20. června 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 20.června 2017

Usnesení č. 125/17 k dalšími využití Zelenkovy vily
Zastupitelstvo města souhlasí
a) s prodloužením termínu na splnění usnesení ZM č. 61/17 do 31. 12. 2017

b) se záměrem na využití objektu Zelenkovy vily pro potřeby ZŠ a MŠ ve městě.
Zodpovídá : Ing.Moravčíková,místostarostka      Termín : . .


Usnesení č. 126/17 k pověření starosty zastupováním Města K. Hora na VH
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Zuzanu Moravčíkovou, místostarostku), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE Plus, s.r.o. v roce 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.06.17


Usnesení č. 127/17 k závěrce Města Kutná Hora za rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2016.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 128/17 k závěrečnému účtu za rok 2016
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2016 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2016 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 31.5.2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 129/17 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 3. 5. 2017 - 31. 5. 2017


Usnesení č. 130/17 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 391 610,- Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami a nedobytné pohledávky za předluženými, nemajetnými osobami.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 131/17 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2016.


Usnesení č. 132/17 k dalšímu užití investičního úvěru
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
toto další využití již schváleného investičního úvěru:
a) Knihovna 23 mil. Kč
b) Nespecifikované investiční prostředky 65 mil. Kč.
O dalším využití rozhodne zastupitelstvo města dvou třetinovou většinou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.17
Bod b) zrušen usnesením ZM č. 9/18 ze dne 30. 1. 2018.

Usnesení č. 133/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 15 -19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z "Rozpočtové rezervy Zastupitelstva" na Kaňk II - komunikace ve výši 7 000 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z "Rozpočtové rezervy Zastupitelstva" na Kaňk - chodník ve výši 7 500 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z "Rozpočtové rezervy" na Malín - dopravní obslužnost ve výši 2 200 000 Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 18 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z "Rozpočtové rezervy" na Zkušební dopravu MAD v centru ve výši 500 000 Kč dle důvodové zprávy č. 5

e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 19 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z "Rozpočtové rezervy" na PD komunikace, chodníky, koncepce ve výši 2 700 000 Kč dle důvodové zprávy č. 6
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 134/17 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 12. 6. 2017


Usnesení č. 135/17 ke směně pozemků (p. Schwarzenberg)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemků p.č. 624/3 o výměře 258 m2 a p.č. 773/2 o výměře 190 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3332 o výměře 58 m2, část pozemku p.č. 3333 o výměře 140 m2 a část pozemku p.č. 3334 o výměře 167 m2 (dle geometrického plánu č. 3765-14/2017 pozemek p.č. 3334/4 o výměře 365 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 136/17 k prodeji části pozemků v k.ú. Černíny (p. Piskač)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 423/1 o výměře cca 300 m2 a p.č. 424/5 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Černíny panu Petru Piskačovi, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.17


Usnesení č. 137/17 k prodeji pozemku v k.ú. Malešov (Povodí Labe, s.p.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 600/54 o výměře 8.999 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malešov ČR - Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 246.300,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 138/17 k prodeji objektu na Kaňku (p. Veber)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej stavby bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 114 o výměře 13 m2 v k.ú. Kaňk podílovému spoluvlastníkovi tohoto pozemku panu Jaroslavu Veberovi, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 33.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 139/17 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Kalejovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 56.442,-- Kč dle žádosti manželů Kalejových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 140/17 k odstoupení od budoucí kupní sml. budoucí NS (pí Moučková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2000 mezi Městem Kutná Hora a paní Romanou Starou, provdanou Moučkovou, Kutná Hora, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí paní Romaně Staré, provdané Moučkové částku ve výši 783.200,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 5. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.17


Usnesení č. 141/17 k rozpočtovým opatřením OSM č. 12 - 15/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 12/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh - Puškinská I ve výši 768.120,-- Kč. Tato částka bude kryta zapojením příjmů Odbor dopravy - přijaté sankční platby (655.469,-- Kč), Městská policie - přijaté sankční platby (97.233,-- Kč) a Živnostenský úřad - přijaté sankční platby (15.418,-- Kč).

b) předložený návrh OSM č. 13/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky pojistné náhrady - požár Sparta ve výši 160.481,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka sportoviště - opravy.

c) předložený návrh OSM č. 14/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky byty - smluvní pokuta ve výši 72.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka zimní stadion - plyn.

d) předložený návrh OSM č. 15/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Lorec - pojistné náhrady ve výši 137.610,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka nebytové prostory - opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček     Termín : 25.06.17


Usnesení č. 142/17 ke snížením příspěvku z Fondu regenerace města (Zámecká 136)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se snížením příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 na obnovu domu č.p. 136 Zámecká ulice v Kutné Hoře a to z odsouhlasených 150.000,- Kč na 114 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 143/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku - Římskokatolická farnost
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 144/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku - Římskokatolická farnost
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 250 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 145/17 k dotaci - Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk", ve výši 1 395 679,-Kč

b) se závaznými podmínkami o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je přílohou tohoto návrhu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 146/17 k přijetí dotace na akci: "Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím ekologické dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na akci "Sanace odvalu dolu Kuntery v k.ú. Kaňk" ve výši 3 645 000 Kč na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 147/17 k významným osobnostem pohřbených ve správním obvodu města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) statut tzv. čestných hrobů v Kutné Hoře

b) seznam tzv. čestných hrobů, ve kterých jsou pohřbené významné osobnosti města Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 148/17 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu na sociál. účely
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vyhlášení výzvy dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 - 2020 a aktualizovaná pravidla tohoto Programu.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 149/17 k žádosti o finanční podporu - Linka bezpečí, z. s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 35.000,- Kč organizaci Linka bezpečí, z. s. na poskytování registrované sociální služby, telefonická krizová pomoc.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 150/17 k úkolu pro KV ZM
Zastupitelstvo města u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora,
aby na příští zasedání předložil zastupitelstvu města informaci kdo, a za jakých podmínek, zadal Mgr. Běhounkovi zpracovat právní rozbor ve věci "sportovní hala Klimeška" a umožnil mu přístup k interním informacím z jednání rady města.
Zodpovídá : kontrolní výbor      Termín : 12.09.17


Usnesení č. 151/17 k zápisu Kontrolního výboru o kontrole veřejných zakázek
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis kontrolního výboru o kontrole: "Kontrola zadání a plnění dvou veřejných zakázek, které zadala Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 1189/15 ze dne 16.12.2015 a č. 606/16 ze dne 13.7.2016."


Usnesení č. 152/17 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016.

b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2016.Usnesení č. 153/17 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016.

b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2016.
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 20. června 2017

Nahoru