21. října 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.října 2005

Usnesení č. 218/05 ke změně zřizovací listiny PS K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, Pirknerovo nám. 202.

V čl. V bodu 1 zřizovací listiny se doplňuje pozemek p.č. 1115 v k.ú.
Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Mgr. Zahradníčková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 219/05 k prodeji části pozemku v Radvančicích
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. KN 460/6 v k.ú. Útešenovice o výměře cca 70 m2 paní Kristě Soukupové, Poděbrady za kupní cenu 170,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením ZM č. 246/06 ze dne 12.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 220/05 k odkoupení pozemku v Č.Janovicích
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 479/3 o výměře 2.636 m2 v k.ú. Červené Janovice od pana Václava Oberreitera,Červené Janovice za kupní cenu 20,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 221/05 k prodeji pozemku pod garáží
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4128/95 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ladislavu a Marii Macovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 222/05 k prodeji a směně pozemků v Poličanech
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem dílu "b" pozemku p.č. 91/16 o výměře 22 m2 v k.ú. Poličany
manželům Petru a Miluši Nemčanským, Kutná Hora
za kupní cenu 400,-- Kč/m2.
b) se směnou pozemku p.č. 34/49 o výměře 35 m2 ve vlastnictví manželů
Nemčanských za pozemek p.č. 91/17 o výměře 89 m2 ve vlastnictví Města
Kutná Hora, vše v k.ú. Poličany, s doplatkem ve výši 50,- Kč/m2 ze
strany manželů Nemčanských.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 223/05 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4301 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jaroslava a Evy Svobodových, Kutná Hora,
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 224/05 k prodeji části pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 206/04 ze dne 26.10.2004.

II. s o u h l a s í
s prodejem dílu "a" a dílu "b" pozemku p.č. 677/5, dílu "e" a dílu "c" pozemku p.č. 675/17, dílu "d" pozemku p.č. 675/1 a pozemku p.č. 675/11 o celkové výměře 349 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Janu Flachsovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 44.913,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 225/05 k prodeji části pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 311 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Filingerovi, Kutná Hora za kupní cenu 600,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 226/05 ke směně pozemků v Koroticích
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 466/4 o výměře 84 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 51/2 o výměře 34 m2 v k.ú. Korotice ve vlastnictví pana Miroslava Sovy, Krchleby s doplatkem ze strany pana Sovy ve výši 10,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 227/05 k prodeji domu v Neškaredicích
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení na prodej domu čp. 54 v Neškaredicích s pozemkem p.č. 1/1 v k.ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 228/05 k žádosti o prodej pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 600/43 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 35 m2 paní Lence Candrákové Lázinkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 229/05 k vyhodnocení VŘ č. M 12/05
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitostí čp. 453 a 454 s pozemky p.č. 2917 o výměře 316 m2 a 2915 o výměře 288 m2 v k.ú. Kutná Hora s panem Pavlem Míkou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 2.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 230/05 k majetku Kutnohorského měšťanského špitálu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tím, aby Město Kutná Hora neuplatňovalo nárok na vydání pozemků v k.ú. Starý Kolín, Veletov a Konárovice, které byly původně ve vlastnictví Kutnohorského měšťanského špitálu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 231/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Karla a Zdenu
Dobiášovy, Kutná Hora, kteří se opozdili ze
závažných zdravotních problémů s uhrazením kauce a podáním "Návratky"
(Přijetí nabídky převodu bytu nájemcem) ve stanovené lhůtě 3 měsíců
pro výpočet slev a kauci i návratku doručili ve lhůtě do 6 měsíců.
b) s tím, že z důvodů uvedených v bodě a) bude pro výpočet množstevních
slev zahrnuta do nabídek podaných do stanoveného termínu i nabídka
manželů Dobiášových.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 232/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Františka a
Libuši Hvězdovy, Kutná Hora, kteří se opozdili
ze závažných zdravotních problémů s uhrazením kauce a podáním
"Návratky" (Přijetí nabídky převodu bytu nájemcem) ve stanovené lhůtě
3 měsíců pro výpočet slev a kauci i návratku doručili ve lhůtě do 6
měsíců.
b) s tím, že z důvodů uvedených v bodě a) bude pro výpočet množstevních
slev zahrnuta do nabídek podaných do stanoveného termínu i nabídka
manželů Hvězdových.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 233/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace u nájemníků manželů Bohumila a Evy Smítkových, Kutná Hora, kteří uhradili kauci ve výši 20.000,- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a návratku vrátili po uplynutí tříměsíční lhůty do 6 měsíců od převzetí nabídky. Tito nájemníci budou zahrnuti do množstevních slev uvedených pod bodem 1) v "Zásadách tvorby ceny bytové jednotky".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 234/05 k hospodaření Města K.Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora za III. čtvrtletí roku 2005.


