22. června 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 22.června 2021

Usnesení č. 102/21 k programu jednání zastupitelstva města 22. 6. 2021
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
program svého jednání dne 22. 6. 2021.


Usnesení č. 103/21 k vyhodnocení VŘ č. M 7/20 (prodej malínské školy)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, vše v k. ú. Malín panu Ing. Danielovi Bilému a panu Ing. Andrému Bilému, MBA, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín do podílového spoluvlastnictví paní Ing. Márie Václavíkové a pana Ing. Josefa Václavíka, Praha 9 a paní Bc. Lindy Brzoňové, Praha 9, každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 104/21 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 15. 6. 2021.


Usnesení č. 105/21 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.06.21


Usnesení č. 106/21 k závěrečnému účtu Města Kutná Hora za rok 2020
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2020, a to bez výhrad,

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2020 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 107/21 k OZV č. 8/2021 o místním poplatku za odpad. hospodářství
Zastupitelstvo města v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 108/21 k rozpočtovému opatření EKO č. 7 - 9 a obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7, navýšení rozpočtových příjmů z důvodu fakturace za výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve výši přijatých příjmů do konce dubna ve výši 66.000 Kč. Prostředky navýší rozpočtovou rezervu vedení města,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - navýšení rozpočtových prostředků na položce platby DPH ve výši 2.420.000 Kč proti zůstatku na běžném účtu,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu převodu zůstatku depozitního účtu cizích prostředků ve výši 3.152.381,18 Kč. Prostředky navýší rozpočtovou rezervu samostatného oddělení personálního a krizového řízení.

II. s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000 Kč na možné překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování běžných výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 29.06.21


Usnesení č. 109/21 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2020.


Usnesení č. 110/21 k prominutí části nájemného (p. Buňka)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prominutí úhrady nájemného ve výši 60 % za období od 1.7.2020 do 31.3.2021, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 19.8.2005 ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČ 48671444, , Kutná Hora jako nájemcem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 111/21 k založení společenství vlastníků
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 84 písm. e), zákona číslo 128/2000 Sb., (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 656, 657, 658 v ul. Puškinská v Kutné Hoře a vzorové stanovy tohoto společenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 112/21 ke směně nemovitých věcí (ŘKF - arciděkanství KH)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. 1047 o výměře 481 m2, jehož součástí je objekt kostela sv. Jana Nepomuckého bez č. p./č. ev. a pozemek p. č. 1048 o výměře 173 m2, oba v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, IČ 46403523, za pozemek p. č. 220/1 o výměře 569 m2, jehož součástí je objekt Kaple Božího těla č. p. 679, pozemek p. č. 227/2 o výměře 49 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 685 (informační centrum u Chrámu sv. Barbory), a část pozemku p. č. 227/1 o výměře cca 145 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, ve vlastnictví města Kutná Hora, IČ 00236195.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 18.08.21


