23. června 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.června 2020

Usnesení č. 86/20 ke schválení programu jednání ZM 23. 6. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 23. 6. 2020.


Usnesení č. 87/20 k zápisům Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci Ondřeje Knoppa na členství v Osadním výboru Třešňovka - Horní Hlouška,
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 7. 5. 2020,
c) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 20. 5. 2020,
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 3. 6. 2020,

II. j m e n u j e
členkou Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška paní Markétu Osykovou, .

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 88/20 k volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města v o l í
do funkce přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře pro funkční období 2020-2024
Mgr. Adélu Kloudovou, ,
Bc. Mariána Šlesingra, DiS.,
Stanislavu Sovovou, Dis., .
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 89/20 k partnerské smlouvě s Nadací Kutná Hora - památka UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, se sídlem Komenského nám. Čp. 41, 284 01 Kutná Hora, IČO: 67672833, na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 90/20 k zastoupení na valných hromadách MVE Plus a VHS Vrchlice - Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
a) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na valných hromadách společnosti MVE PLUS, s.r.o. po dobu jeho funkčního období jako starosty města Kutná Hora,

b) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na valných hromadách společnosti VHS Vrchlice - Maleč, a.s. po dobu jeho funkčního období jako starosty města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 91/20 k projektu realizace varovných protipovodňových opatření
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o aktuálním stavu projektu "Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora".


Usnesení č. 92/20 k analýze SMART CITY
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k Analýze SMART CITY,

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
definovat obsazení a zřídit pozici Smart City Managera.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 93/20 k činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory.


Usnesení č. 94/20 ke schválení účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2019.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 95/20 k závěrečnému účtu Města Kutná Hora za rok 2019
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2019, a to bez výhrad,

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2019 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 96/20 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2019.


Usnesení č. 97/20 k rozpočtovému opatření EKO č. 4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2019. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 14.321.810 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 98/20 k prominutí poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města podpisem darovacích smluv o poskytnutí neúčelových darů, kterými budou plátcům, kteří o to požádají, vyplaceny částky odpovídající poplatkům z pobytu za období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 99/20 k návrhu na úpravu rozpočtu roku 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 v tomto členění:
Příjmy -31 829 012,-- Kč
Výdaje +1 347 638,-- Kč
Zapojení zůstatku z minulých let +33 176 650,-- Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 100/20 k zápisu z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 6. 2020 a 16. 6. 2020 add 2.


Usnesení č. 101/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 233 m2 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Janě Pekárkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 221.350 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.6.21
Zrušeno usnesením ZM č. 75/21 ze dne 11. 5. 2021.

Usnesení č. 102/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 4512/2 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 103/20 k novým pravidlům prodeje majetku města formou VŘ
Zastupitelstvo města I. r u š í
a) Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení schválená usnesením Zastupitelstva města č. 214/12 ze dne 23. 10. 2012 a následně upravená usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 6/20 ze dne 28. 1. 2020,

b) Pravidla prodeje městského majetku formou výběrového řízení schválená usnesením Zastupitelstva města č. 241/07 ze dne 23. 10. 2007 a následně upravená usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 6/20 ze dne 28. 1. 2020,

II. s c h v a l u j e
nová Pravidla prodeje městského nemovitého majetku formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 104/20 k uzavření dodatků pozemky Medenice (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podpachtu pozemků p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265, p. č. 1698, vše v k. ú. Paběnice, mezi Městem Kutná Hora, jako vlastníkem nemovitosti a společností Městské lesy a rybníky spol. s r. o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav, jako propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, , jako podpachtýřem, týkajícího se rozšíření předmětu podpachtu o pozemek p. č. 1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2 a navýšení ročního podpachtovného o částku 4.440 Kč,

