18. prosince 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.prosince 2012

Usnesení č. 232/12 k volbě místostarosty/ky Města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění místostarostkou města Kutná Hora :
paní Mgr. Danu Vepřkovou, Kutná Hora
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 19.12.12


Usnesení č. 233/12 k návrhu přísedícího okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Vlastu Volfovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2013 - 2016.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.12.12


Usnesení č. 234/12 k návrhům termínů jednání ZM na rok 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený předložený návrh termínů jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 235/12 ke zprávě možnosti přesídlení barmských uprchlíků
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zapojením se do programu, který je realizován Ministerstvem vnitra ČR se zaměřením na pomoc nejvíce ohroženým a pronásledovaným uprchlíkům v zahraničí, jejichž situace není řešitelná bez pomoci a přemístění do třetího státu.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 236/12 k rozpočtu města na rok 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2013 v tomto členění:
Příjmy celkem 347.181,69 tis. Kč
Provozní výdaje 299.307,76 tis. Kč
Investiční výdaje 50.314,10 tis. Kč
Výdaje celkem 349.621,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -2.440,17 tis. Kč
Financování 2.440,17 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 237/12 k rozpočtovým opatření EO č. 38-39, 42-43
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 38, kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na pokrytí ztráty z venkovních bazénů za rok 2012 v celkové výši 1 137 483,-- Kč. Toto navýšení bude kryto přijatými transfery od obcí za dojíždějící žáky dle důvodové zprávy 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 39, kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro Městské Tylovo divadlo, Galerii F.J. a Městskou knihovnu v celkové výši 845 005 Kč. Toto navýšení bude kryto přijatými transfery od obcí za dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 42, kterým dochází k navýšení investičních prostředků na obnovu kamerového systému pro Městskou policii ve výši 498 216 Kč. Toto navýšení bude kryto z vybraných pokut Městskou policií v roce 2012 dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 43, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu poskytnutí investičního příspěvku pro středisko Kutná Hora Svazu skautů a skautek ČR Junák na rekonstrukci základny ve výši 100 000 Kč. Toto navýšení bude kryto z vybraných pokut Městskou policií v roce 2012 dle důvodové zprávy č. 4

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.12


Usnesení č. 238/12 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 17.10. 9. 2012 - 28. 11. 2012.
Usnesení č. 239/12 k plnění rozpočtu města k 30.9.2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2012.


Usnesení č. 240/12 k návrhu OZV - rekreační poplatek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, kterou se vyhlašuje místní poplatek za lázeňský, nebo rekreační pobyt.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 241/12 k Fondu cestovního ruchu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Zřízení a pravidla tvorby a použití prostředků zvláštního účelového fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře.

Zodpovídá: Ing. Vopálková, Mgr. Kratochvílová
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 242/12 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 10. 12. 2012.


Usnesení č. 243/12 k odkoupení části pozemků v k.ú. Sedlec (ČD)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 616 o výměře 163 m2 a části pozemku p.č. 812/4 o výměře 3.179 m2 (dle GP č. 787-76/2012 pozemek p.č. 812/11) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 1.110.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 244/12 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (Ing. Klazar)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4494/3 o výměře 1.774 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Ondřeji Klazarovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 175.000,- Kč (+ 4.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 245/12 k prodeji pozemku v k.ú. Opatovice I.(Ing. Peroutka)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1169 o výměře 7.338 m2 v k.ú. Opatovice I panu Ing. Stanislavu Peroutkovi, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč (+ 2.250,-Kč znalečné).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 246/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družební 602)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků bytů obytného domu č.p. Družební 602, se sídlem Družební 602, Kutná Hora za kupní cenu 720,-Kč/m2 pozemku (+ 2.000,-Kč znalečné).


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 247/12 k prodeji nemovitosti v k.ú. Malín (man. Šaurovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem stavby bez čp/če na pozemku p.č. 427 a pozemku p.č. 427 o výměře 41 m2 za kupní cenu ve výši 70.000,- Kč a části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 60 m2 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ 3.600,- Kč znalečné), vše v k.ú. Malín, manželům Romanu a Jitce Šaurovým s podmínkou, že nemovitosti budou kupující straně předány nejpozději do konce března 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 248/12 k vyhodnocení VŘ č. 11/12 (prodej pozemku v k.ú. Záboří n/L.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 266 o výměře 4.222 m2 v k.ú. Záboří nad Labem paní Romaně Procházkové,Kutná Hora za celkovou kupní cenu 80.000,- Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 121/13 ze dne 25. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 249/12 k bezúplatnému převodu pozemku v KH (Minist. pro místní rozvoj)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4598/17 o výměře 26 m2, p.č. 4598/18 o výměře 51 m2 a p.č. 4598/23 o výměře 947 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.
   
