21. prosince 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 21.prosince 2010

Usnesení č. 273/10 k rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu pro rok 2010 v tomto členění:
příjmy celkem 513 131,87 tis. Kč
provozní výdaje 442 040,31 tis. Kč
investiční výdaje 71 091,56 tis. Kč
výdaje celkem 513 131,87 tis. Kč
saldo financování 0,00 tis. Kč
saldo rozpočtu 0,00 tis. Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 274/10 k rozpočtovému opatření EO č. 34-35
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.34 - přesun a navýšení rozpočtových prostředků na základě požadavku Technických služeb na pokrytí navýšených nákladů na služby v oblasti veřejné zeleně a rostlinného odpadu ve výši 183 940 Kč. Tento požadav ek bude pokryt částečně navýšením příjmů ve výši 8 980 Kč a snížením výdajů na služby oddělení kanceláře tajemníka ve výši 10 000 Kč a snížením investičních výdajů na parkoviště Sídliště Šipší ve výši 164 960 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b)předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 35 - přesun rozpočtových položek oddělení informatiky na zabezpečení optického propojení počítačové sítě ve výši 365 360 a to z neinvestiční položky nákup drobného hmotného majetku dle důvodové zprávy č. 2< BR>
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 275/10 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1.12. 2010 - 8.12.2010


Usnesení č. 276/10 ke změně usnesení č. 53/10
Zastupitelstvo města r u š í
bod I. písmeno b) usnesení ZM č. 53/10 v souvislosti s přijetím Směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 277/10 k OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému KO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 278/10 k OZV č. 5/2010
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 279/10 k odpisu pohledávky - půjčka TJ Sokol Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě přiložené důvodové zprávy s prominutím splacení bezúročné půjčky TJ Sokol Kutná Hora a odpisem předmětné pohledávky ve výši 200.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 280/10 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávek Odboru správy majetku v celkové hodnotě 297.971,50- Kč za nedoplatky vyúčtování služeb a nájemného za zemřelými.

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 281/10 k bezúplatnému převodu majetku PO ZŠ J.Palacha
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem účelově darovaného majetku (technologie bezbariérového přístupu), zřízené příspěvkové organizaci Základní škole Jana Palacha, v celkové hodnotě 1.110.310,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 282/10 k vyhodnocení VŘ č. M/6/10 (pozemky v k.ú. Útěšenovice)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/32 o výměře 1.349 m2 a p.č. PK 498/18 o zbytkové výměře 5.209 m2, vše v k.ú. Útěšenovice panu Ing. Michalu Holíkovi,285 21 Zbraslavice za kupní cenu ve vý ši 350.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 283/10 k prodeji části pozemku v K. Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4212 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Petru Píchovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 284/10 k prodeji pozemku v Perštejnci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Perštejnec panu Radku Navrátilovi, Kutná Hora za kupní cenu 10,-Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

b) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 510 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Františku a Haně Novotným, Praha 8 za kupní cenu 10,- Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

c) s prodejem části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Miloslavu a Martě Novotným, Kutná Hora za kupní cenu 10,- Kč/m2 (+ uhrazení 1/3 nákladů za pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 285/10 k prodeji části pozemku v K. Hoře (Římskokatolická farnost)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 8/2 o výměře cca 15 m2 v kat. území Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.654,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 286/10 k prodeji pozemků v K. Hoře (m. Lapáčkovi, p. Hladiš)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2169/4 o výměře 81 m2, části pozemku p.č. 2168/4 o výměře cca 60 m2 a části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Dušanu a Lence Lapáčkovým, Kutná Hora a panu Martinu Hladišovi, Kutná Hora za kupní ce nu ve výši 530,- Kč/m2 (+ 2.400,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 287/10 k prodeji pozemků na Kaňku (p. Vaněk)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 630/4 o výměře 14 m2 v k.ú. Kaňk za kupní cenu 400,-Kč/m2 a části pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kaňk za kupní cenu 255,- Kč/m2 (+ znalečné 2.612,- Kč) panu Zdeňku Vaňkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 288/10 k přijetí daru - nemovitosti v K.Hoře (Bouwfonds ČR)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 155/10 ze dne 29.6. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 289/10 k plánu společných zařízení KPÚ Bylany
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s návrhem plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylany u Kutné Hory firmou GEPARD s.r.o., se sídlem Štefánikova 52, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 290/10 k dodatku ke kupní smlouvě na prodej areálu Kouřimská brána
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 37/2008 uzavřené dne 31. 12. 2008 mezi Městem Kutná Hora a společností HILLDANE Capital, a.s. se sídlem Náměstí Hrdinů 1034/6, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 291/10 ke zrušení usnesení (prodej pozemků v Malíně m.Matejovie)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 99/10 ze dne 18.5. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 292/10 k harmonogramu svozu odpadů na rok 2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2011, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území m ěsta Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 293/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 96-37/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.96/10, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky Pivovar náhrada škody ve výši 168.350,-- Kč a kterým se zároveň v této výši navyšují výdajové položky nebytové prostory opravy (100.000,-- Kč), byty služby, revize (50. 000,-- Kč) a nebytové prostory služby, revize (18.350,--Kč).