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí pachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265, p. č. 1698, vše v k. ú. Paběnice, mezi Městem Kutná Hora jako budoucím propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, jako budoucím pachtýřem, týkajícího se rozšíření předmětu pachtu o pozemek p. č. 1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2 a navýšení ročního pachtovného o částku 4.440 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 105/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2019 ve výši 477.682 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 106/20 k roční monitorovací zpráva UNESCO 2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
znění roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 107/20 k veřejnoprávním smlouvám FRM KH na rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Ing. Veronikou a Ing. Romanem Tihelkovými, Praha na rekonstrukci stávajících obkladů v interiéru přízemí objektu Kutná Hora ve výši 65.500 Kč,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Ing. Veronikou a Ing. Romanem Tihelkovými, Praha na obnovu uliční a dvorní fasády domu Kutná Hora ve výši 103.600 Kč,
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Petrem a Lucií Šindelářovými, Černíny na obnovu krovu a střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 98.800 Kč,
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Elou Slavíkovou, Kutná Hora na výměnu oken v uličním průčelí 11ks, ve dvorním průčelí 2 ks a balkónové dveře 1 ks u domu Kutná Hora ve výši 101.200 Kč,
e) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Václavem a Veronikou Navrátilovými, Kutná Hora na obnovu uliční a dvorní fasády domu Kutná Hora ve výši 98.800 Kč,
f) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Jiřím Pelcem, Kutná Hora na obnovu střešního pláště valby do ulice a obnovu uliční a boční fasády domu Kutná Hora ve výši 98.800 Kč,
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Mgr. Miroslavem Koželuhem, Praha na obnovu krovu a střešního pláště objektu Kutná Hora ve výši 113.200 Kč,
h) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Bc. Simonou Málkovou, Miskovice na obnovu krovu a střešního pláště, statiku štítu a opravu stropů domu Kutná Hora ve výši 113.200 Kč,
i) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Mgr. Janem Chejnem, Praha na opravu nosného zdiva budovy spilky a lednice, vyzdění klenby u ležáckých a kvasných sklepů domu Kutná Hora ve výši 103.600 Kč,
j) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Lucií Češpivovou, Praha na nutné zabezpečovací práce domu Kutná Hora ve výši 82.000 Kč,
k) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec na opravu venkovních omítek a restaurování kamenných článků na jižní straně věže kostela sv. Vavřince, Kutná Hora - Kaňk ve výši 110.800 Kč,
l) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Lenkou Rudhardtovou, Praha na obnovu uliční fasády a oken domu Kutná Hora ve výši 98.800 Kč,
m) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Romanem Sádlem, Kutná Hora na obnovu západní fasády včetně nových oken domu Kutná Hora ve výši 106.000 Kč,
n) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s firmou JE plus EM 2016 s.r.o, Kutná Hora, panem Ing. Martinem Bartákem, Kolín a panem Josefem Bartákem, Kolín na obnovu krovu a střešního pláště na severním a východním křídle domu Kutná Hora ve výši 113.200 Kč,
o) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Ing. Martinem Bartákem, Kolín na výměnu a repasi truhlářských výrobků u domu Kutná Hora ve výši 103.600 Kč,
p) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi MUDr. Bohuslavem a MUDr. Marcelou Procházkovými, Kutná Hora na obnovu střešního pláště a fasády bočního štítu domu Kutná Hora ve výši 108.400 Kč,
q) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s panem Stanislavem Paušem, Kutná Hora na obnovu uliční fasády domu Kutná Hora ve výši 42.000 Kč,
r) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora na obnovu krovu a střešního pláště kláštera sv. Voršily, Kutná Hora ve výši 113.200 Kč,
s) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora na obnovu původních kamenných desek okapového chodníku po obvodu kostela Panny Marie Matky Boží, Kutná Hora ve výši 47.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 108/20 ke Koncepci podpory sportu v KH 2021 - 2026
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře na období 2021 - 2026,

b) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021,

c) obsah podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021,

d) obsah podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2021,

e) obsah podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2021,

f) obsah Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů,

g) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu,

h) obsah Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy,

i) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2021 a obsah hodnotících formulářů,

j) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů,

k) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2021,

l) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 109/20 k žádosti o finanční podporu - klub Vopičí koule
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
jednorázovou finanční podporu klubu Vopičí koule v Kutné Hoře ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je pan Jakub Košťálek.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 110/20 k dotačním programům - oblast kultura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2021,

d) výběr prioritních kulturních akcí (Calendarium Cuthna) pro přímou podporu z rozpočtu města Kutná Hora pro rok 2021, a to následovně:
Královské stříbření Kutné Hory (150 000,- Kč)
Creepy Teepee (50 000,- Kč)
Tyjátrfest (85 000,- Kč)
Veteran Rallye a srpnové hodování (82 000,- Kč)
Kinematograf bratří Čadíků (60 000,- Kč)
Operní týden (150 000,- Kč)
Mezinárodní hudební festival (150 000,- Kč)
Hudební klub Česká 1 (80 000,- Kč),

e) obsah Žádosti o dotaci z programů Velkých a Malých kulturních projektů,

f) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností,

g) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021 a obsahem hodnotícího formuláře,

h) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů,

ch) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 111/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, ve výši 223.000 Kč na částečné finanční zajištění nákupu jídelních setů pro provoz školní jídelny Jiráskovy sady a provedení nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 112/20 k návratné finanční výpomoci - ZŠ Kamenná stezka
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4.000.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, na finanční zajištění realizace projektu "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 113/20 k dotačnímu programu - oblast vzdělávání a volný čas
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021,

d) obsah Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,

e) obsah Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021,

f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,

g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,

h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 114/20 k přehledu vlastníků pozemků ploch pro bydlení v ÚP Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zpracovaný přehled vlastníků pozemků, které jsou v platném Územním plánu Kutná Hora zařazeny do návrhových ploch jako plochy pro funkci bydlení, případně jako plochy pro funkci smíšenou obytnou.


Usnesení č. 115/20 ke Smlouvě kupní - pozemky a infrastruktura v ul. V Zákoutí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy kupní na prodej pozemků parc. č. 1987/11, 3176/30, 3176/47, 3176/9, 3176/65 (nově vzniklý pozemek oddělen z 3176/9) 3176/8, 3176/62, 3177/3, 3178/12, 3178/13, 3178/10 a 3178/11, 1987/5, 4516/1 a 4516/2 vše v k. ú. Kutná Hora a infrastruktury v ulici V Zákoutí v Kutné Hoře - Karlově.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 116/20 k uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Liga na ochranu zvířat
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/78, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.07.20


Usnesení č. 117/20 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 2/2020
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2/2020, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 118/20 k prodloužení plnění termínu usnesení - Stabilní fond
Zastupitelstvo města p r o d l u ž u j e
termín plnění usnesení ZM č. 14/20 ze dne 28. 1. 2020 ke Stabilnímu fondu v roce 2019 do 30. 9. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 119/20 k návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 01/2020
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 01/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : T. Hobl, tajemník MěÚ      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 120/20 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019,

b) Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2019.


Usnesení č. 121/20 k Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z. s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) změnu názvu oblastní organizace destinačního managementu z "Destinace Kutnohorsko a Kolínsko z. s." na "Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.", jejímž je město Kutná Hora zakládajícím členem,

b) stanovy a příspěvkový řád oblastní organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.,

c) členství Města Kutná Hora ve spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. a souhlasí s poskytnutím katastrálního území obce do DMO.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 23.07.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 23. června 2020

Nahoru