Usnesení č. 235/05 ke 12. změně rozpočtu města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu města č. 12 schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 236/05 ke 13. změně rozpočtu města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 13. změny rozpočtu Města Kutná Hora :
navýšení o 733.420,- Kč v příjmové části rozpočtu,
2.414.880,- Kč ve financování a
3.148.300,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 237/05 k rozpočtovému výhledu města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený rozpočtový výhled města Kutná Hora na období 2006 - 2010
ve variantě b).
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 238/05 k příspěvku na kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu v souladu s usnesením ZM č. 7/05 žadatelům dle předloženého seznamu
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 239/05 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení na základě důvodové zprávy těmto žadatelům :
1) Eva Krejčová, ve výši 15.000,- Kč
2) Hana Pospíšilová, ve výši 8.000,- Kč
3) Roman Táborský, ve výši 50.000,- Kč
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 240/05 k pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v lokalitě s pozemky parcelní číslo 761/10 a 761/68 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (§17, odst.2, zák.č. 50/1976 Sb. s současně platném znění)


Zrušeno usnesením ZM č. 142/06 ze dne 27.6.2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 241/05 k vystoupení města z ČBLOK
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vystoupení Města Kutná Hora z Česko-belgicko-lucemburské obchodní komory (ČBLOK).
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 242/05 k pověření člena ZM zastupováním města
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Ing. arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města
v souladu s § 84, odst.2, písm.g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na mimořádné Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná dne 7.11.2005.

Zrušeno usnesením ZM č. 258/05 ze dne 30.11.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 243/05 ke změně zřizovací listiny ZŠ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění :
článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o "
správa hřiště "Sokolák" - výběr příspěvků na dovybavení a údržbu hřiště
Zodpovídá : Mgr.Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 244/05 ke změně zřizovací listiny ZŠ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v tomto znění :
článek VII Okruhy doplňkové činností se rozšiřuje o :
pronajímání haly BIOS
Zodpovídá : Mgr.Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 245/05 k poskytnutí příspěvků z FRM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora pro rok 2005 na následující nemovité kulturní památky :
- čp. 77 Vysokostelská ulice ve výši 60.000.- Kč
- čp. 521 Jánské náměstí ve výši 42.000,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.05


Usnesení č. 246/05 ke jmenování člena výboru ZM
Zastupitelstvo města j m e n u j e
pana MUDr. Bohuslava Procházku, člena rady města
členem Výboru regenerace památek ZM Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 247/05 k zápisu z jednání výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek ZM Kutná Hora ze dne 13.10.2005.


Usnesení č. 248/05 k žádosti o změnu platebních podmínek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku
Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového
řízení" panu Pavlu Růžičkovi, Kolín II, týkající se
změny platebních podmínek v souvislosti s výběrovým řízením SN 26/05
na prodej bytu č.9 v ul. Ortenova čp. 81, Kutná Hora, neboť záloha
nebyla uhrazena do 15 dnů po výzvě, ale platba byla opožděna o 4 dny.
b) s prominutím smluvní pokuty ve výši 2% z vyvolávací ceny, nejméně však
částku 10.000,- Kč z důvodu nezaplacení zálohy na kupní cenu do 15
dnů po obdržení výzvy dle "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku
Města Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám formou výběrového
řízení".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.05


Usnesení č. 249/05 k přijetí daru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - části veřejného osvětlení v ulicích Táborská a Na Rudě od JUDr. Vladimíra Pospíšila, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 250/05 k návrhu na zrušení usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 137/04 ze dne 15.6.2004 k půjčce od družstva.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 251/05 ke změně zřizovací listiny ZŠ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166 v tomto znění :
Z článku III., odst.3 se vyjímá druhá věta : "Další součástí základní školy je školní jídelna - výdejna (Kaňk), její účel a předmět činnosti je vymezen v § 39 zák.č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních.
Z článku V. bod 1 se vyjímá : budova čp. 243 k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 121 (zastavěná plocha) k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 122 (ostatní plocha, zeleň) k.ú. Kaňk
Článek V., bod 2 se mění takto :
Z uvedeného souboru movitých věcí se vyjímají věci uvedené v předávacím protokulu k 31.8.2005, kterým se předávají zpět Městu Kutná Hora. Tento předávací protokol tvoří přílohu č.2 zřizovací listiny a je její nedílnou součástí.
Článek VIII zní nově takto :
Příspěvková organizace se zřizuje s účinností od 1.1.2003 na dobu neurčitou.
Článek IX. se ruší.
Zodpovídá: Ing. Zahradníček, Ing. Suchánek

Zrušeno usnesením ZM č.298/05 ze dne 6.12.2005.
Zodpovídá : Mgr.Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 252/05 ke zrušení usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 83/05 ze dne 12.4.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 253/05 k zakoupení pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 3503 o výměře 708 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 254/05 k prodeji "Kouřimské brány"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a částí p.č. 311 v k.ú. Kutná Hora s tím, že podmínky prodeje a kritéria hodnocení budou předložena zastupitelstvu města k odsouhlasení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 255/05 k prodeji objektů z majetku města
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora zahrnout do 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek z majetku Města Kutná Hora objekty : Mazákova čp. 168 a čp. 169, Masarykova čp. 302, Vítězná čp. 221, Pod Valy čp. 304. Privatizace bude probíhat dle pravidel schv álených usnesením zastupitelstva města č. 198/04 ze dne 26.10.2004.

II. p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
vyhlášením výběrových řízení na prodej domů : Lorecká čp. 75, Šultysova čp. 165, Havířská čp. 393, Vocelova čp. 343, Vocelova čp. 613, Hornická čp. 205.


Usnesení č.53/06 ze dne 14.3.2006 vyjímá z bodu II. dům Šultysova čp. 165
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 256/05 k návrhu na prodej bytu
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem bytu č.5, Puškinská čp. 585, Kutná Hora manželům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.05


Usnesení č. 257/05 k volbě člena rady města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s §84, odst.1, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., O Obcích ve znění pozdějších předpisů pana Ing. arch. Pavla Železného,
Kutná Hora, členem Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.10.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 21. října 2005

Nahoru