19. června 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.června 2018

Usnesení č. 108/18 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 18. 04. 2018
b) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 18. 04. 2018
c) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 12. 05. a 01. 06. 2018
d) zápis Osadního výboru Malín ze dne 26. 04. 2018
e) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 22. 05. 2018
f) rezignaci pana Oldřicha Kociána na funkci předsedy a člena Osadního výboru Perštejnec ke dni 30.6.2018.


Usnesení č. 109/18 ke stanovení počtu zastupitelů ve VO 2018 - 2022
Zastupitelstvo města s t a n o v í
v souladu s ustanovením §§ 67 a 68 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kutná Hora pro volební období 2018 - 2022 v počtu 27 členů.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 110/18 k zastupování Města Kutná Hora na jednání VH MVE PLUS, s.r.o.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance CSc. (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Karla Koubského st.), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané v červnu roku 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.06.18


Usnesení č. 111/18 ke zřízení příspěvkové organizace Města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zřízení příspěvkové organizace města Kutná Hora "Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace".

b)zřizovací listinu nové příspěvkové organizace "Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace" 
 
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - kterým dojde k zapojení dosud vybraných sankčních plateb ve výši 520 000 Kč na pokrytí provozního příspěvku nově vzniklé příspěvkové organizace Města Kutné Hory "Průvodcovská služba Kutná Hora příspěvková organizace" dle důvodové zprávy a rozpočtu
Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 112/18 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2017.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 113/18 k Závěrečnému účtu za rok 2017
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2017, a to bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2017 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schvaluje Rada města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 114/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 8; 10; 11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 8 - kterým dochází k přesunu finančních prostředků z Rozpočtové rezervy na zpracování Generelu dopravy města Kutná Hora ve výši 1.000.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" v odhadnuté výši 1.000.000 Kč a to z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - kterým dochází k rozpočtovému pokrytí předfinancování akce "Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638, Kutná Hora" v celkové výši 14.387.087 Kč a to z rozpočtové rezervy ve výši 7.785.775 Kč a z kontokorentního úvěru ve výši 6.601.312 Kč dle důvodové zprávy č. 3.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 115/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - kterým dochází
a)ke změně finančního krytí akce: "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře" v roce 2018. Knihovně Kutná Hora bude v roce 2018 poskytnuta dotace v celkové výši 3 392 700 Kč z rozpočtové rezervy
b)částka 2 621 467,67 Kč bude započtena proti příjmu z prodeje projektové dokumentace na uvedenou akci dle důvodové zprávy

2. předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu Kutná Hora, Husova 145/14, 284 01 Kutná Hora na financování spoluúčasti projektu "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 116/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 13-14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2017. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 13.880.640 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 - navýšení příjmů z důvodu skutečně přijatých sankčních plateb ve výši 1.363.826,28 Kč a současně dojde k navýšení Rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 117/18 k regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
Vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky dle varianty č. 3.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 118/18 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 11.6.2018


Usnesení č. 119/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Veletov (p. Anders, pí Beringerová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 741 o výměře cca 543 m2 v k.ú. Veletov panu Janu Andersovi, 110 00 Praha 10 a paní Michaele Beringerové, 101 00 Praha 10.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 120/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Nowok)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3943/1 o výměře cca 83 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Nowokovi, 120 00 Praha 2.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 121/18 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (SVJ Fučíkova č.p. 425,426 KH)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 267/3 o výměře cca 223 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek Fučíkova č.p. 425, 426 Kutná Hora, IČO 03896781, se sídlem Fučíkova 425, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 122/18 k prodeji částí pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová, p. Němeček)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 140/15 ze dne 30.6. 2015.

II. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře 587 m2 (dle geometrického plánu č. 003799-25/2017 pozemek p.č. 3688/19) v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora a části pozemku p.č. 3688/1 o výměře 292 m2 (dle geometrického plánu č. 003799-25/2017 pozemek p.č. 3688/20) v k.ú. Kutná Hora paní Evě Jarošové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 123/18 k uzavření dodatku ke KS na prodej pozemku v k.ú. Černíny (p.Odehnal)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 12/2013 na prodej pozemku p.č. 418/8 v k.ú. Černíny ze dne 19.3. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Janem Odehnalem, 284 03 Kutná Hora 3 jako kupujícím týkajícího se prodloužení lhůty stanovené ke kolaudaci stavby chaty na pozemku p.č. 418/8 v k.ú. Černíny, a to nejpozději do 2 let od data podpisu dodatku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 124/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 4263/1 o výměře 121 m2, p.č. 4263/3 o výměře 55 m2, p.č. 4263/4 o výměře 108 m2 a p.č. 4263/5 o výměře 209 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 125/18 k prominutí dluhu (Sparta Kutná Hora, z.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím dluhu ve výši 134 767,15 Kč spolku Sparta Kutná Hora, z.s., IČO: 70827427, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 126/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky lesní porosty - pojistné plnění ve výši 990.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajů - zřízení nové investiční položky Dopravní hřiště - Dominik (500.000,-- Kč) a navýšení výdajových položek nebytové prostory-opravy (250.000,-- Kč), společné prostory-opravy (50.000,-- Kč), hala Klimeška - DrDHM (90.000,--Kč) a položky hala Klimeška - materiál (100.000,--Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.06.08


Usnesení č. 127/18 k roční monitorovací zprávě o statku zapsaném na Seznamu UNESCO
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2017
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 128/18 ke snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se snížením odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 na obnovu domu č.p. 104 - 105 Husova ulice v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 50.000,- Kč na 36.000,- Kč dle důvodové zprávy a)

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Tomášem Dáňou, 284 01 Kutná Hora na částku 36.000,- Kč dle důvodové zprávy b)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 129/18 ke snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se snížením odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 na obnovu domu č.p. 518 Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 50 000,- Kč na 44.500,- Kč dle důvodové zprávy a).

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s manželi Petrem a Kateřinou Jůnovými, 284 01 Kutná Hora na částku 44.500,- Kč dle důvodové zprávy b).
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 130/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 360 000,00 Kč a současně schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro PO Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu školní jídelny Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře ve výši 360.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 26.06.18


Usnesení č. 131/18 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora, se sídlem Jakubská ulice 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 132/18 k uzavaření dodatku č. 1 k VPS o poskytntuí příspěvku z FRM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2018 s panem Marianem Cónem, 811 09 Bratislava - Staré Město, Slovensko na částku ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 133/18 k úhradě ztráty GFJ za rok 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 řešící úhradu ztráty zřízené příspěvkové organizace GFJ ve výši 50 673,72 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 134/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 7/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 7/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.700,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Ostatní záležitosti v dopravě ve výši 11.500,--Kč, viz důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 26.06.18


Usnesení č. 135/18 k darovací sml. řešící převod stavby VO v ulici K Jakubu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Darovací smlouvy řešící převod stavby veřejného osvětlení v ulici K Jakubu, Kutná Hora - Karlov.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 136/18 k závěrům ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěry ankety na téma zajištění předškolní péče o děti do 3 let v Kutné Hoře uvedené v důvodové zprávě


Usnesení č. 137/18 k aktualizaci Pravidel programu pro poskytování dotací na soc. účely
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
aktualizaci Pravidel programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 - 2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 138/18 k žádosti o finanční podporu - Linka bezpečí, z. s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 35.000,- Kč organizaci Linka bezpečí, z. s. na poskytování registrované sociální služby, telefonická krizová pomoc.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 139/18 k informativní zprávě o přesunu kapacity sociálních služeb
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pronájmem nebytových prostor v budově čp. 145, ul. Jana Palacha, Kutná Hora organizaci Dítě a kůň - sdružení pro hippoterapii, z.s.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 25.06.18


Usnesení č. 140/18 ke změně OZV o nočním klidu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 04/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 22.06.18


Usnesení č. 141/18 k závěrečnému účtu a hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017.

b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2017.
Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 142/18 k závěrečnému účtu a hospodaření DSO ČD UNESCO za rok 2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí ČD UNESCO za rok 2017.

b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení ČD UNESCO za rok 2017.

 Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.06.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 19. června 2018

Nahoru