b) s předloženým návrhem OSM č.97/10, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční položky PD - kruhová křižovatka u Kauflandu ve výši 199.000,-- Kč, a to na úkor položek komunikace úklid (156.700,-- Kč) a opravy vandalismus - pojistné události (4 2.300,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.12.10


Usnesení č. 294/10 k vydání změny č. 25 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 25 Územního plánu města Kutné Hory (dle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 S b., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 295/10 k vydání změny č. 24 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 24 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2 004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 296/10 k parkovišti u nádraží - přijetí dotace, uzavření sml., spolufinancování
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a tímto neschvaluje spolufinancování projektu "Parkoviště u nádraží (P+R)" (reg. č.:CZ 1.15/1.2.00/45.01002) z rozpočtu města.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 297/10 k vícenákladům regenerace HJ V. etapa (Barborská ul.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce historického jádra V.etapa v ulici Barborské ve výši 1.200.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 298/10 ke vzorům smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené vzory smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace a vzory smluv o poskytnutí finančního příspěvku na projekt na základě podané grantové přihlášky a usnesení rady města, popř. usnesení zastupitelstva města dle důvodové zprávy.
Smlouvy budou každoročně aktualizovány dle platné legislativy. Aktualizace bude provedena,změn-li se podmínky legislativního rámce.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.12.10


Usnesení č. 299/10 ke vzorům smluv o poskytnutí dotace z příspěvkového programu Města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené vzory smluv o poskytnutí finančního příspěvku z příspěvkového programu Města Kutná Hora a o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 300/10 k zástavbě areálu bývalého podniku Avia
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým záměrem společnosti CrestReality a.s. na zástavbu areálu bývalého podniku Avia Kutná Hora dle předložené studie.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 301/10 k odměnám neuvolněným členům ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 1. 2011 předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 302/10 k termínům jednání ZM na rok 2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 303/10 ke změně v zastoupení města v obch. společnostech s majetkovým podílem
Zastupitelstvo města n a v r h u j e
a) Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Jiřího France a Jiřího Vaňka
b) Valné hromadě společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
1. jmenovat do představenstva společnosti pana Karla Koubského
2. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Jindřicha Bartoně a Pavla Miku

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 304/10 k informativní zprávě k poskytování půjček z FRB
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2010

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2011 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2011

III. s o u h l a s í
a) s kriterii pro výběrové řízení poskytování půjček z FRB dle důvodové zprávy
b) s poskytováním půjček z FRB mimo VŘ v průběhu roku dle finančních prostředků na účtu FRB

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 305/10 k rozpočtovému opatření EO č. 36-37
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.36 - přesun rozpočtových prostředků na pokrytí požadavku TJ Stadion Kutná Hora ve výši 550 tis. Kč a to z položky nákup drobného hmotného majetku a nákup služeb kanceláře tajemníka a dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 37 - navýšení rozpočtových prostředků sociálního fondu splátky půjček a zároveň navýšení transferů zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 175 000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 306/10 k pověření členů ZM zastupováním města na VH spol. Sparta ČKD K.Hora
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance CSc., starostu města
pana Ing. Jiřího France, místostarostu města
pana Karla Koubského, místostarostu města a
pana Mgr. Ing. Pavla Bezoušku, člena zastupitelstva města

v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., která se koná 22. prosince 2010.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 22.12.10


Usnesení č. 307/10 ke zřízení výborů ZM
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
na základě § 117 ods. 2 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění s účinností od 1.1.2011 Kontrolní a Finanční výbor Zastupitelstva města Kutná Hora ve složení:
a) Finanční výbor: Zdeněk Jirásek, Romana Reisichová, Pavel Míka, Jaroslav Suk, Jan Cihlář, Vladimír Dytrych, Jakub Šanda
b) Kontrolní výbor: Zuzana Moravčíková, Josef Jursík, Ivana Vopálková, Petr Doležal, Ivo Šalátek, Martin Hlavatý a Eva Malinová

II. j m e n u j e
a) pana Ing. Zdenka Jiráska do funkce předsedy Finančního výboru
b) paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou do funkce předsedkyně Kontrolního výboru.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.10RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 21. prosince 2010

Nahoru