23. září 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.září 2014

Usnesení č. 161/14 k návrhu přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Mgr. Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora, paní Ladislavu Egidy , Kutná Hora - Malín a paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2015-2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 162/14 k petici ve věci řešení problematiky veřej. pořádku a soc. záležitostí
Zastupitelstvo města s e p ř i p o j u j e
k petici Svazu měst a obcí České republiky ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 163/14 zapojení se do projektu SHSČMS "Města - brány k poznání"
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) zapojení města Kutná Hora do projektu SHSČMS s pracovním názvem "Města - brány k poznání".
b) spoluúčast města na projektu v maximální výši 30.000,- Kč (instalace informačního kiosku a vytvoření filmu včetně propagace)

II. p o v ě ř u j e
Ing. Hanu Musílkovou, vedoucí oddělení marketingu a CR k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu (zajištění podkladů, jako např. texty, fotografie).
Zodpovídá : Ing. H.Musílková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 164/14 k mimořádné dotaci TJ Sokol Kaňk, TJ Viktoria Sedlec a TJ Sokol Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
mimořádnou dotaci na provoz a zabezpečení režijních nákladů pro každý z odddílů TJ Sokol Kaňk, TJ Viktoria Sedlec a TJ Sokol Malín pro rok 2014 ve výši 25.000,-- Kč.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 165/14 k pomoci Ukrajině na základě žádosti z partner.města Kamenec Podolský
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uvolnění prostředků do max. výše 99.000,- Kč na nákup materiální pomoci lidem Ukrajiny na základě žádosti partnerského města Kamenec Podolský.

b) předložené rozpočtové opatření KAN č. 13, kterým se přesunují rozpočtové prostředky z "krizových opatření" ve výši 99.000,-Kč na "humanitární pomoc" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 166/14 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014.


Usnesení č. 167/14 k OZV č. 2/2014 o změně místních poplatků za provoz odpadů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2 /2014 o změně vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 168/14 k rozpočtovým opatřením EKO č. 21 - 25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 21, navýšení kapitálových příjmů /prodej bytů/ ve výši 900.000 Kč, kterým bude kryta mimořádná dotace na činnost a zabezpečení režijních nákladů A mužstva Sparta Kutná Hora pro podzimní část divizní soutěže ročníku 2014/2015 ve výši 900.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22, navýšení kapitálových příjmů /prodej bytů/ ve výši 397.600 Kč, kterým bude kryta realizace projektu v rámci výzvy IOP 22, který má za cíl sjednotit HW a SW úřadu dle důvodové zprávy č. 2
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23, navýšení kapitálových příjmů /prodej bytů/ ve výši 70.000 Kč, kterým bude kryt investiční příspěvek pro PO ZŠ Jana Palacha Kutná Hora na montáž odlučovače tuků dle důvodové zprávy č. 3
d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 24, navýšení kapitálových příjmů /prodej bytů/ ve výši 110.000 Kč, kterým bude kryt požadavek na poskytnutí příspěvku pro občanské sdružení Cesta životem bez bariér dle důvodové zprávy č. 4
e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 25, navýšení již uskutečněných příjmů /prodej bytů/ ve zbývající výši 522.400 Kč, příjem od FÚ za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1.116.897 Kč, přijaté transfery od obcí za projednávání přestupků ve výši 48.420 Kč a dosud vybrané pokuty ve výši 592.790 Kč o tyto částky bude navýšena Rozpočtová rezerva dle důvodové zprávy č. 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.04


Usnesení č. 169/14 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 25. 6. 2014 - 10. 9. 2014.


Usnesení č. 170/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 26
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 26, kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na pokrytí ztráty z venkovních bazénů za rok 2014 v celkové výši 1.657.447,-- Kč. Toto navýšení bude kryto z účelové rozpočtové rezervy a rezervy na pokrytí ztráty PO dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 171/14 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 18. 9. 2014.


Usnesení č. 172/14 k bezúplat. převodu pozemků v KH od ČR - Státního pozemkového úřadu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí

I. pozemků p.č. 791/8 o výměře 25 m2 a p.č. 791/27 o výměře 269 m2,

II. části pozemku p.č. 793/12 o výměře cca 170 m2,
vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 228/14 dne 16.12.2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 173/14 k bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sedlec u KH od ČR - ÚZSVM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 404/30 o výměře 17 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 174/14 k bezúplat. převodu nemovit.věcí v areálu nemocnice KH Středoč.kraji
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků:
1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že:
- u pozemku pod bodem 1) po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem tvořícím areál nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora, převedeným městem Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje darovací smlouvou č. j. 178377/2009/KUSK - ev. č. 4652/MJT/2009, vloženou pod čj. V-5529/2009 s právními účinky vkladu ke dni 31. 12. 2009 do katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora pro obec a k. ú. Kutná Hora není obdarovaný bez předchozího písemného souhlasu dárce oprávněn předmět daru zcizit či zatížit zástavním nebo předkupním právem. Rozhodne - li se v této době obdarovaný k tomuto kroku, je povinen předmět daru nejprve písemně nabídnout zpět dárci k bezúplatnému převodu.
- u pozemku pod bodem 2) po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu daru není obdarovaný bez předchozího písemného souhlasu dárce oprávněn předmět daru zcizit či zatížit zástavním nebo předkupním právem. Rozhodne - li se v této době obdarovaný k tomuto kroku, je povinen předmět daru nejprve písemně nabídnout zpět dárci k bezúplatnému převodu.
- obdarovaný se zavazuje využívat předmět daru pro provoz nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči v obdobném rozsahu, jaká je poskytována ke dni převzetí daru. Dárce si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat, zda obdarovaný plní tuto sjednanou podmínku a obdarovaný se zavazuje poskytnout dárci při této kontrole součinnost. V případě bezdůvodného nesplnění této podmínky je dárce oprávněn domáhat se vrácení předmětu daru.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 175/14 k prodeji pozemků na Katlově (p. Vágner)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 495/1 o výměře cca 1.200 m2, p.č. 497 o výměře cca 1. 075 m2, p.č. 498 o výměře cca 650 m2, vše v k.ú. Červené Janovice, a části pozemku p.č. 447 o výměře cca 3.900 m2 v k.ú. Zdeslavice u Černín panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 176/14 k prodeji pozemků u rybníka Katlov (p. Vágner)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s prodejem pozemku p.č. 1205 o výměře 6.864 m2 v k.ú. Červené Janovice
b) s prodejem pozemku p.č. 1204 o výměře 5.090 m2, p.č. 1206 o výměře 85 m2, p.č. 1207 o výměře 21 m2, p.č. 1172 o výměře 136 m2 a p.č. 479/3 o výměře 2.385 m2, vše v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 177/14 k prodeji pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (p. Forman)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. st. 148 o výměře 27 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 37 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 148 o výměře 64 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše panu Zdenku Formanovi, Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 178/14 k prodeji pozemku v k.ú. Svatá Kateřina (pí Vaníčková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. st. 150 o výměře 26 m2 a části pozemku dle PK p.č. 1309/1 o výměře 17 m2 (dle GP č. 164-30/2014 ze dne 14.4. 2014 pozemek p.č. st. 150 o výměře 43 m2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše paní Věře Vaníčkové, Staré Hradiště za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 179/14 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Zahradník)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3404/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Václavu Zahradníkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 180/14 k vyhodnocení VŘ č. M 5/14 (Komenského nám. č.p. 42)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora manželům panu Pavlu Ciklerovi,Praha 2 a paní Jitce Ciklerové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 3.801.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 181/14 k prodeji nemovitostí v KH formou VŘ (Uhelná ul. č.p. 599)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2774 o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba č.p. 599, a pozemku p.č. 2775/1 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 182/14 k prodeji části areálu bývalého pivovaru formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 1931/1 o výměře cca 1.600 m2, jehož součástí je část stavby č.p. 11, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zrušeno usnesením ZM č. 34/15 ze dne 17. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 183/14 k využití zákonného předkupního práva na stavbu vodojemu (DIAMO, s.p.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s využitím zákonného předkupního práva na odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku p.č. 662/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od ČR - DIAMO, s.p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 184/14 k odkupu lesních pozemků v k.ú. Kutná Hora (Lesy ČR, s.p.)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 120/13 ze dne 25.6. 2013

II. s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2 a p.č. 3991/4 o výměře 937 m2, včetně lesních porostů a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 19.600,- Kč.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 55/15 ze dne 31. 3. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 185/14 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Schwarzenberg)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 658/5 o výměře 2.558 m2, části pozemku p.č. 744/1 o výměře 2.344 m2 a části pozemku p.č. 744/4 o výměře 5.418 m2 (dle geometrického plánu č. 855-37/2014 ze dne 30.4. 2014 pozemky p.č. 658/6 a p.č. 744/4), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 54/2 o výměře 1.048 m2, pozemek p.č. 779/4 o výměře 1.932 m2, pozemek p.č. 779/14 o výměře 5.082 m2 a část pozemku p.č. 71/10 o výměře 553 m2, část pozemku p.č. 65/2 o výměře 854 m2, část pozemku p.č. 71/4 o výměře 851 m2 (dle geometrického plánu č. 854-26/2014 ze dne 31.3. 2014 pozemky p.č. 65/5, 71/22, 71/23), vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 186/14 ke zrušení usnesení ZM - bezúplatný převod kasárna v Kutné Hoře od KŘP
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 147/12 ze dne 11.9. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.14


