21. června 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 21.června 2005

Usnesení č. 145/05 k závěrečnému účtu za rok 2004
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2004 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2004 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu

III. s o u h l a s í
s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 146/05 k závěrečnému účtu Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2004
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kutnohorsko za rok 2004.


Usnesení č. 147/05 k prodeji technologie pivovaru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením technologie pivovaru ve vlastnictví společnosti KH Tebis K.Hora s.r.o. včetně plniče Rotus 60 (plnící linka) Městem Kutná Hora za částku 3.959.250,-- Kč, od které bude odečten zápočet financované opravy plniče Rotus 60 ve výši 2.844.000,-- Kč. Skutečná platba za odprodej technologie pivovaru bude tedy pouze 1.115.250,-- Kč.


Změněno usnesením ZM č. 181/05 ze dne 13.9.2005.
Zrušeno usnesením ZM č. 157/06 ze dne 27.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 148/05 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů, rušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 196/05.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 149/05 ke změně zřizovací listiny - ZŠ TGM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu u zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387:
Z čl. V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá pozemek p.č. 2445/1 - ostatní plocha v k.ú. Kutná Hora

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 150/05 k prodeji pozemků formou výběrového řízení
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
vypsáním výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4649 m2, p.č. 4095/7 o výměře cca 7625 m2 a pozemku č. dle PK 1756 o výměře 6697 m2 vše v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.09.05


Usnesení č. 151/05 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora a k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 3332 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 785/174 o výměře 1.333 m2 v k.ú. Sedlec ve vlatnictví pana Karla Schwarzenberga.


Zrušeno usnesením č. 51/06 ze dne 14.3.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 152/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 4.3.2002 mezi Městem Kutná Hora a panem Ing. Tomášem Benadou, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 4.3.2002. Město vrátí Ing. Benadovi částku ve výši 235.934,-- Kč.

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy k bytu č. 8 v čp. 656, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem Petrem Novotným, Benešov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 153/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 14.3.2001 mezi Městem Kutná Hora a manželi Lucií a Alešem Kaiznerovými, Kutná Hora. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 14.3.2001 Město Kutná Hora vrátí manželům Kaiznerovým částku ve výši 188.658,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 154/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h la sí
se vzdáním se práva a prominutí pohledávky ve výši 65.551,-- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Martě Tůmové, Kutá Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 155/05 k souhlasu s prominutím úroku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a sí
s prominutím úroku z prodlení pro Pivovar Kutná Hora spol. s.r.o. U Lorce 11, Kutná Hora ve výši 32.929,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 156/05 ke schválení souborného stanoviska ke konceptu změny č. I. ÚP
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
souborné stanovisko ke konceptu č. I. územního plánu centrální zóny města Kutná Hora.

II. u k l á d á
Městskému úřadu, odboru územního plánování a regionálního rozvoje:
v souladu s dohodnutými výsledky jednání s dotčenými orgány státní správy zabezpečit vypracování návrhu změny č. I. územního plánu centrální zóny města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 157/05 k žádosti poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu těm žadatelům, kteří mají na realizaci přípojek podepsanou smlouvu o spolupráci s VHS a.s. a její dodatek a současně podanou žádost o pšíspěvek.

b) s pokytnutím příspěvku ve výši 5.000,--- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu těm žadatelům, kteří nemají podepsanou smlouvu o spolupráci s VHS a.s., ale předloží kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci a mají podanou žádost o příspěvek.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 158/05 k rozdělení finanč. prostředků z FRB pro rok 2005
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 pro výběrové řízení č. II (vyhlášené 31.3.2005) dle předloženého návrhu komise pro poskytování půjček.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 159/05 ke schválení dodatku ke zřizovací listině školského zařízení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Školní jídelny Kutná Hora, J. Palacha 166 v tomto znění:
- článek III Účel a předmět činnosti - původní zřízovací listiny se mění takto:
Účelem a předmětem činnosti organizace je zajišťování stravování pro žáky a zajišťování závodního stravování pro vlastní zaměstnance (tj. zaměstnance příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora) v souladu s právními předpisy.

- článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o:
zajišťování závodního stravování pro zaměstnance základních a ostatních škol v Kutné Hoře.


Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Kožený      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 160/05 k úpravě rozpočtu PO MŠ Pohádka - modernizace kuchyně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s případnou úpravou rozpočtu PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, v souvislosti s dofinancováním projektu modernizace kuchyně MŠ v případě obdržení grantu.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 161/05 ke smlouvě s firmou Connex - turistická linka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem smlouvy s firmou Connex Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti Města Kutné Hory novou linkou MAD č. 245006 na rok 2005.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 162/05 ke zrušení výuky na ZŠ Kaňk
Zastupitelstvo města z r u š u j e
výuku na odloučeném pracovišti Kaňk Základní školy Kutná Hora, Jana Palacha 166, ke dni 30.6.2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 163/05 k výroční zprávě nadace Kutná Hora UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu nadace "Kutná Hora - památka UNESCO" za rok 2004 včetně zprávy auditorů.


Usnesení č. 164/05 k zápisu výboru regenerace památek města K.Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 26.5.2005.


Usnesení č. 165/05 k poskytnutí úvěru SMM s.r.o. - nemocnice od 1.7.2005
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím úvěru za obecně platných podmínek společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o., Dolní 186, Kutná Hora ve výši 15 mil. Kč se splatností do 30.5.2006 na rozjezd společnosti.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 166/05 k rozpočtové změně č. 7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 7. změny rozpočtu:
navýšení o 38.736.920,-- Kč v příjmové části,
14.550.030,-- Kč ve financování a
53.286.950,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.06.05


Usnesení č. 167/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí smlouvy a budoucí nájemní smlouvy ze dne 16.3.2001 mezi Městem Kutná Hora a paní Ivanou Krulišovou, Kutná Hora. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI, smlouvy uzavřené dne 16.3.2001. Město vrátí paní Krulišové částku ve výši 171.180,-- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 168/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/05 - prodej b.j. J.Zajíce 126
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 12 v domě čp. 126, ul. J.Zajíce, v Kutné Hoře se sl. Ivetou Vagenknechtovou 280 00 Kolín. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 652.002,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 169/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/05 - prodej b.j. Ortenova 76
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 5 v domě čp. 76, ul. Ortenova, v Kutné Hoře s firmou CONGER, a.s. se sídlem Příkrá 46, 280 02 Kolín 4. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 451.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 170/05 k předání movitého majetku PO MTD - DK darem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním movitého majetku příspěvkové organizaci Městské Tylovo divadlo v celkové hodnotě 104.067,10 Kč dle předloženého inventurního sesznamu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 21. června 2005

Nahoru