Usnesení č. 113/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Novotný)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 3406/7 o výměře 17 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Tomášovi Novotnému, Církvice za celkovou kupní cenu ve výši 22 134,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 114/21 k vyhodnocení VŘ č. M 1/21 (prodej pozemku v k.ú. Neškaredice)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 811 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, do podílového spoluvlastnictví paní Bc. Moniky Turkovské, Kutná Hora a pana Bc. Radka Šestáka, Kutná Hora (každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 707 007 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 115/21 k vyhodnocení VŘ č. M 2/21 (prodej pozemku v k.ú. Neškaredice)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 127/1 o výměře 812 m2 (dle geometrického plánu č. 195-166/2019 pozemek p. č. 127/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, do výlučného vlastnictví paní Lindě Homolkové, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 701 000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 116/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kadlec)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 4284/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 12 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.960 Kč/m2 (+ náhrada za odborné vyjádření ve výši 1.950 Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 117/21 k prodeji částí pozemků v K. Hoře (Kutnohorská stavební s.r.o.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 3647 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p. č. 3646/1 o výměře cca 24 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební, s. r. o., IČ 45144788, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu 1.960 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 118/21 k prodeji spoluvlast. podílu města na pozemku (manž. Mandíkovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej spoluvlastnického podílu města Kutná Hora ve výši id. 1/2 na pozemku p. č. 4094/5 (orná půda) o celkové výměře 417 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům panu Janu a paní Ing. Markétě Mandíkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 119/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Opatovice I. (pí Marková)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 1066 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Opatovice I. paní Mileně Markové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 120/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Zdeslavice u Černín (p. Víta)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 587 o výměře cca 190 m2 v k. ú. Zdeslavice u Černín panu Josefu Vítovi, Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 121/21 k prodeji objektu č.p. 321, Jungmannovo nám., KH (p. Kunčák)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 2825/3 o výměře 162 m2, jehož součástí je stavba č. p. 321, v k. ú. Kutná Hora panu Zoroslavu Kunčákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 122/21 k výkupu nemovitostí v k.ú. KH a Sedlec u KH (p. Štorkán)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p. č. 4132/2 o výměře 1 120 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemku p. č. 772/12 o výměře 1 353 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory od pana Ing. Antonína Štorkána, Česká Bříza.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 123/21 k zapsání poznámky o výhradě - stroj trejv (SK)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zápisem poznámky o výhradě do katastru nemovitostí ve smyslu § 23 odst.1, písm.p) zák.č. 256/2013 Sb., že upevněný těžní stroj trejv (evid.č. 1/2007), jehož vlastníkem je Středočeský kraj a který je umístěn na pozemku p. č. 167 v obci a k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora, není součástí tohoto pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 124/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 4-5/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 4/21, kterým dochází k navýšení příjmové položky ubytovna Vítězná - pojistné plnění o částku ve výši 761.576 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajové položky nebytové prostory - opravy.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 5/21, kterým dochází k vytvoření nové příjmové položky vratka jistiny - pozemky ve výši 50.000 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k vytvoření dvou výdajový položek J.Palacha 167 - el.energie (25.000 Kč) a Puškinská 206 - el.energie (25.000 Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková            Termín : 28.06.21


Usnesení č. 125/21 k dotačnímu programu města - oblast vzdělávání a volný čas
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022,

d) obsah Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,

e) obsah Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022,

f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,

g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2022,

h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 126/21 k dotačnímu programu města - oblast SPORT rok 2022
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2022,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2022,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2022,

d) obsah podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2022,

e) obsah Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů,

f) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu,

g) obsah Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy,

h) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2022 a obsah hodnotících formulářů,

ch) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů,

i) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2022,

j) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 127/21 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 91 200,- Kč snížit na 72 960,- Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Simonou Málkovou, Miskovice na dokončení obnovy střešního pláště ve výši 72 960,- Kč a výrobu a osazení nových dřevěných oken ve výši 25 000,- Kč u domu Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 128/21 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 124 900,- Kč snížit na 114 900,- Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Jiřím Martínkem, Kutná Hora na obnovu krovu a střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 114 900,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.21


Usnesení č. 129/21 k poskytnutí příspěvku z FRM na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku na rok 2021 dle Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory článku IV. Žádost o poskytnutí příspěvku, odstavce 6. na opravu zřícené ohradní zdi u domu v Kutné Hoře ve výši 30.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Magdalenou Rychlou, Kutná Hora a paní Evou Kýblovou, Kutná Hora na opravu zřícené ohradní zdi u domu Kutná Hora ve výši 30.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.21


Usnesení č. 130/21 k dotačnímu programu města - oblast kultura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022,

b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022,

c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2022,

d) obsah Žádosti o dotaci z programů Velkých a Malých kulturních projektů,

e) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností,

f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2022 a obsahem hodnotícího formuláře,

g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů,

h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 131/21 k monitorovací zprávě o statku UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
znění roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 132/21 ke spolupráci mezi TJ Sokol Kutná Hora a Městem Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na spolupráci - mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Kutná Hora a Městem Kutná Hora. Spolupráce by byla založena na bezplatném využívání prostor tělocvičny v ulici Tyršova kutnohorskými školami za podmínky spolufinancování provozu T. J. Sokol Kutná Hora ze strany Města Kutná Hora, a to ve výši 350 tis.Kč/rok.

