21. února 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 21.února 2012

Usnesení č. 34/12 ke smlouvě o spolupráci - okružní křižovatka II/126 Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů uzavřenou ve smyslu §2 odst.9 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a podle § 51 a následující zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavíranou mezi Středočeským krajem se sídl em Zborovská 11, Praha 5 a Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora, na akci: "II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka".
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 22.02.12


Usnesení č. 35/12 k plnění rozpočtu města K. Hora k 31.12.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2011.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 21. února 2012

Nahoru