21. května 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 21. května 2020

Usnesení č. 56/20 ke schválení programu jednání ZM 21. 5. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 21. 5. 2020.


Usnesení č. 57/20 k účasti členů Rady města na jednáních r. 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o účasti členů Rady města na jejích jednáních v roce 2019.


Usnesení č. 58/20 k zápisu Osadního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 24. 04. 2020.


Usnesení č. 59/20 k rozdělení hlasování o bodech maeteriálu 1/04 z 21.5.2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozdělení hlasování o jednotlivých bodech materiálu 1/04 ze dne 21. 5. 2020.


Usnesení č. 60/20 k zápisu Osadního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Vnitřní město ze dne 19. 5. 2020,
b) rezignaci členky paní Kamily Dostálové.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 61/20 k jmenování předsedkyně OsV Vnitřní město
Zastupitelstvo města j m e n u j e
předsedkyní Osadního výboru Vnitřní město paní Janu Buřičovou.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 62/20 ke jemnování člena OsV Vnitřní město
Zastupitelstvo města j m e n u j e
členem Osadního výboru Vnitřní město pana Jana Ďoubala, KH.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 63/20 ke jmenování člena OsV Vnitřní město
Zastupitelstvo města j m e n u j e
členem Osadního výboru Vnitřní město pana Ludvíka Drnka, KH.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.05.20


Usnesení č. 64/20 k účtenkové loterii
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
podporu podnikatelů v pohostinství formou soutěže s níže uvedenými parametry a souhlasí s částkou určenou k rozdělení mezi vylosované účastníky ve výši 50.000 Kč,

II. u k l á d á radě města vypsat podmínky podpory min s těmito parametry:
- zahájení soutěže - po otevření vnitřních prostor podniků v pohostinství
- možnost přihlášení do soutěže do 20. 9. 2020
- losování v plánovaném termínu konání Svatováclavských slavností
- účastník musí mít bydliště v okresu Kutná Hora nebo Kolín
- podmínkou účasti je útrata částky v souhrnné hodnotě převyšující 500 Kč v min 2 různých podnicích v Kutné Hoře splňující podmínky pro pohostinství
- maximální částka vyplacená na jeden soutěžní formulář je 1000 Kč
- počet podaných soutěžních formulářů není omezen.

Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 65/20 k obnovení kontokorentího úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. do 28. 6. 2021. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.06.20


Usnesení č. 66/20 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12. 5. 2020


Usnesení č. 67/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 7/20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 7/20, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky, a to položky lesní porosty - pojistné plnění ve výši 764.880 Kč a dále dochází k navýšení příjmové položky nebytové prostory - pojistné náhrady o částku 275.135 Kč s tím, že ve stejné výši 1.040.015 Kč (764.880 Kč + 275.135 Kč) dojde i k navýšení výdajů, a to navýšením výdajové položky byty - opravy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.05.20


Usnesení č. 68/20 k prodeji pozemku v k.ú. Černíny (Ing. Procházka)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 419/23 o výměře 25 m2 v k. ú. Černíny panu Ing. Jaromíru Procházkovi, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 17.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 69/20 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šafránková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 892/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 3925-95/2018 pozemek p. č. 892/62), v k. ú. Kutná Hora paní Martině Šafránkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 35.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 70/20 k vyhodnocení VŘ č. M 1/20 (prodej pozemku v Kutné Hoře)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2169/1 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví paní Lenky Lapáčkové, Kutná Hora, pana Dušana Lapáčka, Kutná Hora a pana Martina Hladiše, Kutná Hora (každý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3) za celkovou kupní cenu ve výši 53.375 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 71/20 k bezúpl. převodu části pozemku v Červ. Janovicích (SK-KSÚS)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p. č. 380 o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu č. 502-191360/2019 pozemek p. č. 380/2) v k. ú. Červené Janovice, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 72/20 k prodeji nemovitých věcí v k. ú. KH (Palackého nám. 379)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 1291/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a dále zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora
a) společnosti C. H. T. real estate, a. s. se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ 02236061
b) panu Xvan Hvan Ha a paní Thithanh Lan Nguyen, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 73/20 k předkupnímu právu v k. ú. Kutná Hora (Ing. Tomáš)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p. č. 2930/1, p. č. 2930/2,p. č. 2930/4, p. č. 2930/6, p. č. 2931, p. č. 2932/1, p. č. 2933, p. č. 2948/1, p. č. 2949/4, p. č. 2952/3, vše v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Ing. Pavla Tomáše, 193 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 74/20 k prodeji pozemku v k. ú. KH (p. Balada, p. Očenášek)
Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej pozemku p. č. 1522/1 (zahrada) o výměře 2.524 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Ing. Pavlovi Baladovi, 120 00 Praha 2 a panu Ing. Tomášovi Očenáškovi, 503 53 Smidary.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 75/20 k prodeji objektu čp. 435, Nádražní, KH (p. Rožumberský)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba č. p. 435, panu Janu Rožumberskému, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 76/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Plesník)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 967 o výměře 114 m2 (dle geometrického plánu č. 4073-245/2019 pozemek p. č. 967/1), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Otakaru Plesníkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 81.825 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 77/20 k prodeji pozemku v k. ú. Perštejnec (p. Hrouda)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 159/31 o celkové výměře 9 m2 v k. ú. Perštejnec, včetně všech součástí a příslušenství, panu Jaroslavu Hroudovi, Praha 4 za celkovou kupní cenu ve výši 4.075 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 78/20 k informativní zprávě k připomínkám Mgr. Bc. D. Vepřkové
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu k připomínkám k materiálu 4/02 v zápisu z jednání ZM 28. 1. 2020 od členky zastupitelstva města paní Mgr. Bc. Dany Vepřkové.


