19. března 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.března 2019

Usnesení č. 27/19 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora
paní Jitku Kubicovou, Kutná Hora
paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora
přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2019-2023
 
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 28/19 ke změnám v Radě města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora - Šipší, 284 01, na funkci člena Rady města Kutná Hora

II. v o l í
paní Soňu Žáčkovou, 284 01 Kutná Hora členkou Rady města Kutná Hora


Usnesení č. 29/19 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12. 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.12.2018.


Usnesení č. 30/19 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 4 - 6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků roku 2019 z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2017 ve výši 5 399 984,39 Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 - kterým dochází navýšení rozpočtových prostředků roku 2019 dodatečným zapojením finančního zůstatku z roku 2018 ve výši 5 473 680 Kč

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků roku 2019 převodem z depozitního účtu ve výši 3 766 365 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 31/19 k zápisu z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12. 3. 2019


Usnesení č. 32/19 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu (p. Tomek)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o splátkách dle žádosti paní Věry Tomkové.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 33/19 k bezúplatnému nabytí pozemku v k.ú. KH (SOŠ a SOU řemesel)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3246/3 o výměře 222 m2 (dle geometrického plánu č. 3967-175/2018 pozemek p.č. 3246/32) v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, IČO 00509965, se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 34/19 k dražbě nemovitých věcí v k.ú. Útěšenovice
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) nevyužití smluvního předkupního práva Města Kutná Hora k pozemku p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a k pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice

b) neúčast Města Kutná Hora v elektronické dražbě p.č. st. 75 o výměře 39 m2, jehož součástí je stavba č.e. 257 a pozemku p.č. 488/7 o výměře 241 m2, vše v k.ú. Útěšenovice dle dražební vyhlášky pod spisovou značkou 156 EJ 2/19 Exekutorského úřadu Praha - západ, se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 35/19 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora (Benzina a. s.)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
směnu části pozemku p. č. 688/1 v k. ú. KH o výměře cca 1.700 m2 za část pozemku p. č. 688/2 v k. ú. KH o výměře cca 790 m2 s doplatkem ve prospěch města.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.04.19


Usnesení č. 36/19 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Veaceslavu a Liudmile Danilov, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 37/19 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Čečetka)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p. č. 3432 o výměře 7 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Pavla Čečetky, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.400,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 38/19 k odkupu části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Krulišová, p. Bureš)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p. č. 3424 o výměře 14 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků paní Vlastimily Krulišové, Kutná Hora (podíl ve výši 4/8) a pana Klementa Bureše, Kutná Hora (podíl ve výši 4/8) za celkovou kupní cenu ve výši 2.800,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 39/19 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec, k.ú. Neškaredice a k.ú. KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkup pozemků p. č. 772/13 o výměře 79 m2, p. č. 772/49 o výměře 373 m2,
p. č. 764 o výměře 697 m2 a p. č. 770/1 o výměře 2.348 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, p. č. 141/3 o výměře 92 m2 v k. ú. Neškaredice a p. č. 4140/32 o výměře 41 m2, p. č. 4140/34 o výměře 119 m2, p. č. 4140/19 o výměře 1.044 m2
v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Státní statek Čáslav v likvidaci za celkovou kupní cenu ve výši 177.380 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 40/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 2/19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 2/19, kterým dochází k vytvoření dvou nových příjmových položek, a to položky lesní porosty - pojistné plnění ve výši 526.515,-- Kč a položky Václavské nám. 182 - pojistné plnění ve výši 125.432,-- Kč s tím, že ve stejné výši nových příjmových položek (651.947,-- Kč) dojde k navýšení výdajů zřízením nové výdajové investiční položky DDM Dominik - rekonstrukce topení.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.03.29


Usnesení č. 41/19 k Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 42/19 k rozdělení dotace z programu regenerace MK ČR na rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na tyto akce: Morový sloup Šultysova ulice, parapetní zeď se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí, Kamenný dům Václavské náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, Opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a Hrádek čp. 28 Barborská ulice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.04.19


Usnesení č. 43/19 k rozdělení finančních prostředků na registrované žáky
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2019 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Bulánková      Termín : 19.04.19


Usnesení č. 44/19 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 45/19 k doplnění Řídícího výboru akce Revitalizace Vlašského dvora
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
jmenování místostarostky Sylvie Doušové členem Řídícího výboru akce "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.

