21. října 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 21.října 2008

Usnesení č. 222/08 k majetkovému převodu budovy čp. 178
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod objektu Radnická čp.178 na pozemku parc.č.1094, a to včetně pozemků parc.č.1094, 1095/2 a 4643, vše zapsáno na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Kutná hora, obec Kutná Hora, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města s tím, že citované nemovitosti se převádí se všemi součástmi, příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými

b) bezúplatný převod stavby parkoviště neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc.č.1095/2, který je specifikován v bodu 1, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města

c) rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností, které jsou uvedeny v příloze č.2 k usnesení vlády ze dne 10.prosince 2003 č.1235, v platném znění

d) bezúplatné užívání objektu Radnická čp.178, který je specifikován v bodu 1, ze strany Úřadu práce v Kutné hoře, Okresního státního zastupitelství v Kutné Hoře, Českého statistického úřadu, a to formou věcného břemene na dobu neurčitou v rozsahu prostor, které citované subjekty budou užívat ke dni bezúplatného převodu nemovitostí vymezených v bodu 1 a 2 z vlastnictví státu do vlastnictví města

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 223/08 k majetkovému převodu budovy Radnická 178
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města podpisem prohlášení, jehož předmětem je případné bezplatné užívání nebytových prostor v Radnické ul., čp.178, Kutná Hora, úřadem pro zastupování státu po dobu od data převodu do doby faktického vyklizení, pokud tento termín nebude shodný.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 224/08 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač.přípojky (Puchoň)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 225/08 k pořízení změny č. 22 ÚPM
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 22 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 107 v katastrálním území Neškaredice.

II. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č. 22 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 226/08 k pozastavení pořízení změny č. 13 ÚPM
Zastupitelstvo města p o z a s t a v u j e
na návrh navrhovatelky pořízení změny č. 13 územního plánu města Kutné Hory na území vymezeném pozemkem parcelní č. 4300 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 227/08 k rozpočtovému opatření EO č. 22-29
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22 - navýšení příjmů a výdajů o 3 375 000,- Kč, v návaznosti na úhradu částky 3 329 044,-Kč Nemocnici Kutná Hora, s.r.o. jako doplatek na vypořádání závazků do 31.12.2008. Výdaje budou kryty navýšením příjmů na položce "splátka půjčky od Nemocnice Kutná Hora s.r.o." ve výši 1 125 000,- Kč, prodejem pozemků ve výši 2.250.000,- Kč a o 45 960,- Kč bude navýšena rezerva města, dle bodu 1) důvodové zprávy.

b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 23 - navýšení příjmů a výdajů o 600 000,- Kč, v návaznosti na úhradu ztráty venkovních bazénů TJ Sparta ve výši 1 500 000,- Kč. Tato ztráta bude pokryta snížením výdajů na investiční položce "příspěvky na kanalizační přípojky" ve výši 750 000,- Kč, snížením výdajů na "územní plány" ve výši 200 000,- Kč, zvýšením příjmů na "přijaté sankční platby"ve výši 600 000,- Kč a o 50 000,- Kč bude zvýšena rezerva města, dle bodu 2) důvodové zprávy.

c) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 24 - navýšení příjmů 1 533 680,- Kč, v návaznosti na skutečně přijaté úroky a splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. O tento příjem bude zvýšen stav FRB, dle bodu 3) důvodové zprávy.

d) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 25 - navýšení příjmů a výdajů o 836 490,- Kč, v návaznosti na úhradu ztráty Průvodcovské služby za rok 2007 ve výši 231 420,- Kč, dále posílení sociálního fondu o nároky zastupitelů, včetně uvolněných, ve výši 210 000 Kč, posílení investiční položky na zádlažbu historického jádra Kutné Hory v celkové výši 500 000 Kč. Výdaje budou kryty zvýšením příjmu na položce "převod za odnětí půdy" ve výši 836 490,-- Kč a rezervou města ve výši 104 930 Kč, dle bodu 4) důvodové zprávy.

e) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26 - navýšení příjmů a výdajů o 897 070,- Kč, na základě prohlášení očekávaného plnění rozpočtu Kanceláře tajemníka, oddělení vnitřní správy navýšení výdajů na školení, služby pošt, náklady na právní služby a nájemné v celkové výši 700 000,- Kč. Výdaje budou kryty příjmy za správní poplatky, přijaté příspěvky, náhrady a úroky v celkové výši 897 070,- Kč. O 197 070,- Kč bude navýšena rezerva města, dle bodu 5) důvodové zprávy.

f) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 27 - navýšení příjmů a výdajů o 49 800,- Kč, na základě prohlášení očekávaného plnění rozpočtu Odboru správního a Odboru dopravy v souvislosti s navýšením správních poplatků a poklesem předpokládaných příjmů z pokut o kumulovanou částku 49 800 Kč. O tuto částku bude navýšena rezerva města, dle bodu 6) důvodové zprávy.

g) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 - navýšení příjmů a výdajů o 579 290,- Kč, v návaznosti na zvýšené náklady na výkup pozemků ve výši 550 000,-- Kč, zvýšení položky na zneškodnění černé sklady ve výši 40 000 Kč a částečné zvýšení nákladů za krajany z Kazachstánu ve výši 8 450 Kč. Tyto výdaje budou kryty snížením nákladů na právní a ostatní služby ve výši 20 000,- Kč, navýšením příjmů na poplatcích za znečistění ovzduší, správních poplatcích a náhradách Odboru životního prostředí v celkové výši 579 290,-- Kč. O částku 840 Kč bude navýšena rezerva města, dle bodu 7) důvodové zprávy.

h) Předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 29 - snížení příjmů a výdajů o 421.310,- Kč, na základě prohlášení očekávaného plnění rozpočtu jde ve výdajové části o navýšení příspěvku pro MŠ Pohádka na finanční krytí očekávaných nákladů v celkové výši 220.000 Kč, částečné posílení nákladů spojených s pomocí krajanům z Kazachstánu ve výši 35 430 Kč, posílení cestovních nákladů v celkové výši 20.000 Kč, snížení nákladů na Klub důchodců v celkové výši 39.970 Kč, snížení nákladů na sociální služby ve výši 333.990 Kč a snížení příspěvku Domovu důchodů Čáslav ve výši 84.770 Kč. V příjmové části se jedná o zvýšení správních poplatků o částku 29.500,- Kč, zvýšení příjmů za poskytované služby v celkové výši 46.000 Kč, zvýšení položky za vymožené pohledávky ve výši 54.750 Kč, snížení příjmů za pokuty v celkové výši 130.530 Kč a snížení příjmů za nerealizovaný prodej vybraných domů ve výši 275.960 Kč. O 238.010 Kč bude snížena rezerva města, dle bodu 8) důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 228/08 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 26.8.2008 - 30.9.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.08


Usnesení č. 229/08 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - navýšení příjmů a výdajů o částku 650.000,- Kč, v příjmové části zvýšený výběr blokových pokut a ve výdajové části zvýšené náklady na mzdy a provoz MP.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 230/08 k návrhu prodeje 51% obchod. podílu spol. KH Tebis
Zastupitelstvo města I. j m e n u j e
pracovní skupinu ve složení Ing. Tomáš Benada, JUDr. Bedřich Prokop, Ing. Martin Suchánek a Ing. Vladimír Gajdoš (s hlasem poradním) na přípravu a dopracování všech nezbytných dokumentů pro dokončení procesu vstupu strategického partnera města do společnosti KH Tebis s.r.o., dle výsledků poptávkového řízení a nabídky vítězné firmy.

II. s c h v a l u j e záměr na prodej části obchodního podílu ve společnosti KH Tebis, s.r.o. ve výši 51 % za cenu 15.500.000,-- Kč společnosti Česká kapitálová společnost, a.s. IČ: 601 97 307, DIČ: CZ60197307, Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13.

Zrušeno usnesením ZM č. 37/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 231/08 k bezúplatnému převodu pozemků od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. PK 2057, 2542/1 o výměře ca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora podle §5 odst.1 písm. b) zákona č.95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.22
    
    
Usnesení č. 232/08 k prodeji pozemku pod domem v K.Hoře (m. Doležálkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1291/2 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Milanu a Anně Doležálkovým, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 233/08 k prodeji pozemku v Černínách (m. Růžičkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Černíny manželům Bedřichu a Anně Růžičkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 234/08 k prodeji pozemku na Kaňku (m.Pekárkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 780 o výměře 35 m2 v k.ú. Kaňk manželům Tomáši a Haně Pekárkovým, Kutná Hora za kupní cenu 210,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 235/08 k zakoupení části pozemků Na Kavkách - Z. Müller
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zakoupením id. 1/252 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Zdeňka Müllera, Štěnovice za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) se zaplacením znaleckého odhadu a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 236/08 k prodeji pozemku v k.ú. K.Hora - Comfia s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1930/2 o výměře 2533 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti společnosti Comfia, spol. s r.o., V Pražské bráně 71, Beroun za kupní cenu 700,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 237/08 k prodloužení termínu usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 238/08 k zápisu výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 9/08 Výboru pro zdravotnictví ZM ze dne 30.9.2008.


Usnesení č. 239/08 k zápisům Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 21.5., 28.5., 19.6. a 1.10.2008.


Usnesení č. 240/08 ke kontrolní zprávě kontrolního výboru (MP)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou Kontrolní zprávu o kontrole činnosti Městské policie Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
zvýšit tabulkový počet strážníků v souvislosti s náběhem výroby ve společnosti FOXCONN.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 241/08 ke kontrolní zprávě kontrolního výboru (plnění usnesení)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou Kontrolní zprávu o kontrole plnění usnesení RM a ZM za I. pololetí roku 2008.

II. d o p o r u č u j e
osobám zodpovědným za plnění usnesení zlepšit formální část plnění usnesení - předávat Kanceláři tajemníka informace o splnění usnesení.
Zodpovídá : vedoucí odborů a společností      Termín : 30.10.10


Usnesení č. 242/08 k řešení objektu čp. 555, ul. Uhelná
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 833/08 ze dne 16.9.2008.

II. s o u h l a s í
se záměrem řešit objekt čp. 555 v ul. Uhelná v Kutné Hoře.

III. u k l á d á
Odboru investic MÚ
zpracovat návrh variant řešení objektu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 243/08 k výboru regenerace památek města Kutné Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 9.10.2008.


Usnesení č. 244/08 k přistoupení do spol. Rozvojová agentura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přistoupení města Kutná Hora do společnosti Rozvojová agentura Kutná Hora a.s. formou nákupu 50 % akcií v nominální hodnotě 1.000.000,-- Kč postoupených od společnosti European commercial bureau a.s. za cenu 1 Kč.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 245/08 k záměru vstupu do akciové společnosti HC - Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem vstupu do společnosti HC - Kutná Hora a.s.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 233/09 ze dne 20.10.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 21. října 2008

Nahoru