18. prosince 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.prosince 2018

Usnesení č. 188/18 ke zrušení městské společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
v souladu s § 84 písmeno e) Zákona č.128/2000 Sb., zrušení městské společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o." IČO 25100513 formou likvidace k 31.12.2018.

II. u k l á d á
Radě města učinit příslušná rozhodnutí nutná k provedení likvidace společnosti "Služby města Kutné Hory s.r.o." IČO 25100513.
Zodpovídá : Ing. Viktora, Mgr. Doušová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 189/18 k volbě přísedícího okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Mgr. Ondřeje Zimu, 284 01 Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2018-2022
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 190/18 k termínům ZM na rok 2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 191/18 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 18. 09. 2018.
b) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 28. 09. 2018.Usnesení č. 192/18 ke zřízení osadních výborů v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
v souladu s § 120 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů osadní výbory pro městské části: Malín, Kaňk, Sedlec, Vrchlice a Žižkov, Perštejnec, Poličany, Neškaredice, Šipší a Hlouška s okamžitou účinností.

II. u r č u j e
počty členů a složení osadních výborů takto:
a) Osadní výbor Malín - 5 členů - Denisa Kleinová, Michal Vepřek,
Mgr. Anna Vojáčková, Simona Zvolánková a Karel Kašpar
b) Osadní výbor Kaňk - 7 členů - Jana Lengerová, Jana Benešová,
Ing. Max Kubát, Malvína Krepsová, Jaroslava Veselá, Ing. Jaroslav Vrabčák
A Mgr. Jana Červená
c) Osadní výbor Sedlec - 11 členů - Tomáš Mottl, Ing. Petr Svoboda,
Radek Buchta, Jan Trávníček, Klára Mundilová, Miroslav Piskora,
Milada Vondrysová, Lucie Buchtová, Petra Nováková, Miroslav Novák
a Vladimír Kotrba
d) Osadní výbor Vrchlice a Žižkov - 6 členů - Ing. Karel Žáček,
Ing. Martin Maco, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Jiří Klečák
a Miroslava Heroldová
e) Osadní výbor Perštejnec - 3 členové - Václav Ladýř, Jiří Franc
a Jaroslav Vlček
f) Osadní výbor Poličany - 9 členů - Václav Slavík, Monika Rotová,
Helena Jelínková, Aleš Brzobohatý, Stanislava Sovová, Hana Pechová, František Rot, Vladimír Nevole a Radek Cypra
g) Osadní výbor Neškaredice - 5 členů - Jan Balham, Jan Staněk, Miroslav Hnilička, Marie Janečková a Tereza Naňková

III. j m e n u j e
a) předsedou OV Malín paní Denisu Kleinovou, K. Hora
b) předsedou OV Kaňk paní Jana Lengerovou, K. Hora
c) předsedou OV Sedlec pana Tomáše Mottla, K. Hora
d) předsedou OV pro Vrchlici a Žižkov pana Ing. Karla Žáčka,
K. Hora
e) předsedou OV Perštejnec pana Václava Ladýře, K.Hora
f) předsedou OV Poličany pana Václava Slavíka, K.Hora
g) předsedou OV Neškaredice pana Jana Balhama,
K. Hora

IV. p o v ě ř u j e
Mgr. Silvii Doušovou, Ing. Andreu Bodišovou, Ing. Zdeňka Jiráska, Martina Hlavatého a Ing. Kateřinu Daczickou
přípravou jmenovitého návrhu na složení osadních výborů Šipší a Hlouška
Zodpovídá : Mgr.Doušová, E. Hnátková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 193/18 k odměnám neuvolněným členům ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. s účinností od 1. 1. 2019 takto:
neuvolněný člen rady města - 9.340,- Kč měsíčně
neuvolněný předseda výboru, komise či zvláštního orgánu - 4.670,- Kč měsíčně
neuvolněný člen výboru, komise či zvláštního orgánu - 3.892,- Kč měsíčně
neuvolněný člen zastupitelstva města - 2.335,- Kč měsíčně

II. s t a n o v í ,
že v případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM pouze jedna odměna.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 194/18 ke jmenování předsedů a členů výborů ZM
Zastupitelstvo města j m e n u j e
s účinností od 1. 1. 2019
a) členy finančního výboru ZM ve složení:
Ing. Kateřina Daczická
Ing. Zdeněk Jirásek
RNDr. Robert Otruba
JUDr. Lubomír Talanda
Mgr. Jan Klán
RNDr. Ivo Šanc
Ing. Robin Jiráň
Ing. Milan Nedvěd
Ing. Tomáš Pilc

b) členy kontrolního výboru ZM ve složení:
Ing. Tomáš Havlíček
Ing. Martin Suchánek
Richard Tůma
Jana Buřičová
Miroslav Götz
Mgr. Martin Běhounek
Eva Malinová
Hana Kvasilová
Ing. Jana Kuklová

