20. května 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 20.května 2014

Usnesení č. 64/14 ke změně členství Osadního výboru Žižkov - Vrchlice
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Radka Herolda a paní Drahomíru Novákovou, Kutná Hora

II. v o l í
paní Miroslavu Heroldovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru pro městské části Vrchlice - Žižkov.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.14


Usnesení č. 65/14 k ustanovení pracovní skupiny k přípravě oslav
Zastupitelstvo města u s t a v u j e
Pracovní skupinu pro přípravu a realizaci oslavy 20. Výročí zápisu Města Kutná Hora na Listinu UNESCO ve složení : starosta města, místostarosta města, zástupce nadace Kutná Hora - Památka UNESCO, zástupce oddělení kultury a CR, zástupce odboru památkové péče, jednatelka Průvodcovské služby Kutná Hora.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 66/14 k závěrečnému účtu - DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za r.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2013.


Usnesení č. 67/14 k závěrečnému účtu DSO ČESKÁ INSPIRACE za r.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2013.


Usnesení č. 68/14 k závěrečnému účtu - DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO za r.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2013.


Usnesení č. 69/14 ke stanovení počtu členů zastupitelstva pro voleb.období 2014-2018
Zastupitelstvo města s t a n o v í
v souladu s ustanovením §§ 67 a 68 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kutná Hora pro volební období 2014 - 2018 v počtu 27 členů.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 70/14 k plnění rozpočtu města KH k 31.3.2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2014.


Usnesení č. 71/14 k rozpočtovému opatření EKO č.9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - kterým dochází k zapojení dodatečných příjmů do rozpočtu města ve výši 15.000.000,-Kč na pokrytí očekávaných nezbytných výdajů dle důvodové zprávy č. 1.

b) poskytnutí investičního příspěvku pro Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora ve výši 4.300.000,-Kč dle důvodové zprávy č. 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.14


Usnesení č. 72/14 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 19. 3. 2014 - 30. 4. 2014.


Usnesení č. 73/14 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2015. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 74/14 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 12.5.2014.


Usnesení č. 75/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Krajbych
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4128/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Oldřichu Krajbychovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 76/14 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Veber
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 77/14 k prodeji pozemku v k.ú.KH - pí Reimannová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2716/5 o výměře 37 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Janě Reimannové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 78/14 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - man.Tichých
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloši a Jiřině Tichých,Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 79/14 k prodeji části pozemků v k.ú.KH k výstavbě sportovní haly
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 2466/1 o výměře 197 m2, p.č. 2467/1 o výměře 1.314 m2 a p.č. 2467/2 o výměře 488 m2 (dle geometrického plánu č. 3463-13/2014 ze dne 24.2. 2014 pozemky p.č. 2467/3 o výměře 682 m2 a p.č. 2467/4 o výměře 1.317 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora nabyvateli, který vzejde jako vítěz veřejné zakázky "Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka" za celkovou kupní cenu ve výši 1.773.799,-Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 11/15 ze dne 27. 1. 2015
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 80/14 k odkupu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - Ing. Holík
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 662/15 o výměře 536 m2 (dle geometrického plánu č. 833-100/2013 ze dne 1.7. 2013 pozemek p.č. 836/3), části pozemku p.č. 662/16 o výměře 43 m2 (dle geometrického plánu č. 833-100/2013 ze dne 1.7. 2013 pozemky p.č. 836/5 a p.č. 836/6) a pozemků p.č. 836/7 o výměře 32 m2, p.č. 836/8 o výměře 97 m2 a p.č. 836/12 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, od pana Ing. Michala Holíka,285 21 za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 81/14 k odkupu části pozemku v k.ú.KH - komunikace Nad Lesem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 3567/1 o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 3487-32/2014 ze dne 10.4.2014 pozemek p.č. 3567/6) v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, od manželů pana Ing. Petra a paní Vladimíry Hlaváčových,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 82/14 ke směně části pozemků v Malíně - pí Dvořáková, pí Bouřilová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 161/3 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, v podílovém spoluvlastnictví paní Miroslavy Dvořákové,250 75 Nový Vestec (id. 1/2) a paní Zdeňky Bouřilové,250 75 Nový Vestec (id. 1/2), za část pozemku p.č. 161/4 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 83/14 k uznání vlastnického práva ke stavbě trafostanice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě bez čp/če - budově technické vybavenosti na pozemku p.č. 2825/2 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 mezi Městem Kutná Hora a spol. ČEZ, a.s.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.15


