19. května 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 19.května 2015

Usnesení č. 80/15 k pověření k zastupování Města KH na VH VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Zastupitelstvo města I. p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti PhDr. Ivu Pospíšilovou, členku rady města) v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce 2015.

II. p o v ě ř u j e
zástupce města Kutné Hory Ing. Moravčíkovou, p. Fedoroviče a Ing. Viktoru jednáním na Valné hromadě společnosti VHS Vrchlice - Maleč,a.s. navrhnout rozdělení zisku roku 2014 na výplatu dividend.
Zodpovídá : E.Hnátková,Ing.Moravčíková      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 81/15 k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 212/14 ze dne 10.11.2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 82/15 ke změně členství v Osadním výboru Kaňk
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
pana Ing. Richarda Zatloukala a paní Mgr. Hanu Štěpánkovou-Valouškovou z funkce členů Osadního výboru Kaňk z důvodu změny bydliště a neúčasti na jednáních OV.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 83/15 k obecně závazné vyhlášce o stanovení doby nočního klidu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku Města Kutné Hory číslo 3/2015 o stanovení doby nočního klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.05.15


Usnesení č. 84/15 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2015
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2015.


Usnesení č. 85/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1. 4. 2015 - 29. 4. 2015.


Usnesení č. 86/15 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 11. 5. 2015.


Usnesení č. 87/15 k souhlasu s konáním veřejné sbírky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s konáním veřejné sbírky na území Města Kutná Hora za účelem shromáždění peněžních prostředků na pořízení uměleckého díla Bořka Šípka "Lavička Václava Havla".
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 88/15 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2016. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 89/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Pipek
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2478 o výměře 684 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Bc. Tomáši Pipkovi, bytem Týniště 45, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 90/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - Ing. Filingerová
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2546/1 o výměře 920 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ing. Miroslavě Filingerové, bytem Masarykova 579, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 91/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Veletov - sl.Beranová
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 741 o výměře cca 420 m2 v k.ú. Veletov slečně Wendy Beranové,bytem Břežany II 196, Český Brod.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 92/15 k prodeji pozemků v k.ú.Neškaredice - Povodí Labe, s.p.
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 185/98 o výměře 115 m2 a p.č. 196/9 o výměře 944 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Neškaredice Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 52.840,- Kč.

II. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 200/2 o výměře 298 m2 a p.č. 241/1 o výměře 1.650 m2 v k.ú. Neškaredice Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 93/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - p.Knol
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 773 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk panu Viktoru Knolovi, bytem Tyršova 351, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 9.420,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 94/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Kasalovi
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 892/37 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Oldřichu a Zdeňce Kasalovým, bytem V Mišpulkách 432, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 95/15 ke zrušení usnesení ZM - účast v dražbě (pozemky v ul.Na Kavkách)
Zastupitelstvo města r u š í
bod II. a III. svého usnesení č. 211/12 ze dne 23.10. 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 96/15 k prodloužení termínu splnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění svého usnesení č. 237/14 ze dne 16.12. 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 97/15 k likvidaci technologie kotelny v areálu cihelny v Sedlci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s likvidací technologie kotelny v budově na pozemku p. č. 597/9 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 98/15 ke kupní smlouvě - pozemky a infrastruktura v lokalitě Třešňovka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení pozemků parc.č. 4094/90, 4094/116, 4094/145, 4094/147 a 4095/72 v k.ú. Kutná Hora
a vybudované infrastruktury - komunikace, dešťová kanalizace, poldr a veřejné osvětlení - v lokalitě Třešňovka od společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Na Dlouhém 83, Jažlovice, 285 01 Říčany za kupní cenu 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 99/15 k pojmenování ulic v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení nových názvů ulic
1. Jabloňová v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
2. Višňová v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
3. Meruňková v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška, ulice je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapky
4. V Zákoutí v nově vzniklé lokalitě bytových domů v místní části Karlov dle přiložené mapky

dále přidělení názvů již dříve pojmenovaných ulic
5. Na Valech v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky
6. Klabalova v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky
7. Lázeňská v Kutné Hoře - Vnitřním městě dle přiložené mapky

změny podob definičních čar ulic
8. Na Sioně dle přiložené mapky
9. Pirknerovo náměstí dle přiložené mapky
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 100/15 k OZV č. 2/2015 o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o veřejném pořádku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.15