c) předsedou finančního výboru Ing. Zdeňka Jiráska

d) předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáše Havlíčka, MBA
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 195/18 k návrhu rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2019 v tomto členění:
příjmy celkem 456 345 750,00 Kč
provozní výdaje 390 786 042,00 Kč
investiční výdaje 153 163 708,00 Kč
financování 87 604 000,00 KčUsnesení č. 196/18 ke Střednědobému výhledu rozpočtu 2020 - 2024
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2024.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 197/18 k návratné finanční výpomoci - Městská knihovna Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městskou knihovnu Kutná Hora na financování projektu/akce Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře ve výši 30 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 198/18 k dalšímu užití investičního úvěru
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
toto další využití již schváleného investičního úvěru č. 10144/17/LCD od České spořitelny a.s.
1. Sportovní hala Klimeška III. etapa
2. Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
3. Rekonstrukce komunikace Fučíkova
4. Vypracování dopravního generelu
5. Rekonstrukce bytových i nebytových jednotek ve vlastnictví Města Kutná Hora
6. Revitalizace hřbitova U Všech svatých (retenční nádrže, dešťová kanalizace, renovace cest)
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 199/18 k návrhu na odpis pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 1 816 447,71 Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami a nedobytné pohledávky za předluženými, nemajetnými osobami.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Maternová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 200/18 k PSKH příspěvková organizace - EKO RO č. 17
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
příspěvkové organizaci Průvodcovská služba Kutná Hora odvod části poskytnutého příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu města Kutná Hora ve smyslu § 28 odst. 9, písm. a) zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně ukládá, aby příspěvková organizace postupovala vůči svým zaměstnancům podle pravidel pro poskytování platu.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků města Kutná Hora v souvislosti s navrženým odvodem Průvodcovské službě Kutná Hora, příspěvkové organizaci ve výši 400 tis Kč na základě předloženého vyhodnocení hospodaření.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 201/18 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2018 tak, aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na bankovních účtech.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 202/18 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2018.Usnesení č. 203/18 ke změně úročení úvěrové smlouvy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru reg. č. 99014961815 ze dne 29. 7. 2016 uzavřené s Komerční bankou, a. s. IČO: 45317054, kterým bude sjednáno:
změna úročení dosud vyčerpané části jistiny, které bude mít následující parametry:
Objem a měna jistiny úvěru: 40 135 205,03 Kč
Fixní sazba: v max. výši 2,73% p.a.
Doba uplatňování této sazby: začátek: 31.12.2018, konec: 31.12.2023
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 204/18 ke směně pozemků (Sv. Kateřina, Záboří n. Labem)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 863 o výměře 4.143 m2, pozemku p.č. 1118/1 o výměře 813 m2, pozemku p.č. 1119 o výměře 1.471 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a pozemku p.č. 164/1 o výměře 4.730 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Záboří nad Labem ve vlastnictví Města Kutná Hora za id. ? pozemku p.č. 3991/18 o celkové výměře 10.625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA, IČO: 00406911, se sídlem Přemyšlenská 679/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy s finančním doplatkem ze strany Provincie ve výši 4.393,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 205/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (Dupalovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 520/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Malín panu Ing. Radomíru Dupalovi, , Kutná Hora-Malín, panu Vladimíru Dupalovi, , Kutná Hora-Malín a paní Zuzaně Dupalové, , Kutná Hora-Malín.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 206/18 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (pí Matoušková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 625/13 o celkové výměře 31 m2 v k.ú. Malín, včetně všech součástí a příslušenství, paní Pavle Matouškové, , Malín, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.820,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 207/18 k finanční náhradě za omezení vlast.práva k pozemku (Povodí Labe)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předložené Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 4524/4 o výměře 257 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, na němž se nachází stavba vodního díla jezu ve vlastnictví Města Kutná Hora. Výše jednorázové finanční náhrady ze strany Města Kutná Hora byla stanovena znaleckým posudkem a činí 79.586,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 208/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (p. Pober)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 50 674,00 Kč dle žádosti pana Michala Pobera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 209/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (S. Vlasáková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 10 346,00 Kč dle žádosti paní Stanislavy Vlasákové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 210/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25 a VPS
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 - přesun prostředků z položky - TJ Sparta - Plovárna ve výši 200 000,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora z.s. - investiční příspěvek.

b) se schválením předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2018 pro SKP Olympia Kutná Hora, z.s., sídlem Střelecká 617, 284 01 Kutná Hora.

c) se schválením předloženého návrhu dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro TJ Sparta Kutná Hora, z.s., sídlem Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert,Ing. Bulánká      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 211/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20 - 22 SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 31 350,00 Kč na finanční zajištění řešení opadávající omítky ze stěn budovy a v suterénu školy a investiční příspěvek ve výši 94 650,00 Kč na finanční zajištění dokončení omítek a řešení havarijního stavu plotu.
2. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 114 000,00 Kč na finanční zajištění opravy vpustí na terasách budovy školy.
3. předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - přesun prostředků z položky rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 110 000,00 Kč na finanční zajištění řešení havárie rozvodu vody ve školní jídelně Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková, Seifert      Termín : 21.12.18