Usnesení č. 187/14 ke zrušení usnesení ZM - prodej cukrovaru v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 226/13 ze dne 17.12. 2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 188/14 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 189/14 ke kupní ceně za lesní pozemky - Královské procházky (Lesy ČR, s.p.)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í ,
že odkup pozemků p.č. 4258/2 o výměře 1.399 m2, p.č. 4258/4 o výměře 1.713 m2, p.č. 4259/2 o výměře 752 m2, p.č. 4259/3 o výměře 1.253 m2, p.č. 4259/8 o výměře 2925 m2, p.č. 4263/7 o výměře 15 m2, p.č. 4267/1 o výměře 1.141 m2, p.č. 4537/3 o výměře 11.562 m2, včetně lesních porostů a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora Městem Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové bude realizován za celkovou kupní cenu ve výši 556.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 190/14 k prodeji části pozemku (pí Kosová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3530/2 o výměře cca 130 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora paní Ivě Kosové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2 pozemku (+ 3.630,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 191/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (Kopečtí)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 86.083,00,- Kč pro manžele Jitku a Jaroslava Kopeckých, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 192/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (Blanka a Jiří Táborští)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 16.884,00,- Kč pro manžele Blanku a Jiřího Táborských, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 193/14 na odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 2002 mezi Městem Kutná Hora a manželi Lucií a Jiřím Flekalovými, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2002. Město Kutná Hora vrátí manželům Flekalovým částku ve výši 638.226,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 194/14 k uzavření dodatku smlouvy na pronájem pozemku - Kutnohorská Tour
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
z důvodu následného převzetí nemovitého majetku do vlastnictví Města Kutná Hora s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.2013 na pronájem části pozemku p.č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a spolkem Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, týkajícího se prodloužení účinnosti smlouvy do 31.12.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.14


Usnesení č. 195/14 k rozpočtovému opatření - OSM - OSN č. 29/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č. 29/14, kterým dochází ke zřízení nové
příjmové položky Olympia - využití sportoviště ve výši 50.000,--Kč a v této částce dochází k navýšení výdajové položky sportoviště Olympia - opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 196/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 - přesun prostředků z položky Školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 98.000,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na vybavení MŠ interaktivním mobilním zařízením pro seznamování dětí s moderními technologiemi dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 197/14 ke strategickému plánu vzdělávání
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
strategický plán vývoje vzdělávání v Kutné Hoře na období 2014-2018, zpracovaný EDUin, o.p.s. dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 198/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akci kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 199/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města žadatelům dle předloženého seznamu - investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 200/14 k pořízení změny č. 55 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 55 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Hlouška na pozemcích parcelní č. 2352, 2353/12 a 2353/13 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 201/14 k pořízení změny č. 52 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 4350/1 o výměře ca 1500 m2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 202/14 k obnově malé scény MTD - přijetí dotace, uzavření sml.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 8.903.199,71,- Kč

b) vyčlenění peněžní částky ve výši 1.571.152,89,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu "Obnova malé scény Městského Tylova divadla v Kutné Hoře",reg.č.: CZ.1.15/3.2.00/82.01902.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.09.14


Usnesení č. 203/14 k rozpočtovému opatření INV č. 45
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 45 - navýšení rozpočtu o příjmy za prodej plynovodní přípojky Malín na základě usnesení ZM č. 160/14 a současně dojde k navýšení položky rozpočtu "Podíly k dotacím" o 34.241,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 204/14 k odstoupení od sml. o poskytnutí dotace na projekt "Azylový dům"
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s odstoupením od uzavřené smlouvy na poskytnutí dotace projektu s názvem: "Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře" spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 48 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "IOP - služby sociální integrace" ve výši 370.060,- Kč dle důvodové zprávy

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. e) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále. "zákon") zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Azylový dům v Kutné Hoře" z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 205/14 k regeneraci panelového sídliště Šipší - etapa 2A, přijetí dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace na realizaci akce RPS - Kutná Hora, sídliště Šipší - 2. etapa, ve výši 4 mil.Kč

b) se spolufinancováním realizace akce RPS - Kutná Hora, sídliště Šipší - 2. etapa, dle dotačních podmínek ve výši 2.320.000,-Kč při celkové ceně projektu 6.320.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.10.14


Usnesení č. 206/14 k přijetí dotace z Humanitárního fondu Středočes.kraje na rok 2014
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2014 - na projekt Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území středočeského kraje - Komunitní plánování.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 207/14 k příspěvkovému programu Města KH - pravidla pro r.2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č.1)
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty (příloha č.2)
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty (příloha č.3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty (příloha č.4)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty (příloha č.5)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č.6)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č.7)
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.10.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 23. září 2014

Nahoru