Usnesení č. 101/15 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 8/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 8/15, týkající se účelově poskytnutých investičních transferů, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Projekt stezek - SR ve výši 305.216,--Kč a nové příjmové rozpočtové položky Projekt stezek - EU ve výši 1.220.860,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě 2013 ve výši 500.000,-Kč, zřízení nové výdajové rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě 2014 ve výši 595.480,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad:uliční smetky - uložení ve výši 150.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad: úklid kontejnerového stání ve výši 280.596,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.05.15


Usnesení č. 102/15 ke změně Satutu Fondu regenerace památek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou textu ve Statutu Fondu regenerace města Kutné Hory a v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 103/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (A.Novák)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Antonínem Novákem, bytem Václavské náměstí 252, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 104/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (man.Štěpánovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Ing. Vendulou a Jaroslavem Štěpánovými bytem Vilová 1346, 290 01 Poděbrady na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 105/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Církev čes.husitská)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Kutné Hoře se sídlem Roháčova 625, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 106/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Ing. Kárníková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Ing. arch. Hanou Kárníkovou, bytem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 na částku ve výši 80.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 107/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Berouskovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Jiřím Berouskem a Renátou Berouskovou, bytem Třebešovská 20/132, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice na částku ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 108/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutípříspěvku z FRM (K.Penkala)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Kamilem Penkalou, bytem Na Vinici 542, 281 26 Týnec nad Labem na částku ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 109/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Ing. Rosecký)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Ing. Petrem Roseckým, bytem Jiřího z Poděbrad 283, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 110/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (řád sv. Voršily)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Českomoravskou provincií Římské unie řádu sv. Voršily se sídlem Ostrovní 139/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město na částku ve výši 250.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 111/15 k VPS o poskytnutí příspěvku z FRM (Římskokatolická farnost Sedlec)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 200.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 112/15 k VPS o poskytnutí příspěvku z FRM (Římskokatolická farnost Sedlec)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 113/15 k VPS o poskytnutí příspěvku z FRM (Římskokatolická farnost,Jakubská 1)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 114/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (R. Sádlo)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Romanem Sádlem, bytem Dačického náměstí 15, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 115/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (J. Machalický)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Jiřím Machalickým, bytem U Lazara 228, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 116/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (PhDr. Filipová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s PhDr. Evou Filipovou, bytem Šultysova 169, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 117/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Krejníkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Janou a ing. Ivanem Krejníkovými, bytem Kaňkovská 654, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 118/15 k VPS o poskytnutí příspěvku z FRM (Římskokatolická farnost,Jakubská 1)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 400.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 119/15 k veřejnoprávní sml. o poskytnutí příspěvku z FRM (Mgr. Chejn)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s Mgr. Janem Chejnem, bytem Sázavská 914/8, 120 00 Praha 2 na částku ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.05.15


Usnesení č. 120/15 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 121/15 k poskytnutí zápůjčky z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 122/15 k veřejnoprávní smlouvě (přestupky) - Městys Suchdol
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městysem Suchdol na projednávání přestupků (doporučuje ponechat dosavadní stav), kdy KPP vykonává tuto agendu za Městys Suchdol na základě příslušného rozhodnutí krajského úřadu.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 123/15 k OZV o úpravě koeficientů pro výpočet Daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou v souladu s aktuálním zněním zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí mění stávající místní legislativní stav takto: snižuje "velikostní" koeficient u části obce Kaňk na hodnotu 1
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15Bc. Martin Starý, starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 19. května 2015

Nahoru