Usnesení č. 250/12 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Sedlec (ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 625/1 o výměře 487 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 251/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (pí Kadlecová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 813 o výměře cca 124 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 252/12 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Petránková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 66 195,00 Kč pro paní Věru Petránkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 253/12 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Ešnerová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 105.707,00 Kč pro paní Romanu Ešnerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 254/12 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 9. 2000 mezi Městem Kutná Hora a panem Romanem Fořtem, Kutná Hora,z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí panu Romanu Fořtovi částku ve výši 600.338,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 10. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 255/12 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a)se zrušením usnesení č. 140/11 a č. 172/12
b)s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 256/12 k vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu čp.13 v Krátké ulici v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 257/12 k harmonogramu svozu odpadů na rok 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2013, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 258/12 k odpovědi Společenství vlastníků pro dům 576 v Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s textem odpovědi Společenství vlastníků pro dům 576 v Nádražní ulici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 259/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 22/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č.22/12, kterým dochází k navýšení těchto
příjmových rozpočtových položek: Odtahy vraků ve výši 2.200,--Kč, Parkování SMS-služby ve výši 3.670,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-komunikace ve výši 5.860,--Kč, Přijaté náhrady-soudní řízení ve výši 11.890,-- Kč, Podíl na zisku reklamních ploch r.2011 ve výši 19.320,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-dopr.značka ve výši 1.710,--Kč,
Přijaté pojistné náhrady-škola ve výši 8.940,--Kč, Přijaté pojistné náhrady-osvětlení ve výši 9.120,--Kč, Prodej dřeva ve výši 1.550,--Kč, EKOLAMP-příjem za tříděné odpady ve výši 4.000,--Kč a Příjem - provoz útulku r.2011 ve výši 10.970,--Kč a zároveň k navýšení výdajových rozpočtových položek: Parkovací automaty-opravy ve výši 31.310,--Kč a Odpad: komunální - svoz ve výši 47.920,--Kč.Jedná se o přesun rozpočtových položek ve výši 79.230,--Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.12.12


Usnesení č. 260/12 ke změně zřizovací listiny ZŠ Žižkov a ZŠ J. Palacha
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění:
článek VII. Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o následující ustanovení: sběr tříděného odpadového papíru

b) následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166.
Název příspěvkové organizace v čl. II zřizovací listiny zní: Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Zodpovídá : Mgr. Zahradníčková      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 261/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 262/12 k vydání změny č. 32 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 32 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 263/12 k vydání změny č. 29 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 29 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 264/12 k zastavení pořizování změny č. 19 ÚPM
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 19 (parcela parcelní č. 176/13 ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 265/12 ke zprávě o poskytování půjček z FRB
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2012

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci leden 2013

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 266/12 k Centru sociálních služeb K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt Centrum sociálních služeb Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 267/12 k záměru zpracování 3. Komunitního plánu města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zpracování 3. Komunitního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 268/12 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení finančních prostředků ve výši splátek půjčky a úroků Oblastní charity Kutná Hora do Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora za rok 2012 ve výši 348.984 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 269/12 k zápisu z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 4/2012 ze dne 14.11.2012

II. s c h v a l u j e
plán kontrolních akcí na rok 2013 navržených Kontrolním výborem ZM Kutná Hora - bod. č. 2 zápisu č. 4/2012 ze dne 14.11.2012.
Usnesení č. 270/12 k zápisům o kontrolách provedených kontrolním výborem
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis o kontrole vyúčtování grantů poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2011 (kontrolní akce 1/12/KV),

b) zápis o kontrole vyúčtování příspěvků na činnost (neinvestičních dotací) poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2011 (kontrolní akce 2/12/KV).Usnesení č. 271/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 11, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na základě smlouvy o spolupráci mezi Městem a firmou Philip Morris ČR a.s. na vydání fotografické publikace "Kutná Hora" v celkové výši 360.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 18. prosince 2012

Nahoru