2. listopadu 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 2.listopadu 2021

Usnesení č. 185/21 k programu jednání zastupitelstva města 2. 11. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 2. 11. 2021 a ověřovatele zápisu Martina Hlavatého a Mgr. Danu Vepřkovou.


Usnesení č. 186/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 26. 10. 2021.


Usnesení č. 187/21 k zápisům a změnám Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 30. 8. 2021,
b) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 1. 9. 2021,
c) zápis Osadního výboru Malín ze dne 13. 9. a 11. 10. 2021,
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 22. 9. 2021,
e) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 20. 9. 2021,
f) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 20. 9. 2021,
g) rezignaci pana Aleše Kernera na funkci člena Osadního výboru Šipší,

II. j m e n u j e
a) pana Miroslava Nováka, Kutná Hora předsedou Osadního výboru Sedlec,
b) pana Ondřeje Ševčíka, Kutná Hora - Malín členem Osadního výboru Malín,
c) pana Petra Mundila, Kutná Hora - Sedlec členem Osadního výboru Sedlec.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 05.11.21


Usnesení č. 188/21 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora, paní Helenu Hobzovou, Kutná Hora a pana Mgr. Jana Bláhu, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2021-2025.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 03.11.21


Usnesení č. 189/21 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (manželé Bondarevovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům paní Svitlaně Bondarieva a panu Mgr. Pavlo Mykolajovyč Bondarjevovi, Zruč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2 (+ náhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22


Usnesení č. 190/21 k prodeji pozemků v ZO Poličany (vlastníci staveb rekr. chat)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p.č. 90/10 o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 263 m2, oba v k.ú. Poličany manželům Petru a Anně Říhovým, Kutná Hora,

b) prodej pozemku p.č. 90/8 o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 267 m2, oba v k. ú. Poličany panu Jiřímu Machovi, Kutná Hora,

c) prodej části pozemku p.č. 90/5 o výměře cca 246 m2 v k.ú. Poličany paní Aleně Hatákové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 191/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Capouškovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 3962/6 o výměře cca 66 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Capouškovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 192/21 k prodeji pozemku v k. ú. Poličany (p. Janata)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 66/2 o výměře 121 m2 v k. ú. Poličany panu MUDr. Martinu Janatovi, Praha 9.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 193/21 k prodeji pozemků v k. ú. Kutná Hora (p. Klečák)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 4353 o výměře 1 836 m2 a p. č. 4351/2 o výměře 203 m2, oba v k. ú. Kutná Hora panu Jiřímu Klečákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 194/21 k bezúplatnému nabytí částí pozemků cyklostezky Sedlec-Kaňk (SK)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 990-44/2019 ze dne 26. 8. 2019:
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 5 m2, nově označená jako parcela č. 632/10,
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 34 m2, nově označená jako parcela č. 632/11,
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 1.281 m2 (označená jako díly "w+o");
- část pozemku p.č. 660/3 o výměře 11 m2 (označená jako díl "f");
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 9 m2 (označená jako díl "l");
- část pozemku p.č. 791/15 o výměře 42 m2 (označená jako díl "m");
- část pozemku p.č. 791/16 o výměře 6 m2 (označená jako díl "n").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 632/12 o celkové výměře 1.372 m2.
- část pozemku p.č. 660/3 o výměře 404 m2 (označená jako díl "y");
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 83 m2 (označená jako díly "e+g").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 660/3 o celkové výměře 487 m2,
- pozemek p.č. 660/4 o výměře 100 m2; pozemek p.č. 660/5 o výměře 24 m2;
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 9 m2 (označená jako díl "h").
Tyto pozemky a díl byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 660/4 o celkové výměře 134 m2.
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 97 m2 (označená jako díl "a+b").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 662/39 o celkové výměře 3.054 m2.
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 42 m2 (označená jako díl "r");
- část pozemku p.č. 791/15 o výměře 158 m2 (označená jako díl "q");
- část pozemku p.č. 791/16 o výměře 16 m2 (označená jako díl "p").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/85 o celkové výměře 217 m2.
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 11 m2 (označená jako díl "t");
- část pozemku p.č. 791/15 o výměře 16 m2 (označená jako díl "s").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/86 o celkové výměře 27 m2.
- část pozemku p.č. 791/13 o výměře 1 m2 (označená jako díl "v");
- část pozemku p.č. 791/15 o výměře 87 m2 (označená jako díl "u").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/87 o celkové výměře 88 m2.
- část pozemku p.č. 791/16 o výměře 13 m2 (označená jako díl "j");
- část pozemku p.č. 791/15 o výměře 23 m2 (označená jako díl "k");
- část pozemku p.č. 632/1 o výměře 277 m2 (označená jako díl "i").
Tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 791/16 o celkové výměře 314 m2.

b) bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 661/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 19 m2;
- p.č. 791/17 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 69 m2;
- p.č. 791/18 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 15 m2;
- p.č. 791/19 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 63 m2,
vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 195/21 k využití předkupního práva v k. ú. Ronov nad Doubr. (p. Rejl)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
využití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení pozemku p. č. 3/4 o výměře 490 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k. ú. Ronov nad Doubravou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 196/21 k založení společenství vlastníků jedn. Benešova 647, 648, 649
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s § 84 písm. e), zákona číslo 128/2000 Sb.,(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení společenství vlastníků bytových jednotek v domě č. p. 647, 648, 649 v ul. Benešova v Kutné Hoře a stanovy tohoto společenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.22


Usnesení č. 197/21 k informativní zprávě z jednání RM (parcelace pozemku v Malíně)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k plnění úkolu RM ze dne 2. 6. 2021, kde na základě usnesení ZM č. 69/21 přijatého dne 11. 5. 2021 (k vyřazení položek z účtu 042 - nedokončené investice) měl odbor správy majetku začít pracovat na rozdělení pozemku p.č. 71 v k.ú. Malín na tři stavební parcely. Následně mají být tyto parcely nabízeny k odprodeji uchazečům formou výběrového řízení.


Usnesení č. 198/21 ke Sml. o budoucí smlouvě kupní - teplovodní přípojka a stanice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší připojení objektu F k soustavě CZT v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Lipan DEVELOPER s.r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 603/11, 284 001 Kutná Hora, IČ 10838392.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.11.21


Usnesení č. 199/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCR č. 7:
navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 330.000 Kč o nařízený odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 na zajištění obnovy vybavení školy.
Zodpovídá : Ing.. Bulánková,Ing.Pravdová      Termín : 16.11.21


Usnesení č. 200/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 8
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OCR č. 8:
přesun prostředků schváleného rozpočtu z položky Příspěvkový program školství na neinvestiční dotaci ve výši 15.000 Kč pro POD HORAMI z.s., sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora na činnost příjemce pro rok 2021, tj. na spolufinancování výukových programů a dalších vzdělávacích aktivit určených pro žáky základních škol a děti mateřských škol v Kutné Hoře a dopravu žáků na terénní výukové programy. Jedná se o navýšení dotace poskytnuté na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy č. 01/DCVZ/2021-001,

b) uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 01/DCVZ/2021-001 s: POD HORAMI z.s. - 15.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Pravdová      Termín : 16.11.21


Usnesení č. 201/21 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ panu Aleši Pozdníkovi, ve výši 200.000 Kč, který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/2019.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 202/21 k uzavření VPS v Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2021 s panem Mgr. Miroslavem Koželuhem, Praha na obnovu fasády, výměnu 4 ks dřevěných oken za repliky původních dřevěných a související práce objektu Kutná Hora ve výši 65.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2021 s firmou Ambition s.r.o. Praha na restaurování severní a západní fasády dle schváleného restaurátorského návrhu domu Kutná Hora ve výši 85.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 22.11.21


Usnesení č. 203/21 k veřejnoprávní smlouvě na vzniklé náklady po požáru ubytovny
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace podle Pravidel 2021 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmanky" mezi Středočeským krajem "jako poskytovatelem", se sídlem Zborovská 11, Praha 5, IČ: 70891095
a Městem Kutná Hora "jako příjemcem", se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195 na vzniklé náklady po požáru ubytovny Kutná Hora - Sedlec ze dne 1. 1. 2021 ve výši 200.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 204/21 k úhradě zvýšených nákladů za přijímání projevu vůle snoubenců
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s ust. § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vyplacení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku za období 1.1.2021-30.9.2021 ve výši 11.000 Kč bývalému členovi zastupitelstva města , který byl pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 12.12.21


Usnesení č. 205/21 k Dodatku ke sml. o úhradě nákladů prokazatelné ztráty (Hlízov)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úhradě poměrné části nákladů vzniklých kompenzací prokazatelné ztráty dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 4. 4. 2019 o obslužnosti zastávky "Hlízov" dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s zajištěné linkou MHD č. 240802.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 206/21 k zápisu Kontrolního výboru č. KV-16/2021 ze dne 05.10.2021
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis č. KV-16/2021 ze 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 05.10.2021,

b) rezignaci pana Ondřeje Machytky, Kolín na funkci člena Kontrolního výboru,

II. j m e n u j e
pana Jakuba Skyvu, Kutná Hora členem Kontrolního výboru.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.11.21Ing. Josef Viktora, v.r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v.r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 2. listopadu 2021

Nahoru