19. března 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.března 2013

Usnesení č. 30/13 ke zveřejňování záznamů ze zastupitelstva města
Zastupitelstvo města u k l á d á
tajemníkovi MÚ
činit kroky potřebné pro zveřejňování záznamů ze zasedání Zastupitelstva města na webových stránkách města.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 19.04.19


Usnesení č. 31/13 ke změně účasti obce ve spol. VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) koupit od Města Čáslav 60,59 % z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967 ve vlastnictví Města Čáslav a to však maximálně v počtu 1.983 kusů za cenu 250,-- Kč za jednu akcii.

b) změnu rozpočtu města tak, že z rezervy rozpočtu převádí částku ve výši 495.750,-- Kč na položku "nákup akcií" na majitele v listinné podobě společnosti Vrchlice - Maleč, a. s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967.


Bod a) zrušen usnesením ZM č. 179/013 ze dne 29.10.2013.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 32/13 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2014. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 33/13 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 23.1.2013 - 20.2.2013.


Usnesení č. 34/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2012.


Usnesení č. 35/13 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 11. 3. 2013.


Usnesení č. 36/13 ke změně Smlouvy o půjčce pro PS
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
z důvodu zajištění financování zřízení nové mincovní exposice ve Vlašském dvoře s úpravou textu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o, kterou se prodlužuje splatnost půjčky do 31.12.2014.
Zodpovídá : Ing.,Zahradníček,Ing.Vopálková      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 37/13 k prodeji pozemků v k.ú. Sedlec (pí Drahorádová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 805/39 o výměře 232 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 645 o výměře 137 m2 v k.ú. Kaňk paní Ing. Miroslavě Drahorádové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 38/13 k prodeji pozemku v k.ú. Perštejnec (pí Růžičková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 96/51 (původně část pozemku dle PK p.č. 270/9) o výměře 25 m2 v k.ú. Perštejnec paní Ľudmile Růžičkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 39/13 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kostkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/160 o výměře 24 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům PhDr. Soně a Ak.soch. Stanislavu Kostkovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.265,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 40/13 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Gottfriedovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4817 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 4004/39 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3208-42/2012 ze dne 27.4. 2012 pozemky p.č. 4817/2, 4817/3, 4817/4) v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Kateřině Gottfriedovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 41/13 ke směně části pozemků v Kutné Hoře (man. Nykodýmovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 673/83 o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 673/84 o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 673/85 o výměře 84 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/83 a dle geometrického plánu č. 3254-115/2012 ze dne 8.10. 2012 pozemky p.č. 673/157 a p.č. 673/156), vše v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Města Kutná Hora, za část pozemku p.č. 673/4 o výměře 16 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/159) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Václava a Ivany Nykodýmových, Kutná Hora, s doplatkem ze strany manželů Nykodýmových ve výši 43.985,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 42/13 k bezúplatnému převodu pozemků v KH od ČR - Státního pozemkového úřadu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4110/2 o výměře 442 m2 a p.č. 4110/3 o výměře 112 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.
   
Usnesení č. 43/13 k nabídce na odkoupení lesních pozemků v KH (Lesy ČR)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4258/2 o výměře 1.399 m2, p.č. 4258/4 o výměře 1.713 m2, p.č. 4259/2 o výměře 752 m2, p.č. 4259/3 o výměře 1.253 m2, p.č. 4259/8 o výměře 2925 m2, p.č. 4263/7 o výměře 15 m2, p.č. 4267/1 o výměře 1.141 m2, p.č. 4537/3 o výměře 11.562 m2 a p.č. 4635 o výměře 696 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 44/13 k prominutí úroku z prodlení (Průvodcovská služba)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel o prominutí úroku z prodlení společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 60.474,00 Kč vyčísleného od 1.1.2011 do 31.12.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 45/13 k prominutí poplatku z prodlení (Z.Kocourková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Zuzanu Kocourkovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 113.232,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 46/13 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2001 mezi Městem Kutná Hora, panem Janem Vančurou a paní Petrou Vančurovou, provdanou Lebduškovou, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Janu Vančurovi a paní Petře Vančurové, provdané Lebduškové částku ve výši 237.904,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 12. 2012.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 47/13 k vybudování protihlukového valu na části pozemku v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - protihlukového valu na části pozemku parc.č. 812/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek, že se investor zaváže ke splnění požadavků Města Kutná Hora a způsobu využití valu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.13


Usnesení č. 48/13 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č. 1/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č.1/13, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijatý dar - DH Seifertovy sady a zároveň ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky DH Seifertovy sady ve výši 204.200,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.13


Usnesení č. 49/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 1 - Fond regenerace města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 1 - zapojení části zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2012 ve výši 70.000,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace za pronájem prostor k filmování o 165.000,- Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.03.13


Usnesení č. 50/13 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.310.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 51/13 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.065.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.04.13


Usnesení č. 52/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 53/13 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 54/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek mimo investiční akci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 55/13 k poskytnutí půjček z FRB mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z FRB mimo VŘ žadatelům dle předloženého seznamu v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.4/11 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 56/13 k vyhlášení VŘ č. II na poskytování půjček z FRB v roce 2013
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení č.II pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci květen 2013

II. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 57/13 k výstavbě víceúčelové haly u ZŠ Kamenná stezka
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) se záměrem výstavby víceúčelové sportovní haly na pozemcích parcelní číslo 2476/1 a 2476/2 navazujících na Základní školu Kamenná stezka.

b) s tím, že investorem, vlastníkem a provozovatelem sportovní haly bude soukromý partner města.

c) s tím, že si vyhrazuje právo rozhodnout o schválení smlouvy o podmínkách využívání sportovní haly.

II. p o v ě ř u j e
starostu města jednáním, jehož cílem bude výběr soukromého partnera a příprava smlouvy o podmínkách využívání sportovní haly kutnohorskými školami a sportovními oddíly.

III. u k l á d á
starostovi města informovat ZM o průběhu jednání a jeho výsledcích.

Bod I. a) zrušen usnesením ZM č. 171/13 ze dne 10. 9. 2013.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 58/13 k zápisu o kontrole kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města za rok 2012 (kontrolní akce 1/13/KV).


Usnesení č. 59/13 ke sml. na úhradu části prokozatelné ztráty (provoz linky PID)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Kutná Hora-Praha na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 60/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - úprava návrhu smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro projekty do 5.000,- Kč (malé granty) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 26.03.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 19. března 2013

Nahoru