchenko, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatele m, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 1.150.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 4/07 k odprodeji volné b.j. č. 1 (Ortenova 85)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č.1 v domě čp. 85, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 785/21, 785/22, 785/23, 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 manžel ům Romaně a Jiřímu Novotným, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 5/07 k žádosti MUDr. Petra Havlovice (snížení kupní ceny)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se snížením výše kupní ceny tj. částky 414.440,- Kč za odprodej nebytového prostoru č.147/102 v ul. Šandova v Kutné Hoře o částku 98.390,- Kč, která odpovídá vynaloženým nákladům na vybudování ordinace panu MUDr. Petru Havlovicovi, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 6/07 k postupu při prodeji garáží
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s postupem při odprodeji garáží stojících na pozemku č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.01.07


Usnesení č. 7/07 k plnění usnesení (prodloužení termínu)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 8/07 k odstranění stavby autobusové čekárny v ul. Čechova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním stavby autobusové čekárny v ulici Čechova (pod prodejnou Krby-kamna)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 9/07 k odkoupení podílu nemovitosti čp. 182
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši 3/10 domu čp. 182 a pozemků p.č. 1089 a p.č. 1090 v k.ú. Kutná Hora od paní Heleny Morris, West Weymount road 1656, Newfield, New Jersey a pana Oty Bondy, Hillsdale road 4, East Brunswick, New Jersey za ku pní cenu celkem 2.200.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 10/07 k návrhu na smírné ukončení sporu (Ing.A.Pospíšil)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s návrhem Ing. Antonína Pospíšila na ukončení soudního sporu o odstoupení od kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 73 s pozemky p.č. 2692 a p.č. 2693/4 v k.ú. Kutná Hora uzavřené dne 14.11. 2001.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 11/07 ke změně zřizovací listiny PO (MŠ K.Hora)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o pozemek p.č. 672/4 v k.ú. Malín.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č.1, 2, 3 a 4 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 12/07 k plnění usnesení (prodloužení, rušení)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 13/07 k 18. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 18. změny rozpočtu :
navýšení o 59 340,-Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-Kč ve financování a
59 340,-Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.07


Usnesení č. 14/07 k 1. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 1. změny rozpočtu :
navýšení o 7 851 090,-Kč v příjmové části rozpočtu,
3 074 520,-Kč ve financování
10 925 610,-Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.02.07


Usnesení č. 15/07 k rozpočtovému výhledu do r. 2010
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
stávající rozpočtový výhled Města do roku 2010, schválený usnesením ZM č. 237/05 a zveřejněný na internetových stránkách Města: městský úřad kutná hora > rozpočet > rozpočtový výhled; adresa: https://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=163&id=299.
Zastupitelstvo města vydá na základě doporučení Rady města koncepční pokyny pro další zpracování a aktualizaci rozpočtového výhledu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 16/07 k nařízení vlády č.614/2007 Sb.(o odměnách za výkon funkce členů ZM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2007.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 17/07 ke zprávě o opravách - Plavecký stadion
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zprávu TJ Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : TJ Sparta K. Hora      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 18/07 k poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky (Ing. Načeradský)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 10.02.07


Usnesení č. 19/07 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM (Poličany)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 134/2 v katastrálním území Poličany (§ 46, odstavec 3. zák. č. 183/2006 Sb.)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 20/07 ke zřízení výboru pro zdravotnictví ZM
Zastupitelstvo města z ř i z u j e
ve smyslu § 117 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, výbor pro zdravotnictví, jako svůj iniciativní a poradní orgán pro oblast zdravotnictví


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.01.07


Usnesení č. 21/07 ke jmenování členů a předsedy výboru ZM
Zastupitelstvo města I. j m e n u j e
MUDr. Jana Havlice, MUDr. Magdalenu Havlovicovou, PhDr. Olgu Zubovou, MUDr. Petra Mayera, Ing. Venuši Železnou, Marii Matyášovou, Mgr. Jiřího Vojáčka, Václava Zimmermanna a Zdeňka Dvořáka členy výboru pro zdravotnictví.

II. v o l í
MUDr. Jana Havlovice předsedou výboru pro zdravotnictví.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.01.07


Usnesení č. 22/07 k výběru strategického partnera tepelného hospodářství města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
záměr získání strategického partnera - dodavatele topného média, popř. partnera, který by zajistil i výrobu a dodávku tepla ve firmě KH Tebis.


