22. března 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 22.března 2016

Usnesení č. 43/16 k uvolnění prostředků pro Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s poskytnutím dotace Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" ve výši 800.000,- Kč na udržitelnost projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2016.

II. s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" na rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 44/16 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2015
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2015.


Usnesení č. 45/16 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 20. 1. 2016 - 2. 3. 2016


Usnesení č. 46/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; narovnání výše úroku a splátky jistiny dle nového splátkového kalendáře od hypoteční banky za rok 2016 ve výši 112 440 Kč dle důvodové zprávy č. 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 47/16 ke zrušení bankovního účtu Fondu cestovního ruchu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření EKO č. 8 - zrušení účelového bankovního účtu Fondu cestovního ruchu, který byl zřízen usnesením ZM č. 241/12 a finanční vypořádání zůstatku tohoto účtu ke konci března roku 2016 ve výši 119.402,18,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 48/16 k zápisu finančního výboru zastupitelstva města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 14. 3. 2016


Usnesení č. 49/16 k odkupu kulturního domu Lorec a prodeji akcií
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod a) svého usnesení č. 37/16 ze dne 16.2. 2016

II. s c h v a l u j e
a) odkoupení pozemků p.č. 1933 o výměře 1.052 m2, jehož součástí je stavba č.p. 57, p.č. 1937/3 o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 1939/3 o výměře 55 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a p.č. 1939/4 o výměře 361 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora a veškerého movitého vybavení výše uvedených nemovitých věcí do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 13.000.000,- Kč.

b) prodej akcií na jméno společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora (pět kusů akcií č. 14, 15, 16, 17, 18, každou ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a dva kusy akcií č. 12, 13, každou ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč) ve vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví společnosti SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČ 25261282, se sídlem Zbraslavice čp. 331, okres Kutná Hora, PSČ 285 21 za celkovou kupní cenu ve výši 993.162,50,- Kč.

c) uzavření předložené kupní smlouvy a notářského zápisu - smlouvy o úplatném převodu akcií na jméno.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/16; navýšení rozpočtových příjmů o 993.162,50,-Kč z důvodu prodeje akcií společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., snížení rozpočtové rezervy o 6.837,50,- Kč a současně navýšení investičních výdajů o 1.000.000,- Kč na výkup budovy KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Šorčíková,Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 50/16 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - spol. České dráhy, a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 616 a části pozemku p.č. 812/4 o celkové výměře 3.342 m2 (dle geometrického plánu č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 525.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
 
 
Usnesení č. 51/16 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodů pro chodce
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit stavbu "Kutná Hora, Čáslavská ul. - doplňkové osvětlení přechodů pro chodce" na pozemku p.č. 4516/2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.960,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 52/16 k prominutí sankce z prodlení, uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) prominutí sankce z prodlení panu Miloslavu Nimrichterovi, Kutná Hora, ve výši 600.000,- Kč.

b) uzavření dohody o splácení dluhu mezi panem Nimrichterem, Kutná Hora a Městem Kutná Hora o úhradě částky ve výši 84.063,- Kč, která bude hrazena splátkou ve výši 2.000,- Kč počínaje měsícem březen 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 53/16 ke zřízení věc. břemene-stavba výústního objektu v areálu Klimeška
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - pozemkové služebnosti spočívající v právu zřídit stavbu výústního objektu a opevnění dna a břehu dlažbou v rámci akce "Víceúčelová sportovní hala - areál Klimeška, Kutná Hora" na služebném pozemku p.č. 4523/30 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch panujícího pozemku p.č. 3341 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně částku ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Roční užitek pro tento účel je 12,- Kč/m2 plochy věcného břemene.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 54/16 k rozdělení finan.prostředků z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.570.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2016 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 55/16 k rozdělení finanč.prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2.175.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2016 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 04.04.16


Usnesení č. 56/16 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu Františku Drsovi dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 57/16 k rozšíření viniční trati Pod Kuklíkem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozšířením viniční trati Pod Kuklíkem o pozemky parcelní č. 4020/24, 4020/30, 4020/31, 4020/32, 4020/33, 4021/10 a 4021/11 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.05.16


Usnesení č. 58/16 ke schválení vyhlášky č. 1/2016 - Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 59/16 k rozdělení finančních prostředků z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům č. 1 a 3 předloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky č.5/2013
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 60/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Věra Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 61/16 k doplnění zásobníku investičních akcí a RO OI č. 06 - 09
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) vytvoření nových položek v rozpočtu města s těmito názvy:
- Věcné břemeno propoj BK4 a BK10
- Cyklostezka Vrchlice
- Průmyslová zóna
- Komunikace Kamenná stezka

b) Rozpočtové opatření OI č. 06 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Věcné břemeno propoj BK4 a BK10" ve výši 119.444,- Kč dle důvodové zprávy.

c) Rozpočtové opatření OI č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Cyklostezka Vrchlice" ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) Rozpočtové opatření OI č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Průmyslová zóna" ve výši 285.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) Rozpočtové opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Komunikace Kamenná stezka" ve výši 3.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.02.16


Usnesení č. 62/16 k odůvodnění podlimitní veř.zakázky na staveb.práce: sportovní hala
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dle ustanovení § 156, odst. (4) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen: "zákon") odůvodnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Sportovní hala areál Klimeška -Kutná Hora" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 63/16 k informativní zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2015


Usnesení č. 64/16 k financování příspěvku pro Pečovatelskou službu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu pro rok 2016 ve výši 6.500.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-8201/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 15.1.2016 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 65/16 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora jako příjemcem ve výši 1.081.000,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Kutná Hora jako příjemcem ve výši 75.000,- Kč

c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej, z.s. jako příjemcem ve výši 400.000,- Kč

d) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Rytmusem Benešov, o.p.s., pracoviště Kutná Hora jako příjemcem ve výši 20.000,- Kč

e) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace Kutná Hora jako příjemcem ve výši 30.000,- Kč

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 66/16 k rozšíření 4. Komunitního plánu města KH na území celého ORP
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se záměrem rozšíření 4. Komunitního plánu města Kutná Hora na území celého ORP
b) se změnou období, na které je 4. Komunitní plán připravován
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 67/16 k pověření určeného strážníka Městské policie KH
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení pověření pana Oldřicha Kubového - pověřeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Kutné Hoře dnem 31. 3. 2016.

II. p o v ě ř u j e
v souladu s § 3 odst. 2 zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obecní policii") s účinností od 1. 4. 2016 plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Kutné Hoře Mgr. Ing. Václava Marečka, DiS.

III. d ě k u j e
panu Oldřichu Kubovému za skvěle odvedenou dlouholetou práci ve vedení Městské policie pro občany města Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr.Iva Pospíšilová, MP      Termín : 01.04.16Bc. Martin Starý, DiS.,v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 22. března 2016

Nahoru