Usnesení č. 212/18 k uzavření VPS (manželé Hegerovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2018 s manželi Ing. Radkou a Karlem Hegerovými, , 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.12.18


Usnesení č. 213/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302 887,00 Kč a současně se schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302 887,00 Kč .
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Seifert      Termín : 21.12.18


Usnesení č. 214/18 k dotaci ZŠ Kamenná stezka a ZŠ TGM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
A)
1. s přijetím dotace Základní školou Kamenná stezka 40 z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009313 a s výší spolufinancování 5%. Přibližný odhad částky je 190 000,00 Kč.
2. s přijetím dotace Základní školou T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 a s výší spolufinancování 5%. Přibližný odhad částky je 154 000,00 Kč.
B)
1.s tím, aby Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka 40, mohla provádět technické zhodnocení majetku během realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009313 a během jeho udržitelnosti.
2. s tím, aby Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, mohla provádět technické zhodnocení majetku během realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 a během jeho udržitelnosti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.12.18


Usnesení č. 215/18 ke shválení vyhlášky č. 1/2019 - Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 216/18 k prodloužení programu - příspěvky kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
prodloužení programu "Poskytováním příspěvků na realizaci kanalizační přípojky na území Města Kutná Hora" ve výši 5000,- Kč do 31.12.2020
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 217/18 Žádost o dotaci na Sportovní halu Klimeška - 3. etapa
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci ve výši 21.900.000,- na projekt "Sportovní hala Klimeška Kutná Hora - III. Etapa" z programu MŠMT,
Výzva V4 Sport, investice 2019/2020 - investiční prostředky
Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu-ÚSC,
SK a TJ

b) se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce Sportovní hala Klimeška 3. etapa ve výši do úrovně celkových nákladů akce.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 218/18 k vybudování nájezdové rampy v ulici Benešova před čp. 613
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním stavby nájezdové rampy v ulici Benešova před čp. 613 na pozemek parc.č. 2430/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 219/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 23/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 23/18, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových položek: Příjem z poskytnutých služeb - umístění v ZSP ve výši 8.120,--Kč a Odpady - podnikatelé ve výši 6.000,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve výši 14.120,--Kč, viz důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 220/18 ke sml. darovací v lokalitě "Malá Třešňovka"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy darovací řešící převod pozemku, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení v ulici Pod Rozhlednou v Kutné Hoře - Sedlci.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 221/18 k návrhu harmonogramu svozu odpadů na r. 2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2019, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 222/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 24 a 25/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) peněžitý příplatek Technickým službám Kutná Hora, spol. s.r.o. (dále TSKH) ve výši 3.500.000,--Kč podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
b) přiloženou Smlouvu o příplatku mezi Městem Kutná Hora a TSKH ve výši 3.500.000,--Kč
c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 24/18, kterým dojde k rozpočtovému pokrytí příplatku poskytnutého dle bodu b) peněžitým příplatkem ve výši 3.500.000,--Kč TSKH
d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 25/18, kterým dojde k rozpočtovému pokrytí nutných výdajů k dodržení podmínek žádosti o dotaci ve výši 1.710.000,--Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 223/18 ke koncepci odpadového hospodářství města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený dokument s názvem: "Koncepce odpadového hospodářství města Kutná Hora".
 
  
Usnesení č. 224/18 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený dokument s názvem "Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2017".
 
   
Usnesení č. 225/18 k navýšení neinvestiční dotace na rok 2018 (soc. služby krizová pomoc)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s žádostí Povídej z.s. ve věci navýšení neinvestiční dotace na provoz registrované sociální sužby krizová pomoc ze dne 10.9.2018
b) s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0360/2018 v roce 2018 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej z.s. jako příjemcem, kterým dochází k navýšení dotace o 50.000,- Kč.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 11, kterým dochází k navýšení neinvestičního příspěvku o 50.000,- Kč u položky Povídej z.s. - krizová pomoc, který bude kryt navýšením příjmů vratky Oblastní charity - grant ve výši 17.016,50 Kč a snížením rozpočtových prostředků z položky Protialkoholní záchytná stanice Kolín ve výši 9.000,- Kč, položky RSS udržitelnost ve výši 17.705,- Kč, Klubus udržitelnost ve výši 6.278,50- Kč.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 226/18 k budoucnosti kutnohorské nemocnice
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města Kutná Hora Ing. Josefa Viktoru
vytvořením pracovního týmu a jednáním se zástupci Krajské nemocnice Kolín, a.s. a Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 227/18 k MAD v roce 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245006 a 245007 s dopravní firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na rok 2019.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 228/18 ke Smlouvě na prokazatelné ztráty na lince 240015 na rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2019.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.18
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 18. prosince 2018

Nahoru