Usnesení č. 84/14 k uznání vlastnického práva k pozemku v k.ú.Sedlec u KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 662/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve prospěch Města Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov, se sídlem Hlízov 164, 285 32.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 85/14 ke zřízení věcného břemene ve prospěch Města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Okružní křižovatka II/126 - optická síť" na pozemcích p.č. 4516/2, p.č. 4156/3, p.č. 3687/3 v kat. území Kutná Hora v majetku Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezení užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 18.650,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 86/14 k záměru odkoupit areál bývalé cihelny v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem odkoupit areál bývalé cihelny s pozemky zapsanými na LV č. 10035 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 29.693 m2 od spol. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., se sídlem č.p. 235 Ledčice za maximální kupní cenu ve výši 13.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 87/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Slepičková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 22.709,00 Kč pro paní Ludmilu Slepičkovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 88/14 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Davidem Lancem,Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Davidu Lancovi částku ve výši 332.121,- Kč, uhrazenou ke dni 28. 2. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 89/14 k vyhodnocení VŘ č.SN 10/14 na prodej bytu č.221/16, ul.Vítězná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 10/14 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 16 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 s paní Kateřinou Burdovou,Kolín. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 585.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 90/14 k vyhodnocení VŘ č.SN 09/14 na prodej bytu č.221/14, ul.Vítězná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 09/14 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11.2007 s panem Mgr. Davidem Markem,Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu ve výši 585.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 91/14 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 201/13 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 92/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Davidová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 40.828,-Kč pro paní Janu Davidovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 93/14 k uzavření nájemní smlouvy - Taner Invest s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o bezplatném převodu majetku, která je obsažena ve Smlouvě o nájmu nemovitostí v čl. XIII. mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Taner Invest s.r.o., IČ 01511360, se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 126.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 94/14 k odprodeji bytových jednotek v rámci 2.vlny privatizace
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 322,
ul. Benešova včetně podílů na společných částech domu a pozemku p.č. 2479/1 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 20.2.2012 níže uvedeným současným nájemcům
1) byt. jednotka č. 322/1, paní Jana Vesecká, kupní cena ve výši 68.389,- Kč
2) byt. jednotka č. 322/3, manželé Drahoslava a Michal Kameníkovi, kupní cena ve výši 188.775,- Kč
3) byt. jednotka č. 322/4, manželé Helena a Pavel Krausovi, kupní cena ve výši 217.847,- Kč
4) byt. jednotka č. 322/5, manželé Vlasta a Petr Horáčkovi, kupní cena ve výši 223.886,- Kč
5) byt. jednotka č. 322/6, paní Helena Šedivcová, kupní cena ve výši 251.344,- Kč

II. s c h v a l u j e
založení právnické osoby Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 322, ulice Benešova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 95/14 k definičním čárám ulic
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se změnou definiční čáry ul. Barborská v Kutné Hoře tak, aby prostor před domem č.p. 27 byl součástí Barborské ulice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 96/14 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.Masarykova před čp.598
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.598 na pozemku parc.č. 4591/6 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 97/14 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č.4/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 4/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky EC Distribuce-omezení části pozemku ve výši 16.335,-Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 16.335,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.05.14


Usnesení č. 98/14 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č.5/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 5/14, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Prodej dřeva ve výši 101.301,-Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 60.000,-Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 41.301,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.05.14


Usnesení č. 99/14 k rozdělení finančních prostředků na registrované žáky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančního příspěvku na registrované žáky pro rok 2014 nad 50 tis. Kč: dle rozpočtového opatření OPPŠ č.3 a důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.14


Usnesení č. 100/14 k pořízení změny č.48 Územního plánu města KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 48 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 617/1 v katastrálním území Kaňk (§ 6, odst. (5) a § 46, odst.(3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 101/14 k zápisu č.3/14 z jednání Konrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 16.4.2014.


Usnesení č. 102/14 k zápisu o kontrole plnění usnesení RM a ZM na rok 2013
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole plnění usnesení RM a ZM za rok 2013 (kontrolní akce 2/14/KV)

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ Kutná Hora:
a) zajistit u vedoucích odborů jasné a konkrétní zdůvodňování plnění usnesení RM a ZM včetně uvedení termínu splnění usnesení
b) stanovit vedoucí oddělení zastupitelských orgánů jasnou pravomoc zdůvodnění plnění usnesení vrátit a požadovat jeho přepracování, pokud nebude dostatečné.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 103/14 k prodeji domu č.p.42 v KH formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora manželům panu Pavlu Ciklerovi, Praha 2 a paní Jitce Ciklerové,Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 104/14 k pověření zastupováním na VH a.s. Sparta KH
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Zdeňka Hadrovského, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s., která se koná dne 3. června 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 20. května 2014

Nahoru