Usnesení č. 79/20 k doplnění znění pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
doplněné znění pravidel pro vydávání periodika Kutnohorské listy.


Usnesení č. 80/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu - Česká 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
jednorázovou finanční podporu multižánrového hudebního klubu Česká 1 ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je pan Wilco Versteeg.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.20


Usnesení č. 81/20 k dodatku smlouvy č. 8/19 z FRB o zápůjčce z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 8/19 o zápůjčce z FRB - změna ručitele ze současného - Jaroslava Kombercová , na nového - Zdeněk Vaněk .
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 82/20 k rozdělení dotací z rozpočtu Města KH na soc. účely pro rok 2020
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 na základě přijatých žádostí o dotace:
1. Povídej, z. s., sídlo Česká 235/36, Kutná Hora, IČ 67984860, na registrovanou sociální službu krizová pomoc, žádost o dotaci s názvem: Krizová pomoc - Poradna pro lidi v tísni, ve výši 235.200 Kč (navrženo k prioritní podpoře),
2. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu noclehárna, žádost o dotaci s názvem: Duhové Atrium: Noclehárna, ve výši 150.627 Kč,
3. Cesta životem bez bariér, z. s. sídlo Paběnice 75, Paběnice, IČ 27044700, na registrovanou sociální službu odlehčovací služba, žádost o dotaci s názvem: Odlehčovací služba v novém Centru denních služeb, ve výši 282.426 Kč,
4. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu raná péče, žádost o dotaci s názvem: SNS: Raná péče Na Sioně, ve výši 225.400 Kč (navrženo k prioritní podpoře),
5. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: Čtyřlístek: aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 257.823 Kč,
6. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: SNS: Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spolu na Sioně, ve výši 148.493 Kč,
7. Povídej, z. s., sídlo Česká 235/36, Kutná Hora, IČ 67984860, na registrovanou sociální službu telefonická krizová pomoc, žádost o dotaci s názvem: Telefonická krizová pomoc - Linka důvěry, ve výši 146.108 Kč,
8. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu nízkoprahové denní centrum žádost o dotaci s názvem: Duhové Atrium: Nízkoprahové denní centrum, ve výši 0 Kč,
9. DIGNO (důstojnost) z. s., sídlo Hořany 25, Miskovice, IČ 26543150, na registrovanou sociální službu osobní asistence žádost o dotaci s názvem: Osobní asistence DIGNO, ve výši 136.500 Kč (navrženo k prioritní podpoře),
10. Prostor plus o.p.s., sídlo Na Pustině 1068, Kolín II, IČ 26594633, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: SAS Klubus, ve výši 52.280 Kč,
11. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žádost o dotaci s názvem: A+D +CHPS: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve výši 0 Kč,
12. Prostor plus o. p. s., sídlo Na Pustině 1068, Kolín II, IČ 26594633, na registrovanou sociální službu terénní programy žádost o dotaci s názvem: Terénní programy, ve výši 62.699 Kč,
13. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu terénní programy žádost o dotaci s názvem: Duhové Atrium + Racek: Terénní programy, ve výši 248.033 Kč,
14. Život Plus, z. ú., sídlo Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, IČ 04616685, na registrovanou sociální službu tísňová péče, žádost o dotaci s názvem: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ve výši 126.276 Kč,
15. Respondeo, z. s., sídlo Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, IČ 26631628, na registrovanou sociální službu intervenční centrum žádost o dotaci s názvem: Intervenční centrum Respondeo na území Kutné Hory, ve výši 10.795 Kč,
16. Domácí hospic Srdcem, z. ú., sídlo U Stodoly 1523, Kolín, IČ 07043732, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství žádost o dotaci s názvem: Zachování důstojnosti člověka - paliativní péče, ve výši 0 Kč,
17. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., sídlo Pernerova 10/32, Praha, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Sociální poradenství pro migranty, ve výši 64.100 Kč (navrženo k prioritní podpoře),
18. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlo Hřebečská 2680, Kladno, IČ 26594544, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Odborné sociální poradenství, ve výši 21.635 Kč,
19. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Racek: Sociální poradna, ve výši 301.254 Kč,
20. Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, sídlo Miskovice 30, Miskovice, IČ 61924261, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žádost o dotaci s názvem: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Afinita, ve výši 0 Kč,
21. Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326, na registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, žádost o dotaci s názvem: Sociálně terapeutické dílny pro Kutnohorsko, ve výši 0 Kč,
22. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, žádost o dotaci s názvem: A+D: Sociálně terapeutická dílna, ve výši 90.690 Kč,
23. Oblastní charita Havlíčkův Brod, sídlo B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na registrovanou sociální službu denní stacionář, žádost o dotaci s názvem: Centrum sociálních služeb Petrklíč, ve výši 0 Kč,
24. Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Občanská poradna pro Kutnohorsko, ve výši 39.540 Kč,
25. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu pečovatelská služba, žádost o dotaci s názvem: Charitní pečovatelská služba, ve výši 0 Kč,
26. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlo Hřebečská 2680, Kladno, IČ 26594544, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žádost o dotaci s názvem: Sociální aktivizační služby, ve výši 0 Kč,
27. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Duhové Atrium: Sociální rehabilitace, ve výši 0 Kč,
28. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: A+D: Sociální rehabilitace, ve výši 146.610 Kč,
29. Rytmus Střední Čechy, o.p.s., sídlo F. V. Mareše 2056, Benešov, IČ 27903508, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace, ve výši 23.849 Kč,
30. Institut zdravotně-sociálních služeb, z. ú., sídlo Rozárčina 1480/7, Praha, IČ 06229654, na registrovanou sociální službu tísňová péče, žádost o dotaci s názvem: Náš Slunovrat, ve výši 0 Kč,
31. Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, sídlo Miskovice 30, Miskovice, IČ 61924261, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Sociální rehabilitace Astra, ve výši 0 Kč,
32. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, žádost o dotaci s názvem: Triangl: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve výši 0 Kč,
33. Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, sídlo Miskovice 30, Miskovice, IČ 61924261, na registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, žádost o dotaci s názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa, ve výši 158.158 Kč,
34. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Kutná Hora, sídlo Červené Janovice 102, IĆ 49543512, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ve výši 0 Kč,
35. SK Barbora, z. s., sídlo Husova 151/16, Kutná Hora, IČ 22665889, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Potravinová a materiální pomoc pro občany Kutné Hory v sociální tísni v roce 2020, ve výši 18.326 Kč,
36. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná Hora, sídlo Zachova 368, Kutná Hora, IČ 86553003 na činnost sociálního charakteru pod názvem: Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 10.983 Kč,
37. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na činnosti sociálního charakteru pod názvem: Dobrovolnické centrum, ve výši 21.339 Kč,
38. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na činnosti sociálního charakteru pod názvem: Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, ve výši 20.837 Kč,
39. Asociace rodičů a přátel a zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. KLUB "Sluníčko", sídlo Trebišovská 611, Kutná Hora, IČ 49545582, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Integrace zdravotně postižených dětí a volnočasové aktivity, ve výši 0 Kč,

II. s c h v a l u j e
v souladu s pravidly Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Kutná Hora a subjekty, které dle bodu I. získaly finanční dotaci.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 83/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 01
Zastupitelstvo města o d k l á d á
materiál č. 15/01 ze dne 21. 5. 2020 na příští jednání zastupitelstva města.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 16.06.20


Usnesení č. 84/20 k řešení domu na Palacého náměstí
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora předložit zastupitelstvu města návrh řešení pozemku p. č. 1291/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a dále zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 15.09.20


Usnesení č. 85/20 ke změně termínu ZM
Zastupitelstvo města m ě n í
termín jednání zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16. 6. 2020 na 23. 6. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 23.06.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 21. května 2020

Nahoru