20. března 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 20.března 2012

Usnesení č. 36/12 k rozpočtovému opatření EO č.3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 - navýšení příspěvku na výkon státní správy a příspěvku na školství v celkové výši 154.100,- Kč na základě rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí dle důvodové zprávy č. 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 37/12 k rozpoč.opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1. 2. 2012 - 7. 3. 2012.


Usnesení č. 38/12 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.2/2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2/2012 o změně vyhlášky č. 7/2011, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.04.12


Usnesení č. 39/12 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 12. 3. 2012.


Usnesení č. 40/12 k prodeji pozemku v Malíně - p.Luňák
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 523/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Malín panu Romanu Luňákovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 41/12 k prodeji pozemku v KH - man.Ryndovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 689/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Marii Ryndovým, Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 7.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 42/12 ke změně kupujícícho - pozemek pod garáží v KH - ul.U Lesa
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 230/11 ze dne 13.12. 2011

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/143 o výměře 14 m2, p.č. 673/144 o výměře 8 m2 a p.č. 673/145 o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Mgr. Pavlíně Březinové,Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 43/12 k prodeji části pozemku v KH - p.Jelínek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3335/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zdeňku Jelínkovi,Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.400,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 44/12 k prodeji pozemků v k.ú.Útěšenovice formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. KN 460/1 o výměře 3.007 m2, p.č. dle KN 460/2 o výměře 2.277 m2, p.č. dle KN 460/3 o výměře 11.752 m2, p.č. dle KN 460/6 o výměře 1.079 m2, p.č. dle KN 460/7 o výměře 2.228 m2, p.č. dle PK 499/8 o výměře 330 m2 a p.č. dle PK 500/1 o výměře 9.665 m2, vše v k.ú. Útěšenovice, panu Jaroslavu Špiritovi,85 22 Zruč nad Sázavou.

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. KN 460/1 o výměře 3.007 m2, p.č. dle KN 460/2 o výměře 2.277 m2, p.č. dle KN 460/3 o výměře 11.752 m2, p.č. dle KN 460/6 o výměře 1.079 m2, p.č. dle KN 460/7 o výměře 2.228 m2, p.č. dle PK 499/8 o výměře 330 m2 a p.č. dle PK 500/1 o výměře 9.665 m2, vše v k.ú. Útěšenovice, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 45/12 k prodeji části pozemků v KH - Mgr.Kadlec
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 3644/1 a p.č. 4285/1 o celkové výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.04.12


Usnesení č. 46/12 k odkoupení nemovitostí v Malíně - KH Real Estate a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením budovy bez čp. na pozemku p.č. 170/2 a pozemků p.č. 170/2 o výměře 350 m2 a p.č. 170/3 o výměře 104 m2 v k.ú. Malín od společnosti KH Real Estate a.s., se sídlem Husitská 107/3, Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 1.150.000,- Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že na nemovitostech nebudou váznout žádná zástavní práva ani jiná omezení, mimo věcných břemen chůze a jízdy ve prospěch vlastníků bytových jednotek domu čp.97, Kutná Hora, Malín.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 47/12 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 4. 2002 mezi Městem Kutná Hora a panem Zdeňkem Trpišovským, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2002. Město Kutná Hora vrátí panu Zdeňku Trpišovskému částku ve výši 263.250,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 1. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 48/12 k uzavření dohody o splácení dluhu nebo prominutí sankce
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody na splácení dluhu pro pana Ludvíka Kmenta,Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
se žádostí pana Ludvíka Kmenta,Kutná Hora o prominutí zbývající částky poplatku z prodlení ve výši 30.772,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 49/12 k prodeji byt.jednotky v domě čp.73 ul.Na Studních,KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodat bytovou jednotku č. 20 v domě čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/20 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 14.11.1996 panu Miloslavu Šancovi,Kutná Hora, dle varianty č. III. uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 50/12 ke zrušení usnesení ZM č.34,35,69/11
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 34/11, č. 35/11 a č. 69/11
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.03.12


Usnesení č. 51/12 k prodeji bytové jednotky v domě čp.328 ul.Fučíkova,KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře, včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 610 a p.č. 611 v k.ú Kutná Hora, dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 manželům Miroslavu a Barboře Brožkovým,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 588.635,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 52/12 k rozpočtovým opatřením - OSM - OSN č.7/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č.7/12, kterým dochází k převodu finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře ve výši 65.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.12


Usnesení č. 53/12 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č.2/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č.2/12, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky ELEKTROWIN - odměna z Motivačního programu 2011 ve výši 11.000,--Kč a zároveň zřízení nové výdajové rozpočtové položky Nákup vysokozdvižného vozíku ve výši 10.680,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 320,--Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.03.12


Usnesení č. 54/12 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.200.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2012 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 55/12 k závěrečné zprávě - Program regenerace MPR za r.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu programu regenerace MPR za rok 2011.


Usnesení č. 56/12 k rozdělení finan.prostředků-Program regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.810.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.03.12


Usnesení č. 57/12 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro r.2012
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 58/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko-Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 59/12 k víceúčelovému kulturně sportovnímu zařízení v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a tímto schvaluje spolufinancování projektu "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/65.01342) z rozpočtu města ve výši 3.979.040,00 Kč, což odpovídá 20 % podílu žadatele z předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 09.04.12


Usnesení č. 60/12 k zápisu č.2/12 z jednání Kontrol.výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 2/2012 ze dne 7.3.2012.


Usnesení č. 61/12 ke kontrolní zprávě - Městské Tylovo divadlo
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávu o kontrole příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo.


Usnesení č. 62/12 ke kontrolní zprávě - Sankturinovský dům čp.377
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávu o kontrole akce Sankturinovský dům čp. 377, Kutná Hora.


Usnesení č. 63/12 ke kontrolní zprávě o plnění usnesení RM a ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města za rok 2011.


Usnesení č. 64/12 ke smlouvě na zajištění doprav.obslužnosti - MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2012.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 65/12 ke smlouvě o úhradu prokazatelné ztráty-provoz doprav.obslužnosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2012.



Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 66/12 k projednání smlouvy o dodávce tepla
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
starostovi města iniciovat nové projednání smlouvy o dodávce tepla mezi společností KH Tebis s.r.o. a EC Kutná Hora, s.r.o. a to na nejbližším zasedání Rady města Kutné Hory ve funkci jediného společníka KH Tebis s.r.o.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 05.04.12



RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 20. března 2012

Nahoru