19. ledna 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.ledna 2021

Usnesení č. 1/21 k programu jednání zastupitelstva města 19. 1. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 19. 1. 2021.


Usnesení č. 2/21 k zápisům a změnám Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 12. 12. 2020,

II. j m e n u j e
členkou Osadního výboru Neškaredice paní Romanu Nevolovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 3/21 k návrhu na vytvoření prac. skupiny - zdroje finanční pomoci
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pracovní skupinu pro vytvoření podmínek pro rozdělování zdrojů finanční pomoci ve složení:
Kateřina Špalková, Soňa Žáčková, Mgr. Tomáš Morawski, Lenka Najjar, Martin Černý, Ing. Monika Pravdová.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 19.01.21
Pracovní skupině byla usnesením č. Z/274/22 ze dne 13.12.2022 zrušena činnost.

Usnesení č. 4/21 ke změně členů Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Ing. Martina Suchánka na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora,

II. j m e n u j e
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora pana Mgr. Tomáše Morawski, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 5/21 k účasti členů Rady města na jednáních r. 2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o účasti členů Rady města na jejích jednáních v roce 2020.


Usnesení č. 6/21 k žádosti o darování osvětlení do muzeí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření následujících darovacích smluv osvětlení v níže uvedeném rozsahu mezi městem Kutná Hora a:

SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR - na 8 KS
- lustr. koule, velký
- lustr. koule, malý
- návěsník. nástěnné světlo. 1komorové, kolmé
- stropní svítidlo. malé 2 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. malé 3 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, kolmé
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, souběžné
- stojací lampa,

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU - 7 KS
- lustr. koule, velký
- lustr. koule, malý
- návěsník. nástěnné světlo. 1komorové, kolmé
- stropní svítidlo. malé 2 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. malé 3 komorové, souběžné
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, kolmé
- stropní svítidlo. velké 4 komorové, souběžné

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE - 3 KS
- návěsník
- lustr / koule. velký
- stropní svítidlo. velké, 4 komorové (souběžné nebo kolmé)

SKLÁŘSKÉ MUZEUM KAMENICKÝ ŠENOV - 2 KS
- návěsník
- lustr / koule. malý,

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, KUTNÁ HORA - 2 KS
- návěsník
- stropní svítidlo. malé, 2 komorové.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 7/21 k VPS o poskytnutí dotace Nemocnici KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, ve výši 1.000.000 Kč k použití na pracoviště Nemocnice Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 8/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12. 1. 2021.


Usnesení č. 9/21 k informativní zprávě o úpravách rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu plánovaných úprav rozpočtu.


Usnesení č. 10/21 k rozpočtovému opatření EKO - č. 01
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu požáru ubytovny Vítězná a s tím spojené výdaje a to na úkor zůstatku na běžných účtech ve výši 500 tis. Kč. Současně dojde k zapojení přijatých darů ve výši 5,5 tis. Kč na stejný účel k 7. 1. 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 11/21 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 231/08 ze dne 21. 10. 2008 do 31.12. 2021, č. 36/10 ze dne 16. 3. 2010 do 31.12. 2021, č. 18/19 ze dne 29. 1. 2019 do 31. 12. 2021, č. 68/20 ze dne 21. 5. 2020 do 31. 12. 2021, č. 71/20 ze dne 21. 5. 2020 do 31. 12. 2021, č. 101/20 ze dne 23. 6. 2020 do 30. 6. 2021, č. 136/20 ze dne 15.9. 2020 do 31. 3. 2021,

II. r u š í
své usnesení č. 34/20 ze dne 28. 4. 2020.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.02.21


Usnesení č. 12/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (manželé Králikovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 4504/55 o výměře 19 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, do spoluvlastnictví pana Jozefa Králika (podíl ve výši 1/2) a paní Ilony Králikové (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.738 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 13/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Edr)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 4002 (zahrada) o výměře cca 230 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Tomášovi Edrovi, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 14/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Poličany (p. Černý)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Poličany panu Davidovi Černému, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 15/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Morašice v ŽH (p. Hačko)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 440 o výměře cca 310 m2 v k. ú. Morašice v Železných Horách panu Michalu Hačkovi, Pardubice - Polabiny.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 16/21 k VPS o poskytnutí dotací na činnost organizací v roce 2021 - SPORT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2021 pro oblast - SPORT s:
Sparta Kutná Hora, z.s. - 800 000,- Kč
TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plavecký bazén - 5.584.119 Kč
TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - plovárna - 600.000 Kč
SK Sršni Kutná Hora, z.s. - 2.245.881 Kč
TJ Sokol Kaňk z.s. - 50.000 Kč
TJ Viktoria Sedlec, z.s. - 50.000 Kč
TJ Sokol Malín - 50.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.02.21


Usnesení č. 17/21 k žádosti o posunutí termínů splátek půjčky TJ Sparta KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na posunutí termínů nadcházejících 12ti splátek půjčky schválené usnesením ZM č. 166/17 ze dne 12. září 2017 pro TJ Sparta Kutná Hora na dofinancování pořízení nafukovací tenisové haly v roce 2021, tj. posunutí konečné splatnosti půjčky o jeden rok.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.02.21


Usnesení č. 18/21 k VPS k dotacím Podpora vzdělávání dětí a mládeže v KH pro rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Podpora vzdělávání dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2021 s: POD HORAMI z. s. - 80.000 Kč, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kutná Hora, pobočný spolek - 150.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.02.21


Usnesení č. 19/21 k návrhu na uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 31. 1. 2020 na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s. ke změně účelu použití dotace.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 20/21 k rozpočtovému opatření INV č. 01 - 04
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Sportovní hala Klimeška - LED tabule" ve výši 1.203.950 Kč,

b) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Sportovní hala Klimeška - doplňkové práce" ve výši 197.311 Kč,

c) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Rekonstrukce chodníků - Masarykova ulice" ve výši 500.000 Kč,

d) předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Cyklostezky - propojení VO" ve výši 994.342 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 21/21 ke změně zřizovací listiny - Pečovatelská služba Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora, IČ 61926973, sídlem Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora, která nahrazuje původní zřizovací listinu včetně jejích dodatků.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 31.01.21


Usnesení č. 22/21 k financování Pečovatelské služby Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
financování příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2021 ve výši 6.550.000 Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0614/SOC/2020, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem s platností do 31. 12. 2022 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka pro rok 2021 ve výši 6.550.000 Kč je určena pro registrovanou sociální službu pečovatelská služba.
Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 23/21 k návrhu na rozpočtové opatření OCRM č. 01
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OCRM č. 01 - zvýšení rozpočtových výdajů Oddělení cestovního ruchu a marketingu o částku 67.980 Kč z důvodu prodloužení možnosti čerpání dotace od Středočeského kraje v programu na podporu turistických informačních center. Tato částka je převedena z roku 2020, kdy nebylo možno účel dotace plnit.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.01.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 19. ledna 2021

Nahoru