II. s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.750 000,-Kč Tělocvičné jednotě Sokol Kutná Hora a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace na období roků 2022 - 2026.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 133/21 k inf. zprávě o činnosti neformální pracovní skupiny školství
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
doporučení neformální pracovní skupiny pro školství, vyhodnotit "Strategii vzdělávání Kutné Hory do roku 2018" všemi zúčastněnými institucemi formou elektronického sběru dat.


Usnesení č. 134/21 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadatelce paní Ludmile Kotěšovcové a paní Daně Dorazilové , které splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 135/21 k rozpočtovému opatření INV č. 07
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 07 - kterým se navyšují příjmy z důvodu přijetí dotace na akci "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 1.940.650,21 Kč. Na straně výdajů bude částka 1.940.650,21 Kč použita na akci ""Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 136/21 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 3/2021
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3/2021, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 7/2019.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 137/21 ke sml. o budoucí smlouvě kupní - teplovody a stanice (Beneěšova ul.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě řešící nové teplovodní vedení a předávací objektové stanice vybudované v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Luxury Home - Gamma s.r.o., se sídlem Tepelská 137/3, 353 001 Mariánské Lázně, IČO 04970471, za smluvní cenu 4.500.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 138/21 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 04/2021
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 04/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 25.06.21


Usnesení č. 139/21 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s doplněním materiálu č. 8/02 na program jednání zastupitelstva města.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. KV-15/2021 z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 8. 6. 2021.

III. b e r e n a v ě d o m í
rozšíření spolupráce v rámci Memoranda o partnerství Eduzměna, schváleného Usnesením č. 127/20 dne 15. 9. 2020, o Středočeský kraj, zastoupený hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Peckovou, jenž po schválení usnesení a před uzavřením tohoto Memoranda přistoupil k tomuto partnerství.
Usnesení č. 140/21 k dodatku č. 1 ke sml. o prodloužení některých linek MHD do Hlízova
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o úhradě poměrné části nákladů vzniklých kompenzací prokazatelné ztráty dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících, jehož předmětem je úprava obslužnosti zastávky "Hlízov", která je obsluhována linkami MHD Kutná Hora 245011 "poliklinika-aut.st.-Šipší-hl.nádraží-Malín-Hlízov" a 245015 "poliklinika-aut.st.-Klimeška-hl.nádraží-Malín-Hlízov".
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 15.07.21


Usnesení č. 141/21 k dodatku č. 16 ke sml. veřejné link. dopravy v systému PID (č. 381)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959),

b) rozpočtové opatření ODSH č.2, kterým dojde k navýšení položky veřejné dopravy ve výši 10 000 Kč na pokrytí ztráty PID vzniklé propadem tržeb během pandemie Covid-19 z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Bc. Gygalová, Ing.Bulánková      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 142/21 k dodatku ke smlouvě o provozování MHD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Kutné Hoře se spol. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., jehož předmětem je změna ujednání smlouvy o závazku veřejné služby s jejich dosavadními dodatky, v souvislosti s tarifní integrací do systému Pražské integrované dopravy (dále jen "PID") k termínu 1. 8. 2021.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 143/21 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020,

b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020.


Usnesení č. 144/21 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2020
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020,

b) zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020.

II. s c h v a l u j e
nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.07.21


Usnesení č. 145/21 k zápisu Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis Osadního výboru Malín ze dne 23. 4. 2021 a 10. 5. 2021,
b) Zápis Osadního výboru Šipší ze dne 24. 5. 2021,
c) Zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 26. 5. 2021,
d) Zápis Osadního výboru Poličany ze dne 14. 6. 2021,

II. j m e n u j e
a) paní Mgr. Annu Vojáčkovou předsedkyní Osadního výboru Malín,

b) Helenu Zimovou, Kutná Hora, Pavla Vrbu Kutná Hora a Milana Kořínka, Kutná Hora členy Osadního výboru Malín.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 25.06.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 22. června 2021

Nahoru