II. u k l á d á
Odboru investic provést administrativní kroky spojené s novým členstvím. 
 
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 46/19 k odatečnému povolení stavby garáže na pozemku v majetku Města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku parc.č. 892/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 47/19 k rozdělení dotací z rozpočtu Města KH na sociální účely pro rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná hora na sociální účely pro rok 2019 na základě přijatých žádostí a s veřejnoprávními smlouvami k níže uvedeným dotacím:
1. Povídej, z.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Krizová pomoc,
ve výši 164.336,- Kč
2. Povídej, z.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Telefonická krizová pomoc, ve výši 127.850,- Kč
3. DIGNO (důstojnost) z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Osobní asistence, ve výši 81.738,- Kč
4. Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hippoterapii na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa, ve výši 87.918,- Kč
5. Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hippoterapii na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální rehabilitace Astra, ve výši 58.011,- Kč
6. Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klubus, 47.262,- Kč
7. Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy, ve výši 70.370,- Kč
8. Život PLUS, z.ú. na registrovanou sociální službu pod názvem: Tísňová péče, ve výši 113.992,- Kč
9. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální poradenství, ve výši 19.618,- Kč
10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociálně aktivizační služba (pro seniory a zdravotně postižené), ve výši 20.726,- Kč
11. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální poradenství pro migranty, ve výši 22.634,- Kč
12. Cesta životem bez bariér, z.s. na registrovanou sociální službu pod názvem: Odlehčovací služba pro rodiny pečující o handicapované děti, mládež a mladé dospělé, ve výši 48.039,- Kč
13. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Odborné sociální poradenství, ve výši 215 518,- Kč
14. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální rehabilitace při středisku Duhové Atrium, ve výši 58.850,- Kč
15. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
ve výši 98.498,- Kč
16. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve výši 167.970,- Kč.
17. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Charitní pečovatelská služba při středisku Duhové Atrium, ve výši 96.728,- Kč
18. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociálně terapeutická dílna, ve výši 67.064,- KČ
19. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Raná péče Na Sioně, ve výši 90.918,- Kč
20. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální rehabilitace, ve výši 144.899,- KČ
21. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Čtyřlístek - aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 193.961,- Kč
22. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové denní centrum při středisku Duhové Atrium, ve výši 65.242,- Kč
23. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Noclehárna při středisku Duhové Atrium, ve výši 124.093,- Kč
24. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy při středisku Duhové Atrium, ve výši 104.775,- Kč
25. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně, ve výši 77.859,- Kč
26. Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy Racek, ve výši 87.344,- Kč
27. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ve výši 37.244,- Kč
28. Oblastní charita Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Dobrovolnické centrum, ve výši 37.244,- Kč
29. SK Barbora, z. s., na činnost sociálního charakteru pod názvem: Osvětová, školící a hospodářská činnost v oblasti potravinové pomoci, ve výši 27.111,- Kč.
30. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 16.520,- Kč
31. Asociace rodičů a přátel a zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB "Sluníčko", na činnost sociálního charakteru pod názvem: Integrace a klubová činnost, volnočasové aktivity, ve výši 32.311,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : . .


Usnesení č. 48/19 k zápisům kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis č. KV-01/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 22.01.2019.

b) Zápis č. KV-02/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora, konaného dne 26.02.2019.


Usnesení č. 49/19 ke sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování linky Praha-Háje
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podepsáním smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. na rok 2019 - Dodatek č.13.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 50/19 k sml. mezi obcí Hlízov, Městem Kutná Hora a společností ARRIVA
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Hlízov a městem Kutná Hora a společností ARRIVA Východní Čechy a.s. jako vedlejším účastníkem.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : . .


Usnesení č. 51/19 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 31. 01. 2019
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 30. 01. a 26. 02. 2019
c) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 02. 2019
d) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 14. 03. 2019

II. j m e n u j e
paní Mgr. Radku Krejčí členkou Osadního výboru Kaňk.


Usnesení č. 52/19 k návrhu na změnu termínu květnového jednání ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu termínu květnového jednání zastupitelstva - jednání se uskuteční v úterý dne 14. 5. 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 53/19 ke změně v Osadním výboru Kaňk
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Jany Lengerové na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Kaňk.

II. j m e n u j e
s okamžitou platností předsedou Osadního výboru Kaňk pana Ing. Maxe Kubáta, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.03.19


Usnesení č. 54/19 ke jmenování členů a předsedů osadních výborů Hlouška a Šipší
Zastupitelstvo města I. u r č u j e
počty členů a složení osadních výborů takto:
a) Osadní výbor Hlouška - 15 členů - Jiří Plecitý, Jaroslav Kropáček, Miroslava Jánská, Iva Němcová, Martin Běhounek, Petra Formáčková, Petra Koudelková, Kateřina Daczická, Michal Králik, Věra Žáčková, Jiří Beránek, Romana Beránková, Veronika Štroblová, Robert Svoboda a Ondřej Knopp.

b) Osadní výbor Šipší - 15 členů - Hana Žampachová, Aleš Kerner, Alexandr Špalek, Martin Hlavatý, Svatava Keltnerová, Martin Suchánek, Josef Krištof, Zdeňka Balšánková, Ondřej Skřivan, Juraj Kozák, Tomáš Pilc, František Záleský, Ivan Kapusta, Jan Lenk a Petr Vávra.

II. j m e n u j e
a) předsedkyní Osadního výboru Hlouška paní Ing. Kateřinu Daczickou, Kutná Hora

b) předsedou Osadního výboru Šipší pana Martina Suchánka, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 55/19 k rozšíření památkové ochrany o centrální kříž, náhrobky a hrobky
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
nabytí vlastnického práva ke čtyřem hrobkám s náhrobky a oplocením, třem litinovým náhrobkům a k jednomu kamennému náhrobku s oplocením zákonným způsobem, a to přivlastněním si věci opuštěné.
1) hrobka Josefy Heinrichové, umístění sektor III, řada 3, čísla 61/62, opuštěna od roku 1930
2) litinový náhrobek rodiny Benešových, umístění sektor VII, řada 3, číslo 87, opuštěn od roku 1953
3) litinový náhrobek rodiny Jelínkových, umístění sektor III, řada 1, číslo 18 (dnes v depozitu Správy hřbitova), opuštěn od roku 1888
4) litinový náhrobek rodiny Němčických, umístění sektor VII, řada 5, číslo 158, opuštěn od roku 1919
5) náhrobek rodiny Hlavových, umístění sektor II, řada 2, čísla 17/18, opuštěn od roku 1902
6) hrobka rodiny Raabových, umístění sektor R, řada 2, číslo 2, opuštěna od roku 1925
7) hrobka rodiny Kalinových, umístění sektor III, řada 3, číslo 2, opuštěna od roku 1961
8) hrobka rodiny Vlasákových, umístění sektor V, řada 1, čísla 14/15, opuštěna od roku 1940

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 19. března 2019

Nahoru