Zodpovídá : Ing.Tomáš Benada,místosta      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 23/07 k zastupování Města K.Hora ve společnosti MVE PLUS s.r.o
Zastupitelstvo města I. p o v ě ř u j e
pana MVDr. Václava Vančuru, 1.místostarostu zastupováním Města Kutná Hora na valných hromadách společnostsi MVE PLUS, s.r.o.

II. n a v r h u j e
Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
a) odvolat z dozorčí rady společnosti pana MVDr. Václava Vančuru
b) jmenovat členem dozorčí rady pana Ing. Michala Beneše a pana Jakuba
Šandu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 24/07 k zastupování Města K.Hora ve spol. VHS Vrchlice - Maleč, a.s.
Zastupitelstvo města n a v r h u j e
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s
a) odvolat z představenstva společnosti pana Bohumila Dvořáka a z dozorčí
rady pana MVDr. Václava Vančuru
b) jmenovat členem představenstva pana MVDr. Václava Vančuru
c) jmenovat předsedou dozorčí rady pana Ing. Tomáše Benadu
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 25/07 ke složení výborů ZM
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
a) z funkce člena kontrolního výboru pana Karla Svobodu, Jana Linku, Václava
Havlovice a Ing. Tomáše Benadu
b) z funkce člena finančního výboru pana Ing. Jaroslava Benadu, Zdeňka
Dvořáka, Ing. Františka Tvrdíka, Ing. Vladimíra Dytrycha, CSc., Ing.
Zdeňka Jiráska, Jiřího Koubského.
c) Z funkce člena výboru regenerace památek města Kutná Hora pana
Mgr. Ondřeje Seiferta, MUDr. Bohuslava Procházku, PhDr. Zdeňku Kubíkovou,
Ing. arch. Rostislava Jukla a Věru Janatovou

II. j m e n u j e
a) do funkce člena kontrolního výboru Martina Hlavatého, Ing. Jindřicha
Bartoně, Františka Malíka a Alexandra Lomakina.
b) do funkce člena finančního výboru pana Ing. Jindřicha Bartoně, Mgr.
Jiřího Vojáčka a Ing. Jaromíra Horáka
c) do funkce člena výboru regenerace památek města Kutná Hora pana Ing.
Jana Ehrhardta
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 26/07 k vybavení Městské policie měřičem rychlosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zakoupení měřiče rychlosti pro Městskou policii za cenu do 650.000,-- Kč v souvislosti s oprávněním strážníků dle zákona č. 361/2000 Sb.
Zodpovídá : O. Kubový, velitel MP      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 27/07 k rekonstrukci školní družiny v ZŠ Žižkov
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s rekonstrukcí školní družiny ZŠ Žižkov.

II. u k l á d á
a) Ekonomickému odboru MÚ
zařadit do nejbližší změny rozpočtu částku ve výši 2 mil. Kč na zahájení první etapy rekonstrukce ŠD ZŠ Žižkov s tím, že výdaje budou kryty z budoucích kapitálových výnosů.

b) starostovi města
vstoupit v jednání s Ministerstvem školství, mládeže a TV za účelem získání finančních prostředků na dokončení výše uvedené rekonstrukce z rozpočtové kapitoly MŠMTV.
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček, I.Šalátek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 28/07 k příspěvku TJ SPARTA K.H.a záměru studie provozních nákladů a výnosů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) příspěvek TJ SPARTA na provoz krytého plaveckého bazénu v Kutné Hoře
ve výši 2.000.000,-- Kč
b) záměr vypracovat ekonomickou studii provozních nákladů a výnosů tohoto
zařízení
Zodpovídá : Ing.Tomáš Benada,místosta      Termín : 28.02.07


Usnesení č. 29/07 k záměru na prodej či pronájem nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodeje (event. dlouhodobého pronájmu) areálu nemocnice včetně provozní společnosti.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 30/07 k úkolu pro výbor pro zdravotnictví ZM
Zastupitelstvo města u k l á d á
Výboru pro zdravotnictví ZM Kutná Hora
zahájení a přípravu procesu prodeje či pronájmu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Výbor pro zdravotnictví ZM      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 31/07 k návrhu změny rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
navrženou změnu rozpočtu ve výši 400.000,-- Kč v příjmové i výdajové části na pokrytí následků živelné pohromy (vichřice) s tím, že výdaje budou kryty pojištěním.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 23. ledna 2007

Nahoru